intTypePromotion=1

Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa

Chia sẻ: Ly Thi Bao Bong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
1.528
lượt xem
108
download

Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập giáo án bài Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa được biên soạn dành cho bạn đọc tham khảo và sử dụng. Ngoài ra giáo viên giúp học sinh biết được những chính sách giáo dục và đào tạo khoa học ở nước ta hiện nay, biết nhiệm vụ phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục - đào tạo ở nước ta, biết tham gia tuyên truyền thực hiện chính sách giáo dục - đào tạo khoa học và công nghệ phù hợp khả năng của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa

 1. Bài 13 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ (Tiết 1) I Mục tiêu Học xong bài này học sinh đạt được: 1 Về kiến thức * Nêu được nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta hiện nay. * Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước. 2 Về kỹ năng * Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá phù hợp với khả năng của bản thân. * Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. 3 Về thái độ * Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá của Nhà nước.
 2. * Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Tranh ảnh về tình hình giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay . 3 Bài mới Ngay sau khi giành được độc lập, Bác Hồ nói : “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu ”. Thật vậy, muốn đưa dân tộc ta sánh vai với các nước thì phải nâng cao sự hiểu biết của mọi người, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu được những thành tựu tiên tiến của khoa học kĩ thuật .... Đó chỉ có thể là sự nghiệp của văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Chúng ta cần tìm hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển những lĩnh vực trên.
 3. Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Thảo luận nhóm (đơn vị kiến 1 Chính sách giáo dục và đào tạo. thức 1) * Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào a.. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: 3 nhiệm vụ tạo ? cơ bản : * Tại sao Đảng và Nhà nước ta xác - Nâng cao dân trí . định : Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu - Đào tạo nhân lực & coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư - Bồi dưỡng nhân tài phát triển. Nhằm : phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp. * Trình bày các phương hướng của cho đất nước nguồn lao động có chấtlượng giáo dục  Giáo dục là quốc sách hàng đầu. và đào tạo ? * Phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo nhân tài ? b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và * Tại sao nước ta phải tăng nhanh dạy đào tạo. * Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo nghề dục và đào tạo . và trung học chuyên nghiệp, phát * Mở rộng quy mô giáo dục. triển giáo * Ưu tiên đầu tư cho giáo dục dục không chính quy ? * Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ * Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào
 4. sung tạo. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản.  Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ HĐ2 : Đơn vị kiến thức 2 Tổ quốc. GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, 2. Chính sách khoa học và công nghệ. sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : a.. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ * GD ĐTä có nhiệm vụ như thế nào ? - Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? sống đặt ra ; * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai trò của - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ GD ĐT như thế nào ? trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; * Để thực hiện nhiệm vụ trên, GD ĐTä cần phát triển theo những phương - Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong hướng cơ bản nào ? toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; * Đại diện các nhóm trình bày kết quả -Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động thảo luận. khoa học và công nghệ. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung
 5. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. HĐ3 : Thảo luận nhóm GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : *Theo em, GD ĐTcó nhiệmvụ như thế nào ? * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai trò của như thế nào ? * Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần phát triển GD ĐT theo những phương hướng cơ bản nào ? Giải thích tác dụng của các phương hướng nêu trên ? * Công dân phải có trách nhiệm như thế nào với các chính sách trên ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung
 6. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 7 và 8 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học ; soạn trước bài : Chính sách quốc phòng và an ninh. Bài 13 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ (Tiết 2) I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần : 1 Về kiến thức * Nêu được nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta hiện nay. * Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước.
 7. 2 Về kỹ năng * Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá phù hợp với khả năng của bản thân. * Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. 3 Về thái độ * Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá của Nhà nước. * Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Tranh ảnh về tình hình giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay .
 8. 3 Bài mới
 9. Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Thảo luận nhóm (đơn vị kiến thức 1) 2 Chính sách khoa học và công nghệ. * Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào a.. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ tạo ? - Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực * Tại sao Đảng và Nhà nước ta xác tiễn do cuộc sống đặt ra ; định : Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu - Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và & coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư Nhà nước ; phát triển. - Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong * Trình bày các phương hướng của toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; giáo dục - Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động và đào tạo ? khoa học và công nghệ. * Phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo nhân tài ? b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và * Tại sao nước ta phải tăng nhanh dạy công nghệ. nghề * Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ và trung học chuyên nghiệp, phát nhằm khai thác triển giáo mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa dục không chính quy ? học, lí luận. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả * Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. thảo luận. * Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, tập * GV cho các nhóm tranh luận, bổ
 10. sung trung nghiên * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. cứu cơ bản định hướng ứng dụng. ( không tách rời nghiên cứu và ứng dụng ) * Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh HĐ2 : Đơn vị kiến thức 2 nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, giao công nghệ. sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào ? * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai trò của khoa học và công nghệ như thế nào ? * Để thực hiện nhiệm vụ trên, khoa học và công nghệ cần phát triển theo những phương hướng cơ bản nào ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ
 11. sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. HĐ3 : Thảo luận nhóm GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : *Theo em, văn hoá có nhiệmvụ như thế nào ? * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai trò của văn hoá như thế nào ? * Thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ? * Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần phát triển nền văn hoá theo những phương hướng cơ bản nào ? Giải thích tác dụng của các phương hướng nêu trên ? * Công dân phải có trách nhiệm như thế nào với các chính sách trên ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
 12. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 7 và 8 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học ; soạn trước bài : Chính sách quốc phòng và an ninh. Bài 13 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ (Tiết 3) I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần : 1 Về kiến thức * Nêu được nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta hiện nay. * Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước.
 13. 2 Về kỹ năng * Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá phù hợp với khả năng của bản thân. * Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá. 3 Về thái độ * Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá của Nhà nước. * Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Tranh ảnh về tình hình giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá ở nước ta. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ Trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay .
 14. 3 Bài mới Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Thảo luận nhóm (đơn vị kiến . thức 1) 3 Chính sách văn hoá * Tại sao nước ta phải tăng nhanh dạy a. Nhiệm vụ của văn hoá. nghề Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc và trung học chuyên nghiệp, phát dân tộc ; xây dựng con người Việt Nam phát triển triển giáo toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, dục không chính quy ? thể chất, năng lực sáng tạo. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá thảo luận. tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc * GV cho các nhóm tranh luận, bổ * Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ sung Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. * Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc. * Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. HĐ2 : Đơn vị kiến thức 2 * Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá của nhân dân. GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, 4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách sau đó cho các em thảo luận theo các giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn câu hỏi sau : hoá. * Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ * Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính như sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách trên. thế nào ? * Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi
 15. * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai * Ra sức trau dồi phầm chất đạo đức, chiếm lĩnh trò của kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. khoa học và công nghệ như thế nào ? * Có quan hệ tốt đẹp với mọi người , biết phê phán * Để thực hiện nhiệm vụ trên, khoa những thói hư, tật xấu trong xã hội. học và công nghệ cần phát triển theo những phương hướng cơ bản nào ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. HĐ3 : Thảo luận nhóm GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : *Theo em, văn hoá có nhiệmvụ như thế nào ? * Nhiệm vụ đó nhằm mục đích gì ? * Đảng và Nhà nước ta nhìn nhận vai trò của
 16. văn hoá như thế nào ? * Thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ? * Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần phát triển nền văn hoá theo những phương hướng cơ bản nào ? Giải thích tác dụng của các phương hướng nêu trên ? * Công dân phải có trách nhiệm như thế nào với các chính sách trên ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 7 và 8 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học ; soạn trước bài : Chính sách quốc phòng và an ninh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2