Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ

Chia sẻ: Phan Văn Đoàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:89

1
687
lượt xem
144
download

Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THCS chuyên môn âm nhạc - Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ

 1. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 Tuaàn 3 Ngaøy soan: 26 /8/ 2010 Tieát 1 Ngaøy daïy:…………….. Hoïc haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ QuoácTaéng 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieáttrình baøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheånhö haùthoøa gioïng, haùtlónh xöôùng. 3 Thaùi ñoä - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoùthaùithaânthieänvôùi maùitröôøngvaøbieát kínhyeâuthaàycoâgiaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï -Baêngnhaïc baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1 phuùt) : -Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2. Kieåmtrabaøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 3 phuùt) Tg HoaïtñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc 32’ Hoaït ñoäng 1 Hoïc baøi haùt - Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieátbaøi “Maùi tröôøng meán - Gv:Treobaûngphuï - Hs :Quansaùt yeâu” -GV ñieàu khieån môû baêng - Hs :nghevaø caûm Nhaïc vaø lôøi Leâ nhaïc hoaëc trình baøy nhaän quoác Thaéng baøi haùt - GV :Hoûi : Baøi haùt vieát ôû nhòp maáy ? -HS: traûlôøi nhip 4/4 Hoûi : (caâuhoûi cho hoïc sinh kh,G) Sau khi nghe baøi haùt naøy -HS: traû lôøi ñöôïc Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 1 Gv:PhanVaênÑoaøn
 2. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 em naøo coù cho lôùp bieát goàm 2 ñoaïn baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ? -Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa -HS: traû lôøi ñöôïc: moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. -GV höôùng daãn: chia + Ñoaïn 2: Phaàn caâu , chia ñoaïn - baøi -HS: theo doõi vaø haùt goàm coù 2 ñoaïn. thöïc hieän. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán … + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca -Gv:ñaøn höôùng daãn -HS: thöïc hieän -HS: luyeän thanh -GV taäp haùt töøng theo maãu aâm: - Gv: Haùt maãu caâu 1 Noà….oâ…oâ… Naø…a….a - Gv: Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn. -Hs : laéng nghe giai -Gv: taäp töông töï vôùi caùc caâu tieáp theo ñieäu caâu 1 baèng phöông phaùp -Hs : Nghe vaø haùt moùc xích. Sau khi taäp theo tieáng ñaøn, xong yeâu caàu haùt haùt hoaø gioïng -GV ñaùnh ñaøn giai -Hs : thöïc hieän ñieäu baøi haùt theo yeâu caàu cuûa -GV ñeäm ñaøn – GV ñeäm ñaøn – höôùng -HS :nhaåm theo -GV chuù yù khi taäp -Hs :Chia töøng daõy haùt höôùng daãn caùch haùt toaøn baøi phaùt aâm, söûa sai , -HS: thöïc hieän nhaän xeùt sau moãi -Ñoaïn 1 daõy laàn haùt ñeå HS kòp beân traùi Hoaït ñoäng 2 -Ñoaïn 2 daõy beân - Cuûng coá phaûi haùt ñoái ñaùp 10’ sau ñoù ñoåi laïi - Gv: chæ ñònh vaø höôùng daãn -HS: thöïc hieän - Gv: Nhaän xeùt- Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 2 Gv:PhanVaênÑoaøn
 3. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 ñaùnh giaù -Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu cuûa ñoaïn 1, caû lôùp cuøng haùt hoaø -HS: ruùt kinh 4.Daën doø (2 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................................................ ...................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Tuaàn 3 Ngaøy Tieát 2 Ngaøy daïy : Oân baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 3 Gv:PhanVaênÑoaøn
 4. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... -Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc 3 Thaùi ñoä - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoùthaùithaânthieänvôùi maùitröôøngvaø bieátkínhyeâuthaàycoâgiaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung kieán thöùc HS Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 4 Gv:PhanVaênÑoaøn
 5. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 12’ Hoaït ñoäng 1 I.OÂân baøi haùt: - Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieát baøi “Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñaønvaøhöôùngdaãn luyeän thanh Nhaïcvaølôøi Leâ quoác theo höôùng Thaéng -Gv: Môû laïi baøi nhaïc - Hs : Laéng Ôi haøng caây xanh thaém hoaëc trình baøy baøi döôùi mai tröôøng meán yeâu, haùt nghe, caûm thuï coù loaøi chim ……… .Cho - Gv: Duøngboänhôùcuûa vaø nhôù laïi baøi töøng aùnh maét treû thô cho ñaøncoùgiai ñieâïuvaø -Hs :oân luyeän phaànñeämchoHS haùt theo töøng daõy töøng khuùc nhaïc dòu eâm . theo,GV chæhuy baøn, Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo nhoùm baèng thaùng naêm .Nhö doøng soâng nhöõng loái haùt hoaø gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi -Gv: Chia töøng daõy baøn, gioïng, ñoái ñaùp nhoùmlaàn löôït oân luyeän - Hs : Haùt caù chuùng em .Ñeå döïng xaây baøi haùt nhaân vaø theå queâ höông töông lai saùng - chuù yù khi taäp haùt hieän baøi haùt ngôøi. höôùng daãn caùch phaùt theo höôùng daãn aâm, söûa sai , nhaän xeùt cuûa GV, phaùt II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: sau moãi laàn haùt ñeå HS aâm roõ raøng, Ca Ngôïi Toå Quoác kòpthôøi söûachöõa haùt vôùi tình Nhaïcvaølôøi HoaøngVaân -Kieåm tra caù nhaân moät caûm nheï nhaøng 20’ vaøi em, nhaän xeùt vaø - Hs :Trình baøy ñaùnhgiaù. caù nhaân *Hoaït ñoäng2: - Gv: Vieátleânbaûng - Hs :Cheùp baøi - Gv: treobaûngphuï - Hs : Quan saùt Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû - Hs :Traû lôøi : nhòp maáy ? Nhòp 2/4 Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng hình -Hs :Coù caùc hình noát naøo ? noát: ñen, ñôn, noát traéng. - Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gamÑoâtröôûng. - Ñoïc gam - Gv: Cho hs thöïc hieän tieáttaáubaøi TÑN - HS:Thöïc hieän - Gv:Ñaøn giai ñieäu baøi tieát taáu theo TÑN 3 laàn höôùng daãn GV GV höôùng daãn: chia caâu -HS: Nghe giai – 2 caâu ñieäu ñoïc nhaåm - Gv: Ñaøn moãi caâu ba -HS: theo doõi theo laàn vaø thöïc hieän. -HS: Nghe giai - Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïc ñieäu ñoïc nhaåm vaøbaétnhòp theo -HS: caû lôùp Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 5 Gv:PhanVaênÑoaøn
 6. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 -Gv:Töông töï vôùi cuøngñoïc caâusau 12’ -Gv:Sau khi ñoïc -HS: thöïchieän hoaøn chænh cho HS - Ñoïc vaø gheùp gheùplôøi ca lôøi ca - Gv:chæñònhvaø höôùng daãn töøng HS: thöïchieän nhoùm III / Baøi ñoïc theâm 4’ Caâyñaønbaàu *Hoaït ñoäng: - Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieátbaøi - Gv:chæñònh - Hs : ñoïc baøi - Gv: giaûi thích– troângsgk -HS: theodoõi giôùi thieäu caây ñaønbaàu HS: thöïchieän Cuûng coá : Kieåmtra vieäctrìnhbaøybaøi TÑN vaø haùtlôøi cuûatöøngtoå.Vôùi caùnhaân,neáuem naøoxungphong vaø trình baøyñaït yeâucaàu,coù theå cho caùcemñieåm toát. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá1. +Laømbaøi taäpsoá2 trang8 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 6 Gv:PhanVaênÑoaøn
 7. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 Tuaàn 4 Tieát 3 Ngaøysoaïn :3/9/2010 Ngaøydaïy :                On baøi haùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU          OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ·· AÂm nhaïc thöôøng thöùc ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùtthuaànthuïc baøi haùt.“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chínhxaùccao ñoäbaøi TÑN soá1vaø gheùplôøi ca thaønhthaïo. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieáttrình baøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheånhö haùthoøa gioïng, haùtlónh xöôùng,haùtñônca... 3 Thaùi ñoä - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoù thaùi thaânthieänvôùi maùi tröôøng vaø bieátkính yeâuthaàycoâgiaùo,yeâuqueâhöôngñaùtnöôùc, töï haøoveàcon ngöôøi Vieät Nam. - Quabaøi aâmnhaïc thöôøngthöùcHS ñöôïc giôùi thieäuveànhaïc só HoaøngVieät vaø baøi haùt“ Nhaïc röøng”caùcemhieåubieátsöï ñoùnggoùpcuûanhaïc só cho neànaâm nhaïc Vieät Nam. II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï - Baûngphuï baøi TÑN soá1 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp - Thuoäclôøi baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 3. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1’) : -Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2. Kieåmtrabaøi cuõ : -ÔÛ tieátnaøyGV keáthôïp oântaäpvaø kieåmtra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 1’ ) Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 7 Gv:PhanVaênÑoaøn
 8. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 -Trong baøi aâmnhaïc thöôøngthöùchoâmnay, chuùngta ñöôïc giôùi thieäuveànhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá1 TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 12’ *Hoaït ñoäng1: I.OÂn baøi haùt: -GV höôùng daãn HS luyeän -HS luyeänthanh thanh. “Maùi tröôøng - Trình baøylaïi baøi haùt - Laéngnghe meán yeâu” - Cho HS haùt laïi toaøn boä - OÂn luyeänbaøi haùttheo Nhaïc vaø lôøi Leâ baøi haùtcoù nhaïc ñeäm. phaàn nhaïc ñeäm, theå quoác Thaéng hieänñoängtaùc. -Trong quaù trình oân caàn - Laøm theo höôùng daån naâng cao chaát löôïng gioïng cuûaGV haùt nhö höôùng daãn phaùt aâmchuaån,laáy hôi ñuùngvaø söûasai kòp thôøi. - Chæñònh. -Taäp bieåu dieãn ñôn ca, songca, toápca. - Ñaùnhgiaù– ghi ñieåm - laéngnghe II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: *Hoaït ñoäng2: 8’ - Ñaøngamñoâtröôûng - Ñoïc gamñoâtröôûng TÑN soá 1 : - Ñaønlaïi baøi TÑN - Laéng nghe vaø nhôù laïi Ca Ngôïi Toå baøi TÑN. Quoác - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi -HS ñoïc baøi vaø gheùp Nhaïc vaø lôøi TÑN keáthôïp gheùplôøi ca lôøi ca. HoaøngVaân - Söûa sai, neáu em naøo ñoïc -Hs :Coù theå ñoïc caû toátcoù theåghi ñieåmkhuyeán lôùp, töøngdaõy,caùnhaân. khích. III. AÂm nhaïc *Hoaït ñoäng3: thöôøng thöùc: 17’ - Gv: Vieát leânbaûng - Hs : Vieátbaøi SGK nhaïc 8 -Gv:giôùi thieäu: - Hs : theodõi trang 10 - TeânthaätLeâ Chí Tröïc - Sinh naêm1928, queâôû xaõ An Höïu, huyeänCaùi Beø, tænhTieàn Giang. -Moät soátaùc phaåmnoåi tieáng: Laù xanh,Tình ca.. Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 8 Gv:PhanVaênÑoaøn
 9. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 - Gv: chæñònh - Hs :Ñoïc baøi giôùi thieäu 5 veà nhaïc só Hoaøng Vieät trongSGK. - Hoûi: haõy neâu vaøi neùt -Hs :HS neâuvaøi neùt veà -Baøi haùt“ Nhaïc veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? nhaïc só. röøng” - Gv: Môû baêng nhaïc coù -Hs :Thöôûng thöùc moät - Nhòp 3/4 moät soá baøi haùt cuûa nhaïc soá taùc phaåm cuûa nhaïc só HoaøngVieät só HoaøngVieät +Leân ngaøn,Laù xanh. - Hs :Laéngnghe -Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Gv: Môû baêng nhaïc baøi -Hs:Laéng nghe vaø caûm haùt“ Nhaïc röøng” nhaän * Cuûngcoá - Gv: ñeämñaønvaø höôùng -Hs: haùt dieãncaûmbaøi daãn haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” - Gv: ñeämñaønvaø höôùng -Hs: -HS ñoïc baøi vaø daãn gheùplôøi ca baøi TÑN soá1. 4.Daën doø (1 phuùt): +Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt,doïc thuaànthuïc baøi TÑN soá1. +Laømbaøi taäpsoá2 trang12 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. Tuaàn 4 Tieát 4 Ngaøysoaïn: 7/9/2010 Ngaøydaïy ……………….. HOÏC HAÙT BAØI : Lí caây ña I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùtñuùnggiai ñieäuvaø lôøi ca baøi haùt“Lí Caây Ña” Daânca quanhoï BaécNinh Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 9 Gv:PhanVaênÑoaøn
 10. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 2 kyõ naêng: - Luyeäncho hoïc sinh chaátgioïngmeàmmaïi, hình thaønhkhanaêngluyeán, laùy trongkhi haùt 3 Thaùi ñoä - Quabaøi haùtgiuùpcaùcemtheâmyeâuquyùnhöõnglaøngñieäudaânca VieätNam II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; laømmaãu; Thöïc haønh. - Nhaïc cuï - Baêngnhaïc, baûngphuï baøi haùt -“Lí Caây Ña” Moät vaøi trích ñoaïndaânca quanhoï. 2/ Chuẩn bò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1/ OÅn ñònh toå chöùc : (1phuùt) - Kieåmtrasó soávaø taùcphongHS 2/ Kieåm tra baøi cuõ : (4phuùt) - HS1 : Ñoïc baøi TÑN soá1 - HS 2 : Neâusô löôïc veànhaïc só HoaøngVieät 3/Baøi môùi :( 39 phuùt ) Tl Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc 23 Hoaït ñoäng 1 I.Hoïc haùt : ’ -Gv:Vieátbaûng - Hs:VieátBaøi Lí Caây Ña -Gv:Giôùi thieäuvaø theå - Hs:laéngnghe. Daânca quanhoï BaécNinh hieänbaøi haùt - Gv:Haùt1 vaøi trích ñoaïn +Hoa thômböôùm löôïn. +Troángcôm - Gv:Treobaûngphuï - Hs:Quansaùtbaøi nhaïc - Hoûi : Baøi haùt ñöôïc - Hs:Traûlôøi : Nhòp 2/4 vieát ôû nhòp maáy ? . - Trong baøi naøy söû -Hs: Traû lôøi :Daáu duïng nhöõng kí hieäu gì luyeán, daáuchaámdoâi. ?. - Hs:Luyeänthanh - Gv:Ñaønvaø höôùng -Hs: Ñoïc lôøi ca daån -Hs: nghevaø caûm -Gv: chæñònh nhaän -Gv: Môû baêngnhaïc baøi haùt“Lí Caây Ña” - Hs:Laéngnghevaø Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 10 Gv:PhanVaênÑoaøn
 11. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 - Gv:Höôùng daãn taäp thöïc hieän haùt töøng caâu -Hs:thöïc hieän - Gv:Phaâncaâucho baøi haùtvaø höôùngdaãncho HS nhöõngchoålaáyhôi . - Gv:Tieánhaønhtaäp töøngcaâutheoloái moùc xích . Moãi caâuGV ñaøn giai ñieäu3 laànsauñoù cho HS ñoïc cöù theácho - Hs:Töøngnhoùm ñeánheátbaøi . luyeäntaäpvaø söûasai. -Gv: Chia töøngnhoùm - chuùyù nhöõngchoå luyeäntaäpbaøi haùtvaø coù luyeán: “quan” phaùthieännhöõngchoå quan…haøn..han; sai ñeåsöûasai “ngoài” ngoâi.. hoài …oâi.v.v. -Hs:thöïc hieän -Gv:höôùngdaãntrình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh -Hs:thöïc hieän -Gv: Cho caûlôùp haùt 10 ’ laïi baøi haùt - Hs:Haùt+goûnhòp - Gv:Höôùngdaãncho HS vöøahaùtvöøagoû nhòptheobaøi haùt - Hs:1 vaøi caùnhaân -Gv: Chæñònh theåhieänbaøi haùt - Hs:Chuùyù laéngnghe - Treøo leân quan doác ngoài - Gv:Ñaùnhgiaù– Nhaän goác ôi a caây ña raèng toâi lí xeùt. ôi a caây ña raèng toâi lôùi ôi - Hs:VieátBaøi a caây ña. 5’ Hoaït ñoäng 2 : - Ai ñem a tình tính tang tình -Gv:Vieátbaûng -Hs : ñoïc baøi ñoïc -Gv: Chæñònh theâm raèng cho ñoâi mình gaëp Gv: giôùi thieäukhaùi -Hs : theodoõi- ghi nhôù xem hoäi caùi ñeâm hoâm quaùtveàHoäi Lim raèm raèng toâi lí ôùi a caây Hoûi : Nhö vaäy hoäi lim -Hs : tralôøi - vaøo ña raèng toâi lôùi ôi a caây ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy13 thaùnggieâng ña. thôøi gian naøo ? haøngnaêm. * Cuûng coá : Chia lôùp -Hs:thöïc hieän thaønh2 nhoùm. Nhoùm 1 haùt, nhoùm2 ñaùnh nhòp2/4 vaø ngöôïc laïi . Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 11 Gv:PhanVaênÑoaøn
 12. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 II.Baøi ñoïc theâm; Hoäi Lim 4/– Daën doø ( 1 phuùt) - Veà nhaøhaùtthuoäcbaøi haùtvaø cheùpbaøi haùtvaøovôû . - Cheùpbaøi TÑN soá 2 vaø xemtröôùcbaøi naày. IV/ Ruùt kinh nghieäm -Boå sung …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tuaàn 5 Ngaøysoaïn: 14/9/2010 Tieát 5 Ngaøydaïy:…………… Oân baøi haùt: Lí caây ña 4 Nhaïc lí: Nhòp 4 Taäp ñoïc nhaïc soá 2 Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 12 Gv:PhanVaênÑoaøn
 13. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 ……..v…….. I.MUÏC TIEÂU: • OÂn luyeäncho HS haùtbaøi Lí caây ña vaø taäptheâthieäntính chaátmeámmaïi cuûagiai ñieäu. • HS coù khaùi nieämveà nhòp 4 4 vaø bieát caùch ñaùnh nhòp ( C ). Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 2. • Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng nghe, kyõ naêng haùt taäp theå, haùt ñôn ca, haùt hoaø gioïng. Nhaän bieát aâm Son ôû vò trí döôùi doøng keû phuï. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï - Baûngphuï baøi TÑN soá1 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp -Thuoäclôøi baøi haùt“Lí caây ña ” 1. OÅn ñònhtoåchöùc ( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. : 2. Kieåmtrabaøi cuõ ÔÛ phaànnaøyvì coù tieátoântaäpbaøi haùtneânGV coù theå : kieåmtrabaøi haùtsaukhi oânluyeän. 3. Baøi môùi: • Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) Tieáttröôùccaùcemñaõñöôïc hoïc baøi haùt Lí caây ña ñeåtheåhieäntoát baøi haùt, hoâmnay chuùngta oân laïi baøi haùtvaø quabaøi TÑN soá2 caùcemcoù khaùi nieämveànhòp( C ). • Tieántrìnhbaøi daïy: • TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc 12’ *Hoaït ñoäng 1: I.OÂân baøi haùt: -Gv: ghi leân baûng vaø - Hs: Cheùpbaøi Lí caây ña giôùi thieäu Daân ca quan hoï Baéc Ninh - Gv:Ñaøn vaø höôùng -Hs:luyeänthanhtheo daãn höôùngdaãncuûaGV - Hs:Laéng nghe, caûm - Gv:Môû laïi baøi nhaïc thuï vaø nhôù laïi baøi hoaëc trình baøy baøi haùt haùt -Hs: OÂn luyeän theo - Gv:Duøngboänhôùcuûa töøng daõy baøn, nhoùm ñaøncoù giai ñieâïuvaø baèng nhöõng loái haùt phaànñeämcho HS haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp theo,GV chæhuy hoaëccoù lónh xöôùng -Hs: Haùt caù nhaân vaø Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 13 Gv:PhanVaênÑoaøn
 14. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 - Gv:Chia töøngdaõy baøn, theåhieän baøi haùt theo nhoùm laàn löôït oân höôùng daãn cuûa GV, luyeänbaøi haùt phaùt aâm roõ raøng, - Gv:chuù yù khi taäp haùt haùt vôùi tình caûm nheï höôùng daãn caùch phaùt nhaøng khoâng gaøo aâm, söûa sai , nhaän xeùt theùt. 10’ sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûachöõa -Gv: Kieåm tra caù nhaân -Hs: Trình baøy caù moät vaøi em, nhaän xeùt nhaân II. Nhòp 44:Kí hieäu c vaø ñaùnhgiaù. Coù 4 phaùchtrongmoätoâ *Hoaït ñoäng 2: nhòp, moãi phaùch baèng - Gv:Vieát ví duï khuoâng moät noát ñen. Phaùch 1 nhaïc coù nhòp ( C ) vaø -Hs: Theo doõi VD vaø maïnh, phaùch 2 nheï, thöïc hieän voã tay theo phaùthieän phaùch 3 maïnh vöøa, phaùch. phaùch4 nheï. - Hoûi: Soá chæ nhòp 44 *CaùchñaùnhnhòpC: cho chuùng ta bieát ñieàu -Hs:Traû lôøi : Coù 4 4 gì ? phaùch trong moät oâ nhòp, moãi phaùchbaèng 2 3 -Gv:Cho HS thöïc hieän moätnoátñen VD -Hs: Chuù yù vaø laøm 1 -GV thöïc hieän VD nhaán ví duï . maïnhvaøophaùch1 vaø 3. -Hs: theo doõi vaø thöïc -GV höôùng ñaãn ñaùnh hieän laïi caùch ñaùnh 16’ nhòp baèng tay phaûi theo nhòpC. sô ñoà 4 2 3 1 III. Taäp ñoïc nhaïc: Aùnh traêng *Hoaït ñoäng 3: Nhaïc Phaùp - Gv : ghi leân baûng vaø Lôøi Vieät: Leâ Minh Chaâu giôùi thieäu -Hs: Cheùpbaøi Ñaây laø moät baøi daân ca Phaùp, baøi haùt ra ñôøi töø theákæ17. -Gv : treobaûngphuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? - Hs:Traûlôøi : Nhòp 4/4 Hoûi :Noát cao nhaát, thaáp nhaát cuûa baøi ? Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 14 Gv:PhanVaênÑoaøn
 15. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa -Hs:traûlôøi : Noát Ñoà - baøi ? Mi -Hs: Coù caùc hình noát: 4’ -Gv : Luyeänñoïc gamÑoâ ñen,traéng.Troøn. tröôûng. - Gv : Cho hs thöïc hieän - Hs:Ñoïc gam tieáttaáubaøi TÑN - Gv : Ñaøngiai ñieäu - Hs:Thöïc hieän tieát - Gv : Ñaøn moãi caâu ba taáu theo höôùng daãn laàn GV - Gv : Ñaøn laïi caâu nhaïc -Hs:Nghegiai ñieäu vaø baétnhòp - Hs:Ñoïc nhaïc -Töôngtöï vôùi caâusau Sau khi ñoïc hoaøn chænh - Hs:Ñoïc vaø gheùp cho HS gheùplôøi ca lôøi , keát hôïp ñaùnh Cuûng coá : nhòp4/4 -Gv : Kieåmtravieäctrình baøybaøi TÑN vaø haùt lôøi cuûatöøngtoå. Vôùi caùnhaân,neáuemnaøo xungphongvaø trìnhbaøy ñaït yeâucaàu,coù theåcho - Hs thöïc hieän caùcemñieåmtoát. 4/Daën doø (1 phuùt): - Veà nhaø hoïc thuoäcgiai ñieäuvaø lôøi baøi haùt. Ñoïc thaønhthaïo baøi TÑN vaø gheùplôøi ca. Söu taàmmoätsoábaøi haùtcoù nhòp4/4. V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 15 Gv:PhanVaênÑoaøn
 16. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 Tuaàn 6 : Tieát6 Ngaøy soaïn : 18/9/2010 Ngaøy daïy :………………………………..……… Nhaïc lí: nhòp laáy ñaø Taäp ñoïc nhaïc soá 3 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï phöông Taây ……..v…….. I.I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Cungcaápcho HS moätkieánthöùchaygaëp,ñoùlaø nhòplaáy ñaø. - Hoïc sinh ñoïc ñöôïc giai ñieäuvaø haùtñuùnglôøi ca baøi TÑN soá3. - Qua baøi aâmnhaïc thöôøngthöùcHS ñöôïc nhaänbieátveàmoätsoánhaïc cuï phoå bieánroängraõi treântheágiôùi. 2 kyõ naêng: Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 16 Gv:PhanVaênÑoaøn
 17. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 - Vaänduïngthaønhthaïo nhòplaáy ñaøtrongbaøi TÑN soá3. 3 Thaùi ñoä - Taïo cho caùcemtính hieáukì , thíchtìm kieámvaø saùngtaïo. II/Chuaånbò cuûagv vaø hs 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ;oânluyeän . - Nhaïc cuï - Nhaïc cuï – baêngnhaïc – Baûngphuï baøi TÑN soá3 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònhtoåchöùc:( 1 phuùt) Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2.Kieåmtrabaøi cuõ: ( 5 phuùt) -Gv :Goïi HS trìnhbaøybaøi TÑN soá2 -Gv :nhaänxeùt,ñaùnhgiaù. 3.Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 1 phuùt) -Trong nhöõng baøi nhaïc caùc em ñaõ gaëp, thöôøng taát caû caùc oâ nhòp trong baøi ñeàuñuû theo soá phaùchqui ñònh nhöngñoâi khi cuõngcoù nhöõngoâ nhòp khoâng ñuû theo soá phaùch qui ñònh. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc ñieàu ñoù.Cuõng trong tieát naày chuùng ta bieát ñeán ñaát nöôc Ma-Lai-xi -a quabaøi TÑN soá3 “ Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao” TL Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS Noäi dungkieánthöùc 7’ *Hoaït ñoäng 1: I.Nhaïc lí: -Gv:Vieátbaûng - Hs: vieátbaøi -Gv: cho Hs quansaùtVd - Hs: quansaùt Nhòp laáy ñaø -Hoûi: Caùc em haõy VD: xaùc ñònh xem ví duï - Hs: traûlôøi nhòp4/4 treân baûng ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Gv: nhaéclaïi hoaëcchæ ñònh moät Hs Tbinh- - Hs: traû lôøi moãi oâ neâu khaùi nieäm nhòp nhòpñeàucoù 4 phaùch Khaùi nieäm: 4/4? -Hoûi: Haõy nhaän xeùt Laø oâ nhòpñaàutieân veà nhöõng oâ nhòp trong trongbaøi nhaïc Vd tröø oâ nhòp ñaàu khoângñuûsoá tieân ? - Hs: traû lôøi -Laø oâ phaùchtheoqui ñònh -Vaäy ôû oâ nhòp ñaàu nhòp thieáu naèm ôû ñaàu cuûasoáchænhòp tieân khoâng ñuû 4 baøi nhaïc phaùch, ngöôøi ta goïi laø oâ nhòplaáy ñaø. - Hs: traû lôøi -Thieáu3 phaùch 20 Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 17 Gv:PhanVaênÑoaøn
 18. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 -Hoûi: Theá naøo laø nhòp laáy ñaø ? -Hoûi: -ÔÛ oâ nhòp ñaàu tieân thieáu maáy phaùch ? - Hs: vieátbaøi *Hoaït ñoäng 2: - Hs: quansaùt -Gv:Vieátbaûng II. Taäp ñoïc nhaïc soá - Treo baûngphuï - Traû lôøi : Nhòp 4/4-nhòp 3: -Hoûi: laáy ñaø Caùc em haõy cho bieát Ñaát nöôùc töôi ñeïp baøi TÑN vieát ôû nhòp - Hs: Ñoïc teân noát theo sao naøo ? höôùngdaãn Nhaïc Ma-lai- -Gv: Höôùng daãn ñoïc xi-a teânnoát -Hs: traû lôøi Son-la- Si-Ñoâ-Reâ-Mi-Pha -Hoûi: Baøi TÑN coù söû duïng nhöõng cao ñoä Ư-Hs:Luyeän taäp naøo ? tieát taáu chính baøi -Höôùngdaãnluyeântaäp TÑN tieáttaáuchínhcuûabaøi -Hs:Luyeän thanh - Gv: Ñaøn-höôùngdaãn -Hs:laéng nghe - Gv: Ñaøn toaønboä giai ñieäubaøi TÑN -Hs: Ñoïc theo höôùng -GV höôùng daãn HS daãn cuûa GV keát luyeän taäp töøng caâu hôïp voã tay theo 8’ moät theo phöông phaùp nhòp, phaùch. moùcxích -Hs:Moät nöûa lôùp ñoc nhaïc, moät nöûa gheùp lôøi ca - Hs: Ñoïc baøi töøng -Sau khi ñoïc thaønhthaïo nhoùm, baøn, caù cho HS gheùplôøi ca nhaân III. AÂm nhaïc - Gv: Höôùng daãn HS thöôøng thöùc: ñoïc baøi theo vaø phaùt hieän nhöõng choå sai Sô löôïc veà nhaïc cuï ( Neáucoù ) phöông - Hs: quan saùt Taây +Ñaøn Pi-a-noâ: 3’ (Döông caàm) duøng ñeå ñoäc taáu, hoaø taáu, deäm haùt. Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 18 Gv:PhanVaênÑoaøn
 19. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 +ÑaønVi-oâ-loâng:( vó *Hoaït ñoäng 3: caàm) - Gv: Treo tranhaûnhveà coù 4 daây,duøng caùc loaïi nhaïc cuï cungkeùo. phöôngTaây Duøngñeåñoäc - Hs:Leân baûng thöïc taáu,hoaøtaáu. hieäntheoyeâucaàu +ÑaønGhi-ta: nguoàn goáctöø Taây - Hs:Laéng nghe vaø Ban Nha, coù 6 ghi nhôù daây.Duøngñeå ñoäctaáu,hoaø -Hs:Thöôûng thöùc taáu,ñeämhaùt. vaø caûmnhaän Coù 2 loaïi ghi ta goãvaø ghi ta ñieän. -Hoûi: Haõy leân baûng - Hs : thöïc hieän chæ vaøo moät nhaïc cuï +ÑaønAéc-coâc-ñeâ- vaø giôùi thieäu ñieàu em oâng : (phong bieát veà nhaïc cuï ñoù? caàm ) Duøng ñeå ñoäc taáu, ñeäm haùt. -Gv: Nhaán maïnh laïi ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi nhaïc cuï ñoù - Gv: Môû baêng nhaïc coù aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï giôùi thieäu * Cuûngcoá: GV chæ ñònhhoaëckhuyeán khích HS ñoïc baøi caù nhaân, - Gv: ñaùnhgiaùghi ñieåm 4/ Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø thaønh thaïo giai ñieäu vaø thuoäc lôøi baøi TÑN SOÁ 3 + Ñoïc nhieàu laàn baøi AÂm nhaïc thöôøng thöùc IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 19 Gv:PhanVaênÑoaøn
 20. Giaùo aùn aâm nhaïc 7 Naêm hoïc 2010-2011 …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tuần 7 Tiết 7: Ngày soạn: 23 / 9 / 2010 Ngày dạy: Ôn ttập Ôn ập I- Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học. 2. Kyõ naêng: : - Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp h ọc sinh củng cố lại các kiến thức về nhạc lí. Tröôøng THSC Hoaøi Haûi 20 Gv:PhanVaênÑoaøn
Đồng bộ tài khoản