intTypePromotion=1

Giải pháp đối sánh vân tay 1:N song song hóa để xây dựng bộ đối sánh vân tay cao tốc

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
2
download

Giải pháp đối sánh vân tay 1:N song song hóa để xây dựng bộ đối sánh vân tay cao tốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này đề xuất giải pháp đối sánh vân tay I: N song song hóa, bao gồm thiết kế cấu hình cụm máy tính, phương pháp đánh chỉ số dữ liệu ảnh vân tay theo thuộc tính ảnh do hệ thống tự động trích chọn, giải pháp đối sánh vân tay song song hóa theo hướng phân phối động nhiệm vụ theo năng lực cho nhiều nút xử lý song song và tập hợp danh sách kết quả cuối cùng sắp xếp giảm dần theo độ giống so với chi bán yêu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp đối sánh vân tay 1:N song song hóa để xây dựng bộ đối sánh vân tay cao tốc

CONG NGHE - GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GIAI PHAP DOI SANH VAN TAY 1:N SONG SONG HOA<br /> DE XAY DONG DO DOI SANH VAN TAY CAO TOC<br /> Tom tat. Bai bao nay de xuat giai pliap doi sanh van tay I JH song song hoa, bao<br /> gdm thiet ke cau hinh cum may tinh, phuong phap danh chi sd du lieu anh van tay<br /> theo thuoc tinh anh do he thong tu dong trich chon, giai phap ddi sanh van tay song<br /> song hda theo hudng phan phdi ddng nhiem vu theo nang luc cho nhidu nut xu ly<br /> song song va tap hop danh sach ket qua cudi cung sdp xep giam din Llieo do gidng<br /> so vdi chi ban yeu cau. Giai phap dd xuat da duoc cai dat thu nghiem thue td dd<br /> xay dung bo ddi sanh cao tdc cho he nhan dang van tay tu ddng C@Fr-!IS. rihd song<br /> song hoa, thai gian tra ciru trung binh mdt yeu cau tren CSDL dung luong ton duoc<br /> rut xudng nhieu lin, xap xi ty le thuan vdi sd nut tham gia ,\u ly.<br /> <br /> <br /> <br /> TS. Nguyen Ngpc Ky<br /> Th.S. Nguyen Thj HUdng Thuy<br /> Nguyen Ngoc Minh<br /> MQDAU<br /> Hidn nay d nude ta, Ngdnh Cdng an dd dua vao tay) [1,2]. Nhd ky thudt ddnh chi sd phdn edp theo<br /> sir dung eae he nhdn dang vdn tay tu ddng APIS. cdc thudc tinh co ban eua anh, mdt sd lugng ldn ehi<br /> Thue te hien nay nhieu he thdng APIS tren thd gidi ban thude nhdm phdn loai khac so vdi ehi ban ydu<br /> da nhap vd dua vdo sir dung d nude ta, chu ydu vdn edu bi loai tii ddu ndn cdng doan thir nhdt dugc thue<br /> dang xu ly tra tim bdng phuong phap ddi sdnh tuan hidn rat nhanh chdng vd hidu qua. Ridng cdng doan<br /> tu ndn thdi gian tra ciiu rat chdm chap. Dd tra eim ddi sanh theo dac trung chi tidt, he thdng khdng cd<br /> 1 ddu vdt hidn tradng trdn CSDL 1,5 trieu ehi ban each nao khac la phai ddi sdnh van tay tra eim vdi<br /> 10 ngdn he SAGEM Morpho APIS thdng thudng phai tdt ea eac van tay trdn danh sach ddu ra cua cdng<br /> mat hang gid mdi cho ra kdt qua. doan thir nhdt.<br /> Trong eae he nhdn dang van tay, ben canh ede Ddi vdi he nhdn dang vdn tay qm md nhd, vide<br /> ydu cau ve do ehinh xdc thi tdc do tra eim, ddi sanh ddi sdnh theo ddc diem ehi tidt bang phuong phdp<br /> la mdt trong nhiing tidu ehi ddnh gid quan trgng xu ly tudn tu trong nhieu tradng hgp van dat duge<br /> nhat. Dd tra eim, ddi sanh vdn tay vdi CSDL van tay kdt qua mong mudn trong khoang thdi gian chdp<br /> dang ky, phdn ldn eae he APIS ddu tien hanh theo nhdn dugc. Tuy nhien, khi co so du Udu anh Idn ddn<br /> hai cdng doan: Cdng doan ddi sdnh theo thdng tin hang trieu, thdm ehi hang chuc trieu chi ban, chimg<br /> thudc tinh anh co ban (dang van eo ban, eae sd ddi hdi khdng gian luu tru: rat ldn, hang terabyte<br /> ddm van trich chgn dugc trdn eo sd dinh vi diem hay hdng chuc terabyte, thi thdi gian xu ly tra eim,<br /> di thudng vd mdt do dudng vdn) vd cdng doan ddi traydn du lieu trdn mang bdi vdy eung tang ldn rdt<br /> sanh theo ddc trung ehi tidt (ede diem kdt thiic, didm dang kd nen giai phdp ddi sdnh tuan tu khdng cdn<br /> re nhanh phdn bd ngdu nhidn trdn be mat anh van tde dung.<br /> <br /> <br /> <br /> 52 TAP CHI CNTT & TT KY 2 ( 8 . 2 0 1 1 )<br /> CONG NGHE GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> Dd giai quydt van dd dat ra, nham dat duge tde giay. Khi CSDL tdng len 10 ldn thi ngoai vide phdi<br /> do ddi sdnh vdn tay hieu nang cao, edn phdi thay dam bao du dung lugng bd nhd vd tde do traydn du<br /> the giai phdp ddi sdnh tudn tu bang giai phdp song Udu, thdi gian tta tim man tu ehdc chdn se phai tang<br /> song dd dam nhdn cdc nhiem vu trdn. Bdi bdo nay 10 lan, tiic la khoang 300s (5 phiit).<br /> khdng dd cap lai thudt todn vd dd chinh xdc ddi Mdt tinh hudng tuong tu khac, ed phdn phirc tap<br /> sdnh van tay eu the duge cai dat trdn cdc mit, vi van hon, dd tta tim mdt dau vdt van tay I ngdn, khdng<br /> de ndy da trinh bdy ehi tidt trong [8], ma ehi tdp xac dinh ngdn, tren CSDL 2,5 trieu chi ban 1 ngdn,<br /> tiling vdo thidt kd edu hinh cum may tinh kdt ndi he thdng C@FRIS phdi mat thdi gian khoang 50<br /> mang, phuong phap td ehu:e CSDL anh, ddnh ehi sd phut (khdng tinh thdi gian tham dinh). Ndu CSDL<br /> anh, giai phdp td ehiie ddi sdnh song song hda dua tang len 10 lan, tire la ldn tdi 25 tridu ehi ban 1<br /> tten vide phdn phdi ndng luc tinh todn cho cdc nut ngdn thi thdi gian tra tim tuan tii se phai tang 10<br /> xu ly song song, cflng nhu gidm sdt qua trinh tinh ldn, tiic Id 500 phut.<br /> todn vd tdp hgp danh sdeh kdt qua eudi cimg.<br /> Nhidm vu dat ra Id lam thd nao de nit ngdn thdi<br /> Dd danh gia, CSDL C@FRIS gdm 2,5 tridu ban ghi gian tta eim tren CSDL 2,5 trieu ehi ban?. Bai toan<br /> luu dnh vdn ngdn tay thu nhan tii tang thu can cudc ddi sanh van tay I :N bdi vay, dugc phdt bidu vdn<br /> can pham duge dung dd thu nghidm giai phdp de tdt nhu sau:<br /> xudt. Kdt qua thir nghiem eho thdy giai thudt dd<br /> Cho he thdng co sd du Udu anh van tay C@FRIS<br /> xudt boat ddng hidu qua, dat do ehinh xdc cao vd<br /> DB gdc dung lugng ldn hang tridu ehi ban 10 ngdn,<br /> dugc dua vdo img dung thue td dd xdy dung bd ddi<br /> hdy xay dung gidi phdp tra eim mdt ddu van tay tten<br /> sanh van tay cao tdc nhdm nang edp phan he phdn<br /> CO sd du lidu dd sao cho thdi gian cho ra kdt qua<br /> mem tra eim, ddi sdnh eua he C@FRIS trade ddy dd<br /> trong khoang thdi gian xdc dinh, chdng han trong<br /> dung phuong phdp ddi sdnh tuan tu.<br /> pham vi dudi 1 phut.<br /> Dd giai quydt bai todn dat ra, bdi bdo trinh bay<br /> PHAT BIEU BAI TOAN VA G I A I PHAP phuong phdp ddnh ehi sd CSDL theo eae thudc tinh<br /> DE XUAT CO ban cua vdn tay vd giai phdp ddi sdnh song song<br /> Phat bieu bai toan hda theo hudng phdn phdi ndng lue tinh toan eho<br /> Vdi he thdng nhdn dang vdn tay C@FRIS, de tra ede nut xu ly song song trdn edu hinh mdt cum<br /> tim mdt ehi ban van tay 10 ngdn trdn CSDL 250.000 may tinh gdm nhieu tram duge kdt ndi mang vdi hd<br /> chi ban, ggi la tra eim I :N, ta chi mdt thdi gian 30<br /> PuUicLAN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> User Uier Cluster inieicomeci<br /> <br /> Hinh 1: So d6 edu hinh cum may tinh ket n6i mang vdi h6 thong cum may chu sin sdng cao<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI C N T T & T T K Y 2 ( 8 . 2 0 1 1 ) | 53<br /> CONG NGHE - GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> thdng may ehu sdn sdng cao (Hinh 1) do nhdm tdc didn dudi dang mdt ban ghi gdm cdc tradng eo ban<br /> gia nghidn eiiu xdy dung va dua vdo img dung thue sau:<br /> te tii ndm 2004 ddn nay [3]. - Sd can cudc ddi tugng quan ly;<br /> De xuat giai phap doi sanh van tay song - Cae tradng vd thdng tin nhdn than (ho ten, nam<br /> song hoa smb, gidi tinh, dia phuong,...)<br /> Y tiidng ehu dao eiia giai phap de xudt dua trdn - Ma sd ngdn;<br /> hai cdng doan Id: Cdng doan thir nhat la td chirc - Dang vdn tay eo ban;<br /> danh chi sd phdn cap theo ede thude tinh vdn tay eo<br /> - Sd ddm van ttdi, sd ddm vdn giua, sd ddm vdn<br /> ban dd nit ngdn thdi gian tra tim theo nhdm phdn<br /> phai, mat do dudng van;<br /> loai vd cdng doan thir hai la phdn chia danh sdeh<br /> edn ddi sanh theo ddc diem chi tidt thdnh cdc gdi - Bd ddc didm chi tidt, khoang 30 bytes.<br /> nhd, phdn cdng nhidm vu tinh todn cho cae nut ddi - Anh van tay, do phan gidi ehuan 500 dpi, khoang<br /> sanh song song, gidm sdt qua trinh tinh toan va dua 5 MB eho ed bd 10 ngdn.<br /> ra danh sach kdt qua eudi eung dd nit ngan thdi Dd danh chi sd phuc vu tta tim chi ban 10 ngdn<br /> gian ddi sdnh theo ddc didm ehi tidt. vdi ehi ban 10 ngdn, giai phdp dd xuat dimg ky thudt<br /> Dd thue thi y tudng trdn, ta tidn hdnh ede cdng ddnh ehi sd phdn cap theo td hgp dang eo ban 10<br /> doan nhu sau: ngdn do he thdng tu ddng trich chgn [7] vdttongtiing<br /> td hgp, tidp tue ddnh eiu sd theo eac sd ddm vdn vd<br /> a. Td chuc dinh ehi sd phin cap CSDL theo cic<br /> mat do dudng vdn eua cdc ngdn. Trong img dimg tta<br /> thudc tinh inh vin tay cabin<br /> ciru ddu vdt hidn tradng,<br /> Danh chi sd la ky thudt<br /> giai phap dd xudt dimg cac<br /> quen thude ddi vdi ede bdi<br /> tradng dang co ban, cae sd<br /> todn quan ly CSDL. Thdng<br /> ddm vdn vd mat do van dd<br /> thudng can tta tim theo<br /> ddnh chi sd theo tiing ngdn.<br /> tradng nao thi ngudi ta se<br /> tidn hdnh ddnh ehi sd theo Vide nghidn ciiu trich<br /> tradng dd, mue dich la ttdnh chgn tii anh vdn tay cdc<br /> phdi tta ciru theo Mdu vet thudc tinh co ban vdi do tin<br /> can, tiic la duydt danh sdeh cay cao hon dung dd danh<br /> tii ddu den eudi. Tuy nhidn, chi sd vdn cdn la mdt bdi<br /> ddi vdi dnh van tay van dd todn mo, dang thu hiit su<br /> nan giai la o ehd sd thude quan tdm eua nhidu nhd<br /> tinh CO ban nay rat khd trich nghien eim [5,6,9,10]. De<br /> chgn, thudng ed do tin edy giam thidu sdt lot ttong qua<br /> khdng cao do chat lugng trinh tra eim, tiic la giam<br /> anh khde nhau gay ra su nhdp nhdng ttong dinh vi thidu sai sd FRR, ta dd xuat<br /> vd phdn loai. gidi phdp tra ciiu md theo hudng dimg ma ehmh<br /> vd eae ma phu dd ma ede thude tinh nhap nhdng,<br /> Trong img dung eho cdc he cdn cudc cdng dan<br /> cd do tin cay thdp. Chdng ban, mdt van tay dang<br /> vd can cudc can pham, mdi van ngdn tay duge bieu<br /> <br /> <br /> <br /> 5 4 I TAP CHI CNTT & TT KY 2 (8.2011)<br /> CONG NGHE - GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> xoay nhung do sd ddm vdn it ndn cd thd bi phdn Mdt each tdng qudt, ed thd dimg ky thudt phdn chia<br /> loai nhdm sang dang van hinh quai, ta edn tra tun ydu edu xir ly ttdn CSDL dung lugng ldn theo edeh ma<br /> theo ea van xody vd van quai, ma chinh la xoay tim ngudi ta vdntidnhdnh phdn phdi cdng videttongmdt<br /> tiiidc, ma phu la quai tim sau. Tuong tu, ddi vdi sd Trung tdmtidpnhan eude ggi CaU Center eua Canh sat<br /> ddm vdn cflng vdy, do chat lugng vdn kem nen mdi 113. Ndu ehi cd mdt mdy didn thoai true thi tai mdt<br /> ldn ddm, he tiidng cd tiie eho kdt qua khac rihau thdi diem Canh sat 113 ehi xir ly dugc I cudc ggi. Ndu<br /> ndn khi tra eim ta edn tta eim theo khoang sd ddm ed cudc ggi thir hai, mdy se bao ban. Khi ed lihieu vu<br /> vdn. Vdn dd Id ndu xu ly chinh/phu qud nhidu thi vide xay ra ddn dap, Trung tdm 113 vdi mdt may se<br /> danh sdeh ddu ra se ldn theo. Tuy nhidn, ddy cflng khdng ddp img dugc ydu cau. De khde phuc, ngudi ta<br /> ehinh la mdt lgi thd cua gidi phdp tra ciiu song song dimg CaU Center, mdt td hgp ede may didn thoai dugc<br /> cd thd mang lai: Lay tde dd de bii eho do tin edy, tire ket ndi vdi nhau thdnh mdt tdng ddi eon, ed khd ndng<br /> la lay sd lugng bii eho chdt lugng. Trong tradng hgp tiep nhdn ddng thdi nhieu cugc ggi vd phan phdi didu<br /> ddi sanh I:N, giai phdp ddnh chi sd la each thire ehuydn cdng vide lan nhau mdt cdch Unh boat. Vdi<br /> bleu qua nhdt dd nit ngdn thdi gian va danh sdeh trung tdm xir ly eude ggi nhu vay, Canh sat 113 cimg<br /> tra eim, nen giam thieu duge sai sd tidp nhdn sai vi lue ed thd xu ly song song nhieu cdng vide vd hidu<br /> saisdFARN = N*FAR[I]. qua he thdng bdi vdy dugc do bdng sd eude ggi ddng<br /> b. Phin chia danh sieh can ddi sinh theo dae thdi dugetidpnhan, xir ly. De ehuydn mdn hda, ngudi<br /> diem ehitidtthinh cie gdi nho va phan phdi nhiem ta edn dimg ky thudt phan nhdm dd xu ly. Moi nhdm<br /> vu tia ciiu song song. ehi chuyen ttach xir ly mdt Idp ydu eau. Vide didu phdi<br /> ttong Nhdm vd giua eac nhdm cflng dugc dam bdo mdt<br /> Khi xir ly mdt khdi lugng ldn cdng vide, "chia dd tri"<br /> each Unh boat tuong tu nhu giua cac may.<br /> Id nguydn ly eo ban thudng duge lua chgn nhdt. Mdt<br /> may khdng 1dm ndi thi nhieu mdy hgp lai, nhung Dd dua y tudng ttdn vao iing dimg dd xdy dimg<br /> phdn chia thd ndo vd sd mdy hgp lai nhidu den bao giai phdp ddi sdnh song song cho cum mdy tinh ta<br /> nhieu Id du. Trdn thuc td, sd nut song song tiiudng td chirc he thdng cum may tmh theo ede chirc nang<br /> khdng thd md rgng tiiy y, ma chi gidi ban bdi nhu nhu sau:<br /> cau timg bai todn eu the, bdi Mnh phi dau tu bode 1) May ehu tidp nhin yeu eau va tra eiiu theo<br /> bdi sd license phan mdm ban chd duge trang bi. thude tinh ea bin, phan chia danh sieh thinh eac<br /> gdi nhd vi phan phdi nhiem vu:<br /> La mdy ehu lam nhidm vu tidp nhdn ddng thdi<br /> nhidu ydu edu tra eim tii cdc mdy tram gui den. Mdt<br /> cap mdy ehu cluster sdn sang cao, hoan todn ed kha<br /> ndng dam nhan chirc nang tidp nhdn, phan gdi vd<br /> phan phdi ydu edu mdt each hidu qua. Nhidm vu eua<br /> he thdng mdy ehii ndy Id tra eiiu yeu edu theo cae<br /> thude tmh anh co ban thudng dugc thd hidn dudi<br /> dang mdt edu tmy van SQL. Kdt qua la mdy ehii dua<br /> ra mdt danh sdeh cdc ehi ban thda man yeu edu tra<br /> eim, ta goi Id danh sdeh tra eim theo nhdm.<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI CNTT & TT KY 2 (8.2011) I 51<br /> CONG NGHE G I A I PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ^iai£.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1^4 •'• -:''^''-' i|;=' .ins<br /> <br /> Hinh 2: Man hinh dieu phoi hoat dong tren cac node<br /> <br /> Tren eo sd danh sach kdt qua tta cuu theo nhdm, - Dang xir ly (ban), xir ly xong ehuyen sang trang<br /> may chu tien hdnh phdn chia danh sach kdt qua tta thai rdi.<br /> eim thdnh nhieu gdi vdi sd lugng ddng ddu ttong - Dang gdp su cd (ldi ky thudt), gap su ed ndy he<br /> moi gdi de giao eho mdi nut hay nhdm nut xu ly song thdng buy vide, giao gdi vide dd eho nut rdi.<br /> song tidn hanh xir ly theo nguyen tde can bdng ndng<br /> - Dimg (ngdt do cd y).<br /> luc: Nhdm/Nut xir ly nhanh nhdn dugc nhieu, Nhdm/<br /> Dd phdn phdi vide, may chu tta ciru tidn hdnh didm<br /> nut xii ly chdm nhan duge it. Can bdng nhiem vu theo<br /> danh dd bidt nhiing nut nao tham gia xir ly cdng vide<br /> nang lue la su phan phdi ydu eau xir ly giua eae nut<br /> vd tiiy theo ttang thdi dd tidn hdnh giao vide hay buy<br /> xii ly sao cho khdng xay ra hien tugng chd dgi, ttdnh<br /> vide giao cho nut khac theo tiing gdi nhd cdng vide.<br /> tinh ttang ed mdt sd nut thi khdng lam hdt cdng sudt,<br /> Nhu vdy, vide phdn phdi se chieu theo nang luc, ndu<br /> cdn mdt sd nut khde thi qua tai. Tmdng hgp ly tudng<br /> nut ndo xir ly nhanh hon se dugc lam vide nhidu hon,<br /> la tat ea cdc nut nhat loat tham gia ddi sanh va nhat<br /> nut nao xu ly chdm hon se duge phdn cdng it hon.<br /> loat kdt thuc. Do chenh thdi gian cua ca he thdng chi<br /> Hinh 2 la man hinh gidm sdt ttang thdi ede nut xir ly<br /> sai khde nhau mdt khoang thdi gian bdng thdi gian 1<br /> vd theo ddi kdt qua tta ciru vdi ddng tten cung la ma<br /> nut xir ly I gdi.<br /> sd ydu cau canttaciru vd sd ban ghi can ddi sanh theo<br /> 2) Cac mit xu ly song song nhan nhiem vu va tien dae didm ehi tidt (144750), edt thir nhdt Id ma sd nut<br /> hanh ddi sinh: Computerld, sau dd Id tdng thdi gian vd khdi lugng<br /> Mdi nut nay ed the la mdt may tram PC thdng ban ghi xir ly ttdn moi nut, cudi cimg la edt ttang thai<br /> thudng (khdng can ban phim hay man hinh) hay eac nut.<br /> de tiet Mem khdng gian va tdng hidu ndng xir ly<br /> Nhd vide phdn gdi CSDL duge td chirc mdt each<br /> cd the chgn mdt hay mdt sd gidn may chu phidn<br /> "ddng" theo nang lue tiiong tu nhu Mdu phan ludng<br /> bladeservers, duge edi ddt phdn mem ddi sanh theo<br /> tten xa Id, nen he thdng duge dam bao khai thac tdi<br /> dae diem chi tiet dd lam nhidm vu xii ly eac yeu cau<br /> da nang luc cdc nut tham gia xu ly, cung phdi hgp tta<br /> do may ehu tra eim dieu phdi. Cac nut thanh vien<br /> eim yeu eau va nhanh chdng dua ra danh sdeh kdt<br /> duge cdn bang nhiem vu theo each mdi thdnh vien<br /> cudi cimg.<br /> tu bao trang thai sdn sdng nhdn vide, bao gdm cdc<br /> 3) Cic miy tram nhin kdt qua tra eiiu tu eie mit<br /> trang thai:<br /> vi tii vd ddlim nhiem vu tham dinh:<br /> - Chd nhdn nhiem vu xu ly (sdn sang), nut xir ly<br /> Sau khi tra eim cae yeu edu, kdt qua tta ldi cae<br /> chua nhan vide hoac sau khi hoan thdnh dugc tu<br /> ydu edu tii ede nut xii ly duge luu tten mdy ehu tidp<br /> ddng chuydn sang trang thai nay de chd nhdn cdng<br /> nhdn, duge sap xdp lai theo thir tu do gidng cua chi<br /> vide mdi.<br /> ban tim thay so vdi chi bdn tta euu. Cdc mayttamtidp<br /> <br /> <br /> 56 TAP CHI CNTT & TT KY 2 ( 8 . 2 0 1 1 )<br /> CONG NGHE - GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> nhdn kdt qua tta ldi tii may chu vd vdtidnhanh tiiam cd CSDL, ndn cdng tham dinh rdt ldn. Vdn de ndy nay<br /> dinh. Trong qud tiinh tiiam dinh, may ttam tiuy cap dang md ra mdt nhidm vu nghidn ciiutidp,dd la xdy<br /> ddn CSDL dnh gdc do mdt may chu khde (bode dung dung cac thuat todn tham dinh theo anh vdn tay gdc<br /> chinh mdy chu tidp nhdn) lam nhiem vu eung cap ehi vd td chire song song hda qua tiinh nay ttdn cum may<br /> ban gdc quan ly de tai cac anh chi ban gdctimthay vd tinh dd phuc vu hieu qua hon cdng tde dieu tta khdm<br /> may ttam phuc vu tham dinh. phd ede vu dn.<br /> Tdng thdi gian ddi sdnh song song hda T mdt ydu<br /> KET LUAN<br /> eduttdnhe thdng emn maytinhnhu vdy bao gdm thdi<br /> gian ddi sdnh theo nhdm (ti),tiidigian phdn gdi, dieu Phuong phdp ddi sdnh van tay song song hod dd<br /> phdi nhiem vu (12), thdi gian ddi sanh song song ttdn duge dua vdo img dung dd xdy dung Bd ddi sanh<br /> ede nut (13) vdtiidigian tta ldi kdt qua dd eac mdy ttam cao tde eho he nhan dang van tay tii ddng C@FRIS<br /> yeu cau detidnhanh tiiam dinh (khdngtinhtiidigian vd da duge dua vao img dung thu nghidm trdn thue<br /> tham dinh) (14). td tai Cdng an Ha Ndi dat duge hieu qua cao.<br /> <br /> Giai phdp ddi sdnh dd xudt dd dua ra phuong phap Giai phdp de xuat bao gdm phuang phap ddnh<br /> ddnh chi sd theo eac thudc tmh van tay co ban dd nit chi sd CO sd du lieu anh theo ede thude tinh van tay<br /> ngdn thdi gian tta euu theo nhdm (ti), dua ra phuong CO ban, phuong phdp tra eim theo nhdm vd phuang<br /> phdp ddi sdnh theo bd ddc didm ehi tidt song song phdp ddi sanh dae didm ehi tidt song song hda theo<br /> tten cdc nut, dd nit ngan k lan thdi gian ddi sanh so hudng phdn phdi nhidm vu edn bdng nang lue eho<br /> vdi phuong phdp ddi sdnh ddc didm chi tidt mdn tu, nhieu nut xir ly song song. Giai phdp de xudt giup<br /> vdi k Id sd nut xu ly song song (13 « k*t3). Do phan nit ngdn thdi gian tra eim xudng mdt sd ldn xdp xi<br /> ldn thdi gian tta ciru la cdng doan ddi sanh theo ddc ty Id thudn vdi sd nut dua vdo ddi sdnh.<br /> didm ehitidt,ede thdi gian khde Id rat ngan ndn tdng Tuy nhidn, uu didm cdn ban ciia giai phap de xudt<br /> tiidi gian tta euu dugc gidm xudng khoang k ldn (ty Id khdng ehi giup nit ngdn thdi gian tra eim ma cdn<br /> thuan vdi sd nut dua vdo xu ly song song). Luu y rdng cung edp mdt 0ai phdp rdt linh boat, rdt dd thay<br /> giai phdp ddi sdnh song song ehi giai quydt dugc van ddi edu hinh, dd nang cap, md rdng cho phu hgp vdi<br /> dd thdi gian, khdng nit ngdn duge danh sdeh tta ciru. ydu eau img dung thuc td. Cdc thanh phan he thdng<br /> Tuy nhidn nhu dd ndi o ttdn, do lgi thd "Lay tde dd bu gdm mdy chu va may tram cimg thidt bi mang ddu<br /> do tin edy", giai phdp song song ed tiid md rdng danh Id nhflng thidt bi phd dung, sdn ed trdn thi tradng<br /> sach tim Mdm theo hudng dimg thdm ma phu dd ban ndn ehi phi ddu tu thap, dd vdn hdnh vd de bao tri<br /> ehd sai sd FARN. he thdng.<br /> <br /> Vdn dd edn tdn tai md giai phdp dd xuat can tiep Vdi giai phdp ddi sdnh vdn tay song song hda de<br /> tue giai quydt la dua ra giai phap nit ngdn thdi gian xudt vd trdn eo sd eae kdt qua thu nghidm didn tii<br /> tiidm dinh tten dnh gdc. Ddi vdi cae ydu edu tta ciru hda thdnh cdng tdng thu can eude can pham qm md<br /> xdc cdn eude theo ehi ban 10 ngdn, danh sdeh ket qua 250.000 ehi ban 10 ngdn tai Cdng an Ha Nditiindm<br /> tta cuu thudng rdt ngdn ndn cdng tham dinh phdi bd 2004 ddn nay, nhdm tac gid dd ed dii eo so ly luan<br /> ra rdt it. Ridng ddi vdi ydu edu tta cuu ddu vdt hidn vd thuc tien dd tidp tue nghidn eim ndng edp vd md<br /> tmdng thudng Id theo chi bdn I ngdn, danh sach kdt rdng pham vi img dung, tidn tdi giai quydt bdi todn<br /> qua tta cuu ddi hon nhieu, thudng ty Idtiiuanvdi Meh img dung qm md ldn hon la didn tu hda tang thu<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI C N T T & T T K Y 2 ( 8 . 2 0 1 1 ) 57<br /> CONG NGHE - GIAI PHAP<br /> <br /> <br /> <br /> chimg minh nhdn ddn (tmong", H6I thao Qudc gia<br /> ^ U " 7 nghifin CLL ca bin va img dung<br /> vdi qui md hang trieu,<br /> thdm ehi hang ehue Cdng nghe thPng tin — FAIR09,<br /> <br /> tridu chi ban. Hd Noi, (2009).<br /> <br /> Tai lieu t h a m Ichao [9]. TSAI-YANG JEA,<br /> .-- " - " r ? ; : - ^ ^ ^P^TjI^L ^^^^H "Minutiae tiased partial fingerprint<br /> [1].D.MALT0NI,D.MAI0,A<br /> K. JAIN, AND S. PRABHAKAR, nsa^ltlon". PhD thesis of<br /> <br /> Hanctook of fingerprint the University at Buffalo,<br /> <br /> recognition, Sprlnger-Verlag, the University of NewYork.<br /> <br /> New York, Berlin Heidelberg, November (2005).<br /> <br /> 1st ed., (2003). [10]. JOHAN DE BORE,<br /> <br /> [2]. ABHISHEK RAWAT, "A ASKER M. BAZEN AND SABIH<br /> <br /> Hierchical Fingerprint Matching H. GEREZ, Indexing Fingerprint<br /> <br /> System". Master's thesis. Datcbase Based on Multiple<br /> <br /> Department of Computer Science and Engineering. Indian Institute Featires. ProRISC 2001 Washop on circuits. Systems and Signal<br /> <br /> of Technology Kanpur. May (2009). Processing. Veldhoven, The Netherland, November 2 0 0 1 .<br /> <br /> [3]. NGUVeN NGOCKY, N G U Y £ N T H ! HUONG THUY, NGUYEN<br /> THANH PHUDNG, NGUYEN VIET Tl£P, Ket qud nghien cuu ung<br /> cing cdng ngh$ nhdn dang vdn tay d6 tudong hoa cdc he th6ig can<br /> cuoccCmgddn vd cdn cuoc can pham. Ky yeu Hpi nghi CNTTCAND,<br /> TdNG C0N6 TY BlAl CHlNH VItT NAM<br /> Hd Npl 9-2004. BlAimtNTiNHPHllYEN<br /> 0|A CHI: Z06A T R A N HUNG DAO - T H A N H P H 6 TUY HpA - TJNH P H O YgN<br /> 0 1 ^ THO^I: 0573.824.874<br /> [4]. A CALIFANO AND R. MOHAN,"Multidimensional Indexing<br /> for Recognizing Visual Shapes", IEEE Trans. Pattern Analysis and<br /> Machine Intelligence, vol. 16, no.6, Apr (1994), pp. 373—392.<br /> <br /> [5]. NALINI, K. RATHA, KALLE KARU, SHAOYUN CHEN AND<br /> ANILK. JAIN, "A Real-Time Matching System for Large Fingerprint<br /> Datcbases", IEEE Trans on. Pattern Analysis and Machine<br /> Intelligence, 18(8) (1996), pp. 799—813.<br /> <br /> [6]. NGUYEN NGOC KY, "Dang di&n vd ddi sdnh dang diem".<br /> Tap chi Tin hoc va Dieu khien hpc, T 1 6 , S.3, (2000), 1-6.<br /> <br /> [7]. NGUYEN THI HLDNG THUY, "Nghien cuu xay dmg thuat<br /> todn phan nndnh chitxtn rrux ngon cba tren ky thudt vec to hod inh<br /> duong net vd img dmg", Luan van Thac sT, Truong Dai hpc Cong<br /> nghe, Truong Dai hpc Quoc Gia Ha Noi, (2008).<br /> <br /> [8]. NGUYEN TH! HUONG THUY, NGUYEN NGOC MINH,<br /> NGUY£N NGOC KY, HOANG XUAN HUAN, "Th^t toan nang<br /> cao hieu qud ddi sdnh van tay ding mo hinh nan chinh bl&i dang dia<br /> Jn H^ggsSHfriifwlQa^iwS^<br /> <br /> <br /> 5 8 I TAP CHI CNTT & TT KY 2 ( 8 . 2 0 1 1 )<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2