Gíao án 5 - NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
127
lượt xem
19
download

Gíao án 5 - NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ. - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng. - Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - NHỚ ƠN TỔ TIÊN

  1. Bài 4: NH ƠN T TIÊN Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - Trách nhi m c a m i ngư i i v i t tiên, gia ình, dòng h . - Th hi n lòng bi t ơn t tiên và gi gìn, phát huy truy n th ng t t pc a gia ình, dòng h b ng nh ng vi c làm c th , phù h p v i kh năng. - Bi t ơn t tiên; t hào v truy n th ng gia ình và dòng h . II. DÙNG D Y H C - Các tranh, nh, bài báo nói v ngày gi t Hùng Vương. - Câu ca dao, t c ng , truy n,… nói v lòng bi t ơn t tiên. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ:
  2. - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: tìm hi u n i dung truy n Thăm m . M c tiêu: Giúp HS bi t ư c m t bi u hi n c a lòng bi t ơn t tiên. Cách ti n hành: - GV g i HS c truy n Thăm m . - HS c th m. - GV yêu c u HS th o lu n theo các câu h i - HS c l p th o lu n và sau: tr l i. + Nhân ngày t t c truy n, b c a Vi t ã làm gì t lòng bi t ơn t tiên? + Theo em, b mu n nh c nh Vi t i u gì khi k v t tiên? + Vì sao Vi t mu n lau bàn th giúp m ? - GV k t lu n: ai cũng có t tiên, gia ình, dòng h . M i ngư i u ph i bi t ơn t tiên và bi t th hi n i u ó b ng nh ng vi c làm c th .
  3. Ho t ng 2: làm bài t p 1, SGK. M c tiêu: giúp HS bi t ư c nh ng vi c c n làm bày t lòng bi t ơn t tiên. - HS làm bài và trao i Cách ti n hành: v i b n bên c nh. - GV cho HS t làm bài t p. - 2 HS tr l i, c l p trao i, nh n xét, b sung. - GV yêu c u HS trình bày ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: chúng ta c n th hi n s bi t ơn t tiên b ng các vi c làm c th , thi t th c, phù h p v i kh năng như các vi c c g ng h c t p, rèn luy n tr thành ngư i có ích cho xã h i; gìn gi n n n p t t p c a gia ình; thăm m t tiên, ông bà… Ho t ng 3: T liên h . M c tiêu: giúp HS t ánh giá b n thân qua i chi u v i nh ng vi c c n làm t lòng bi t ơn - HS làm vi c cá nhân và t tiên. trao i trong nhóm nh . Cách ti n hành: - 3 HS trình bày. - GV yêu c u HS k nh ng vi c ã làm ư c th hi n lòng bi t ơn t tiên và nh ng vi c chưa làm ư c.
  4. - GV g i HS lên trình bày trư c l p. - GV nh n xét và k t lu n: chúng ta ã bi t th hi n s bi t ơn t tiên b ng các vi c làm c th , thi t th c. M i ngư i ph i bi t ơn t tiên và có trách nhi m gi gìn, phát huy truy n th ng t t pc a gia ình, dòng h . 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i sưu t m tranh, nh, bài báo nói v ngày gi t Hùng Vương. Nh ng câu ca dao, t c ng , truy n,… nói v lòng bi t ơn t tiên.
  5. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: tìm hi u v ngày gi t Hùng Vương(bài t p 4, SGK). - C l p hát. M c tiêu: Giáo d c HS ý th c hư ng v c i ngu n. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm, - HS làm vi c theo nhóm các nhóm gi i thi u tranh, nh thu th p ư c v nh , i di n các nhóm lên gi i ngày gi t Hùng Vương thi u - GV cho HS c l p th o lu n theo các g i - Các nhóm th o lu n và ý: tr l i. + Em nghĩ gì khi xem, c và nghe các thông tin trên? + Vi c nhân dân ta t ch c gi t Hùng Vương vào ngày 10-3 hàng năm th hi n i u gì? - GV k t lu n v ý nghiã c a ngày gi t Hùng Vương.
  6. Ho t ng 2: Gi i thi u truy n th ng t t p c a gia ình, dòng h (bài t p 2, SGK). M c tiêu: giúp HS bi t t hào v truy n th ng t t p c a gia ình, dòng h mình và có ý th c gi gìn phát huy các truy n th ng ó. - 2 HS lên gi i thi u và HS tr l i câu h i c a GV. Cách ti n hành: - GV g i 1 vài HS lên gi i thi u v truy n th ng t t p c a gia ình, dòng h mình - GV h i thêm: + Em có t hào v truy n th ng ó không? + Em c n ph i làm gì x ng áng v i truy n th ng ó? - GV k t lu n: m i gia ình, dòng h u có nh ng truy n th ng t t p c a riêng mình. Chúng ta c n có ý th c gi gìn và phát huy các truy n th ng ó. Ho t ng 3: Bài t p 3, SGK. M c tiêu: giúp HS c ng c bài h c Cách ti n hành: - 3 HS trình bày, HS c l p trao i, b sung.
  7. - GV t ch c cho HS trình bày. - GV g i 2 HS c ph n Ghi nh trong SGK 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i chu n b bài m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản