East side - báo cáo biến đổi tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

East side - báo cáo biến đổi tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: East side - báo cáo biến đổi tài chính

  1. East side - báo cáo biến đổi tài chính Vốn lưu động được cấp: 1987 1988 Từ hoạt động kinh doanh: Thu nhập (lỗ) thuần 117.594 (439.693) Các khoản mục không ảnh hưởng đến vốn lưu động 199.718 308.485 Khấu hao và hao và hao mòn Lỗ (lãi) từ việc bán hàng hoặc phải bù lỗ tài sản và các khoản khác 8.722 2.181 Thuế thu nhập được trả chậm 18.776 (25.002) Vốn được cung cấp từ (được sử dụng trong) kinh doanh 404.810 (154.029) Tiền thu được từ việc phát hành các khoản nợ có kỳ hạn 322.417 221.074 Tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu thường 89.000 243.000 Tiền thu được do bán bất động sản 22.337 31.291 Khác (4.098) 14.533 Tổng 834.466 355.869 Vốn lưu động được sử dụng: Mua sắm bất động sản và thiết bị 709.091 647.489 Thanh toán các khoản nợ dài hạn đến hạn 102.371 117.283 Tổng 811.462 764.772 Tăng (giảm) vốn lưu động 23.004 (408.903) Biến đổi tài sản lưu động và các khoản nợ dẫn đến Tăng (giảm) vốn lưu động Tiền (56.746) (2.806) Các khoản phải thu thương mại 377.756 (20.147) Hàng tồn kho 254.692 633.363 Phải thu thuế thu nhập được hoàn lại (35.695) 106.736 Chi phí trả trước (15.255) (10.783) Phải thu cán bộ nhân viên và cổ đông (3.078) 117.220 Các khoản phải thu khác 44.101 (44.101) Thấu chi (148.094) (72.239) Vay ngắn hạn ngân hàng (348.857) (795.020) Phải trả ngắn hạn chịu lãi - cổ đông 9.765 (52.000) Các khoản phải trả thương mại 47.550 (64.070) Các khoản phải trả thương mại chịu lãi (34.553) (135.688) Chi phí luỹ kế (68.538) (11.959)
  2. Tăng (giảm) vốn lưu động 23.004 (408.903)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản