intTypePromotion=1

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Chia sẻ: Vi4mua Vi4mua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:264

0
35
lượt xem
1
download

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Khuôn khổ thể chế và pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, quản lý và cơ chế thuế, quản lý đất công, cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột, thu hồi đất quy mô lớn, đất rừng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam

Consulting<br /> 2, 2013<br /> <br /> 1<br /> <br /> Contents<br /> 1<br /> <br /> ................................................................................................................ 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> báo cáo......................................................................................................... 6<br /> Các Kết luận về p ươ<br /> <br /> p<br /> <br /> p LGAF và<br /> <br /> ộng cần th c hi n tiếp theo ..... 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> ................................................................................................................ 20<br /> <br /> 4<br /> <br /> Dữ li u và thông tin ................................................................................................ 22<br /> 4.1<br /> <br /> Dữ li u và thông tin chung............................................................................... 22<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Các v<br /> <br /> q n tr<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> ề về<br /> <br /> ....................................................................................... 37<br /> ......................................................................................... 57<br /> <br /> 5.1<br /> <br /> Khung pháp lý và th chế................................................................................. 57<br /> <br /> 5.2<br /> <br /> Quy hoạch, qu n lý quyền sử dụ<br /> <br /> 5.3<br /> <br /> Qu<br /> <br /> 5.4<br /> <br /> Cung c p ô<br /> <br /> 5.5<br /> <br /> Gi i quyết tranh ch p và qu<br /> <br /> 5.6<br /> <br /> Thu hồi quyền sử dụ<br /> <br /> 5.7<br /> <br /> Qu<br /> <br /> lý<br /> <br /> lý<br /> <br /> t và thuế<br /> <br /> t ....................................... 100<br /> <br /> t công ............................................................................................ 125<br /> ô<br /> <br /> ............................................................ 144<br /> lý x<br /> <br /> ột .................................................... 155<br /> <br /> t trên quy mô l n .................................................. 162<br /> <br /> t lâm nghi p .................................................................................. 177<br /> <br /> Phân tích và khuyến ngh chính sách .................................................................... 194<br /> 6.1 Tổng hợp<br /> nh n mạnh các<br /> <br /> m mạ , m yế x<br /> nh theo Khung qu n tr<br /> ,<br /> ưởng liên ngành nếu phù hợp ................................................. 194<br /> <br /> 6.2 C<br /> í s ,q y<br /> nhằm nâng cao mứ<br /> 6.3<br /> <br /> nh của pháp luật cầ ược nghiên cứ<br /> ều chỉnh lại<br /> về qu n tr<br /> ..................................................... 207<br /> <br /> Khuyến ngh c i cách (bao gồm mốc th i gia và tính kh thi) ...................... 210<br /> <br /> 6.4 So sánh kết qu<br /> ở Vi t Nam v i kết qu củ<br /> ư c khác<br /> cùng tri n khai .......................................................................................................... 211<br /> 7<br /> <br /> Kết luận ................................................................................................................. 213<br /> 7.1 Tóm t t bài học vềp p ư<br /> p p l ận và kho ng trống về dư l u cần kh c<br /> phụ vè m b o<br /> í x<br /> về qu n tr<br /> q<br /> i gian ............ 213<br /> 7.2 Tóm t t các phát hi n chính, quan trọng và kiến ngh<br /> à<br /> ộng c i cách<br /> trong ng n, trung và dài hạn..................................................................................... 213<br /> Th o luận về phạm vi của các công trình nghiên cứ sâ<br /> về qu n tr t<br /> o<br /> ư c, các dữ li u sẵn có có th<br /> v<br /> ò ư ỉ số th hi n những thay<br /> ổi trong các v<br /> ề qu n tr<br /> q<br /> ọng và cách thức thu thập các dự li u này<br /> mộ<br /> ư ng xuyên. ........................................................................................... 214<br /> 7.3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> <br /> Các phụ lục ........................................................................................................... 215<br /> <br /> Phụ lục 1: Ví dụ mô phỏng c u trúc các chỉ số và kho n mục .................................... 215<br /> q<br /> <br /> Phụ lục 2:<br /> Phụ lụ 3:<br /> <br /> q n tr<br /> <br /> Phụ lục 4: Báo cáo tiề<br /> <br /> ều chỉ<br /> <br /> ................................. 216<br /> và<br /> <br /> ĩ ................. 223<br /> <br /> ủa các chuyên gia .................................................. 241<br /> <br /> Phụ lục 5: Biên b n họp ph n bi n theo các chủ ề .................................................... 242<br /> Phụ lục 6: Thẻ<br /> <br /> m quốc gia tóm t t xếp hạng LGI .................................................. 243<br /> <br /> Phụ lục 7: Phân tích so sánh ........................................................................................ 249<br /> Phụ lục 8: Tài li u tham kh o ...................................................................................... 264<br /> <br /> Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam ...................................................................................... 24<br /> Hình 2: Cơ cấu và biến động dân số theo độ tuổi (1999 – 2009) ............................................ 29<br /> Hình 3: Bản đồ thể chế liên quan đến quản lý đất đai ............................................................. 32<br /> Hình 4: GDP quy về giá 1994 phân theo khu vực kinh tế ........................................................ 34<br /> Hình 5: Vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế quy về mức giá 1994 ....................................... 35<br /> Hình 6: Quá trình triển khai LGAF tại Việt Nam................................................................... 217<br /> Bảng 1: Quá trình chuyển dịch đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010 ..................... 26<br /> Bảng 2: Quá trình dịch chuyển đất đai và dân cư ở nước ta trong giai đoạn 2000-2010 và dự<br /> kiến phát triển đến năm 2025 ...................................................................................... 35<br /> Bảng 3: So sánh tỉ lệ tăng trưởng và chỉ số ICOR của Việt Nam với một số nền kinh tế Châu Á<br /> trong các giai đoạn phát triển tương đương ............................................................... 36<br /> Bảng 4: Dữ liệu chung về quyền hưởng dụng đất đai ở Việt Nam ........................................... 45<br /> Bảng 5: Hồ sơ chuyên gia ...................................................................................................... 220<br /> Bảng 6: Một số thuật ngữ đặc thù về đất đai trong pháp luật đất đai của Việt Nam ............ 240<br /> Bảng 7: Tóm tắt so sánh điểm của LGAF Việt Nam với 14 nước đang phát triển khác ........ 253<br /> <br /> 3<br /> <br /> Danh mục viết tắt<br /> <br /> ế oạ<br /> <br /> BAP<br /> B<br /> <br /> H<br /> <br /> Bế<br /> <br /> à<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> dạ<br /> <br /> Bộ à<br /> <br /> yê và<br /> <br /> BTTN<br /> <br /> B o ồ<br /> <br /> ê<br /> <br /> CITES<br /> <br /> C q<br /> <br /> CN<br /> <br /> Cô<br /> <br /> B<br /> <br /> ồ<br /> <br /> ô<br /> <br /> q<br /> <br /> lý C es<br /> <br /> bằ<br /> <br /> FCPF<br /> <br /> ỹ ố<br /> <br /> GCN<br /> <br /> y<br /> <br /> IPSARD<br /> <br /> ô<br /> <br /> ứ<br /> ồ<br /> <br /> V<br /> <br /> C ế lượ và<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> ê Hợp<br /> C ư<br /> <br /> PTNT<br /> <br /> P<br /> <br /> s<br /> <br /> ô<br /> <br /> p và p<br /> <br /> od<br /> <br /> vụ<br /> <br /> s<br /> <br /> í<br /> <br /> à í<br /> <br /> ô<br /> <br /> ô<br /> <br /> ố<br /> C<br /> ô<br /> <br /> ố<br /> <br /> QH<br /> <br /> ô<br /> <br /> ộ<br /> â<br /> <br /> RECOFTC<br /> <br /> v Co<br /> <br /> ư<br /> <br /> C ư<br /> ổ<br /> <br /> và ừ<br /> <br /> p<br /> s y<br /> <br /> o<br /> <br /> ừ ỗ lự<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ụ<br /> <br /> lý<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy b<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> UBTV<br /> <br /> Ủy b<br /> <br /> ư<br /> <br /> UNCCD<br /> <br /> Cô<br /> <br /> VLAP<br /> <br /> Dự<br /> <br /> VN<br /> <br /> V<br /> <br /> 4<br /> <br /> í<br /> <br /> q<br /> <br /> PES<br /> <br /> VNFF<br /> <br /> p<br /> <br /> ậ<br /> <br /> Hộ<br /> <br /> LHQ<br /> <br /> C<br /> <br /> ư<br /> <br /> bo lâ<br /> <br /> LGAF<br /> <br /> REED<br /> <br /> ư<br /> <br /> ê<br /> <br /> ộ<br /> <br /> D<br /> <br /> ọ V<br /> <br /> í ậ<br /> <br /> Bộ<br /> <br /> H<br /> <br /> s<br /> <br /> ư<br /> <br /> vụ<br /> <br /> P ò<br /> oà<br /> <br /> ỹ b o v và p<br /> <br /> ố<br /> và<br /> <br /> s<br /> <br /> ạ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ạ<br /> ừ<br /> <br /> ê H pq ố<br /> ố<br /> <br /> V<br /> <br /> q<br /> <br /> lý<br /> <br /> V<br /> <br /> và<br /> <br /> 1<br /> ề p ố vê x<br /> ử l<br /> chân thành<br /> lý à ư<br /> ã<br /> vế B o o ề<br /> ,<br /> ộ<br /> ol ậ<br /> , Hộ<br /> o ỹ<br /> ậ , và Hộ<br /> o í<br /> â ủ<br /> yê<br /> và<br /> bộ q<br /> lý vào dự<br /> ã úp o ế q<br /> o b o o ày p<br /> q<br /> lý<br /> ởV<br /> .<br /> <br /> yê<br /> p<br /> s<br /> <br /> và<br /> bộ q<br /> ề ý ế o<br /> ủ dự . Sự q<br /> s<br /> <br /> ự<br /> <br /> Dự<br /> ượ sự q<br /> â và ỗ ợ ủ ổ<br /> ụ<br /> , Bộ à<br /> yê<br /> ư<br /> và dự<br /> lý<br /> V<br /> V P.C ú<br /> ô x<br /> â<br /> à<br /> ứ ưở<br /> yễ<br /> ạ H<br /> ù lã<br /> ạo và<br /> bộ ổ<br /> ụ<br /> lý<br /> Dự<br /> V P ã dà sự q<br /> â ,<br /> p<br /> ề ý ế , và ử<br /> bộ<br /> án.<br /> <br /> ạ<br /> ô<br /> và<br /> dự<br /> <br /> Dự<br /> ày ượ sự ỗ ợ ủ<br /> â à<br /> ế<br /> ô q<br /> ô<br /> y<br /> d Equity<br /> e olo y Se v es, I . C ú<br /> ô x<br /> â à<br /> ế<br /> về<br /> ộ<br /> ượ<br /> dự<br /> q<br /> ọ<br /> ày. ặ b x<br /> sự ư<br /> dẫ và ỗ ợ ỹ<br /> ậ ừ ế sĩ l s De<br /> e , bà e H l o s , ô<br /> e Bell và ô<br /> yễ<br /> ế<br /> Dũng.<br /> C ú<br /> <br /> ô<br /> <br /> y vọ<br /> ô<br /> <br /> ủ<br /> bê sẽ ếp ụ<br /> ậ và ề x<br /> <br /> 5<br /> <br /> B o<br /> <br /> o ày sẽ là<br /> q<br /> ởV<br /> í p ủ, ú<br /> ô<br /> ượ<br /> ự<br /> ằ<br /> p pq<br /> p ù<br /> <br /> à l<br /> <br /> o ữ í<br /> . V q yế â<br /> y vọ dự<br /> v sự<br /> lê ụ<br /> p ữ<br /> ô<br /> ợp.<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> p ủ ếp ụ<br /> lượ q<br /> ủ<br /> ề<br /> ập<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2