Giải tích 12 - LUỸ THỪA-Bài tập

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
212
lượt xem
25
download

Giải tích 12 - LUỸ THỪA-Bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức:+ Biết các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa của một số thực dương 2. Kỹ năng:+ Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để đơn giải biểu thức so sánh các biểu thức có chứa luỹ thừa 3. Về thái độ và tư duy:+ Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải tích 12 - LUỸ THỪA-Bài tập

  1. Tuaàn:8 (12C234) Tieátppct: Chöông2 : Baøi1 LUYÕ THÖØA-Baøi taäp Theâm tieâu: I.Muïc 1.Veà kieán thöùc:+ Bieát caùc khaùi nieäm luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân cuûa moät soá thöïc luyõ thöøa vôùi soá muõ höõu tæ vaø luyõ thöøa cuûa moät soá thöïc döông 2. Kyõ naêng:+Bieátduøngcaùctínhchaátcuûaluyõthöøañeåñôngiaûibieåuthöùcso saùnhcaùc bieåuthöùccoùchöùaluyõ thöøa 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Tích cöïc hôïp taùc trong hoïc taäp, chuû ñoäng phaùt hieän chieám lónh tri thöùc môùi , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò:+ GV: + HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. + Baøi cuõ : (10’) Tính a ) A = 5 2 .5 − 32 + 8 64 + 3 − 27 1 b) A = 3 4 5 4 + 2 −4 +Baøi môùi. tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäidung trình baøy -Goïi hoïc sinh nhaéc laïi caùc tính Hoïc sinhnhaéclaïi caùctính II) Tính chaát cuûa luyõ thöøa vôùi soá chaát cuûa luyõ thöøa vôùi soá chaátluyõ thöøacuûasoá muõ thöïc: muõ nguyeân döông muõnguyeândöông Cho a,blaø nhöõngsoáthöïcdöôngα , β laø nhöõngsoáthöïctuyøyù * a α .a β = a α + β -Thaâøy giaûng môû roäng ra caùc -Chuùyù theodoõi tieáp aα 10 tính chaát cuûa luyõ thöøa vôùi soá nhaänkieánthöùc * β = aα −β a ’ muõ thöïc * (a α ) β = a α .β * (a.b) α = a α .a β α a aα *  = β -Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu b a caùc ví duï 6,7 trang 54 .55 Neáua>1thì a > a β khi vaøchækhi α -Ñoïc saùchtheohöôngdaãn α >β cuûagiaùovieân Neáua a β khi vaøchækhi α
  2. 2 −1 a ) A = 8 3 + 27 3 − 0 , 75 −4 Hoïc sinhtöï nghieâncöùuvaøgiaûi 1 1 3 b) B=   +   16  8 goïi hoïc sinhleân c) C = 3 729 + 128 7 3 Xungphongleânbaûng 15’ −1 −3  1  3  1  5 d ) D = 81−0, 75 +   −   125   32  baûng Caùchoïc sinhkhaùctheodoõi vaø Goïi hoïc sinhkhaùcnhaänxeùtcuøngtrao nhaänxeùtcuøngnhauchínhxaùc ñoåi hoaùbaøi giaûi -HS1: trìnhbaøy(4a) Goïi hsinhtrìnhbaøycaùcbaøi taäp4-5 5’ -HS2: trình(5b) trang55,56 VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: Kyù duyeät:2/10/10 *) Caùckhaùinieämvaøtínhchaát cuûa luyõ thöøavôùi soámuõthöïc: *)Chuaånbò baøi haømsoáluyõ thöøa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản