intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án điện tử tiểu học: Mỹ thuật lớp 2

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

189
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học: mỹ thuật lớp 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Mỹ thuật lớp 2

 1. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Nhµn 
 2. Quan s¸t vµ nhËn biÕt :Mçi bøc ¶nh sau vÏ g× ? 3 2 1 T­îng Tranh c h©n dung ¶nh c h©n dung ? VËy: T­îng th­êng cã ë ® u ? ©
 3. Thø t­ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011 MÜ thuËt B µi 32 : T h­ê ng thø c m Ü thuËt T×m hiÓu vÒ t­îng
 4. Thø t­ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011 MÜ thuËt B µi 32 : T h­ê ng thø c m Ü thuËt T×m hiÓu vÒ t­îng 1- Quan s¸t vµ nhËn xÐt . ? +Tranh ,¶nh , t­îng vÒ chÊt liÖu cã g×kh¸c nha
 5. Kh¸c nhau : Tranh,¶nh ® vÏ trªn chÊt liÖu ­îc giÊy , v¶i vµ dïng ch×, mµu ® thÓ hiÖn . Ó T­îng ® lµm b»ng chÊt liÖu nh­ :Gç ,® ­îc ång ,th¹ch cao , xi m¨ng … ? Khi quan s¸t T­îng trªn tranh ,¶nh vµ t­îng ngoµi thùc tÕ cã g×kh¸c nhau? - Khi quan s¸t t­îng trªn tranh ¶nh ta chØ nh× ® mét n ­îc phÝa cßn khi quan s¸t t­îng ngoµi thùc tÕ th×ta nh× ® n­ îc xung quanh.
 6. 1 2 ?T­îng ë tranh 1 vµ t­îng ë tranh 2 ® lµm b»ng ­îc chÊt liÖu g× cã g×kh¸c nhau? ? T­îng ë tranh 1 ® lµm b»ng th¹ch cao ,® ­îc ång … ® gäi lµ t­îng hiÖn ® vµ ® ® ë C«ng viªn ­îc ¹i ­îc Æt ,viÖn b¶o tµng . T­îng ë tranh 2 ® gäi lµ t­îng ­îc cæ vµ ® ® chñ yÕu ë trong chïa , ® ­îc Æt Òn… * KÓ tªn mét sè t­îng kh¸c mµ em biÕt .
 7. Thø t­ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011 MÜ thuËt B µi 32 : T h­ê ng thø c m Ü thuËt T×m hiÓu vÒ t­îng 1- Quan s¸t vµ nhËn xÐt . 2-T× hiÓu mét sè pho t­îng . m
 8. 3 1 2 1­T­îng Quang Trungt­îng 1,2 ,3 ßã tªn lµ – Quan s¸t vµ cho biÕt (®Æt t¹i g c §è ng §a Hµ Né i)lµmlµm b»ngm¨ng .liÖu g×? ­îc b»ng xi chÊt g×vµ ® 2­T­îng ‘HiÕp –t«n­ g i¶ ”(®Æt t¹i c hïa T©y Ph­ ¬ng )lµm b»ng g ç . 3­ T­îng Vâ ThÞ S ¸u (®Æt t¹i ViÖn B¶o tµng MÜ ThuËt )
 9. Quan s¸t t­îng vua Quang Trung vµ cho biÕt : H× d¸ng cña vua nh Quang Trung nh­ thÕ nµo? Vua Quang Trung víi t­ thÕ h­íng vÒ phÝa tr­íc , d¸ng hiªn ngang m¾t nh× th¼ng tay tr¸i cÇm n ® kiÕm rÊt oai phong t­îng tr­ng cho søc m¹nh èc cña d© téc ViÖt Nam. n
 10. Quan s¸t h×nh 1 vµ 2 2 1 Nhãm 2 *T­îng phËt “HiÕp – t«n –gi¶ ” ®­îc m« t¶ nh­ thÕ nµo ? *T­îng Vâ ThÞ S¸u ® m« t¶ nh­ thÕ nµo ? ­îc
 11. *H× d¸ng t­îng phËt “HiÕp –t«n –gi¶”® m« nh ­îc t¶ t­ thÕ ®øng víi d¸ng ung dung ,th­ th¸i ,nÐt mÆt ® chiªu suy nghÜ ,hai tay ® lªn ¨m Æt nhau biÓu hiÖn lßng nh© tõ khoan dung cña n nhµ phËt. *H× d¸ng chÞ Vâ ThÞ S¸u ® nh øng trong t­ thÕ hiªn ngang ,m¾t nh× th¼ng ,tay n¾m chÆt n
 12. Thø t­ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011 MÜ thuËt B µi 32 : T h­ê ng thø c m Ü thuËt T×m hiÓu vÒ t­îng 1- Quan s¸t vµ nhËn xÐt . 2-T× hiÓu mét sè pho t­îng . m 3- NhËn xÐt . +T­îng ® ® chñ yÕu ë ® u? ­îc Æt © +T­îng ® lµm b»ng chÊt liÖu g×? ­îc +Cã mÊy lo¹i t­îng chÝnh? Bµi sau : VÏ c¸i b× ® nh ùng n­íc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2