intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Dùng Cement sinh học để tạo hình di chứng đa chấn thương mô xương vùng mặt

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

143
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong năm 2003, có 30 trường hợp bệnh lý này đã được phẫu thuật tại Trung tâm Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Tạo Hình của BV Chợ Rẫy bằng vật liệu sinh học Bone Cement. Kết quả : “tốt” 27/30 ca; “khá” 3/30 ca, đa số bệnh nhân rất hài lòng với kết quả về thẩm mỹ. So sánh kết quả đạt được với các loại vật liệu tương hợp sinh học khác, Bone Cement tỏ ra là vật liệu có nhiều ưu điểm để tạo hình trong những bệnh lý này nhằm nâng cao kết quả về thẩm mỹ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dùng Cement sinh học để tạo hình di chứng đa chấn thương mô xương vùng mặt

  1. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc DUØNG CEMENT SINH HOÏC ÑEÅ TAÏO HÌNH DI CHÖÙNG ÑA CHAÁN THÖÔNG MOÂ XÖÔNG VUØNG MAËT Leâ Haønh*, Ñoã Quang Huøng*, Nguyeãn Thaønh Nhaân*, Ñaïi Dieäp Lan Thanh*, Nguyeãn Höõu Chöùc**, Nguyeãn Ngoïc Khang***, Laâm Huyeàn Traân**** TOÙM TAÉT Di chöùng ña chaán thöông moâ xöông vuøng maët (suïp khoái muõi traùn , hoác maét, xöông haøm...) laø beänh lyù khaù thöôøng gaëp, gaây toån thöông traàm troïng chöùc naêng, thaåm myõ vaø taâm lyù beänh nhaân. Phaãu thuaät ñeå giaûi quyeát caùc di chöùng treân khaù phöùc taïp, mang tính thaåm myõ cao, ñoøi hoûi söï phoái hôïp theâm cuûa nhieàu chuyeân khoa ( tai muõi hoïng, ngoaïi thaàn kinh, maét,...) vaø keát quaû phaãu thuaät thöôøng bò haïn cheá ôû yeáu toá thaåm myõ. Trong naêm 2003, coù 30 tröôøng hôïp beänh lyù naøy ñaõ ñöôïc phaãu thuaät taïi Trung taâm Phaãu Thuaät Thaåm Myõ vaø Taïo Hình cuûa BV Chôï Raãy baèng vaät lieäu sinh hoïc Bone Cement. Keát quaû : “toát” 27/30 ca; “khaù” 3/30 ca, ña soá beänh nhaân raát haøi loøng vôùi keát quaû veà thaåm myõ. So saùnh keát quaû ñaït ñöôïc vôùi caùc loaïi vaät lieäu töông hôïp sinh hoïc khaùc, Bone Cement toû ra laø vaät lieäu coù nhieàu öu ñieåm ñeå taïo hình trong nhöõng beänh lyù naøy nhaèm naâng cao keát quaû veà thaåm myõ vaø oån ñònh veà taâm lyù cho beänh nhaân. SUMMARY USING OF BONE CEMENT FOR RECONSTRUCTION OF CRANIO-FACIAL BONE FRACTURES SQUELEA Le Hanh, Do Quang Hung, Nguyen Thanh Nhan, Dai Diep Lan Thanh, Nguyen Huu Chuc, Nguyen Ngoc Khang, Lam Huyen Tran * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 106 – 108 Sequelea of cranio-facial fractures ( frontonasal, orbital, maxillary...) cause serious cosmetic and functional defects of head and neck. This type of pathology also cause bad mental and psychological status for the patients. The treatment in some instances is difficult, needed a highly standard of cosmetic result. An collaboration of plastic surgeon, head&neck surgeon, neurosurgoen and ophtalmologists...is nescessary to achieve succesfully the operation. An important problem is the choice of the biocompatible plastic substances for reconstruction of the defects. In the year of 2003, 30 cases of this has been done at Department of Plastic and Cosmetic Surgery Cho Ray Hospital. The defects were reconstructed by Bone Cement ( Johnson & Johnson). A good result has been obtained in 27/30 cases. Most of patient are pleased with the treatment. In comparison with the use of other biocompatible substances, bone cement showed a versatile and safe material for reconstruction of the old cranio-facial bone fractures. The results meet with functional and cosmetic demands of patients. * Khoa Phaãu thuaät Thaån myõ vaø Taïo hình - Beänh Vieän Chôï Raãy Tp. Hoà Chí Minh ** Khoa Maét - Beänh Vieän Chôï Raãy Tp. Hoà Chí Minh *** Khoa Ngoaïi Thaàn kinh - Beänh Vieän Chôï Raãy Tp. Hoà Chí Minh **** Boä moân Tai Muõi Hoïng – Ñaïi hoïc Y döôïc TP. Hoà Chí Minh 106 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
  2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 ÑAËT VAÁN ÑEÀ * Taïi Chôï Raãy: Ñaõ duøng - Di chöùng do ña chaán thöông gaây bieán daïng vaø Vaät lieäu töông hôïp sinh hoïc maát chaát xöông vuøng maët nhö suïp khoái muõi traùn, vôõ Composite carbon hoác maét, suïp xöông haøm treân laø nhöõng beänh lyù khaù Silicone thöôøng gaëp. Hydroxy apatite - Nhöõng beänh lyù naøy aûnh höôûng traàm troïng ñeán Gore-tex chöùc naêng vaø thaåm myõ vuøng ñaàu maët, keùo theo nhöõng toån thöông veà taâm lyù naëng neà, laøm ngöôøi San hoâ beänh khoù hoøa nhaäp trôû laïi vôùi xaõ hoäi. Titanium Phaãu thuaät ñeå giaûi quyeát caùc di chöùng treân khaù Bone cement phöùc taïp, mang tính thaåm myõ cao, ñoøi hoûi söï phoái Moâ gheùp ñoàng loaïi: hôïp theâm cuûa nhieàu chuyeân khoa (tai muõi hoïng, Xöông vaø suïn ñoàng loaïi ngoaïi thaàn kinh, maét, ...). Moâ töï thaân: Töø nhieàu naêm nay chuùng toâi ñaõ quan taâm, nghieân cöùu phöông phaùp ñieàu trò toát nhaát daønh cho Xöông maøo chaäu, suïn söôøn beänh lyù naøy. TÖ LIEÄU VEÀ VIEÄC SÖÛ DUÏNG BONE Trong naêm qua chuùng toâi ñaõ giaûi quyeát thoûa ñaùng CEMENT TRONG PHAÃU THUAÄT TAÏO HÌNH 30 tröôøng hôïp baèng caùch duøng Bone Cement ñeå taïo * 1958 Dr.John Charnley söû duïng bone cement hình choã khuyeát hoång xöông ñaàu maët. (Polymethyl Methacrylate) ñaàu tieân trong laõnh vöïc TOÅNG QUAN VAÄT LIEÄU TÖÔNG HÔÏP SINH chaán thöông chænh hình. HOÏC THÖÔØNG DUØNG * 1973 Dr. Douglas K. Ousterhout söû duïng bone Polymer cement ñeå taïo hình xöông - bone cement (polymethyl metacrylate) soï (cranioplasty) ñeå thay theá caùc moâ xöông ï - silicone deõo Bone cement ñöôïc nhieàu taùc giaû coâng nhaän laø moät vaät lieäu ñaùng tin caäy, ñöôïc söû duïng cho ñeán - teflon (polytetrafluoroethylene) ngaøy nay. - gore-tex Naêm 1998 ASAPS (American Society for - polyurethane... Aesthetic Plastic Surgery) ñaõ toång keát taàn suaát söû - porex (porous polyethylene) duïng caùc vaät lieäu töông hôïp sinh hoïc cho vuøng ñaàu (thay theá cho moâ meàm laãnø moâ xöông) vuøng maët taïi Ceramics Myõ nhö sau: (Ñeå thay theá cho moâ xöông ngöôøi Myõ hydroxyapatite, bioglass. vaãn duøng hai loaïi chính laø:Bone cement vaø Hydroxy Kim loaïi vaø hôïp kim cuûa noù apatite). Titanium, Stainless steel Vaät lieäu BS söû duïng (%) Sillicone rubber 88 Cobalt chromium alloy, gold Gore_Tex 18 San hoâ Porex 15 Bone_cement 15 Moâ gheùp ñoàng loïai Hydroxyapatite 10 Soft form 8 Moâ gheùp töï thaân Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 107
  3. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc * Taàn suaát bieán chöùng khi duøng vaät Bone cement phaûi aùp saùt vaøo neàn nhaän, toát nhaát lieäu töông hôïp sinh hoïc ñeå taïo hình laø moâ xöông vaø phaûi ñöôïc coá ñònh toát. hoác maét Caàm maùu caån thaän vaø daãn löu tích cöïc Rubin JP,Yaremchuk MJ. Complecations and toxicities Duøng nöôùc muoái sinh lyù laøm giaûm bôùt söï toaû of implantable biomaterials used in facial reconstructive and aesthetic surgery.1998 nhieät cuûa bone cement trong quùa trình ñoâng cöùng. KEÁT QUAÛ Nhoùm Kim loaïi Bone_Cement Soá beänh nhaân 92 106 Keát quaû toát: 27/30 ca (ñaït keát quaû toát veà thaåm myõ Di leäch 0 0.9 vaø chöùc naêng, beänh nhaân haøi loøng) Thaùo boû do bieán chöùng 3.3 0.9 Taàn xuaát bieán chöùng 4.4 % 0.9 % Keát quaû khaù (chöa caân xöùng, chöa buø ñaép hoaøn toaøn veà thaåm myõ, chöùc naêng toát, beänh nhaân haøi Muïc tieâu loøng): 3/30 Nghieân cöùu, ñaùnh giaù hieäu quaû vieäc söû duïng Bone Tuï maùu: 1/30 cement trong taïo hình thaåm myõ do di chöùng ña chaán Chaûy maùu sau moå: 1/30 thöông moâ xöông vuøng maët (suïp khoái muõi traùn, hoác maét, xöông haøm....) Nhieãm truøng: 0/30 PHÖÔNG PHAÙP BAØN LUAÄN Ñoái töôïng Taïi Vieät nam Bone Cement ñaõ ñöôïc söû duïng ôû lónh vöïc; 30 beänh nhaân(b/n) nhaäp vieän coù di chöùng suïp khoái muõi traùn, hoác maét,xöông haøm... Chaán thöông chænh hình(haøn noái caùc boä phaän khôùp nhaân taïo vaø buø ñaép khuyeát hoång xöông...); ngoaïi Tuoåi: töø 25 ñeán 55 thaàn kinh (taïo hình xöông so...).Coøn trong taïo hình Giôùi: Nam 26 Nöõ 04 thaåm myõ vuøng maët chuùng toâi nhaän thaáy raèng: Chuaån bò:xeùt nghieäm tieàn phaãu, chuïp hình tröôùc Öu ñieåm khi moå, CT-Scan Deã taïo hình theo yù muoán Hoäi chaån: Maét, Ngoaïi TK, CTCH ... ñeå cuøng phoái Ñaït hieäu quaû thaåm myõ cao, oâm saùt caùc khuyeát hôïp ñieàu trò. hoång Vaät lieäu taïo hình Deã daøng thay theá maûnh gheùp khi caàn thieát Chuùng toâi duøng:Endurance Bone-cement Dung naïp toát. (Polymethyl Methacrylate) haõng DePuy cuûa Vöông Quoác ANH.Loïai 40 gram boät vaø 18,88gram dung Coù ñoä cöùng, chòu löïc toát, ít bò di leäch moâi/hoäp Chi phí thaáp so vôùi Titanium, Ti_Al_V alloy, Kyõû thuaät moå Cobalt chromium alloy(hoäp 40gram ñuû duøng cho moät ca lôùn,naëng. Ñeå taïo hình nhöõng ca nhoû co theå taùch ra Nguyeân taéc cô baûn vaø pha vôùi dung moâi theo tyû leä töông öùng. Phuïc hoài ñöôïc nhöõng ñöôøng neùt töï nhieân coá höõu Khuyeát ñieåm cuûa khuoân maët. - Neáu khoâng ñöôïc laøm laïnh thì seõ toaû nhieät khi Traùnh seïo baèng caùch taän duïng nhöõng ñöôøng seïo ñoâng cöùng 80,5 oC-105,5oC,laøm roái loaïn ñoâng maùu cuõ hoaëc söû dung nhöõng ñöøông raïch da aån trong toùc taïi choå thaønh maïch. (Lieân thaùi döông,Traùn _ Thaùi döông _ Maët), trong mieäng (Caldwell Luc)... - Trong tröôøng hôïp ñöôïc laøm laïnh baèng nöôùc 108 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
  4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 muoái sinh lyù thì seõ toaû nhieät khoaûng döôùi 50oC töông KEÁT LUAÄN ñoái an toaøn hôn. Ñaây laø moät öùng duïng môùi cuûa bone cement ñeå - Thôøi gian ñoâng cöùng töông ñoái nhanh töø 3-6 ñieàu tri moät beänh tích khaù phoå bieán gaây toån thöông phuùt,neân phaûi chuaån bò laøm khuoân,hoá moå tröôùc khi naëng neà veà thaåm myõ, chöùc naêng vaø taâm sinh ly pha dung moâi ;thao taùc phaûi chính xaùc vaø kheùo leùo. Vieäc söû duïng Bone cement mang laò hieïu quaûâ Nhöôïc ñieåm cuûa caùc nhoùm vaät lieäu thaåm myõ cao, ñaùp öùng ñöôc ñoøi hoûi cuûa beänh nhaân vaø khaùc xaõ hoäi. *Nhoùm kim loaïi coù yeáu ñieåm laø Bone cement toû ra laø loaïi vaät lieäu an toaøn vaø phuø Khoù taïo hình theo yù muoán,khoâng oâm saùt khuyeát hôïp vôùi nhöõng beänh lyù naøy. hoång xöông. *Nhoùm ceramic TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Belousov AE “Plastic reconstructive and aesthetic Hydroxy Apatite (HA) laø vaät lieäu ñaét hôn nhöng surgery” 1998, page 122-134. meàm hôn, ít chòu löïc hôn bone cement. 2. Bailey BJ., Head and neck surgery_ Otolaryngology- 1998, the 2nd edition, page 2319-2332 - Moâ gheùp ñoàng loaïi khoù taïo hình theo yù muoán vaø 3. Grabb and smith’s “ Plastic surgery” Fifth edition thöôøng seõ bò haáp thu theo thôøi gian. 1997, page 39-46, 699-703. 4. Goldwyn RM., Cohen MN. “ The unfavorable result in - Moâ töï thaân(xöông chaäu, suïn söôøn...) thöôøng bò Plastic surgery, Avoidance and treatment” third haïn cheá veà khoái löôïng edition 2001, page 161-176 5. Rubin JP, Yaremchuk MJ. Complications and - Bieán daïng theo thôøi gian,toán theâm moät cuoäc â toxicities of implantable biomaterials used in facial phaãu thuaät,gaây toån thöông theâm ôû vuøng cho vaø reconstructive and aesthetic surgery. Plastic Reconstr khoâng ñaûm baûo hieäu quaû thaåm myõ cao. Surg 1997; 100-1336. 6. Bonfield W. “Biomaterials- research and Development”_ Chuùng toâi thaáy raèng bone cement laø vaät lieäu Dept of Materials science. University of Cambridge. töông hôïp sinh hoïc toát nhaát coù trong taàm tay ñeå taïo hình trong nhöõng tröôøng hôïp naøy. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 109
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2