intTypePromotion=3

Giáo án cả năm môn Địa lý 11

Chia sẻ: Trần Văn Tự | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
70
lượt xem
12
download

Giáo án cả năm môn Địa lý 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế.... - Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố các nhóm nước/ tg....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án cả năm môn Địa lý 11

 1.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Ngµy so¹n: 15.8.2009 Ngµy lªn líp: TuÇn 1 TiÕt theo PPCT: 1 A ­ kh¸i qu¸t nÒn kinh tÕ ­ x∙ héi thÕ giíi Bµi 1: Sù t¬ng ph¶n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kt ­  xh cña c¸c nhãm níc. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i I.  môc tiªu:   Sau bµi häc, häc sinh cÇn n¾m: ­ BiÕt ®îc sù t¬ng ph¶n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kt­xh cña  c¸c nhãm níc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp  míi. ­ Tr×nhbµy ®îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña cuéc CM khoa häc vµ  c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ t¸c ®éng cña nã tíi sù ph¸t triÓn  kinh tÕ.... ­ Ph©n tÝch ®îc c¸c b¶ng thèng kª; nhËn xÐt ®îc sù ph©n bè  c¸c nhãm níc/ tg. II.    ¬nh ph¸p: ®å dïng d¹y häc vµ ph    ­ B¶n ®å c¸c níc trªn thÕ giíi. ­ Ph¬ng ph¸p: Chia nhãm; gi¶ng gi¶i. III.   ho¹t ®éng d¹y häc:   1.æn ®Þnh líp. 2.Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh cña bé m«n trong n¨m häc. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thµy & trß Néi dung chÝnh ­   Trong   ®êi   sèng   hµng   ngµy  I.    Sù ph©n chia thµnh c¸c nhãm n    íc ta thêng nghe nãi:  níc pt &  ­ ThÕ giíi gåm 2 nhãm níc: níc   ®ang   pt,   NIC.   §ã   lµ  + Ph¸t triÓn.                     +  nh÷ng níc nh thÕ nµo ? §ang ph¸t triÓn. ­   Dùa   vµo   h×nh   1:   nhËn   xÐt  ­ Nhãm   ®ang   ph¸t   triÓn   cã  sù ph©n bè cña nhãm níc giÇu  sù   ph©n   ho¸:   NIC,   trung  nhÊt, nghÌo nhÊt ? b×nh, chËm ph¸t triÓn. * ­ ChuÈn kiÕn thøc; ­ Ph©n bè :     ­ Gi¶ng gi¶i vÒ kh¸i niÖm  +   C¸c   níc   ®ang   ph¸t   triÓn  B¾c – Nam, Nam – Nam... ph©n bè chñ yÕu ë phÝa nam  c¸c ch©u lôc; +   C¸c   níc   ph¸t   triÓn   ph©n  bè chñ yÕu ë phÝa b¾c c¸c  ­ Chia líp thµnh 3 nhãm: ch©u lôc. +Nhãm   1:   Quan   s¸t   b¶ng   1.1  II.       ¬ng   ph¶n   tr×nh   ®é   ph¸t Sù t       triÓn KT – XH cña c¸c nhãm n    íc 1
 2.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu tr¶ lêi c©u hái ®i kÌm. Tiªu  Nhãm PT N.   ®ang  +Nhãm   2:   Quan   s¸t   b¶ng   1.2  chÝ PT tr¶ lêi c©u hái ®i kÌm. GDP Lín nhá + Nhãm 3: Quan s¸t b¶ng  1.3  GDP/ng­ Cao  ThÊp tr¶ lêi c©u hái ®i kÌm. êi *   C¸c   nhãm   cö   ®¹i   diÖn   tr¶  TØ  KV   I  KV   I   cßn  lêi. träng  thÊp cao   KV  * Gi¸o viªn chuÈn kiÕn thøc. GDP KV   III  III thÊp cao Tuæi  Cao ThÊp ­ C¸c cuéc CM kh & kt trong  thä lÞch sö ph¸t triÓn... HDI Cao ThÊp ­   CM   c«ng   nghiÖp   XVIII­XIX  Tr×nh  Cao L¹c hËu víi   ®Æc   trng   lµ   qu¸   tr×nh  ®é   pt  c¶i tiÕn kü thuËt. KT­XH ­ CM  kh & kt XIX  –  XX : ®a  III.  Cuéc CM khoa häc & CN hiÖn  nÒn  s¶n  xuÊt  c¬ khÝ  sang  sx  ®¹i ®¹i   c¬   khÝ   vµ   tù   ®éng   ho¸  1. Kh¸i niÖm: côc bé. ­ Cuéc CM lµm xuÊt hiÖn &  ­   CM   kh   &   cn   hiÖn   ®¹i   tõ  bïng nè c«ng nghÖ cao. cuèi XX: lµm xuÊt hiÖn &bïng  ­ Bèn c«ng nghÖ trô cét: næ   cn   cao,   khcn   trë   thµnh  +   C«ng   nghÖ   sinh   häc;     +  lùc lîng sx trùc tiÕp. CN vËt liÖu; ?   Nªu   1   sè   thµnh   tùu   do   4  + CN n¨ng lîng;         +  c«ng nghÖ trô cét t¹o ra ? CN th«ng tin. ?   KÓ   tªn   1   sè   ngµnh   dv   cÇn  2. T¸c ®éng ®Õn nhiÒu kiÕn thøc ? ­   Lµm   xuÊt   hiÖn   nhiÒu  *   Tr×nh   bµy   sù   ra   ®êi   cña  nghµnh   míi:   e,   tin  nÒn   kt   tri   thøc,   nªu   kh¸i  häc,.... qu¸t vµ c¸c ®Æc trng ?  ­   ChuyÓn   dÞch   m¹nh   c¬   cÊu  kinh   tÕ:   gi¶m   tû   träng   KV  I, II; t¨ng KV III. ­   Lµm   xuÊt   hiÖn   nÒn   kinh  tÕ tri thøc ­   T¸c   ®éng   kh¸c:   thóc   ®Èy  ph©n   c«ng   lao   ®éng   QT,  chuyÓn giao c«ng nghÖ... ­>   xuÊt   hiÖn   xu   híng   toµn  cÇu ho¸. IV. Cñng cè: 2
 3.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu 1.H∙y nèi mçi ý ë cét tr¸i víi 1 ý ë cét ph¶i cho hîp  lý: Nhãm níc ®Æc ®iÓm a. NIC 1. Níc d∙ thùc hiÖn CN ho¸, GDP/ngêi cao,  ®Çu t ra níc ngoµi nhiÒu. b. Níc ®ang ph¸t  2. Níc thùc hiÖn CN ho¸, c¬ cÊu KT chuyÓn  triÓn dÞch m¹nh, chó träng xuÊt khÈu.   c.   Níc   ph¸t  3. GDP lín, b×nh qu©n theo ®Çu ngêi cao,  triÓn ®ang chuyÓn dÞch c¬ cÊu KT 4.   GDP/ngêi   thÊp,   nî   níc   ngoµi   nhiÒu,  chuyÓn dÞch c¬ cÊu KT cßn chËm. 2.Nªu ®Æc trng vµ t¸c ®éng cña CM khoa häc CN ®Õn nÒn  KT thÕ giíi ? V. DÆn dß: ­ Häc vµ tr¶ lêi 3 c©u hái tr. 9 sgk. ­ ChuÈn bÞ bµi 2. VI. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: 22. 08. 09 Ngµy lªn líp: TuÇn 2 TiÕt theo  PPCT: 2 Bµi 2: Xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ I.  môc tiªu:   Sau bµi häc , häc sinh cÇn: ­ Tr×nh bµy ®îc c¸c biÓu hiÖn cña toµn cÇu ho¸, khu vùc  ho¸ vµ hÖ qu¶ cña toµn cÇu ho¸; ­ BiÕt lÝ do h×nh thµnh tæchøc liªnkÕt kinh tÕ khu vùc vµ  1 sè tæ chøc  liªn kÕt kinh tÕ khu vùc. 3
 4.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu ­ Sö dông b¶n ®å tg ®Ó nhËn biÕt l∙nh thæ cña c¸c tæ chøc  liªn kÕt kinh tÕ khuvùc. ­ Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, t liÖu ®Ó nhËn biÕt quy m«, vai  trß ®èi víi thÞ trêng cña t/c liªn kÕt kinh tÕ khu vùc. II.  ®å dïng d¹y häc vµ ph   ¬ng ph¸p:   ­ B¶n   ®å   c¸c   níc   /   tg;   lîc   ®å   c¸c   t/c   liªn   kÕt   kt   thÕ  giíi. ­ §µm tho¹i gîi më; chia nhãm; gi¶ng gi¶i... III.   ho¹t ®éng d¹y häc:  1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò:        ? Tr×nh bµy sù t¬ng ph¶n vÒ qu¶ tr×nh ®é ph¸t triÓn  KT – XH cña nhãm níc    ph¸t triÓn víi nhãm níc ®ang ph¸t  triÓn ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung chÝnh * Häc sinh ®äc sgk. I.    íng toµn cÇu ho¸ kinh tÕ xu h    1. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ?   Toµn   cÇu   ho¸   kinh   tÕ  lµ g× ? • Nguyªn nh©n: GV chuÈn kiÕn thøc. ­ T¸c   ®éng   cña   cuéc   CM   khoa  häc­ c«ng nghÖ • Chia   líp   thµnh   4  ­ Nhu   cÇu   ph¸t   triÓn   cña   tõng  nhãm,   mçi   nhãm   t×m  níc hiÓu  1 néi  dung cña  ­ XuÊt   hiÖn   c¸c   v/®   mang   tÝnh  biÓu   hiÖn   Toµn   cÇu  toµn cÇu ®ßi hái hîp t¸c quèc  ho¸   vµ   cã   liªn   hÖ  tÕ gi¶i quyÕt. víi ViÖt nam. GV   chuÈn   kiÕn   thøc   vµ  • BiÓu hiÖn: nhÊn   m¹nh   vai   trß   cña  a.Th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn  c¸c c«ng ty xuyªn quèc  m¹nh gia   trong   nÒn   kinh   tÕ  b.§Çu   t  níc     ngoµi  t¨ng   trëng  thÕ   giíi   ngµy   cµng  nhanh lín. c.ThÞ   trêng   tµi   chÝnh   quèc   tÕ  më réng d.C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cã  vai trß ngµy cµng to lín víi  nÒn kinh tÕ thÕ giíi • HS ®äc sgk; tõng bµn  2. HÖ qu¶ cña toµn cÇu ho¸ th¶o   luËn   vµ   tr¶  a.MÆt tÝch cùc: lêi: ­ S¶n   xuÊt:   thóc   ®Èy   sx   ph¸t  ?     Toµn   cÇu   ho¸   kt  triÓn,   n©ng   cao   tèc   ®é   t¨ng  t¸c   ®éng   tÝch   cùc,  trëng kt toµn cÇu. tiªu  cùc  tíi nÒn  kt  4
 5.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu thÕ giíi ? V× sao ? ­ Khoa   häc   –   c«ng   nghÖ:   §Èy  GV chuÈn kiÕn thøc. nhanh   ®Çu   t  vµ   khai   th¸c  ­ Quan s¸t b¶ng 2.2 ®Ó  triÖt ®Ó h¬n. so  s¸nh d©n  sè, GDP  ­ Hîp t¸c quèc tÕ: t¨ng cêng sù  gi÷a   c¸c   khèi,   rót  hîp t¸c gi÷a c¸c níc theo h­ ra   nhËn   xÐt   vÒ   quy  íng ngµy cµng toµn diÖn trªn  m«,  vai trß  cña c¸c  ph¹m vi toµn cÇu. khèi kt thÕ giíi; b.MÆt tiªu cùc: ­ X¸c ®Þnh /b¶n ®å khu  ­ Kho¶ng   c¸ch   giµu   nghÌo   ngµy  vùc ph©n bè c¸c khèi  cµng   t¨ng,   chªnh   lÖch   cµng  liªn kÕt kt khu vùc lín gi÷a c¸c tÇng líp x∙ héi,  ­ Nguyªn nh©n liªn kÕt  gi÷a c¸c nhãm níc. ? ­ Sè lîng ngêi nghÌo t¨ng. II. Xu híng khu vùc ho¸ kinh tÕ HS nghiªn cøu sgk; 1.  c¸c tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ khu vùc   Chia   c¸c   nhãm   th¶o  a. C¸c tæ chøc lín: NAFTA, eu,  luËn   vµ   cö   ®¹i   diÖn  asean,apec, mercosur. tr¶ lêi: c.C¸c   tæ   chøc   liªn   kÕt   tiÓu   ? Khu vùc ho¸ cã nh÷ng  vïng  (   mét   sè  níc   trong   c¸c  m¨t tÝch cùc nµo?  tæ chøc lín kÓ trªn liªn kÕt        Nã   ®Æt   ra   nh÷ng  víi nhau h×nh thµnh nªn) tam  th¸ch   thøc   g×   cho   mçi  gi¸c   t¨ng   trëng   Xinhgapo   –  quèc gia ? Malaixia   –   In®«nªxia,   hiÖp  GV chuÈn kiÕn thøc héi   th¬ng   m¹i   tù   do   ch©u  ¢u... 2. HÖ qu¶ cña khu vùc ho¸ kinh tÕ a.MÆt tÝch cùc: ­ C¸c   tæ   chøc   võa   hîp   t¸c   võa  c¹nh tranh t¹o ®éng lùc thóc  ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. ­ Thóc ®Èy tù do ho¸ th¬ng m¹i,  ®Çu t dÞch vô. ­ Thóc ®Èy më cöa thÞ trêng c¸c  quèc   gia,   t¹o   thÞ   trêng   khu  vùc lín h¬n. ­ Thóc   ®Èy   qu¸   tr×nh   toµn   cÇu  ho¸ kinh tÕ thÕ giíi. b.Th¸ch thøc: ­ ¶nh   hëng  ®Õn  sù   tù   chñ   kinh  tÕ,   suy   gi¶m   quyÒn   lùc   quèc  gia. ­ C¸c   nghµnh   kinh   tÕ   bÞ   c¹nh  5
 6.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu tranh quyÕt liÖt, nguy c¬ trë  thµnh thÞ trêngtiªu thô...    IV.   cñng cè:             Tr¶ lêi c©u hái 1 tr 12. V.  d¨n dß: häc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i; chuÈn bÞ    bµi 3. VI.   Rót kinh nghiÖm:   Ngµy so¹n: 29. 08. 09 Ngµy lªn líp: TuÇn 3 TiÕt theo PPCT: 3 Bµi 3: Mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu I.   môc tiªu:   ­ BiÕt vµ gi¶i thÝch ®îc t×nh tr¹nh bïng næ d©n sè cña c¸c  níc   ®ang   ph¸t   triÓn   vµ   giµ   ho¸   d©n   sè   ë   c¸c   níc   ph¸t  triÓn. ­ Tr×nh bµy ®îc mét sè biÓu hiÖn, nguyªn nh©n cña « nhiÔm  m«i trêng; ph©n tÝch ®îc hËu qu¶ cña « nhiÔm mæi têng;  nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ mt; b¶o vÖ hoµ  b×nh, chèng nguy c¬ chiÕn tranh. ­ Ph©n tÝch ®îc c¸c b¶ng sè liÖu vµ liªn hÖ víi thùc tÕ. II.   ®å dïng vµ ph  ¬ng ph¸p d¹y häc:  ­ Mét sè tranh ¶nh vÒ m«i trêng; vÒ n¹n khñng bè vµ chiÕn  tranh. ­ Chia nhãm; ®µm tho¹i; gi¶ng gi¶i. III.  ho¹t ®éng d¹y häc:  1.æn ®Þnh. 2.KiÓm  tra bµi  cò:   ­ V× sao  ph¶i liªn  kÕt  khu vùc  kinh tÕ ? HÖ qu¶ cña nã ?                                            ­ Xu h íng toµn  cÇu ho¸ kt dÉn ®Õn nh÷ng hÖ qu¶ g×? KÓ tªn mét vµi c¸c tæ  chøc liªn kÕt kt ? 3. Bµi míi: 6
 7.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung chÝnh I. D©n sè: * Chia líp thµnh 2 nhãm gteo  1. Bïng næ d©n sè: d∙y bµn: ­ N¨m 1987: tg cã 5 tØ ngêi;  ­.   Nhãm   1:   tham   kh¶o   th«ng  1999: 6 tØ; 2005: 6.477triÖu  tin ë môc 1 ; ph©n tÝch b¶ng  ngêi; =>t¨ng rÊt nhanh. 3.1   vµ   tr¶   lêi   c©u   hái   kÌm  ­ TËp trung chñ yÕu ë c¸c níc  theo. ®ang pt. ­   Nhãm   2   :   tham   kh¶o   th«ng  ­ HËu  qu¶:   G©y  søc  Ðp nhiÒu  tin ë môc 2 ; ph©n tÝch b¶ng  mÆt... 3.2   vµ   tr¶   lêi   c©u   hái   kÌm  2. Giµ ho¸ d©n sè: theo. ­   Nhãm   ngêi   65   ngµy   cµng  bµy; nhiÒu; tuæi thä t¨ng dÇn; =>  * GV chuÈn kiÕn thøc. thÓ   hiÖn   rÊt   rá   ë   c¸c   níc  * Liªn hÖ víi ViÖt Nam. ph¸t triÓn. ­   HËu   qu¶:   nguy   c¬   vÒ   lao            Yªu   cÇu   häc   sinh   ghi  ®éng; tån vong... vµo  giÊy  tªn c¸c vÊn ®Ò m«i  II. m«i trêng: trêng   mang   tÝnh   toµn   cÇu   mµ  1. BiÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu   m×nh biÕt; vµ suy gi¶m tÇng «d«n:          Gäi mét vµi em ®äc l¹i            Do   ho¹t   ®éng   c«ng  ý kiÕn cña m×nh; nghiÖp;   khai   th¸c   tµi      GV ghi lªn b¶ng; nguyªn...lµm   cho   nhiÖt   ®é          Liªn   hÖ   víi   ViÖt   Nam;  kh«ng   khÝ   nh÷ng   n¨m   gÇn   ®©y  ®Æc biÖt c¸c hiÖn tîng :  t¨ng nhanh => ma a xÝt; tÇng  ­ Khai th¸c than thæ phØ; «d«n   thñng   ngµy   cµng  ­ ¤ nhiÔm nguån níc;  réng...bÖnh..t¨ng. ­   ¤   nhiÔm   kh«ng   khÝ   ë   c¸c  2.  ¤   nhiÔm   nguån    íc   ngät,     n    khu c«ng nghiÖp;    biÓn vµ ®¹i d    ¬ng: ­   HiÖn   tîng   v¸ng   dÇu   ë   bê        Do   c¸c   nguån   chÊt   th¶i  biÓn miÒn Trung... sinh ho¹t , c«ng nghiÖp...cha  =>   ¶nh   hëng   cña   c¸c   vÊn   ®Ò  qua   sö   lÝ   ®a   trùc   tiÕp   vµo  nµy   ®Õn   ®êi   sèng   sinh   ho¹t,  c¸c   s«ng   hå;   c¸c   tµu   thuyÒn  s¶n xuÊt... ®¾m; hiÖn tîng dÇu trµn; röa  tµu bõa b∙i...=> lµm cho c¸c  ? Dùa vµo hiÓu biÕt  cña  b¶n  nguån   níc   bÞ   «   nhiÔm   ngµy  th©n,   h∙y   nªu   mét   sè   loµi  cµng   nhiÒu=>   g©y   nhiÒu   khã  ®éng   thùc   vËt   ë   níc   tahiÖn  kh¨n   cho   sinh   ho¹t   vµ   s¶n  nay   ®ang   cã   nguy   c¬   tuyÖt  xuÊt cña con ngêi. 7
 8.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu chñng, hoÆc cßn l¹i rÊt Ýt ? 3. Suy gi¶m ®a d¹ng sinh häc:    Do vÊn ®Ò m«i trêng bÞ suy  ? Em h∙y kÓ  c¸c vÊn ®Ò, c¸c  gi¶m lµm cho nhiÒu loµi sinh  hiÖn   tîng   cã   tÝnh   chÊt   toµn  vËt cã nguy c¬ tuyÖt chñng . cÇu   hiÖn   nay   cÇn   gi¶i  III. mét sè vÊn ®Ò kh¸c: quyÕt ? ­ VÊn ®Ò khñng bè; ­ Bu«n b¸n vò khÝ; ­ Bu«n b¸n ma tuý; ­ Xung   ®ét   s¾c   téc;   t«n  gi¸o... IV. cñng cè:  H∙y lËp b¶ng tr×nh bµy vÒ mét sè vÊn ®Ò m«i trêng toµn  cÇu theo gîi ý sau: VÊn ®Ò m«i tr­ Nguyªn nh©n HËu qu¶ Gi¶i ph¸p êng BiÕn ®æi khÝ  hËu ¤ nhiÔm nguån  níc ngät Suy gi¶m ®a  d¹ng sinh häc V. dÆn dß: ­ Häc vµ tr¶ lêi 3 c©u hái tr. 16; ­ ChuÈn bÞ bµi 4 – thùc hµnh. VI. Rót kinh nghiÖm: Ngµy so¹n: 06. 09.09 Ngµy lªn líp: TuÇn 4 TiÕt theo PPCT: 4 8
 9.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Bµi 4: Thùc hµnh T×m hiÓu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc Cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn I.  Môc tiªu:    Sau bµi thùc hµnh, häc sinh ph¶i: ­ HiÓu ®îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cua toµn cÇu ho¸ víi  c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ­ RÌn luyÖn ®îc kü n¨ng thu thËp vµ sö lÝ th«ng tin, th¶o  luËn nhãm vµ viÕt b¸o c¸ovÒ mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh toµn  cÇu. II.  §å dïng d¹y häc vµ ph¬ng ph¸p : ­ Mét sè h×nh ¶nh vÒ ¸p dông khkt & c«ng nghÖ cao vµo s¶n  xuÊt, kinh doanh... ­ Chia nhãm th¶o luËn; ®µm tho¹i gîi më. III.  ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh. 2.KiÓm tra bµi cò:         ?   Gi¶i   thÝch   c©u   nãi:   Trong   b¶o   vÖ   m«i   trêng   cÇn  ph¶i : “ T duy toµn cÇu, hµnh ®éng ®Þa ph¬ng” ?   3.Bµi míi: ho¹t ®éng cña gv ­ hs Néi dung chÝnh HS: ®äc sgk. I.  X¸c ®Þnh yªu cÇu: X¸c ®Þnh c¬ héi vµ th¸ch thøccña  toµn   cÇu   ho¸   ®èi   víi   c¸c   níc  HS:   ®äc   «   1   vµ   tr¶   lêi  ®ang pt c©u hái: II.  néi dung chÝnh:      ? Hµng rµo thuÕ quan  1. Tù do ho¸ th     ¬ng m¹i  : bÞ   b∙i   bá   t¹o   thuËn   lîi  ­ C¬ héi: më réng thÞ trêng,=>SX  g×   cho   thÞ   trêng,   s¶n  ph¸t triÓn xuÊt? ­   Th¸ch   thøc:   =>   thÞ   trêng   cho          ?   NÒn   s¶n   xuÊt   cña  c¸c níc pt. c¸c   níc   nghÌo   sÏ   gÆp  2. C¸ch m¹ng KHCN: nh÷ng khã kh¨n g× ? ­   C.H:   chuyÓn   dÞch   c¬   cÊu   kt  theo híng tiÕn bé; h×nh thµnh vµ  * Chia líp thµnh 6 nhãm; pt nÒn kinh tÕ tri thøc.        Mçi nhãm t×m hiÓu 1  ­ T.T: nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ  néi dung (tõ ý 2) kÕt hîp  tr×nh ®é pt K.tÕ. 9
 10.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu víi hiÓu biÕt c¸ nh©n ®Ó  3.  Sù   ¸p   ®Æt   lèi   sèng,   VH   cña   rót ra kÕt luËn vÒ 2 néi    c¸c siªu c   :  êng dung :   ­ C.H: tiÕp thu c¸c tinh hoa cña  ­ Nh÷ng c¬ héi;  VH nh©n lo¹i. ­ Th¸ch thøc cña toµn cÇu  ­   T.T:   gi¸   trÞ   ®¹o   ®øc   bÞ   tôt  ho¸   ®ang   ®Æt   ra   víi   c¸c  lïi;   «   nhiÔm   x∙   héi;   ®¸nh   mÊt  níc ®ang pt. b¶n s¾c d©n téc. 4.  ChuyÓn giao c«ng nghÖ v× lîi   *   §¹i   diÖn   c¸c   nhãm   lªn  nhuËn: tr×nh   bµy   kÕt   qu¶   th¶o  ­   C.H:   tiÕp   nhËn   ®Çu   t,   c«ng  luËn. nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ csvc­kt ­   T.T:   Trë   thµnh   b∙i   th¶i   c«ng  *   C¸c   nhãm   kh¸c   cho   ý  nghÖ l¹c hËu cho c¸c níc pt. kiÕn, bæ sung. 5. Toµn cÇu ho¸ trong c«ng nghÖ: ­  C.H:   §i  t¾t   ,  ®ãn  ®Çu,   tõ  ®ã  cã   thÓ   ®uæi   kÞp   vµ   vît   c¸c   níc  * GV: chuÈn kiÕn thøc. ph¸t triÓn. ­   T.T:   gia   t¨ng   nhanh   chãng   nî  níc ngoµi, nguy c¬ tôt hËu. 6. ChuyÓn giao mäi thµnh tùu cña   nh©n lo¹i: ­   C.H:   thóc   ®Èy   nÒn   kt   ph¸t  triÓn víi tèc ®é nhanh h¬n, hoµ  nhËp nhanh chãng vµo nÒn kt thÕ  giíi ­   T.T:   sù   c¹nh   tranh   trë   nªn  quyÕt liÖt, nguy c¬ bÞ hoµ tan. 7.  Sù ®a ph     ¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸     quan hÖ QT : ­   C.H:   tËn   dôngtiÒm   n¨ng   thÕ  * Trªn c¬ së c¸c kÕt luËn  m¹nh toµn cÇu ®Ó ph¸t triÓn kinh  rót   ra   tõ   c¸c   «   kiÕn  tÕ ®Êt níc. thøc,   yªu   cÇu   häc   sinh  ­   T.T:   ch¶y   m¸u   chÊt   x¸m,   gia  nªukÕt   luËn   chung   vÒ   2  t¨ng tèc ®é c¹n kiÖt tµi nguyªn. mÆt: ­ C¸c c¬ héi vÒ toµn cÇu  * Tæng kÕt: ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang  ­ C.H:  ph¸t triÓn ? +   kh¾c   phôc   c¸c   khã   kh¨n,   h¹n  ­ C¸c th¸ch thøc cña toµn  chÕ vÒ vèn, csvc­kt, c«ng nghÖ. cÇu   ho¸   ®èi   víi   c¸c   níc  +   TËn   dông   c¸c   tiÒm   n¨ng   cña  ®ang ph¸t triÓn ? toµn   cÇu   ®Ó  pt  nÒn   kt  –  xh  ®Êt  10
 11.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu níc. + Gia t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn. ­ T.T: ChÞu sù c¹nh tranh quyÕt  liÖt   h¬n;   chÞu   nhiÒu   rñi   ro,  thua   thiÖt:   tôt   hËu,   nî,   «  nhiÔm...thËm   chÝ   mÊt   c¶  nÒn  ®éc  lËp.   IV. cñng cè:      Gi¸o viªn kÕt luËn chung vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña  toµn cÇu ho¸ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. VI. DÆn dß: ­ Hoµn chØnh bµi thùc hµnh; ­ ChuÈn bÞ bµi 5. VII. Rót kinh nghiÖm: 11
 12.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Ngµy so¹n: 13. 09.09 Ngµy lªn líp: TuÇn 5 TiÕt theo PPCT:  Baøi 5. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU LUÏC VAØ KHU VÖÏC Tieát 1. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU PHI I/­ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC. Sau baøi hoïc, HS caàn: ­ Bieát   ñöôï   chaâu   Phi  l   chaâu   l ï   gi c aø u c aøu   khoaùng  saûn nhöng coù nhi eàu  khoù khaên do kh í haäu khoâ noùng. ­ H i eåu ñöôï  ñôøi soáng xaõ hoäi ôû chaâu Phi  D aân soá  c : taêng   nhanh,  tì   tra ï   ñoùi  ngheøo,  dòch   beänh,  ch i nh ng eán   tranh  l  nhöõng khoù khaên aûnh höôûng saâu saéc tôù i cuoäc  aø soáng ngöôøi daân. ­ G i i th í  ñöôï  vì sao  neàn ki  teá  cuûa ña phaàn  aû ch c nh caùc nöôùc chaâu Phi keùm phaùt trieån . ­ Reøn l uyeän  kó naêng phaân tí  l ï  ñoà, baûng soá  ch öô c lieäu , vaø thoâng ti   . n ­ Coù thaù i ñoä caûm  thoâng, ch i  seû  vôùi ngöôøi daân  a chaâu Phi. II/­ THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC ­ Baûn ñoà töï nhieân chaâu Phi. ­ Baûn ñoà kinh teá chaâu Phi. ­ Tranh aûnh veà caûnh quan, con ngöôøi vaø caùc hoaït  ñoäng kinh teá ôû chaâu Phi.  III/­ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Môû baøi: * Phöông aùn 1:GV giôùi thieäu veà con soâng daøi nhaát theá  giôùi: soâng Nin, nôi phaùt nguyeân cuûa soâng Nin, vôùi hai  nhaùnh chính Nin Xanh vaø Nin Traéng. * Phöông aùn 2: GV giôùi thieäu veà cöïu toång thö kí Lieân  Hieäp   quoác   Cofi   Anan   –   ngöôøi   sinh   ra   vaø   lôùn   leân   töø  ñaát nöôùc Gana – thuoäc chaâu luïc ngheøo ñoùi nhaát theá  giôùi: chaâu Phi. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính 12
 13.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu HÑ 1: Nhoùm I/­   Moät   soá   vaán   ñeà  ­   GV  khaùi  quaùt  veà   vò   trí   veà töï nhieân tieáp  gi aùp  vaø cung caáp  cho  HS to ï  ñoä ñòa lí  cuûa chaâu  a Phi .                      380B 180T 350N Böôùc 1:  Döïa   vaøo   hình   5.1   SGK,   heä  toïa   ñoä,   tranh   aûnh   GV   cung  caáp vaø voán hieåu bieát traû  lôøi caâu hoûi sau: ­   Ñaëc   ñieåm   khí   haäu   vaø  caûnh quan chaâu Phi? Gôïi yù: ­ Keå teân caùc hoang maïc ôû  chaâu Phi. ­   Nguyeân   nhaân   hình   thaønh  caùc hoang maïc. Döïa vaøo keânh chöõ trong SGK  vaø hình 5.1 haõy:  ­ Khí haäu ñaëc tröng:  ­ Nhaän xeùt söï phaân boá vaø  khoâ noùng hieän   traïng   khai   thaùc  ­   Caûnh   quan   chính:  khoaùng saûn ôû chaâu Phi? hoang maïc, xa van ­   Haäu   quaû   vieäc   khai   thaùc  ­   Taøi   nguyeân:   Bò  taøi   nguyeân   röøng   ôû   chaâu  khai thaùc maïnh Phi? +   Khoaùng   saûn:   caïn  ­ Bieän phaùp khaéc phuïc tình  kieät traïng   khai   thaùc   quaù   möùc  + Röøng ven hoang maïc  caùc   nguoàn   taøi   nguyeân  bò khai thaùc maïnh ­>  treân? xa maïc hoùa. Böôùc 2:  *   Bieän   phaùp   khaéc  ­ Ñaïi dieän nhoùm trình baøy,  phuïc: GV chuaån kieán thöùc  ­   Khai   thaùc   hôïp   lí  ­ Gv lieân heä caûnh quan baùn  taøi   nguyeân   thieân  hoang   maïc     ôû   Bình   Thuaän  nhieân cuûa Vieät Nam ­   Taêng   cöôøng   thuûy  13
 14.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu ­   Khoaùng   saûn   vaøng   cuûa  lôïi hoùa. chaâu   Phi   nhieàu   nhaát   theá  II/­ Moät soá vaán ñeà  gi i. ôù veà daân cö – xaõ hoäi 1. Daân cö HÑ 2: Caëp ñoâi Böôùc 1: HS döïa vaøo baûng 5.1, keânh  chöõ   vaø   thoâng   tin   boå   sung  sau baøi hoïc trong SGK. ­ Daân soá taêng nhanh ­ So saùnh vaø nhaän xeùt tình  ­ Tyû leä sinh cao hình sinh töû, gia taêng daân  ­   Tuoåi   thoï   trung  soá   cuûa   chaâu   Phi   vôùi   theá  bình thaáp giôùi   vaø   caùc   chaâu   luïc  ­   Trình   ñoä   daân   trí  khaùc? thaáp ­   Döïa   vaøo   hình   aûnh   veà  2. Xaõ hoäi cuoäc   soáng   cuûa   ngöôøi   daân  ­ Xung ñoät saéc toäc chaâu   Phi,   keânh   chöõ   vaø  ­   Tình   traïng   ñoùi  baûng   thoâng   tin   trong   SGK  ngheøo naëng neà haõy: ­   Beänh   taät   hoaønh  ­   Nhaän   xeùt   chung   veà   tình  haønh:   HIV,   soát   reùt  hình xaõ hoäi chaâu Phi … Böôùc 2: ­ Chæ soá HDI thaáp HS   trình   baøy,     GV   chuaån  *   Nhieàu   toå   chöùc  kieán thöùc quoác teá giuùp ñôõ GV   lieân   heä   Vieät   Nam:   Tinh  * Vieät  Nam:  hoã trôï  thaàn  töông  thaân,  töông   aùi,  veà   giaûng   daïy,   tö  laù   laønh   ñuøm   laù   raùch   –  vaán kó thuaät truyeàn   thoáng   quí   baùu   cuûa  III/­   Moät   soá   vaán  daân toäc ta caàn ñöôïc nhaân  ñeà veà kinh teá roäng   vaø   vöôït   qua   bieân  giôùi.   cuõng   nhö   caùc   nöôùc  chaâu Phi, Vieät Nam ñaõ, ñang  vaø seõ tieáp tuïc nhaän ñöôïc  söï giuùp ñôõ cuûa nhieàu toå  chöùc, nhieàu nöôùc treân theá  giôùi. 14
 15.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu   ­ Kinh teá keùm phaùt  trieån  HÑ 3: Caû lôùp   +   Tyû   leä   taêng  Döïa vaøo baûng 5.2 vaø keânh  tröôûng GDP  chöõ trong SGK haõy:   +   Tyû   leä   ñoùng   goùp  ­   Nhaän   xeùt   veà   tình   hình  vaøo GDP toaøn caàu phaùt   trieån   kinh   teá   chaâu   + GDP/ngöôøi thaáp Phi?   +   Cô   sôû   haï   taàng  Gôïi yù: keùm ­   So   saùnh   toác   ñoä   taêng   ­ Nguyeân nhaân tröôûng   kinh   teá   cuûa   1   soá  + Töøng bò thöïc daân    khu vöïc thuoäc chaâu Phi vôùi  thoáng trò taøn baïo theá giôùi vaø Mó La tinh  + Xung ñoät saéc toäc ­   Ñoùng   goùp   vaøo   GDP   toaøn  + Khaû naêng quaûn lí    caàu   cuûa   chaâu   Phi   cao   hay  keùm thaáp?   +     Daân   soá   taêng  ­   Nhöõng   nguyeân   nhaân   laøm  nhanh cho   neàn   kinh   teá   chaâu   Phi  keùm phaùt trieån? Böôùc   2:  HS   trình   baøy,   GV  chuaån kieán thöùc GV   lieân   heä   Vieät   Nam   thôøi  Phaùp   thuoäc:baét   ngöôøi   daân  ñi xaây döïng caùc coâng trình  giao thoâng, ñoàn ñieàn …                   “Cao su ñi   deã khoù veà            Khi ñi trai traùng   khi veà buûng beo IV/­ ÑAÙNH GIAÙ A. Traéc nghieäm 1. Giaûi phaùp naøo nhaèm haïn cheá tình traïng xa maïc hoùa  ôû chaâu Phi A. Troàng röøng B. Khai thaùc hôïp lí taøi nguyeân röøng C. Ñaåy maïnh thuûy lôïi hoùa 15
 16.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu 2. YÙ naøo khoâng phaûi l  nguyeân nhaân l aø aøm  cho neàn ki   nh teá  m oät soá chaâu Phi keùm phaùt trieån : A . Bò caï  tranh  bôûi caùc nöôùc phaùt tri nh eån B . Xung ñoät saéc toäc C . Khaû naêng quaûn lí  keùm D . Töøng bò thö ï  daân thoáng trò  taøn baï c o 3. Caâu naøo sau ñaây khoâng chính xaùc? A. Tyû leä taêng tröôûng GDP ôû chaâu Phi töông ñoái cao  trong thaäp nieân vöøa qua. B. Haäu quaû thoáng trò naëng neà cuûa thöïc daân coøn  in daáu naëng neà treân ñöôøng bieân giôùi caùc quoác gia. C.   Moät   vaøi   nöôùc   chaâu   Phi   coù   neàn   kinh   teá   chaäm  phaùt trieån. D. Nhaø nöôùc cuûa nhieàu quoác gia chaâu Phi coøn non  treû, thieáu khaû naêng quaûn lí. B. Töï luaän 1. Ngöôøi daân chaâu Phi caàn coù giaûi phaùp gì ñeå khaéc  phuïc khoù khaên trong quaù trình khai thaùc, baûo veä töï  nhieân? 2.   Döïa   vaøo   baûng   5.1   (tæ   suaát   gia   taêng   daân   soá   töï  nhieân   naêm   2005).   Nhaän   xeùt  veà  tæ   suaát   sinh,   tæ   suaát  töû, tæ suaát gia taêng töï nhieân cuûa chaâu Phi. V/­ HOAÏT ÑOÄNG TIEÁP NOÁI HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK Ngµy so¹n: 20. 09.09 Ngµy lªn líp: TuÇn 6 Ti t theo PPCT:  Õ Baøi 5. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU LUÏC VAØ KHU VÖÏC (Tieáp  theo) 16
 17.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Tieát 2. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA MÓ LA TINH I/­ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC. Sau baøi hoïc, HS caàn: ­   Nhaän   thöùc   ñöôï   M ó  La   ti     coù   ñi c nh eàu   kieän   tö ï  nhieân  thuaän l ïi  cho vi ô eäc  phaùt tri eån  ki  teá. nh ­ B ieát vaø gi i th í  ñöôï  tì  tra ï  neàn ki  teá   aû ch c nh ng nh M ó La ti  th i nh eáu  oån ñònh vaø nhöõng bieän  phaùp ñeå gi i  aû quyeát khoù khaên. ­ Reøn luyeän  kó naêng phaân tí  l ï  ñoà, baûng soá  ch öô c lieäu , baûng thoâng ti   . n ­ UÛng hoä caùc bieän  phaùp cuûa caùc nöôùc M ó La ti . nh II/­ THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC ­ Baûn ñoà töï nhieân caùc nöôùc Mó La tinh. ­ Baûn ñoà kinh teá caùc nöôùc Mó La tinh. ­ Tranh aûnh veà caûnh quan, con ngöôøi vaø caùc hoaït  ñoäng kinh teá tieâu bieåu cuûa Mó La tinh.  III/­ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Môû baøi: GV giôùi thieäu veà khu röøng nhieät ñôùi lôùn nhaát treân  theá giôùi: Röøng Amazon – laù phoåi cuûa theá giôùi … ñeå  daãn nhaäp vaøo baøi.  Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ 1: Caû lôùp I/­   Moät   soá   vaán   ñeà  ­   GV   khaùi   quaùt   veà   vò   trí  veà   töï   nhieân,   daân  tieáp giaùp vaø cung caáp cho  cö vaø xaõ hoäi. HS toïa ñoä ñòa lí cuûa Mó La  1. Töï nhieân  tinh.                      280B 1080T 490N 17
 18.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu Böôùc 1:  D öï   vaøo   hì   5.   SG K,  heä  a nh 3 to ï   ñoä,  tranh   aûnh   GV  cung  a caáp vaø voán hi eåu  bi eát traû   l i caâu hoûi sau: ôø ­   Ñaëc   ñieåm   kh í   haäu   vaø  caûnh quan M ó La ti nh? ­   Giaøu   taøi   nguyeân  Gôïi yù: khoaùng   saûn:   kim  ­ Keå teân caùc ñôùi khí haäu  loaïi   maøu,   kim   loaïi  cuûa Mó La tinh. quí, nhieân lieäu ­   Keå   teân   caùc   ñôùi   caûnh  ­   Ñaát   ñai,   khí   haäu  quan cuûa Mó La tinh. thuaän   lôïi   chaên  ­   Nhaän   xeùt   söï   phaân   boá  nuoâi   gia   suùc   lôùn,  khoaùng saûn cuûa Mó La tinh. troàng   caây   nhieät  Böôùc   2:HS   trình   baøy   keát  ñôùi quaû,  GV chuaån kieán thöùc 2. Daân cö – xaõ hoäi HÑ 2: Caëp ñoâi Böôùc   1:HS   döïa   vaøo   baûng  5.3, phaân tích vaø nhaän xeùt  tæ troïng thu nhaäp cuûa caùc  nhoùm   daân   cö   trong   GDP   4  nöôùc? Gôïi yù: +   Tính   giaù   trò   GDP   cuûa   10%  daân soá ngheøo nhaát +   Tính   giaù   trò   GDP   cuûa   10%  daân soá giaøu nhaát ­   Caûi   caùch   ruoäng  +   So   saùnh   möùc   ñoä   cheânh  ñaát khoâng trieät ñeå leäch GDP cuûa 2 nhoùm daân ôû  ­   Möùc   soáng   cheânh  moãi nöôùc. leäch quaù lôùn +   Nhaän   xeùt   chung   veà   möùc  ­   Ñoâ   thò   hoùa   töï  ñoä cheânh leäch. phaùt ­   Döïa   vaøo   keânh   chöõ   trong  II/­ Moät soá vaán ñeà  SGK vaø voán hieåu bieát cuûa  veà kinh teá baûn thaân, giaûi thích vì sao  coù   söï   cheânh   leäch   lôùn  giöõa 2 nhoùm? Böôùc   2:  HS   trình   baøy,   GV  chuaån kieán thöùc 18
 19.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu GV   boå   sung   theâm   veà   tì   nh tra ï  ñoâ thò  hoùa tö ï  phaùt  ng vaø   haäu   quaû   cuûa   noù   ñeán  ñôøi soáng ngöôøi daân. HÑ 3: Nhoùm Böôùc   1:  HS   caùc   nhoùm   döïa  ­   Kinh   teá   taêng  vaøo hình 5.4 trong SGK, giaûi  tröôûng khoâng ñeàu thích yù nghóa cuûa bieåu ñoà  ­ Tình hình  chính  trò  vaø   ruùt   ra   keát   luaän   caàn  thieáu oån ñònh thieát? ­ Ñaàu tö nöôùc ngoaøi  Gôïi yù: giaûm maïnh +   Giaûi   thích   yù   nghóa   truïc  tung, truïc hoaønh. + Giaûi thích caùc giaù trò ôû  ñaàu 2 truïc. +   Nhaän   xeùt   giaù   trò   cao  nhaát,   thaáp   nhaát   vaø   yù  nghóa cuûa chuùng +   Keát   luaän   chung   veà   tình  ­   Nôï   nöôùc   ngoaøi    hình   phaùt   trieån   kinh   teá  cao cuûa Mó La tinh.   ­ Phuï thuoäc vaøo tö  Böôùc   2:  HS   trình   baøy,   GV  baûn nöôùc ngoaøi chuaån kieán thöùc * Nguyeân nhaân:   ­   Duy   trì   cheá   ñoä  HÑ 4: Caëp ñoâi phong kieán laâu daøi Böôùc   1:  Döïa   vaøo   baûng   5.4  ­   Caùc   theá   löïc    trong SGK, nhaän xeùt veà tình  Thieân   chuùa   giaùo  traïng   nôï   nöôùc   ngoaøi   cuûa  caûn trôû Mó La tinh?   ­   Ñöôøng   loái   phaùt  Gôïi yù: trieån   kinh   teá   chöa  +   Tính   toång   soá   nôï   nöôùc  ñuùng ñaén. ngoaøi so vôùi toång GDP cuûa   * Giaûi phaùp: moãi nöôùc   ­   Cuûng   coá   boä   maùy  +   Nhaän   xeùt   tình   traïng   nôï  nhaø nöôùc  cuûa moãi nöôùc.   ­   Phaùt   trieån   giaùo  Böôùc   2:  HS   trình   baøy,   GV  duïc chuaån kieán thöùc   ­   Quoác   höõu   hoùa   1  HÑ 5: Caû lôùp soá ngaønh kinh teá Böôùc 1:  Döïa vaøo keânh chöõ  ­   Tieán   haønh   coâng    trong SGK vaø hieåu bieát cuûa  nghieäp hoùa baûn   thaân   tìm   hieåu   nguyeân  ­   Taêng   cöôøng   vaø    19
 20.      Trêng THPT Cao B¸ Qu¸t  Vâ ThÞ LiÔu nhaân vaø vaø caùc gi i phaùp  môû   roäng   buoân   baùn  aû cuûa M ó La tinh? vôùi nöôùc ngoaøi.  Böôùc   2:  HS   trình   baøy,   GV  chuaån kieán thöùc IV/­ ÑAÙNH GIAÙ A. Traéc nghieäm 1.  Soá daân soáng döôùi möùc ngheøo khoå cuûa chaâu  Mó La  tinh coøn khaù ñoâng chuû yeáu do: A. Cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát khoâng trieät ñeå B. Ngöôøi daân khoâng caàn cuø C. Ñieàu kieän töï nhieân khoù khaên D. Hieän töôïng ñoâ thò hoùa töï phaùt 2. Caâu naøo döôùi ñaây khoâng chính xaùc? A. Khu vöïc Mó La tinh ñöôïc goïi laø “saân sau” cuûa  Hoa Kì B. Tình hình kinh teá caùc nöôùc Mó La tinh ñang ñöôïc  caûi thieän C. Laïm phaùt ñaõ ñöôïc khoáng cheá ôû nhieàu nöôùc D. Xuaát khaåu taêng nhanh, taêng khoaûng 30% naêm 2004 3.  Tæ leä daân thaønh thò caùc nöôùc Mó La tinh cao vì coù  neàn kinh teá phaùt trieån: A. Ñuùng B. Sai 4.  Döïa vaøo hình 6.2 trong   SGK haõy cho bieát, nuùi cao  cao cuûa Mó La tinh taäp trung ôû: A. Phía Taây C. Phía Ñoâng B. Doïc bôø bieån phía Taây D. Phía Baéc B. Töï luaän 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản