Đưa khách hàng vào chiến lược marketing hiệu quả

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
17
download

Đưa khách hàng vào chiến lược marketing hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tồn tại và phát triển trên thương trường, doanh nghiệp buộc phải đưa ra nhiều chiến lược marketing khác nhau. Có doanh nghiệp đẩy mạnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong khi đó nhiều doanh nghiệp tung ra các chiến dịch khuyến mãi, tặng quà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đưa khách hàng vào chiến lược marketing hiệu quả

  1. ưa khách hàng vào chi n lư c marketing t n t i và phát tri n trên thương trư ng, doanh nghi p bu c ph i ưa ra nhi u chi n lư c marketing khác nhau. Có doanh nghi p y m nh qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng, trong khi ó nhi u doanh nghi p tung ra các chi n d ch khuy n mãi, t ng quà. B t c chi n lư c marketing nào cũng có giá tr và hi u qu nh t nh. Tuy nhiên, s có m t s c m nh áng k n u chi n lư c marketing c a doanh nghi p t n d ng s tham gia tr c ti p c a khách hàng vào vi c s d ng s n ph m trong quá trình xây d ng nhãn hi u. M t s ví d minh ho s c m nh này là trư ng h p c a Walt Disney, Coca - Cola và Adidas, nh ng nhãn hi u n i ti ng nh t toàn c u. Qua ây, các doanh nghi p có th th y s c n thi t ph i ưa khách hàng tham gia tr c ti p vào chi n lư c marketing và rút ra m t s bài h c trong các k ho ch xây d ng nhãn hi u. Walt Disney v i công viên gi i trí Disneyland
  2. T m t hãng s n xu t phim ho t hình b c trung, gi ây Walt Disney ã tr thành t p oàn i n nh hàng âu th gi i v i các nhân v t ho t hình n i ti ng trên toàn c u. có ư c v th như ngày hôm nay, ngoài s c s c trong các b phim ho t hình, các chi n lư c marketing có s tham gia c a khách hàng luôn có vai trò quan tr ng i v i Walt Disney. Ông ch Walt Disney d c toàn b ti n b c làm phim 'Cu c phiêu lưu c a Alice' (Alice's Adventure). M c d u ã h t nh n ti n trư c khi b phim hoàn thành, Disney v n r t vui vì ã nhìn th y tương lai t t p mà b phim có th mang l i. Ngày 18 tháng 11 năm 1928, chu t Mickey ư c công di n l n u tiên New York ã thu ư c thành công l y l ng. Vào gi a th k 20, Walt Disney mong mu n phát tri n các chi n lư c marketing m i ng th i có tác d ng làm tăng giá tr nhãn hi u c a hãng. Ý tư ng nhanh chóng c t cánh. Walt Disney ã u tư hàng tri u USD xây d ng Khu Công viên gi i trí Disneyland r ng 70 ha, công viên u tiên trên th gi i hoàn toàn vui chơi gi i trí d a trên chính nh ng b phim ho t hình c a ông. Disneyland là m t x s huy n o không ch i v i tr con, mà ngư i l n cũng th y mê ho c khi chu du trong ó. Du khách tham quan công viên ư c k các câu chuy n th n tho i, c tích trong ó
  3. có các nhân v t ho t hình Walt Disney và vi c hãng ã phát tri n ch nhân v t ho t hình c a mình như th nào. L i m t l n n a, Walt Disney m o hi m và ã thành công: ngay trong b y tu n u tiên Mickey Mouse và b n bè chú ã ón m t tri u lư t khách n thăm. i v i du khách nhân v t ho t hình có giá tr l n nhi u hơn nh ng b phim c a hãng. S th c thì khu công viên gi i trí Disneyland ã em l i hàng trăm cơ h i Walt Disney qu ng bá cho các b phim và nhân v t ho t hình c a mình i u quan tr ng hơn. Disneyland ã k t n i m t cách s ng ng c nh nh n c a khách hàng i v i nhân v t ho t hình c a hãng. T gi a th p niên 1960, Walt Disney b t tay vào th c hi n m t d án l n - xây d ng Disney World v i nh ng m c ích xã h i. Disney World r ng hơn Disneyland g n 151l n, g m có công viên gi i trí t h p khách s n, sân bay... Nh ng năm ti p theo, trung bình có hàng tri u ngư i vi ng thăm Khu Công viên gi i trí Disneyland và Disneyworld hàng năm, không nh ng góp ph n qu ng bá hình nh mà còn em l i l i nhu n áng k cho hãng Walt Disney nh ó ã xây d ng m t nhãn hi u m nh thông qua các bài báo và tin t c ăng trên các phương ti n thông tin i chúng cũng như thông qua s truy n
  4. mi ng c a các du khách. Các ngành kinh doanh liên i vào khu vui chơi gi i trí Disneyland như công ty du l ch, nhà hàng, khách s n cũng góp ph n tuyên truy n qu ng bá v khu vui chơi khi h “chiêu th ' khách hàng n v i d ch v c a h . Không còn nghi ng gì, Disneyland và Disneyworld ã tr thành m t chi n lư c phát tri n thương hi u thành công nh t trong l ch s . Và m t trong nh ng bí quy t thành công c a chi n lư c này là có s tham gia c a khách hàng m t cách sâu r ng. Coca Cola - Khách hàng là thư ng Coca Cola luôn u tư cho các chi n lư c qu ng cáo s n ph m chú tr ng vào khách hàng. T i nh ng c a hàng bán l và t i các siêu th , hãng bao gi cũng ư c bày bán ngang t m m t, ngay trư c nh ng hành lang, ho c nh ng nơi b t m t. Coca Cola ã ph i tr ti n cho s ưu tiên này. M t y u t khác mang l i thành công cho Coca Cola là s trình bày s n ph m. Coca Cola ư c ng trong lon nhôm ho c trong chai thu tinh, bên ngoài dán nhãn hi u màu tươi v i hai ch Coca Cola vi t hoa theo chi u nghiêng 45 . V i màu tươi và nh ng ư ng cong tr ng tuy t di u, Coca Cola ã thành công trong vi c h p d n và lôi cu n khách hàng.
  5. Trong các chi n d ch marketing c a mình, Coca Cola luôn coi “khách hàng là thư ng ”. Hãng ã có nhi u chi n lư c khác nhau khách hàng th c s c m nh n ư c hương v c a Coca Cola. Nhi u chương trình khuy n mãi l y khách hàng làm trung tâm như dùng th s n ph m, mua 1 t ng 1. M t chương trình ư c ánh giá khá có s c lôi cu n c a Coca Cola là các cu c thi “ngư i u ng Coca kho nh t” do hãng t ch c. Cu c thi ư c ti n hành trên nhi u th trư ng l n, trong m i cu c thi s có nhi u vòng và m i vòng các thí sinh ph i ra s c u ng m t lư ng Coca Cola l n trong th i gian ng n nh t. Nh cu c thi này mà Coca Cola ã t o ư c s h ng thú m nh m i v i ngư i tiêu dùng, qua ó góp ph n y m nh giá tr thương hi u c a hãng. Adidas và chương trình văn hoá ô th Adidas ã phát tri n m t chi n d ch ti p th v i tên g i 'chương trình văn hoá ô th ' bao g m các s ki n c bi t có ông o ngư i tham gia kh p Châu Âu như: gi i bóng á ư ng ph , l h i bóng á, các khu vui chơi gi i trí. Nh ng s ki n c bi t này không ch bao g m th thao thu n tuý mà còn ư c an xen v i các show trình di n th i trang, âm nh c (trong ó bao g m c m t ban nh c híp hop) và các lo i hình gi i trí khác. Dành m t ph n ngân sách áng k cho ho t ng xây d ng nhãn hi u, Adidas ã thu hút ư c s c ng tác c a các th c th kinh
  6. doanh có liên i như các liên oàn bóng á l n nh ng ngôi sao th thao n i ti ng, nh ng chuyên gia ti p th quan tâm vào phân o n th trư ng tr như Adidas và quan tr ng hơn c là s quan tâm c a gi i truy n thông. M c dù không s d ng các phương ti n thông tin i chúng qu ng cáo, nhưng chính gi i truy n thông l i thư ng xuyên ưa tin, bài v chi n d ch trên c a Adidas và ây chính là m t phương ti n qu ng bá hi u qu cao, sâu r ng mà l i hoàn toàn không m t m t ng chi phí qu ng cáo nào c a hãng. Nh 'Chương trình văn hoá ô th này', Adidas ã o ngư c xu hư ng doanh s b trư t d c b t u t nh ng năm 1980 và chuy n sang tăng trư ng m nh v i m c hai con s và gia tăng th ph n liên t c trong nh ng năm sau ó trong khi các i th c a Adidas như Nike và Reebol tích c c s d ng qu ng cáo trên các phương ti n thông tin i chúng. Theo th ng kê, các ch s o lư ng nh n th c và c m nh n nhãn hi u i v i Adidas tăng áng k , c bi t là trong nhóm ngư i tiêu dùng tr tu i. Dĩ nhiên không ph i côug ty nào cũng có th xây d ng công viên gi i trí như Walt Disney, hay có ti m l c tài chính th c hi n “Chương trình văn hoá ô th ” như Adidas, song bài h c t Walt Disney và Adidas i v i nhi u doanh nghi p là r t quý báu: s k t n i gi a nhãn hi u v i kinh nghi m tr c ti p c a ngư i tiêu dùng i v i s n ph m, c bi t khi ó là nh ng giây phút gi i trí thư
  7. giãn và s ng khoái s góp ph n áng k trong vi c qu ng bá thương hi u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản