intTypePromotion=1

EFI diesel kiểu thông thường

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
268
lượt xem
71
download

EFI diesel kiểu thông thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong EFI thông thường , thời điểm phun và lượng phun được điều khiển bằng điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EFI diesel kiểu thông thường

 1. Kh¸i qu¸t HÖ thèng nhiªn liÖu cña EFI-diezel th«ng th­êng Trong EFI- diezel th«ng th­êng, thêi ®iÓm phun vµ l­îng phun ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö. ThiÕt bÞ t¹o ra ¸p suÊt nhiªn liÖu còng chÝnh lµ lo¹i b¬m sö dông trong ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh häa ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (1/2) Nhiªn liÖu ®­îc b¬m cÊp liÖu hót lªn tõ b×nh nhiªn liÖu, ®i qua bé läc nhiªn liÖu råi ®­îc dÉn vµo b¬m ®Ó t¹o ¸p suÊt råi ®­îc b¬m ®i b»ng pÝtt«ng cao ¸p ë bªn trong m¸y b¬m phun. Qu¸ tr×nh nµy còng t­¬ng tù nh­ trong m¸y b¬m ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Nhiªn liÖu ë trong buång b¬m ®­îc b¬m cÊp liÖu t¹o ¸p suÊt ®¹t møc 1.5 vµ 2.0 Mpa. H¬n n÷a, ®Ó t­¬ng øng víi nh÷ng tÝn hiÖu ph¸t ra tõ ECU, SPV sÏ ®iÒu khiÓn l­îng phun (kho¶ng thêi gian phun) vµ TCV ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu (thêi gian b¾t ®Çu phun). Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh ho¹ ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (2/2) Lo¹i m¸y b¬m Mét EFI-diezel th«ng th­êng sö dông mét trong hai lo¹i m¸y b¬m ph©n phèi: m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc, vµ m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cã ¸p suÊt phun cao h¬n. -1-
 2. · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹ pÝtt«ng h­íng kÝnh Tham kh¶o ¸p suÊt phun ®èi víi tõng lo¹i m¸y b¬m M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng trôc (Sö dông cho 5L-E 1KZ-TE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 80MPa. M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng kÝnh (Sö dông cho c¸c ®éng c¬ phun trùc tiÕp nh­ 1HD-FTE, 15B-FTE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 130MPa. M¸y b¬m CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) -2-
 3. · Vµnh con l¨n · Con l¨n · §Üa cam · PÝtt«ng -3-
 4. Sù vËn hµnh c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng trôc (1/1) CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng kÝnh Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) · Vµnh cam · 4 con l¨n -4-
 5. · 4 pÝtt«ng Tham kh¶o Lo¹i m¸y b¬m 6 xilanh (1/1) M¸y b¬m 6 xilanh M¸y b¬m 4 xilanh Sù vËn hµnh c¸c bé phËn m¸y b¬m pÝtt«ng cao ¸p h­íng kÝnh (1/1) -5-
 6. L­îng phun Kh¸i qu¸t vÒ SPV Cã hai lo¹i SPV (Van ®iÒu khiÓn) ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng phun · SPV th«ng th­êng (sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc) · SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp (sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cho nh÷ng øng dông ¸p suÊt cao) (1/1) Lo¹i SPV th«ng th­êng 1. CÊu t¹o Lo¹i SPV th«ng th­êng bao gåm hai van: van chÝnh vµ van ®iÒu khiÓn (1/2) 2. VËn hµnh · Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng B×nh th­êng van ®iÒu khiÓn cña SPV ®ãng khi cuén d©y cã ®iÖn. ¸p suÊt nhiªn liÖu vµ lùc cña lß xo lµm cho van chÝnh ®ãng l¹i chuyÓn qua vÞ trÝ “A” v× lóc ®ã ¸p suÊt ë bªn trong van cao h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi van. · Khi tÝn hiÖu tõ ®éng c¬ ECU t¾t Khi tÝn hiÖu tõ ECU t¾t, dßng ®iÖn sÏ bÞ ng¾t khái cuén d©y, van ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng lªn trªn do lùc cña lß xo ®iÒu khiÓn, chuyÓn sang vÞ trÝ “B” ®Ó më ra. · Khi van ®iÒu khiÓn më Khi ®ã, ¸p suÊt lªn van chÝnh gi¶m xuèng. Do ®ã, van chÝnh dèc lªn chuyÓn sang vÞ trÝ “A” ®Ó më ra. (2/2) -6-
 7. Lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp 1. CÊu t¹o Tr¸i ng­îc víi SPV lo¹i th«ng th­êng, lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp, thÝch hîp dïng cho m¸y b¬m cã ¸p suÊt cao, víi c¸c ®Æc ®iÓm lµ møc ®é thÝch øng vµ l­u l­îng phun cao. H¬n n÷a, c¸c tÝn hiÖu tõ ECU ®­îc khuyÕch ®¹i b»ng EDU ®Ó vËn hµnh van ë møc ®iÖn ¸p cao xÊp xØ 150 V khi ®ãng van. Sau ®ã, van vÉn ë tr¹ng th¸i ®ãng khi ®iÖn ¸p gi¶m thÊp xuèng. (1/2) 2. VËn hµnh · Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng Van ®iÖn tõ ®­îc kÐo xuèng phÝa d­íi ®Ó chuyÓn sang tr¹ng th¸i ®ãng v× cuén d©y ®­îc cÊp ®iÖn. · Khi dßng ®iÖn ng¾t khái cuén d©y Khi cuén d©y bÞ ng¾t ®iÖn, ¸p suÊt cña nhiªn liÖu ®Èy van ®iÖn tõ lªn phÝa trªn ®Ó chuyÓn sang tr¹ng th¸i më. (2/2) Tham kh¶o §iÖn ¸p ban ®Çu cña lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp Khi SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp b¾t ®Çu vËn hµnh, dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y lµ xÊp xØ 150 V. Khi ®ã, sù ®iÒu khiÓn theo chu kú lµm viÖc sÏ ®­îc thùc hiÖn ë møc ®iÖn ¸p thÊp h¬n. (1/1) -7-
 8. Sù vËn hµnh cña m¸y b¬m vµ SPV Cã hai lo¹i pit«ng cao ¸p: · M¸y b¬m pit«ng h­íng trôc · M¸y b¬m pit«ng h­íng kÝnh (1/1) M¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc vµ SPV VËn hµnh · Hµnh tr×nh n¹p SPV ®ãng l¹i. PÝtt«ng huyÓn ®éng sang tr¸i. Nhiªn liÖu ®­îc hót vµo buång b¬m. · Phun SPV ®ãng l¹i. PÝtt«ng chuyÓn ®éng sang ph¶i. ¸p suÊt nhiªn liÖu t¨ng vµ nhiªn liÖu ®­îc b¬m ®i. · KÕt thóc phun SPV më ra. Do nhiªn liÖu gi¶m, ¸p suÊt còng gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh phun kÕt thóc. Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ng¾t nhiªn liÖu ®­îc thùc hiÖn, ¸p suÊt kh«ng t¨ng lªn do SPV vÉn ®ang trong tr¹ng th¸i më. (1/1) -8-
 9. M¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh vµ SPV VËn hµnh · Hµnh tr×nh n¹p SPV më ra. C¸c con l¨n vµ pÝtt«ng më réng, hót nhiªn liÖu vµo trong buång b¬m. · ¸p suÊt t¨ng SPV ®ãng l¹i. C¸c con l¨n vµ pÝtt«ng thu l¹i lµm cho ¸p suÊt t¨ng. · Phun SPV ®ãng l¹i. R«to quay vµ nèi víi cæng b¬m vµ cæng ph©n phèi cña r«to ®Ó b¬m nhiªn liÖu ®i. · KÕt thóc phun SPV më ra. Do l­îng nhiªn liÖu gi¶m nªn ¸p suÊt còng gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh phun kÕt thóc. Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ m·n ®Ó c¾t nhiªn liÖu, ¸p suÊt kh«ng t¨ng lªn do SPV vÉn ®ang ë trong tr¹ng th¸i më. (1/1) §iÒu chØnh l­îng phun L­îng phun ®­îc ®iÒu chØnh b»ng viÖc vËn hµnh SPV, t­¬ng øng víi c¸c tÝn hiÖu tõ ECU ®Ó thay ®æi thêi ®iÓm kÕt thóc phun. (1/1) Thêi ®iÓm phun CÊu t¹o cña TCV (Van ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun) CÊu tr¹o cña TCV ®­îc chØ ra trong h×nh bªn tr¸i. (1/2) -9-
 10. CÊu tróc cña bé ®Þnh thêi ®­îc chØ ra trong h×nh bªn tr¸i (2/2) Sù vËn hµnh cña bé ®Þnh thêi cña m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc Van TCV ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tû lÖ hiÖu dông (tû lÖ theo chu kú lµm viÖc) thêi gian t¾t/bËt cña dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y. Khi ®iÖn bËt, dé dµi thêi gian më van sÏ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt nhiªn liÖu trong pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi. Lµm sím thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van rót ng¾n l¹i (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang sö dông thÊp), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t gi¶m xuèng. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang tr¸i lµm xoay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm sím thêi ®iÓm phun Lµm muén thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van dµi (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông cao), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t t¨ng lªn. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang ph¶i do lùc cña lß xo ®Ó lµm quay vµnh l¨n theo h­íng lµm muén thêi ®iÓm phun. (1/1) Sù vËn hµnh cña bé ®Þnh thêi cña m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh Van TCV ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tû lÖ hiÖu dông (tû lÖ theo chu kú lµm viÖc) thêi gian t¾t/bËt cña dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y. Khi ®iÖn bËt, dé dµi thêi gian më van sÏ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt nhiªn liÖu trong pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi. Lµm sím thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van rót ng¾n l¹i (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông thÊp), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¨t gi¶m xuèng. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang tr¸i lµm quay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm sím thêi ®iÓm phun. Lµm muén thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van dµi (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông cao), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t t¨ng lªn. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang ph¶i do lùc cña lß xo lµm quay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm muén thêi ®iÓm phun. (1/1) -10-
 11. Gîi ý khi söa ch÷a L¾p ®Æt m¸y b¬m phun L¾p ®Æt m¸y b¬m phun b»ng c¸ch giãng th¼ng hµng c¸c dÊu ghi nhí trªn b¬m phun víi dÊu vÞ trÝ tham kh¶o trªn ®éng c¬. Do ECU nhËn biÕt ®­îc thêi ®iÓm phun vµ thùc hiÖn nh÷ng hiÖu chØnh thÝch hîp, nªn kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh thêi ®iÓm phun sau khi l¾p r¸p nh­ ®èi víi m¸y b¬m diezel lo¹i c¬ khÝ. (1/1) KiÓm tra SPV KiÓm tra SPV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña SPV. (1/1) KiÓm tra TCV KiÓm tra cuén d©y cña TCV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña TCV. -11-
 12. KiÓm tra sù vËn hµnh cña TCV b»ng c¸ch nèi cùc d­¬ng (+) vµ cùc ©m (-) cña ¾c quy víi c¸c cùc cña TCV vµ kiÓm tra tiÕng kªu l¸ch c¸ch cña van ®iÖn. (1/1) -12-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2