Giáo án chương trình bảng tính

Chia sẻ: Thành Thương Love | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:87

0
57
lượt xem
5
download

Giáo án chương trình bảng tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy. Là loại thiết bị di động thứ ba, không phải smartphone hay laptop mà là giao thoa giữa hai loại thiết bị này. Nó có thể có bàn phím hay chuột đi kèm, tùy model và tùy theo hãng sản xuất. Tên gọi của loại thiết bị này là bảng viết vì nó trông giống cái bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương trình bảng tính

 1. Giáo án Chương trình bảng tính
 2. MỤC LỤC BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? ........................................................................ 7 I/ MỤC TIÊU: ............................................................................................................................... 7 II/ LƯU Ý SƯ PHẠM: .................................................................................................................. 7 III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ........................................................................................................... 7 IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ...................................................................................................... 7 V/ TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM ........................................................................................ 9 Baøi 2 CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH VAØ DÖÕ LIEÄU TREÂN TRANG TÍNH ............................... 10 I. MUÏC TIEÂU ............................................................................................................................... 10 II. LÖU YÙ SÖ PHAÏM ................................................................................................................... 10 III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC ......................................................................................................... 10 IV.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC ...................................................................................................... 10 VI. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ....................................................................................................... 14 VII. ÑAÙNH GIAÙ TIEÁT HOÏC ....................................................................................................... 14 BAØI THÖÏC HAØNH 2 ............................................................................................................... 15 I – MUÏC TIEÂU: ............................................................................................................................ 15 II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: ....................................................................................................... 15 THAÀY: .......................................................................................................................................... 15 TROØ: ............................................................................................................................................. 15 III – LÖU YÙ SÖ PHAÏM: .............................................................................................................. 15 IV – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:.............................................................................................. 15 I. MỤC TIÊU: .............................................................................................................................. 20 II. LƯU Ý SƯ PHẠM: ................................................................................................................. 20 III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: .......................................................................................................... 20 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ............................................................................................... 20 V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI: ....................................................................................... 21 Bài 2: THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST ............................ 22 I. MỤC TIÊU: .............................................................................................................................. 22 II. LƯU Ý SƯ PHẠM: ................................................................................................................. 22 III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: .......................................................................................................... 22 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ............................................................................................... 22 V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI(4ph) ................................................................................ 23 VI. DẶN DÒ(1ph) ........................................................................................................................ 23 Bài 3: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(tt) ................................................ 24 I. MỤC TIÊU: .............................................................................................................................. 24 II. LƯU Ý SƯ PHẠM: ................................................................................................................. 24 III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: .......................................................................................................... 24 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ............................................................................................... 24 V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI(4ph) ................................................................................ 24 VI. DẶN DÒ (1ph) ....................................................................................................................... 25 Bài 4: THỰC HÀNH LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(tt) ....................... 26 I. MỤC TIÊU: .............................................................................................................................. 26 II. LƯU Ý SƯ PHẠM: ................................................................................................................. 26 III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: .......................................................................................................... 26 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ............................................................................................... 26 V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI(4ph) ................................................................................ 27 VI. DẶN DÒ(1ph) ........................................................................................................................ 27 BẢNG ĐIỂM CỦA EM .............................................................................................................. 28 I/ MỤC TIÊU: ............................................................................................................................. 28 II/ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ................................................... 28 III/ NHỮNG LƯU Ý SƯ PHẠM: ............................................................................................... 28
 3. IV/ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ: ................................................................................. 28 Cách tiến hành:............................................................................................................................ 28 Cách tiến hành:............................................................................................................................ 28 Cách tiến hành:............................................................................................................................ 29 Cách tiến hành:............................................................................................................................ 29 V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: ........................................................................................................... 29 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ....................................................................... 30 I/ Mục tiêu ................................................................................................................................... 30 II/ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học ........................................................................... 30 III/ Những lưu ý sư phạm ........................................................................................................... 30 IV/ Hoạt động của giáo viên và học sinh ................................................................................... 30 Hoạt động 1: Hàm trong chương trình bảng tính ( Thời gian:…….phút) .................................. 30 Hoạt động 2: Cách sử dụng hàm ( Thời gian:…….phút) ............................................................ 31 V- Nhận xét đánh giá: ................................................................................................................. 33 HỨƠNG DẪN HỌC Ở NHÀ: ....................................................................................................... 33 Xem nội dung bài thực hành số 4 .................................................................................................. 33 Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM: ........................................................................ 34 I. Mục đích, yêu cầu:................................................................................................................... 34 II. Chuẩn bị: ................................................................................................................................ 34 III. Kiểm tra bài cũ: .................................................................................................................... 34 IV. Tiến trình trên lớp: ............................................................................................................... 34 Tiết 1: ........................................................................................................................................... 34 HĐ 1: Nhắc lại kiến thức cũ: ...................................................................................................... 34 HĐ 1: Bài tập 3: .......................................................................................................................... 35 V. Nhận xét – đánh giá tiết dạy: ................................................................................................. 35 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT .............................................................................................................. 36 I/ Mục tiêu đánh giá: ................................................................................................................... 36 II/ Yêu cầu của đề: ...................................................................................................................... 36 III/ Thiết lập ma trận:................................................................................................................. 36 Yêu cầu: ....................................................................................................................................... 36 ĐÁP ÁN ....................................................................................................................................... 36 Điểm thấp nhất: = Min (C3:C9) hoặc = Min (C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9) (1,5điểm) .................. 37 Hoặc: = F4/3 hoặc: = (C3 + D3 + E3)/3 ........................................................................................ 37 Hoặc: = Average (C3:E3) hoặc: = Average (C3, D3, E3) (2 điểm) ................................................ 37 PHẦN MỀM HỌC TẬP ............................................................................................................. 38 I./ MỤC TIÊU: ............................................................................................................................ 38 II./ CHUẨN BỊ: ........................................................................................................................... 38 III./ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý SƯ PHẠM: ......................................................................... 39 IV./ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ........................................................................................... 39 V./ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI:................................................................................... 43 Tiết 1,: .......................................................................................................................................... 43 Tiết 2: HS vận dụng được kiến thức ở tiết 1, sử dụng được các nút lệnh........................................ 43 PHIẾU HỌC TẬP ......................................................................................................................... 44 Câu hỏi: ....................................................................................................................................... 44 PHIEÁU HOÏC TAÄP( Baøi taäp 3 Sgk trang 47) ............................................................................... 48 ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÏC HAØNH ................................................................................................. 49 I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: .......................................................................................................... 49 Kieåm tra laïi caùc thao taùc ñaõ hoïc töø baøi 5 ñeán baøi 9 ...................................................................... 49 III. MA TRAÄN ÑEÀ: ...................................................................................................................... 49 IV. NOÄI DUNG KIEÅM TRA:........................................................................................................ 49 Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH ........................................................................................... 50 I/- MỤC TIÊU: ............................................................................................................................ 50 II/- LƯU Ý SƯ PHẠM: ............................................................................................................... 50
 4. III/- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ....................................................................................................... 50 IV/- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: .................................................................................................. 50 *Hoạt động 3: Căn lề trong ô tính .............................................................................................. 51 I./ Mục tiêu ................................................................................................................................... 52 a. Kiến thức ............................................................................................................................. 52 - Biết được các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.......................... 52 - Biết thực hiện căn lề trong ô tính. .................................................................................... 52 - Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. .......................................................... 52 II./ Những Lưu Ý Sư Phạm: .......................................................................................................... 52 - Trước hết cần ổn định phòng máy, chia số HS ngồi theo nhóm cho phù hợp để vận dụng tiết học trước. .................................................................................................................................. 52 - Rèn luyện được kỹ năng định dạng bảng tính...................................................................... 52 - Gây sự hứng thú cho học sinh với sự đa dạng của việc định dạng. ...................................... 52 III./ Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học .............................................................................. 52 * Thầy: .................................................................................................................................... 52 - Các máy tính trong phòng máy đã cài đặt phần mềm ứng dụng về bảng tính. .................. 52 - Bài giảng bài thực hành 6 “ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH” trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp kết qủa đang thực hiện lên màn hình. .............................................................. 52 - Máy Projector, bảng và bút ............................................................................................. 52 * Trò: ....................................................................................................................................... 52 - SGK đầy đủ. ....................................................................................................................... 52 - Vở ghi chép. ....................................................................................................................... 52 IV./ Hoạt động của thầy và trò...................................................................................................... 52 * Hoạt động 1: Khởi động chương trình bảng tính ................................................................. 52 - Mục tiêu: Biết và thực hiện được các thao tác định dạng bảng tính. ............................... 53 - Cách tiến hành: Khởi động phần mềm bảng tính, mở bài thực hành 6 “bảng điểm của lớp em”. .......................................................................................................................................... 53 * Hoạt động 2: Thực hiện các thao tác định dạng bảng tính .................................................. 53 - Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức để hoàn thiện một bảng tính. ........................................ 53 - Cách tiến hành: Khởi động một bảng tính mới thực hiện các yêu cầu về bảng tính......... 53 V./ Đánh giá, kiểm tra: ................................................................................................................. 54 VI./ Rút kinh nghiệm: .............................................................................................................. 54 I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU : ...................................................................................................... 55 _ Trình baøy ñöôïc trang in theo yù muoán hay theo yeâu caàu ....................................................... 55 II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN VAØ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : .................................................. 55 _ Chuaån bò giaùo aùn, chuaån bò baøi daïy ....................................................................................... 55 _ Ñoïc tröôùc baøi 7 : “Trình baøy vaø in trang tính” ôû nhaø............................................................ 55 III. NHÖÕNG LÖU YÙ SÖ PHAÏM : ................................................................................................ 55 IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : ...................................................................................................... 55 V. NOÄI DUNG : .......................................................................................................................... 55 VII. COÂNG VIEÄC VEÀ NHAØ : ...................................................................................................... 62 _ Naém ñöôïc caùch trình baøy baûng tính, caùch in ....................................................................... 62 VIII. RUÙT KINH NGHIEÄM :....................................................................................................... 62 I. Mục tiêu bài học....................................................................................................................... 63 II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh........................................................................................ 63 III. Hoạt động dạy học. ............................................................................................................... 63 HS2: (7 phút). ............................................................................................................................... 63 BÀI 8: SẮP XẾP & LỌC DỮ LIỆU ........................................................................................... 66 AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI ? ...................................................................................................... 68 I/ Mục tiêu: .................................................................................................................................. 68 II/ Trang thiết bị dạy học: ........................................................................................................... 68
 5. III/ Lưu ý sư phạm:..................................................................................................................... 68 IV/ Hoạt động dạy và học: .......................................................................................................... 68 V/ Hướng dặn về nhà: ................................................................................................................. 70 Bảng điểm lớp 7A ........................................................................................................................ 70 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: ....................................................................................................... 71 II. PHƯƠNG TIỆN:.................................................................................................................... 71 III. LƯU Ý SƯ PHẠM: ............................................................................................................... 71 IV. NỘI DUNG: .......................................................................................................................... 71 Nội dung: Thực hành: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA ............................................................. 73 I. Mục tiêu: ................................................................................................................................... 73 1. Kiến thức: ................................................................................................................................. 73 2. Về kỹ năng: ............................................................................................................................... 73 II. Lưu ý sư phạm: ....................................................................................................................... 73 III. Đồ dùng dạy học:.................................................................................................................... 73 IV. Hoạt động dạy học: ................................................................................................................ 73 HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG ..................................................................................................... 75 I - Mục tiêu .................................................................................................................................. 75 a. Kiến thức ................................................................................................................................. 75 b. Kĩ năng .................................................................................................................................... 75 c. Thái độ ..................................................................................................................................... 75 II- Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học ........................................................................... 75 Thầy:............................................................................................................................................ 75 Trò: .............................................................................................................................................. 75 III. Những lưu ý sư phạm ........................................................................................................... 75 IV. Hoạt động của GV -HS ......................................................................................................... 76 Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm ............................................................................................ 76 Mục tiêu: Gây hứng thú học tập phần mềm GeoGeBra ................................................................. 76 Hoạt động 2: Khởi động phần mềm ........................................................................................... 76 Mục tiêu: Biết khởi động GeoGeBra ............................................................................................ 76 Hoạt động 4: Quan hệ giữa các đối tượng hình học................................................................... 78 Hoạt động 5: Dùng công cụ vẽ để vẽ hình tam giác ABC .......................................................... 78 Mục tiêu: Biết sử dụng công cụ đoạn thẳng .................................................................................. 78 V. Đánh giá, kiểm tra, Giao bài tập về nhà ................................................................................ 79 Tổ chức giao công việc cho 4 nhóm: ........................................................................................... 79 Các nhóm lên máy tính GV để trình bày kết quả của nhóm mình. .............................................. 80 Bài về nhà : Vẽ hình bình hành ABCD ......................................................................................... 80 BAØI THÖÏC HAØNH 10 ................................................................................................................. 81 Hoaït ñoäng 1 : Ñieàu chænh ñoä roäng coät vaø ñoä cao haøng. ......................................................... 84 Baøi thöïc haønh 6:ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH ......................................................................... 86 I/. Muïc ñích thöïc haønh: ............................................................................................................. 86 II/. Chuaån bò cuûa GV – HS ......................................................................................................... 86 III/. Kieåm tra baøi cuõ: .................................................................................................................. 86 IV/. Noäi dung baøi:....................................................................................................................... 86 Thôøi gian thöïc haønh 2 tieát trong saùch giaùo khoa trang 57 vaø 58 ............................................ 86 BÀI KIỂM TRA 1 ........................................................................................................................ 87 Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp: ................................................... 87 Chương trình bảng tính có khả năng: ........................................................................................ 87 Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ: .............................................................. 88 Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô E10 và B5 thì địa chỉ của khối đó là: .................................. 88 A. = C2 * D2.................................................................................................................................. 88 B. = C2 / D2 ................................................................................................................................... 88 ĐỀ KIỂM TRA ........................................................................................................................... 90 A................................................................................................................................................... 91
 6. B ................................................................................................................................................... 91 A/ Nhaùy choïn 1 oâ trong coät caàn saép xeáp roài nhaùy nuùt treân thanh coâng cuï ........... 92 MA TRẬN ................................................................................................................................... 93
 7. Tiết: 1, 2 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 1 Ngày dạy : 29/8/07 CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? BÀI 1: I/ MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính. - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu. - Biết cách di chuyển trên bảng tính. b) Kỉ năng: -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính. -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính. c) Thái độ: -Biết hợp tác trong việc học nhóm. II/ LƯU Ý SƯ PHẠM: -Sử dụng các phương pháp: Minh hoạ, thuyết trình, III/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu, tranh 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa. -Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài. IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 Hoạt động 1: Giới thiệu bảng và nhu cầu sử lý thông tin. Mục tiêu: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng tính 1.1; 1.2; 1.3. - Học sinh quan sát tranh. - Giáo viên giới tiệu từng bảng tính. - Học sinh nghe giới thiệu. - Qua những ví dụ về bảng tính. Hãy cho biết - Từng cá nhân trả lời. bảng tính giúp ích gì trong đới sống và học tập của chúng ta? - Yêu cầu học sinh nhận xét? - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. - Giáo viên rút ra kết luận. (bảng tính giúp ta ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các phép tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng) 15 Hoạt động 2: Giới thiệu một số chương trình bảng tính. Mục tiêu: - Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính. - Học sinh quan sát tranh. Cách tiến hành: - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Giáo viên treo bảng tính 1.4. - Học sinh quan sát tranh. - Giáo viên giới thiệu màn hình làm việc của - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. bảng tính. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
 8. - Giáo viên treo bảng tính 1.5. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Giáo viên giới thiệu khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. - Giáo viên giới thiệu cách sắp xếp và lọc dự liệu. - Giáo viên giới thiệu cách tạo biểu đồ. 15 Hoạt động 3: Giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính. Mục tiêu: - Học sinh quan sát tranh. -Nhận biết được các thành phần cơ bảng của - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. màn hình trang tính. - Cá nhân lên bảng chỉ lại các nút lệnh -Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ cột, hàng, địa chỉ ô, khối ô tính. - Cá nhân trả lời. Cách tiến hành: - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. - Giáo viên treo bảng tính 1.6. (Trang tính gồm các cột các hàng là - Giáo viên giới thiệu các nút lệnh: cột, hàng, miền làm việc chính của bảng tính. địa chỉ ô, khối . . . Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô - Cho học sinh lên bảng chỉ lại các địa chỉ: tính dùng để chứa dữ liệu) cột, hàng, địa chỉ ô, khối. - Vậy trang tính gồm có những gì? - Cho lớp nhận xét. - Giáo viên rút ra kết luận. - Học sinh quan sát tranh. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. 20 - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. Hoạt động 4: Biết cách nhập, sữa, xoá, di - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. chuyển dữ liệu. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. Mục tiêu: - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Biết nhập sữa, xoá dữ liệu. Ba học sinh lên nhập, xoá, sữa một dữ - Biết cách di chuyển trên bảng tính. liệu. Cách tiến hành: - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. - Giáo viên treo bảng tính 1.6. - Giáo viên hướng dẫn cách nhập dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách xoá dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách sữa dữ liệu. - Giáo viên hướng dẫn cách di chuyển dữ liệu. -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện - Giáo viên hướng dẫn cách gõ tiếng việt. trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. - Yêu cầu 3 học sinh lên nhập, xoá, sữa một -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện dữ liệu. trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. -Cho học sinh nhận xét. -Nhóm thảo luận. Một học sinh đại diện trả lời. Học sinh nhóm khác nhận xét. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò: Củng cố: * Tóm lại bảng tính có nhiều công dụng trong đời sống và học tập. 20 -Hãy tìm thêm hai ví dụ thông tin dạng bảng? -Cả lớp về làm theo lời dặn của giáo viên. -Nêu tính năng chung của chương trình bảng tính? -Màn hình excel có những công cụ gì đặt
 9. trưng cho chương trình bảng tính? -Giả sử ô A1 đang kích hoạt, hãy cho biết cách nhanh nhất chọn ô H50? Ô tính đang kích hoạt có gì khác ô tính khác? Dặn dò: -Về học bài, xem trước bài thực hành số 1 -Giáo viên chia nhóm chuẩn bị cho tiết thực hành sau. V/ TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM
 10. Tiết: 5, 6 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 3 Ngày dạy : 29/8/07 Baøi 2 CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH VAØ DÖÕ LIEÄU TREÂN TRANG TÍNH I. MUÏC TIEÂU - Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính: haøng, coät, caùc oâ, hoäp teân, khoái, thanh coângthöùc; - Hieåu vai troø cuûa thanh coâng thöùc; - Bieát caùch choïn moät oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái; - Phaân bieät ñöôïc kieåu döõ lieäu soá, kieåu döõ lieäu kí töï. II. LÖU YÙ SÖ PHAÏM - Caàn phaân bieät cho HS: baûng tính vaø trang tính, döõ lieäu soá vaø döõ lieäu kí töï. III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Chuaån bò cuûa Giaùo vieân: trang thieát bò ôû phoøng maùy, 2 HS/ maùy, tranh phoùng to cuûa caùc hình (töø H.13 ñeán H.18 SGK) - Chuaån bò cuûa hoïc sinh:SGK, ñoïc tröôùc baøi . IV.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG VIEÂN HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1:Baûng tính Gv giôùi thieäu: - Hs laéng nghe, quan - Moät baûng tính coù theå coù saùt hình 13 nhieàu trang tính. - Khi môû moät baûng tính môùi, thöôøng chæ goàm ba trang tính. - Caùc trang tính ñöôïc phaân bieät baèng teân treân caùc nhaõn phía döôùi maøn hình (hình 13 SGK). Caùc nhaõn vôùi teân trang tính - Trang tính ñang ñöôïc kích hoaït(hay ñang ñöôïc môû ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu) laø trang tính ñang ñöôïc hieån thò treân maøn hình, coù nhaõn maøu traéng,teân trang vieát baèng chöõ ñaäm. - Ñeå kích hoaït moät trang tính, em caàn nhaùy chuoät vaøo nhaõn töông öùng.
 11. Gv yeâu caàu Hs thöïc hieän - Hs thöïc hieän môû treân maùy . moät baûng tính môùi, phaân bieät baûng tính vaø trang tính, kích hoaït trang tính. Hoaït ñoäng 2: Caùc thaønh phaàn chính treân trang tính - Em ñaõ bieát moät soá - Ñoù laø caùc haøng, caùc thaønh phaàn cuûa trang coät vaø caùc oâ tính. tính. Haõy neâu caùc thaønh phaàn ñoù? Quan saùt hình, - Ngoaøi ra, treân trang tính laéng nghe Hoäp Thanh coâng teân thöùc coøn coù moät soá thaønh phaàn khaùc (h.14 SGK): Ñòa chæ oâ choïn OÂ ñang ñöôïc choïn - Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc + Hoäp teân:Laø oâ ôû goùc treân,beân traùi trang tính,hieån treân,beân traùi trang thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn. tính,hieån thò ñòa chæ cuûa oâ ñöôïc choïn. - Khoái: Laø moät nhoùm caùc oâ + Khoái: Laø moät nhoùm lieàn keà nhau taïo thaønh hình caùc oâ lieàn keà nhau taïo chöõ nhaät. Khoái coù theå laø moät thaønh hình chöõ nhaät. oâ, moät haøng, moät coät hay moät Khoái coù theå laø moät oâ, moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa coät. haøng, moät coät hay moät phaàn cuûa haøng hoaëc cuûa - Thanh coâng thöùc:Thanh coät. coâng thöùc cho bieát noäi dung + Thanh coâng thöùc:Thanh cuûa oâ ñang ñöôïc choïn. coâng thöùc cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc choïn. Hoaït ñoäng 3: Caùc ñoái töôïng treân trang tính - Gv cho Hs töï ñoïc baøi -Hs ñoïc baøi theo theo nhoùm,thaûo luaän vaø nhoùm phaùt bieåu caùch choïn ñoái Hs thaûo luaän töôïng. Hs phaùt bieåu veà caùch choïn ñoái töôïng
 12. - Sau ñoù,Gv höôùng daãn Hs quan saùt hình 15 – Hs xem laïi caùch choïn 16 SGK vaø laéng nghe töøng ñoái töôïng, quan saùt höôùng daãn cuûa Gv söï thay ñoåi hình daïng cuûa con troû chuoät vaø söï thay ñoåi maøu saéc treân haøng, Hs phaùt bieåu teân coät vaø maøu saéc cuûa ñoái töôïng ñöôïc choïn. Coät C ñaõ ñöôïc choïn OÂ B4 ñaõ ñöôïc choïn Gv choát laïi: Chuù yù - Choïn moät oâ: Ñöa con troû tôùi Ñeå choïn caùc ñoái töôïng oâ ñoù vaø nhaùy chuoät. treân trang tính, em thöïc - Choïn moät haøng:Nhaùy chuoät hieän nhö sau : taïi nuùt treân haøng. - Choïn moät coät: Nhaùy chuoät taïi nuùt treân coät . - Choïn moät khoái: Keùo thaû chuoät töø moät oâ goùc (ví duï, oâ goùc traùi treân) ñeán oâ ôû goùc ñoái dieän (oâ goùc phaûi döôùi). OÂ choïn ñaàu tieân seõ laø oâ ñöôïc kích hoaït. Haøng thöù 6 ñaõ ñöôïc choïn Khoái C6:D9 ñaõ ñöôïc choïn
 13. Gv löu yù HS: Neáu muoán choïn ñoàng thôøi nhieàu khoái khaùc nhau, em haõy choïn khoái ñaàu tieân, nhaán giöõ phím Ctrl vaø laàn löôït choïn caùc khoái tieáp theo (h.19 SGK). Choïn nhieàu khoái - Gv cho töøng nhoùm Hs Thöïc hieän theo nhoùm thao taùc treân maùy. Hoaït ñoäng 4: Döõ lieäu treân trang tính - Coù theå nhaäp caùc daïng Laéng nghe döõ lieäu khaùc nhau vaøo caùc oâ cuûa trang tính. Döôùi ñaây em laøm quen vôùi hai daïng döõ lieäu thöôøng duøng:döõ lieäu soá vaø döõ lieäu kí töï. Chuù yù a/ Döõ lieäu soá - Giôùi thieäu döõ lieäu soá Döõ lieäu soá laø caùc soá 0, 1, 2,…, 9, daáu coäng (+) chæ soá döông, daáu tröø (-) chæ soá aâm vaø daáu % chæ tæ leä phaàn traêm. Ví duï veà döõ lieäu soá: - Haõy cho ví duï veà döõ 120; +38; - lieäu soá? 162;15.55; 156; 320.01. - ÔÛ cheá ñoä ngaàm ñònh, döõ Chuù yù laéng nghe lieäu soá ñöôïc caên thaúng leà phaûi trong oâ tính. Thoâng thöôøng, daáu phaåy(,) ñöôïc duøng ñeå phaân caùch haøng nghìn, haøng trieäu…, daáu chaám (.) ñeå phaân caùch phaàn nguyeân vaø phaàn thaäp b) Döõ lieäu kí töï phaân. Chuù yù Döõ lieäu kí töï laø daõy caùc chöõ
 14. - Giôùi thieäu döõ lieäu kí töï caùi, chöõ soá vaø caùc kí hieäu. Ví duï veà döõ lieäu kí töï: - Haõy cho ví duï veà döõ Lôùp 7A, Diem thi, lieäu chöõ ? Hanoi. Laéng nghe - ÔÛ cheá ñoä ngaàm ñònh, döõ lieäu kí töï ñöôïc caên thaúng leà traùi trong oâ tính. V.CUÛNG COÁ 1. Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính? 2. Neâu caùch choïn moät oâ, choïn moät haøng, choïn moät coät, choïn moät khoái treân baûng tính? 3. Cho ví duï veà döõ lieäu soá? 4. Cho ví duï veà döõ lieäu kí töï? VI. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Hoïc kó baøi - Traû lôøi caùc caâu hoûi:1; 2; 3; 4; 5 SGK trang 18 VII. ÑAÙNH GIAÙ TIEÁT HOÏC
 15. Tiết: 7-8 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 4 Ngày dạy : 29/8/07 BAØI THÖÏC HAØNH 2 I – MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc:  Phaân bieät ñöôïc baûng tính, trang tính vaø caùc thaønh phaàn cuûa trang tính.  Phaân bieät caùc kieåu döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. 2. Kó naêng:  Môû vaø löu baûng tính treân maùy.  Nhaäp caùc döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. 3. Thaùi ñoä:  Theå hieän tính chính xaùc khi nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính. II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: THAÀY:  Maùy chieáu, phoøng maùy( 2 hoïc sinh treân moät maùy) hoaït ñoäng toát.  Baøi giaûng ñieän töû vôùi phaàn meàm POWERPOINT. TROØ:  SGK, löu baûng tính vôùi teân danh Danh saùch lôùp em (ñaõ laøm ôû baøi thöïc haønh 1) III – LÖU YÙ SÖ PHAÏM:  Giaùo vieân caàn ñònh daïng saün hieån thò caùc thanh coâng cuï caàn thieát, ñònh daïng kieåu ngaøy theo M / D / YYYY.  Caøi ñaët caùc tuøy choïn hieån thò maøn hình laøm vieäc ôû caùc maùy gioáng nhau. IV – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
 16. TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HOAÏT ÑOÄNG 1: Tìm hieåu caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính  Ta coù theå môû baûng tính môùi nhö Hoïc sinh môû baûng theá naøo? tính môùi .  Neâu caùc thaønh phaàn chính treân - Hoïc sinh traû lôøi. Sau 15’ trang tính ? Nhaän bieát chuùng treân ñoù thöïc haønh treân trang tính. maùy.  Nhaùy chuoät ñeå kích hoaït caùc oâ - Hoïc sinh thöïc hieän khaùc nhau vaø quan saùt söï thay ñoåi töøng thao taùc theo noäi dung trong hoäp teân. trình töï maø giaùo vieân  Nhaäp döõ lieäu tuøy yù: kyù töï, soá vaøo yeâu caàu. Sau moãi böôùc caùc oâ vaø quan saùt söï thay ñoåi noäi thöïc haønh, hoïc sinh dung trong hoäp teân. So saùnh döõ lieäu traû lôøi keát quaû. trong oâ vaø treân thanh coâng thöùc.  Goõ = 5 + 7 vaøo moät oâ tuøy yù vaø nhaán phím Enter. Choïn laïi oâ ñoù vaø so saùnh noäi dung döõ lieäu trong oâ vaø - Cho hoïc sinh thay treân thanh coâng thöùc. phieân thöïc haønh treân maùy. HOAÏT ÑOÄNG 2: Choïn caùc ñoái töôïng treân trang tính  Thöïc hieän caùc thao taùc choïn moät - Hoïc sinh thöïc hieän oâ, moät haøng, moät coät vaø moät khoái vaø quan saùt theo yeâu treân trang tính. Quan saùt söï thay caàu cuûa giaùo vieân, sau ñoåi noäi dung cuûa hoäp teân trong quaù ñoù nhaän xeùt. trình choïn. (Löu yù: quan saùt hoäp teân trong luùc keùo chuoät choïn moät khoái vaø sau khi - Ñöa con troû chuoät tôùi thaû chuoät ra) coät A, nhaùy chuoät vaø 20’  Caàn thöïc hieän thao taùc gì ñeå choïn keùo ñeán coät C roài thaû caû ba coät A, B vaø C? Haõy thöïc hieän ra. thao taùc ñoù vaø nhaän xeùt.  Choïn moät ñoái töôïng (moät oâ, moät haøng, moät coät hoaëc moät khoái) tuøy
 17. yù. Nhaán giöõ phím Ctrl vaø choïn moät ñoái töôïng khaùc. Haõy nhaän xeùt veà keát quaû nhaän ñöôïc. Vôùi caùc thao taùc treân, ta coøn coù theå duøng thao taùc naøo khaùc ñeå choïn Hoïc sinh thöïc hieän, moät ñoái töôïng nöõa hay khoâng? Ta quan saùt roài nhaän xeùt. cuøng tìm hieåu tieáp caùc böôùc thöïc haønh sau:  Nhaùy chuoät ôû hoäp teân vaø nhaäp daõy B100 vaøo hoäp teân, cuoái cuøng nhaán - Hoïc sinh thoaùt khoûi phím Enter. Nhaän xeùt veà keát quaû Excel. nhaän ñöôïc. Thöïc hieän töông töï vôùi daõy: A:A, A:C, 2:2, B2:D6. Quan saùt caùc keát quaû nhaän ñöôïc vaø cho nhaän xeùt.  Sau khi thöïc hieän xong caùc böôùc thöïc haønh treân, giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thoaùt khoûi Excel maøkhoâng löu laïi keát quaû nhaäp döõ lieäu em vöøa thöïc hieän. HOAÏT ÑOÄNG 3: Môû baûng tính  Haõy môû moät baûng tính môùi. Hoïc sinh môû baûng  Haõy môû theâm moät baûng tính môùi tính môùi. 10’ khaùc maø khoâng phaûi trôû laïi maøn - Nhaùy nuùt leänh New hình Desktop. treân thanh coâng cuï .  Môû baûng tính Danh sach lop em - Hoïc sinh môû baûng ñaõ ñöôïc löu trong Baøi thöïc haønh 1. tính coù saün. HOAÏT ÑOÄNG 4: Nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính  30’
 18.  Nhaäp caùc döõ lieäu treân vaøo caùc oâ treân trang tính cuûa baûng tính Danh - Hai hoïc sinh thay sach lop em vöøa môû trong hoaït phieân nhau nhaäp caùc ñoäng treân. döõ lieäu.  Sau khi nhaäp döõ lieäu xong, caùc em haõy löu baûng tính vôùi teân So theo - Hoïc sinh löu baûng doi the luc baèng caùch duøng leänh tính. File  Save As HOAÏT ÑOÄNG 5: Cuûng coá Caâu 1: Hình aûnh döôùi ñaây laø moät baûng tính : ÑUÙNG Ñuùn SAI g 13 ’ Caâu 2: Ñeå môû baûng tính môùi , ta môû baèng caùch: a) Nhaùy chuoät Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Excel. b) Nhaùy bieåu töôïng treân maøn hình. Caâu c) Taát caû ñeàu ñuùng. 2 a.
 19. d) Taát caû ñeàu sai. Caâu 3: Ñeå choïn moät coät A, ta thöïc hieän thao taùc: a) Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân. b) Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân roài nhaán phím Enter. c) Nhaäp kyù töï A vaøo hoäp teân roài nhaán phím Ctrl. Caâu d) Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. 3b Caâu 4: Ñeå löu moät baûng tính vôùi moät teân khaùc, ta duøng leänh: a) File  Save b) File  Save as c) Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng d) Taát caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. Caâu 4b HOAÏT ÑOÄNG 6: Höôùng daãn hoïc ôû nhaø.  OÂn laïi caùch môû baûng tính, caùch choïn caùc ñoái töôïng treân trang tính. 2’  Thöïc haønh nhaäp döõ lieäu vaøo trang tính vaø löu laïi vôùi moät teân khaùc.
 20. Tiết: 9 Ngày Soạn: 28/8/07 Tuần: 5 Ngày dạy : 29/8/07 Bài 1: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:  Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test  Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test. 2. Kĩ năng:  Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn.  Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi. 3. Thái độ:  Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. II. LƯU Ý SƯ PHẠM:  Do đặc điểm phần mềm học tập này là sử dụng tiếng Anh, vì vậy ở mỗi trò chơi phải hướng dẫn rõ cho HS các nút lệnh để HS không lúng túng. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên:  Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần mềm Typing Test. 2. Chuẩn bị của học sinh:  SGK, vở, bút. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN SINH Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm(8ph)  Mục tiêu: giúp HS hiểu công dụng của phần mềm một cách  HS tự nghiên cứu SGK trước cơ bản nhất.  Cách tiến hành:  HS chú ý lắng nghe.  GV giới thiệu :Typing Test là phần mềm dùng để luyện  Ghi vở những gì hiểu được gõ phím nhanh thông qua 4 trò chơi đơn giản. Bằng cách chơi thông qua lời giới thiệu của với máy tính, các em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh. GV.  GV chiếu giao diện phần mềm cho HS xem.  HS xem.  GV chốt lại một lần nữa cho HS nắm.  Kết luận: Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn Học sinh ghi vở. phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng hấp dẫn. Bằng cách chơi với máy tính em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón. Hoạt động 2: Khởi động và kết thúc phần mềm(7ph)  Mục tiêu: HS nắm được cách khởi động và kết thúc Typing Test  Cách tiến hành:  GV giới thiệu biểu tượng của phần mềm Typing Test.  HS chú ý xem.  GV hỏi cách khởi động Typing Test cho HS tự tìm hiểu.  HS nghiên cứu sách, trao đổi, thảo luận, phát biểu ý  GV nhận xét và nêu cách khởi động phần mềm. kiến.  GV nêu câu hỏi cách thoát khỏi phần mềm.  HS lắng nghe, ghi vở.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản