Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'TIH (TS. Lê Quốc Tuấn)

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
39
lượt xem
8
download

Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'TIH (TS. Lê Quốc Tuấn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương án xử lý nước thải sinh hoạt: Phương án 1 - Công nghệ sinh thái là một cách Phương án 2 - (tập trung nước thải được) hồ sinh học; Phương án 3 - Xử lý tại nguồn quy mô gia đình. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật tưới ngầm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'TIH (TS. Lê Quốc Tuấn)

 1. GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHU TAÙI ÑÒNH CÖ CUÛA THUÛY ÑIEÄN ÑAK R’TIH TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM
 2. NGUY CÔ GAÂY OÂ NHIEÃM NÖÔÙC BÔÛI NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT
 3. OÂ nhieãm nöôùc do nöôùc thaûi sinh hoaït
 4. XÖÛ LYÙ TAÏI NGUOÀN Chaát gaây oâ OÂ nhieãm nhieãm Xöû lyù taïi nguoàn
 5. Phöông aùn xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït cho khu taùi ñònh cö
 6. Phöông aùn 1 COÂNG NGHEÄ SINH THAÙI LAØ MOÄT LÖÏA CHOÏN???
 7. Cuïm moâ hình öùng duïng
 8. Thöïc vaät phuû beà maët phaûi ñöôïc löïa choïn döïa vaøo khaû naêng haáp thu chaát thaûi
 9. Moâ hình thí nghieäm
 10. Sau 2 naêm vaän haønh
 11. Cô cheá loaïi thaûi caùc chaát oâ nhieãm trong heä thoáng ñaát ngaäp nöôùc Source: ROUX ASSOCIATES, INC.
 12. Heä thoáng ñaát ngaäp nöôùc ñaõ ñöôïc öùng duïng nhieàu nôi treân theá giôùi
 13. Phöông aùn 2 (Taäp trung nöôùc thaûi ñöôïc) Hoà sinh hoïc
 14. ÁNH SÁNG MẶT TRỜI GIÓ O2 O2 Vi tảo Động vật phù du Vùng hiếu khí Nước thải Vi khuẩn CO2, NH3, PO43-, H2O hiếu khí Vùng tùy nghi Chất rắn lắng nền đáy Vi khuẩn kỵ khí CH4, CO2, NH3, H2S Vùng kỵ khí Cô cheá xöû lyù nöôùc thaûi trong hoà sinh hoïc
 15. Nöôùc thaûi (BOD treân 300 mg/l) Thöù töï caùc ao duøng cho xöû Ao kî khí Giai ñoaïn sô caáp lyù nöôùc thaûi BOD giaûm 50-70% trong 1- 5 ngaøy Ao tuøy nghi Giai ñoaïn II 20-40 ngaøy Ao laéng Giai ñoaïn III 1-7 ngaøy Nöôùc ñaàu ra (BOD < 25mg/l)
 16. Ao kî khí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản