intTypePromotion=1

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên qua nghiên cứu các thành phần và yếu tố tác động

Chia sẻ: Thienthien Thienthien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
15
lượt xem
0
download

Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên qua nghiên cứu các thành phần và yếu tố tác động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khám phá và kiểm định thang đo khái niệm đạo đức sinh viên và một số yếu tố ảnh hưởng. Phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuật thảo luận nhóm để xây dựng thang đo và nghiên cứu định lượng với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp để thu thập dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên qua nghiên cứu các thành phần và yếu tố tác động

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2(9) - 2013<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ GIAÙO DUÏC<br /> ÑAÏO ÑÖÙC SINH VIEÂN QUA NGHIEÂN CÖÙU CAÙC THAØNH PHAÀN<br /> VAØ YEÁU TOÁ TAÙC ÑOÄNG<br /> Leâ Ñaêng Laêng, Traàn Vaên Ñöùc(1), Phan Thò Kieàu Leâ(2)<br /> (1) Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá – Luaät<br /> (2) Cuïc Haûi quan thaønh phoá Hoà Chí Minh<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Nghieân cöùu naøy nhaèm khaùm phaù vaø kieåm ñònh thang ño khaùi nieäm ñaïo ñöùc sinh vieân vaø<br /> moät soá yeáu toá aûnh höôûng. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính vôùi kĩ thuaät thaûo luaän nhoùm ñeå<br /> xaây döïng thang ño vaø nghieân cöùu ñònh löôïng vôùi kĩ thuaät phoûng vaán tröïc tieáp ñeå thu thaäp döõ<br /> lieäu. Toång coäng coù 480 baûng caâu hoûi hoaøn chænh ñöôïc thöïc hieän ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh.<br /> Thang ño ñöôïc kieåm ñònh bôûi phaân tích EFA, ñoä tin caäy Cronbach’s alpha vaø CFA. Giaû thuyeát<br /> ñöôïc kieåm ñònh bôûi moâ hình SEM. Keát quaû nghieân cöùu chæ ra ñaïo ñöùc sinh vieân ñöôïc ño<br /> löôøng bôûi: thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc, thaùi ñoä hoïc taäp, thaùi ñoä sinh hoaït; chaát löôïng chöông trình vaø<br /> naêng löïc töông taùc cuûa giaûng vieân coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán caùc thaønh phaàn cuûa ñaïo ñöùc<br /> sinh vieân. Töø ñoù keát quaû nghieân cöùu caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho sinh<br /> vieân, baøi baùo neâu leân moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû giaùo duïc ñaïo ñöùc sinh vieân,<br /> goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng.<br /> Töø khoùa: ñaïo ñöùc sinh vieân, thaùi ñoä, giaùo duïc ñaïo ñöùc<br /> *<br /> 1. Giôùi thieäu trong tröôøng thì caàn laøm roõ khaùi nieäm ñaïo<br /> Ñaïo ñöùc hoïc ñöôøng ñang laø moät vaán ñeà ñöùc sinh vieân trong tröôøng vaø caùc yeáu toá taùc<br /> thôøi söï (Hoaøi, 2012). Chuùng ta coù theå hieåu roõ ñoäng. Nhöng nhieàu nghieân cöùu taïi Vieät Nam<br /> hôn thöïc traïng naøy thoâng qua keát quaû khaûo chöa laøm roõ hai vaán ñeà naøy, trong khi caùc<br /> saùt cuûa Huyønh Vaên Sôn vaø coäng söï (2009): nhaø nghieân cöùu haøn laâm treân theá giôùi cuõng ñaõ<br /> “36% sinh vieân cho bieát laøm vieäc theo löông nghieân cöùu khaù nhieàu veà vaán ñeà ñaïo ñöùc sinh<br /> taâm seõ bò thua thieät; 32% chaáp nhaän haønh vi vieân, nhöng ñöôïc thöïc hieän trong moät neàn<br /> voâ ôn; 41% baûo raèng khoâng nhaát thieát phaûi vaên hoùa khaùc bieät vôùi Vieät Nam. Chaúng haïn<br /> soáng cao thöôïng; 28% coù tö töôûng traû thuø, baùo nghieân cöùu veà caùch hình thaønh ñaïo ñöùc cuûa<br /> oaùn; 18% noùi saün saøng ñöa lôïi ích caù nhaân sinh vieân Trung Quoác do Alan Au vaø coäng söï<br /> leân treân heát; 60% ñoå moïi traùch nhieäm nuoâi (2006) thöïc hieän, hay nghieân cöùu nhaän thöùc<br /> daïy con caùi leân cha meï”. Ñieàu naøy cho thaáy veà ñaïo ñöùc cuûa sinh vieân ñaïi hoïc cuûa Linda<br /> vaán ñeà giaùo duïc ñaïo ñöùc sinh vieân trong K.Lau et (2012) taïi Mó. Nhöõng nghieân cöùu<br /> tröôøng hieän nay caàn phaûi ñöôïc quan taâm hôn naøy coù ñoùng goùp tích cöïc cho ngaønh giaùo duïc,<br /> nöõa. Beân caïnh ñoù, ñeå xaây döïng ñöôïc giaûi phaùp nhöng nhöõng tieâu chí veà ñaïo ñöùc taïi moãi quoác<br /> naâng cao hieäu quaû giaùo duïc ñaïo ñöùc sinh vieân gia raát khaùc nhau neân ñeå hieåu roõ vaán ñeà naøy<br /> 41<br /> Journal of Thu Dau Mot University, No 2(9) – 2013<br /> <br /> <br /> caàn coù nghieân cöùu taïi Vieät Nam. Do ñoù, laøm cuõng laø moät tieâu chuaån ñaùnh giaù ñaïo ñöùc cuûa<br /> roõ khaùi nieäm ñaïo ñöùc sinh vieân trong tröôøng sinh vieân. Töø cô sôû lí thuyeát veà vaán ñeà ñaïo<br /> vaø nhöõng yeáu toá taùc ñoäng raát caàn thieát ñeå töø ñöùc naøy vaø theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Leâ<br /> ñoù xaây döïng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû giaùo Ñaêng Laêng (2012) taïi Vieät Nam cho thaáy ñaïo<br /> duïc ñaïo ñöùc sinh vieân trong tröôøng, goùp phaàn ñöùc sinh vieân trong tröôøng hoïc laø moät khaùi<br /> naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo. nieäm ña höôùng, ñöôïc ño löôøng baèng caùc thaønh<br /> 2. Nghieân cöùu caùc thaønh phaàn vaø yeáu phaàn: thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc, thaùi ñoä sinh hoaït<br /> toá taùc ñoäng ñaïo ñöùc sinh vieân vaø thaùi ñoä hoïc taäp. Cuï theå hôn, thaønh phaàn<br /> 2.1. Caùc thaønh phaàn caáu thaønh ñaïo ñöùc thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc ñöôïc ño löôøng bôûi bốn<br /> sinh vieân bieán quan saùt (phaùt bieåu) laø GT1 (leã ñoä vôùi<br /> Theo Neil Eddington & Richard Shuman giaûng vieân, chuyeân vieân vaø caùn boä coâng nhaân<br /> (2008), ñaïo ñöùc laø nhöõng tieâu chuaån phaåm vieân), GD3 (cho raèng ñaïo ñöùc raát quan troïng<br /> chaát ñöôïc ñöa ra bôûi moät ngöôøi hay moät ñoái vôùi sinh vieân), GD4 (luoân giöõ cho baûn<br /> nhoùm ngöôøi nhaèm cung caáp nhöõng qui ñònh thaân cuõng nhö ngöôøi khaùc coù ñaïo ñöùc toát) vaø<br /> veà caùch öùng xöû phuø hôïp; coøn Bersoff (1996) GT2 (hoøa nhaõ vôùi baïn beø); thaùi ñoä sinh hoaït<br /> cho raèng caùch öùng xöû coù ñaïo ñöùc laø keát quaû ñöôïc ño löôøng bôûi hai bieán quan saùt SH2<br /> cuûa söï hieåu bieát veà nhöõng nguyeân taéc trieát hoïc (tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi) vaø<br /> laøm cô sôû cho caùc chuaån möïc ñaïo ñöùc nhö SH1 (nhieät tình tham gia caùc hoaït ñoäng<br /> caùch öùng xöû baét nguoàn töø tính caùch ñuùng ñaén phong traøo cuûa tröôøng); thaùi ñoä hoïc taäp<br /> daãn ñeán haønh vi, ñieån hình nhö tính thaønh ñöôïc ño löôøng bôûi hai bieán quan saùt VH2 (ñi<br /> thöïc, löông tri... hoaëc theo Belmont (1979), hoïc ñaày ñuû) vaø VH1 (vaøo lôùp ñuùng giôø). Hôn<br /> caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc cô baûn qui ñònh nhöõng nöõa, thang ño caùc thaønh phaàn ño löôøng khaùi<br /> phaåm chaát toång theå caàn coù trong vieäc ñaùp öùng nieäm ñaïo ñöùc sinh vieân trong tröôøng hoïc ñeàu<br /> moät caùch cô baûn nhöõng phong tuïc – taäp quaùn ñaõ ñöôïc kieåm ñònh ñoä tin caäy, tính ñôn<br /> ñaïo ñöùc ñaëc thuø vaø ñaùnh giaù haønh ñoäng cuûa nguyeân, giaù trò hoäi tuï vaø tính phaân bieät bôûi kó<br /> con ngöôøi, trong ñoù coù ba nguyeân taéc cô baûn thuaät phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA, heä<br /> laø söï toân troïng ngöôøi khaùc, loøng thöông ngöôøi soá tin caäy Cronbach’ alpha vaø phaân tích nhaân<br /> vaø tính coâng baèng. Hôn nöõa, moãi lónh vöïc laïi toá khaúng ñònh CFA.<br /> coù nhöõng qui ñònh veà ñaïo ñöùc khaùc nhau. 2.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñaïo ñöùc<br /> Chaúng haïn, theo Remley (1996), ñaïo ñöùc sinh vieân<br /> trong ngaønh söùc khoûe-taâm lí ñöôïc chi phoái bôûi Nhöõng nghieân cöùu veà aûnh höôûng cuûa moâi<br /> caùc luaät vaø qui ñònh; trong ñoù luaät qui ñònh tröôøng hoïc ñeán ñaïo ñöùc sinh vieân ñeán nay<br /> nhöõng tieâu chuaån toái thieåu maø xaõ hoäi chaáp chöa coù söï thoáng nhaát (Alan Au et al, 2006).<br /> nhaän vaø ñöôïc thuùc ñaåy thöïc hieän bôûi chính Moät soá nhaø nghieân cöùu ñaõ phaùt hieän coù moái<br /> phuû, coøn ñaïo ñöùc theå hieän nhöõng tieâu chuaån quan heä giöõa ngheà nghieäp theo ñuoåi ñöôïc ñaøo<br /> toái ña hay lí töôûng, ñöôïc taïo ra bôûi ngaønh taïo vaø tieâu chuaån ñaïo ñöùc cuûa caù nhaân (Cohen<br /> ngheà vaø ñöôïc quaûn lí bôûi hieäp hoäi ngaønh vaø coäng söï 1993, Fraft 1991), nhöõng nghieân<br /> ngheà, toå chöùc chöùng nhaän vaø chính phuû. cöùu khaùc laïi phaùt hieän raèng sinh vieân hoïc<br /> Theâm vaøo ñoù, theo Linda K.Lau et al (2012), kinh doanh thì ít coù ñaïo ñöùc hôn sinh vieân<br /> thaùi ñoä cuûa sinh vieân ñoái vôùi vaán ñeà ñaïo ñöùc khoâng hoïc kinh doanh (Arlow 1991, Coleman<br /> <br /> 42<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2(9) - 2013<br /> <br /> <br /> and Mahaffey 2000); hay caùc ñaëc tính nhaân naêng löïc töông taùc coù aûnh höôûng tæ leä thuaän<br /> khaåu hoïc cuûa sinh vieân coù aûnh höôûng ñeán ñaïo (tích cöïc) vôùi taát caû caùc thaønh phaàn cuûa ñaïo<br /> ñöùc cuûa sinh vieân, cuï theå laø sinh vieân nöõ coù ñöùc sinh vieân trong tröôøng hoïc (thaùi ñoä sinh<br /> ñaïo ñöùc hôn sinh vieân nam (Coleman and hoaït, thaùi ñoä hoïc taäp vaø thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc);<br /> Mahaffey 2000; Lawson 2004), trong khi ñoàng thôøi naêng löïc töông taùc coù aûnh höởng<br /> nhöõng nhaø nghieân cöùu khaùc (Coate and Frey ñeán ñaïo ñöùc sinh vieân trong tröôøng cao hôn<br /> 2000) ñaõ khoâng tìm thaáy moái quan heä naøy. chaát löôïng chöông trình. Hôn nöõa, naêng löïc<br /> Theâm vaøo ñoù, nhieàu nghieân cöùu ñaõ chæ ra töông taùc taùc ñoäng ñeán thaùi ñoä sinh hoaït laø<br /> raèng tuoåi vaø trình ñoä hoïc vaán laø nhöõng yeáu toá maïnh nhaát, keá tieáp laø vôùi thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc,<br /> aûnh höôûng ñeán tieâu chuaån ñaïo ñöùc cuûa sinh thaáp nhaát laø thaùi ñoä hoïc taäp; coøn chaát löôïng<br /> vieân beân caïnh yeáu toá ngheà nghieäp cuûa boá meï<br /> chöông trình thì taùc ñoäng maïnh nhaát ñeán thaùi<br /> vaø toân giaùo (Lawson 2004; Wimalasiri 2004),<br /> ñoä vôùi ñaïo ñöùc, keá tieáp laø thaùi ñoä hoïc taäp vaø<br /> trong khi nghieân cöùu cuûa Alan Au et al (2006)<br /> cuoái cuøng laø thaùi ñoä sinh hoaït. Moâ hình bieåu<br /> taïi Trung Quoác toân giaùo khoâng lieân quan maø<br /> dieãn moái quan heä giöõa caùc yeáu toá aûnh höôûng vaø<br /> ñaïo ñöùc sinh vieân ñöôïc hình thaønh töø neàn<br /> caùc thaønh phaàn cuûa ñaïo ñöùc sinh vieân trong<br /> taûng caù nhaân cuûa hoï, cuï theå laø lónh vöïc hoïc<br /> tröôøng hoïc nhö sau:<br /> taäp, giôùi tính, trình ñoä hoïc vaán, ngheà nghieäp<br /> cuûa boá meï, thu nhaäp, yù ñònh ngheà nghieäp, vaø<br /> thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro. Theo keát quaû nghieân<br /> cöùu cuûa Leâ Ñaêng Laêng (2013) taïi Vieät Nam<br /> thì chaát löôïng chöông trình vaø naêng löïc<br /> töông taùc cuûa giaûng vieân coù aûnh höôûng ñeán<br /> caùc thaønh phaàn cuûa ñaïo ñöùc sinh vieân trong<br /> tröôøng hoïc.<br /> Cuï theå, chaát löôïng chöông trình ñöôïc ño<br /> löôøng baèng 5 bieán quan saùt:ø CT1 (chöông<br /> trình daïy gaén lieàn vôùi nhu caàu doanh nghieäp<br /> – xaõ hoäi), CT2 (chöông trình daïy khoâng quaù<br /> chuù troïng lí thuyeát), CT3 (chöông trình daïy 3. Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû giaùo<br /> ñöa caùc moân hoïc hay chuyeân ñeà veà giaùo duïc duïc ñaïo ñöùc sinh vieân<br /> ñaïo ñöùc cho sinh vieân), CT4 (caùc moân hoïc gaén Thaùi ñoä vôùi ñaïo ñöùc ñöôïc ño löôøng baèng<br /> lieàn vôùi thöïc teá) vaø CT5 (caùc moân hoïc ñeàu coù caùc bieán GT1, GD3, GD4 vaø GT2 cho thaáy<br /> baøi taäp nhoùm hoaëc tieåu luaän, thöïc haønh ñeå sinh vieân vaãn raát coi troïng vaán ñeà ñaïo ñöùc,<br /> sinh vieân laøm); naêng löïc töông taùc ñöôïc ño cuõng nhö leã giaùo. Phaùt hieän naøy cho thaáy<br /> löôøng baèng 3 bieán quan saùt: GV6 (phong caùch, maëc duø hieän nay moät soá sinh vieân coù nhöõng<br /> bao goàm trang phuïc khi giaûng daïy), GV9 (hoïc suy nghó coù phaàn leäch laïc nhöng nhìn chung<br /> vò, bao goàm hoïc haøm cuûa giaûng vieân) vaø GV10 sinh vieân vaãn quan taâm ñeán caùc giaù trò ñaïo<br /> (thaùi ñoä cuûa giaûng vieân trong quan heä vôùi ñöùc, baèng chöùng laø sinh vieân xem caùc yeáu toá<br /> ñoàng nghieäp). Chaát löôïng chöông trình vaø naøy laø nhöõng thaønh phaàn cuûa ñaïo ñöùc sinh<br /> 43<br /> Journal of Thu Dau Mot University, No 2(9) – 2013<br /> <br /> <br /> vieân trong tröôøng. Cuï theå laø sinh vieân coi vieân khi ñeán tröôøng vaø chính saùch cuï theå<br /> vieäc leã pheùp vôùi thaày coâ, hoøa nhaõ vôùi baïn beø, khuyeán khích giaûng vieân tieáp tuïc nghieân cöùu<br /> luoân quan taâm ñeán vaán ñeà ñaïo ñöùc vaø giöõ naâng cao hoïc vò, hoïc haøm cuõng nhö naêng löïc<br /> cho baûn thaân cuõng nhö nhöõng ngöôøi xung sö phaïm (chieán löôïc, phöông phaùp giaûng<br /> quanh coù ñaïo ñöùc toát laø nhöõng yeáu toá - tieâu daïy). Beân caïnh ñoù nhaø tröôøng cuõng caàn hoã<br /> chuaån theå hieän ñaïo ñöùc cuûa sinh vieân trong trôï sinh vieân laøm quen vôùi caùc phöông phaùp<br /> tröôøng. Phaùt hieän naøy coù theå laø moät nguoàn hoïc taäp ôû ñaïi hoïc, ñaëc bieät laø caùc phöông<br /> ñoäng vieân lôùn ñeå nhöõng thaày coâ cuõng nhö phaùp hoïc taäp chuû ñoäng nhaèm naâng cao hieäu<br /> nhöõng nhaø quaûn lí giaùo duïc coù caùi nhìn tích quaû töông taùc giöõa giaûng vieân vaø sinh vieân,<br /> cöïc vaø tieáp tuïc quan taâm hôn trong vieäc ñònh ñoàng thôøi naâng cao hieäu quaû giaûng daïy vaø<br /> höôùng, giaùo duïc sinh vieân khoâng chæ ñeán hoïc taäp.<br /> tröôøng hoïc kieán thöùc chuyeân moân maø coøn - Caàn xaây döïng chöông trình giaûng daïy<br /> hoïc “laøm ngöôøi”. ñaùp öùng yeâu caàu cuûa doanh nghieäp - xaõ hoäi,<br /> - Thaùi ñoä sinh hoaït ñöôïc ño löôøng bôûi caùc moân hoïc gaén lieàn thöïc tieãn vôùi baøi taäp<br /> bieán SH2 vaø SH1 theå hieän sinh vieân xem nhoùm ñeå sinh vieân thöïc hieän, ñoàng thôøi ñöa<br /> vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng phong traøo vaø moân hoïc giaùo duïc ñaïo ñöùc vaøo giaûng daïy.<br /> xaõ hoäi trong tröôøng cuõng laø caùch thöùc theå Giaûi phaùp gôïi yù laø nhaø tröôøng khaûo saùt,<br /> hieän ñaïo ñöùc cuûa mình. Töø phaùt hieän naøy, phaân tích nhu caàu xaõ hoäi cuõng nhö tham<br /> caùc nhaø quaûn lí giaùo duïc coù theå ñaåy maïnh khaûo keát caáu chöông trình hoïc cuûa caùc<br /> caùc hoaït ñoäng phong traøo trong tröôøng cho tröôøng haøng ñaàu trong vaø ngoaøi nöôùc, bao<br /> sinh vieân tham gia xem nhö laø moät trong goàm soá moân hoïc vaø noäi dung toång theå cuûa<br /> nhöõng hình thöùc giaùo duïc ñaïo ñöùc sinh vieân, töøng moân, tröôùc khi thieát keá chöông trình<br /> ñoàng thôøi cuõng reøn luyeän cho sinh vieân moät hoïc. Khi thieát keá chöông trình traùnh tính<br /> soá kó naêng meàm caàn thieát. hình thöùc, traøo löu vaø taêng theâm khoái löôïng<br /> kieán thöùc chuyeân ngaønh, ñöa theâm nhöõng<br /> - Thaùi ñoä hoïc taäp ñöôïc ño löôøng bôûi caùc<br /> moân hoïc coù tính thöïc tieãn, thaäm chí laø<br /> bieán VH2 vaø VH1. Ñieàu naøy theå hieän sinh<br /> nhöõng moân ñaøo taïo kó naêng vaøo giaûng daïy.<br /> vieân xem vieäc ñi hoïc ñaày ñuû vaø vaøo lôùp ñuùng<br /> Caàn löu yù raèng nhöõng moân hoïc coù muïc ñích<br /> giôø laø nhöõng yeáu toá theå hieän ñaïo ñöùc cuûa sinh<br /> ñaøo taïo kó naêng khoâng nhaát thieát teân moân<br /> vieân trong tröôøng. Töø ñoù, caùc nhaø quaûn lí giaùo<br /> hoïc phaûi coù chöõ “kĩ naêng” maø do thieát keá noäi<br /> duïc coù theå xem xeùt söû duïng caùc yeáu toá naøy<br /> dung moân hoïc vaø ngöôøi giaûng daïy; ñoàng thôøi<br /> nhö nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù vaø giaùo<br /> trong quaù trình thieát keá chöông trình vaø<br /> duïc ñaïo ñöùc sinh vieân cuõng nhö laøm thoâng moân hoïc cuõng neân ña daïng ñoäi nguõ caùn boä<br /> ñieäp truyeàn thoâng giaùo duïc ñaïo ñöùc sinh vieân tham gia thöïc hieän, bao goàm nhöõng ngöôøi coù<br /> trong tröôøng. Vaø ñeå vieäc giaùo duïc hieäu quaû thì kinh nghieäm thöïc tieãn vaø nhöõng chuyeân gia<br /> caàn thieát phaûi ñöa tieâu chí ñi hoïc ñaày ñuû, ñaàu ngaønh. Hôn nöõa, caàn vaän duïng coâng<br /> ñuùng giôø vaøo laø moät trong nhöõng tieâu chí ngheä thoâng tin vaøo thieát keá baøi giaûng cuõng<br /> ñaùnh giaù ñieåm quaù trình cuûa caùc moân hoïc. nhö söû duïng giaùo aùn ñieän töû trong quaù trình<br /> - Nhaø tröôøng coù nhöõng qui ñònh cuï theå giaûng daïy vaø xaây döïng thö vieän ñieän töû cho<br /> veà trang phuïc cuõng nhö thaùi ñoä cuûa giaûng sinh vieân. Tuy nhieân caàn chuù yù raèng vieäc<br /> <br /> 44<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2(9) - 2013<br /> <br /> <br /> giaùo duïc hieäu quaû kieán thöùc thöïc teá, kó naêng ñaëc bieät laø cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng.<br /> ngheà nghieäp vaø kó naêng meàm cho sinh vieân Toùm laïi, ñeå naâng cao hieäu quaû giaùo duïc ñaïo<br /> chuû yeáu phaûi ñöôïc tích hôïp vaøo noäi dung ñöùc sinh vieân trong tröôøng thì caàn phaûi coù<br /> giaûng daïy vaø hoïc taäp caùc moân hoïc cuûa moät heä thoáng caùc giaûi phaùp toång theå töø nhaø<br /> chöông trình ñaøo taïo. tröôøng ñeán gia ñình vaø xaõ hoäi. Veà phía nhaø<br /> Ñeå thöïc hieän hieäu quaû chöông trình ñaøo tröôøng, giaûi phaùp naâng cao giaùo duïc ñaïo ñöùc<br /> taïo nhö ñaõ neâu treân thì caùc tröôøng caàn chuù sinh vieân trong tröôøng laø naâng cao naêng löïc<br /> troïng caûi thieän moâi tröôøng daïy vaø hoïc, chaát töông taùc cuûa giaûng vieân vaø chaát löôïng<br /> löôïng caùc hoaït ñoäng hoã trôï cho sinh vieân, chöông trình ñaøo taïo.<br /> *<br /> SOLUTIONS FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF ETHICS<br /> EDUCATION FOR STUDENTS THROUGH RESEARCH ON INFLUENTIAL<br /> COMPONENTS AND FACTORS<br /> Le Dang Lang(1), Tran Van Duc(1), Phan Thi Kieu Le(2)<br /> (1) University Of Economiics And Law (VNU-HCM), (2) Customs Department Of Ho Chi Minh City<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The purpose of this research is to discover and verify the students’ ethics scale and some<br /> influential factors. The qualitative research method with group discussion technique was used<br /> to build the measuring scale and quantitative research with direct interview technique to<br /> collect data. There were a total of 480 complete questionnaires conducted in Ho Chi Minh<br /> City. The measuring scale was verified by the analyses of EFA, the Cronbach’s Alpha<br /> reliability and CFA. The theory was tested by SEM model. The result showed that students’<br /> ethics is measured with the attitude to moral principles, the attitude to study, the attitude to<br /> activities, the program quality and the teachers’ interactive abilities influencing the students’<br /> ethics components. From the result of the research on factors that affect the education of ethics<br /> for students, the article suggests some solutions to enhance the effectiveness of ethics education<br /> for students, and to improve the training quality at colleges and universities.<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> [1] Alan Au et al (1991), “How Ethicalare University Students inthe People’s Republic of<br /> China - A Preliminary Analysis”, The International Indigenous Journal of<br /> Entrepreneurship, Advancement, Strategy and Education, 2 (1), 2006.<br /> [2] Arlow, "Personal Characteristics in College Students' Evaluations of Business Ethics<br /> and Corporate Social Responsibility", Journal of Business Ethics, 10, 63-69.<br /> [3] Coate & Frey (2000), “Some Evidence on the Ethical Disposition of Accounting<br /> Students: Context and Gender Implications,” Teaching Business Ethics, 4, 379-404.<br /> [4] Cohen et al (1993) “A Validation and Extension of a Multidimensional Ethics Scale”,<br /> Journal of Business Ethics, 12, 13-26.<br /> 45<br /> Journal of Thu Dau Mot University, No 2(9) – 2013<br /> <br /> <br /> [5] Coleman &Mahaffey (2000), “BusinessStudentEthics:SelectedPredictorsofAttitudes<br /> TowardCheating”, TeachingBusiness Ethics, 4, 121-136.<br /> [6] Haø Thò Thu Hoaøi (2012), “Nhìn nhaän veà giaùo duïc ñaïo ñöùc trong nhaø tröôøng hieän nay”,<br /> Giaùo duïc & Thôøi ñaïi online.<br /> [7] Kraft (1991), "The Relative Importance of Social Responsibility in Determining<br /> Organizational Effectiveness: Student Responses", Journal of Business Ethics, 10, 179-<br /> 188, 1991<br /> [8] Lawson (2004), “Is Classroom Cheating Related to Business Students’ Propensity to<br /> Cheatinthe “Real World” ?”, Journal of Business Ethics, 49, 189-199.<br /> [9] Leâ Ñaêng Laêng (2012), “Caùc thaønh phaàn caáu thaønh ñaïo ñöùc sinh vieân trong tröôøng hoïc”,<br /> Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Ñaø Naüng, 10 (59), 86-91.<br /> [10] Leâ Höõu AÙi & Leâ Thò Tuyeát Ba (2004), “Caùc noäi dung vaø hình thöùc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho<br /> sinh vieân Ñaïi hoïc Ñaø Naüng hieän nay”, Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Ñaø<br /> Naüng, 1(5), 62-66.<br /> [11] Linda K.Lau et al (2012), “College students’ perception of ethics”, Journal of Academic<br /> and Business Ethics, 5.<br /> [12] Neil Eddington & Richard Shuman (20080, “Ethics and Boundary Issues”, Continuing<br /> Psychology Education Inc, 1-18.<br /> [13] Nguyeãn Thanh Hoøa (2005), “Vaän duïng quan ñieåm quaûn lí chaát löôïng toång theå vaøo quaûn<br /> lí giaùo duïc ñaïo ñöùc cho sinh vieân Ñaïi hoïc Ñaø Naüng trong giai ñoaïn hieän nay”, Taïp chí<br /> Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Ñaø Naüng; 4(12), 79-87.<br /> [14] The Belmont Report (1979), “Ethical Principles and Guidelines for the Protection of<br /> Human Subjects of Research”, 18/04/1979. http://www.hhs.gov/ohrp/policy/belmont.html<br /> [15] Wimalasiri (2004), “Contrasts in Moral Reasoning Capacity: The Fijians and the<br /> Singaporeans,” Journal of Business Ethics, 49, 253-272.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 46<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2