Giáo án: : ký hiệu các thiết bị điều khiển trên sơ đồ

Chia sẻ: Trieuminh Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
584
lượt xem
159
download

Giáo án: : ký hiệu các thiết bị điều khiển trên sơ đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ năng: Phân biệt được các ký hiệu của các thiết bị điều khiển áp dụng được các kiến thức vẽ được sơ đồ mạch điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án: : ký hiệu các thiết bị điều khiển trên sơ đồ

 1. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp gi¸o ¸n lý thuyÕt sè: 01 Thêi gian thùc hiÖn: 1 tiÕt Líp: §KH-CC§ K34A Sè giê ®· gi¶ng: 1 Thùc hiÖn ngµy ... th¸ng ... n¨m ... Tªn bµi: ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å * Môc tiªu häc tËp Sau bµi häc ngêi häc sÏ ®¹t ®îc: - KiÕn thøc: NhËn d¹ng ®îc c¸c ký hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å - Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc c¸c ký hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ¸p dông ®îc c¸c kiÕn thøc vÏ ®îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn - Th¸i ®é: Häc tËp nghiªm tóc, h¨ng h¸i tham gia x©y dùng bµi. I. æn ®Þnh líp Thêi gian: 1 phót SÜ sè líp: ... / ... Sè HS v¾ng: ... Tªn: ............................... Lý do: ..................................... ............................... .................................. ... ............................... ................................. .... II. KiÓm tra kiÕn thøc cò Thêi gian: 2 phót - C©u hái: H·y cho biÕt cã mÊy lo¹i s¬ ®å? Nªu sù gièng vµ kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i s¬ ®å? - Dù kiÕn HS kiÓm tra Hä vµ tªn §iÓm III. Gi¶ng bµi míi Thêi gian: 39 phót - §å dïng: Gi¸o ¸n, ®Ò c¬ng bµi gi¶ng Ph¬ng tiÖn: M¸y chiÕu, m¸y tÝnh, phÊn, b¶ng Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 1 Líp: §KH-CC§ K34
 2. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp Tµi liÖu tham kh¶o: Trang bÞ ®iÖn- ®iÖn tö c«ng nghiÖp – Vò Quang Håi (NXB Gi¸o dôc – 2000) - Träng t©m bµi: Ký hiÖu c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm trªn s¬ ®å Néi dung, ph¬ng ph¸p: Ph¬ng ph¸p d¹y häc Thê 2 P2 häc P d¹y i TT Néi dung d¹y häc gian (P') Tªn bµi: Ký hiÖu ThuyÕt tr×nh: Nghe, ghi chÐp c¸c thiÕt bÞ ®iÒu gi¶ng diÔn : khiÓn trªn s¬ ®å DÉn d¾t tõ bµi tríc ®Õn bµi I. C¸c phÇn tö cã tiÕp häc Nghe gi¶ng, ghi 25' ®iÓm ThuyÕt tr×nh: bµi(nghe G gi¶i 1. C«ng t¾c Gi¶ng gi¶i( nªu thÝch ký hiÖu) - Ký hiÖu KL => gi¶i 2. Nót Ên thÝch => minh - Ký hiÖu ho¹ c¸c phÇn t Suy nghÜ, t¸i 3. CÇu dao cã tiÕp ®iÓm) hiÖn kiÕn thøc - Ký hiÖu VÊn ®¸p:§µm vµ tr¶ lêi c©u hái Bé khèng chÕ tho¹i(G ®Æt 4. - VÝ dô c©u hái cho Quan s¸t c¸c ký - Ký hiÖu toµn líp, 1 sè hiÖu. Suy nghÜ C«ng t¾c t¬ HS tr¶ lêi => t×m ®Æc ®iÓm 5. - Ký hiÖu c¸c phÇn NhËn xÐt.) cña c¸c ký hiÖu tö Trùc quan: G ®Ó nhí 6. Aptomat ®a ra c¸c ký - Ký hiÖu hiÖu råi ®äc Quan s¸t s¬ ®å, 7. R¬le tªn c¸c ký hiÖu nhËn biÕt c¸c ký - Ký hiÖu c¸c phÇn ®ã => Gi¶i hiÖu trªn s¬ ®å. tö thÝch Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 2 Líp: §KH-CC§ K34
 3. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp * VÝ dô: Suy nghÜ, tr¶ lêi Trùc quan: c©u hái=> Gi¶i Tr×nh bµy trùc thÝch quan :®a ra s¬ ®å m¹ch ®iÖn cã tiÕp ®iÓm) §µm tho¹i: G ®Æt c©u hái:t×m c¸c phÇn tö cã tiªp Nghe gi¶ng, ghi ®iÓm trªn s¬ bµi II. ®å? cho toµn líp, 1 sè H tr¶ Suy nghÜ, tr¶ lêi 14' 1. C¸c phÇn tö ®iÒu lêi=> NhËn c©u hái=> NhËn 2. khiÓn logic kh«ng xÐt, gi¶i thÝch xÐt 3. cã tiÕp ®iÓm ThuyÕt tr×nh: 4. PhÇn tö AND(vµ) Gi¶ng gi¶i( nªu PhÇn tö OR(hoÆc) KL => gi¶i 5. PhÇn tö NOT(®¶o) thÝch => minh PhÇn tö NAND(vµ- ho¹ c¸c phÇn tö 6. kh«ng) kh«ng tiÕp PhÇn tö ®iÓm) 7. XOR(hoÆc-kh«ng) VÊn ®¸p(§µm Quan s¸t ph©n 8. PhÇn tö tho¹i:G ®Æt biÖt c¸c ký hiÖu. XOR(hoÆc lo¹i trõ) c©u hái cho PhÇn tö XNOR toµn líp, 1 sè C¸c phÇn tö kh¸c HS tr¶ lêi) Trùc quan: Quan s¸t s¬ ®å, * VÝ dô: Gi¸o viªn ®a ra nhËn biÕt c¸c ký c¸c ký hiÖu cña hiÖu trªn s¬ ®å. c¸c phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm Suy nghÜ, tr¶ lêi Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 3 Líp: §KH-CC§ K34
 4. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp Trùc quan: G c©u hái=> Gi¶i ®a ra s¬ ®å thÝch kh«ng tiÕp ®iÓm cho H quan s¸t §µm tho¹i: G ®Æt c©u hái cho c¶ líp x¸c ®Þnh c¸c phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm, 1 sè H tr¶ lêi=> NhËn xÐt Thêi gian: 2 V. tæng kÕt bµi phót B»ng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh( gi¶ng gi¶i theo ph ¬ng ph¸p quy n¹p): Chóng ta võa häc c¸c phÇn tö ®¬n gi¶n nh c«ng t¾c, cµu dao... ®Õn c¸c phÇn tö phøc t¹p nh c«ng t¾c t¬, R¬le( víi phÇn tö ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm): AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR( víi phÇn tö ®iÒu khiÓn kh«ng tiÕp ®iÓm) §ã chÝnh lµ c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å. Chóng ta cÇn nhí râ c¸c ký hiÖu cña c¸c phÇn tö ®ã V. C©u hái, bµi tËp vÒ nhµ Th¬I gian:1 phót 1. C©u hái: So s¸nh u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña 2 lo¹i s¬ ®å cã tiÕp ®iÓm vµ kh«ng tiÕp ®iÓm 2. Bµi tËp: ThiÕt kÕ m¹ch trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay §CK§B 3 pha Roto lång sãc dïng nót bÊm kÐp. Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 4 Líp: §KH-CC§ K34
 5. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp NhiÖm vô: Nghiªn cøu nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn c¬ b¶n( nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn theo thêi gian) VI. rót kinh nghiÖm (chuÈn bÞ, tæ chøc, thùc hiÖn) ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Ngµy ... th¸ng... n¨m 2008 Khoa, bé m«n Gi¸o sinh (duyÖt) TrÇn ThÞ GÊm ®Ò c¬ng bµi gi¶ng Ch¬ng 1: c¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn c¬ b¶n Bµi 2: ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å I. C¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm 1. C«ng t¾c C«ng t¾c lµ khÝ cô ®iÖn ®ãng c¾t b»ng tay t¸c ®éng c¬ khÝ ë l íi ®iÖn h¹ ¸p - Ký hiÖu: + C«ng t¾c 1 pha 2 cùc Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 5 Líp: §KH-CC§ K34
 6. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp + C«ng t¾c 2 cùc + C«ng t¾c 3 cùc + C«ng t¾c hµnh tr×nh( C«ng t¾c ®i ®êng) 2. Nót Ên( nót bÊm) Nót Ên cßn gäi lµ nót ®iÒu khiÓn, lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng ng¾t tõ xa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tõ, c¸c dông cô b¸o hiÖu, cïng ®Ó chuyÓn ®æi c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu, liªn ®éng b¶o vÖ. - Ký hiÖu: + Nót bÊm ®¬n Thêng ®ãng Thêng më + Nót bÊm kÐp Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 6 Líp: §KH-CC§ K34
 7. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp 3. CÇu dao(CD) CÇu dao lµ khÝ cô ®èng c¾t m¹ch ®iÖn b»ng tay ë l íi ®iÖn h¹ ¸p. Lµ khÝ cô phæ biÕn trong d©n dông vµ trong c«ng nghiÖp, ® îc dïng ë m¹ch c«ng suÊt nhá víi sè lÇn ®èng c¾t rÊt nhá. - Ký hiÖu: +Lo¹i CD 1 ng¶ 2cùc 2cùc cã cÇu ch× 3cùc + Lo¹i CD 2 ng¶( 3 cùc 2 ng¶) 4. Bé khèng chÕ Bé khèng chÕ lµ khÝ cô dïng ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp(qua m¹ch ®iÒu khiÓn) hoÆc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp( qua m¹ch ®iÖn lùc) c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Lµ khÝ cô ®ãng c¾t ®ång thêi nhiÒu m¹ch nhê tay quay hay v« l¨ng quay ®Ó ®iÒu khiÓn 1 qu¸ tr×nh nµo ®ã nh : më m¸y, ®iÒu chØnh tèc ®é, ®¶o chiÒu, h·m,.... - Ký hiÖu: NC Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 7 Líp: §KH-CC§ K34
 8. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp NO 5. C«ng t¾c t¬(CTT) CTT lµ khÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn dïng ®Ó ®ãng c¾t th êng xuyªn c¸c m¹ch ®iÖn ®éng lùc tõ xa b»ng tay hay tù ®éng ë ®iÖn ¸p tíi 500V, dßng ®iÖn tíi vµi tr¨m vµi ngh×n Ampe - Ký hiÖu: + Cuén d©y + TiÕp ®iÓm: Gåm nhiÒu tiÕp ®iÓm thêng më vµ thêng ®ãng. Thêng më Thêng ®ãng 6. Aptomat(ATM) ATM cßn gäi lµ m¸y ng¾t kh«ng khÝ tù ®éng- m¸y c¾t h¹ ¸p lµ khÝ cô ®iÖn ®ãng m¹ch b»ng tay vµ c¾t m¹ch tù ddoongj khi cã sù cè nh : qu¸ t¶i, sôt ¸p, c«ng suÊt ngîc.... Cã thÓ c¾t b»ng tay khi kh«ng sö dông ®iÖn n÷a. - Ký hiÖu: 7. R¬le R¬le lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn tù ®éng mµ ®Æc tÝnh "vµo-ra" cã tÝnh chÊt sau: tÝn hiÖu ®Çu ra thay ®æi nh¶y cÊp( ®ét ngét) khi tÝn hiÖu ®Çu vµo ®¹t nh÷ng gi¸ trÞ x¸c ®Þnh - Ký hiÖu: Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 8 Líp: §KH-CC§ K34
 9. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp + Cuén d©y: Cuén hót ®iÖn tõ Cuén ®iÖn ¸p Cuén dßng ®iÖn + TiÕp ®iÓm: Thêng më Thêng ®ãng Thêng më, ®ãng chËm, më ngay Thêng më, ®ãng chËm, më chËm Thêng më ®ãng ngay, më chËm. Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 9 Líp: §KH-CC§ K34
 10. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp Thêng ®ãng më chËm, ®ãng ngay Thêng ®ãng më ngay, ®ãng chËm Thêng ®ãng më chËm, ®ãng chËm * VÝ dô: S¬ ®å m¹ch ®iÖn khëi ®éng trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha Roto lång sãc sö dông phÇn tö cã tiÕp ®iÓm: Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 10 Líp: §KH-CC§ K34
 11. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp A B C CD OV MT KT RN D CC2 KN CC3 CC1 KT KN MN KT KT KN RN § II. C¸c ph©n tö logic kh«ng tiÕp ®iÓm 1. PhÇn tö AND(vµ) - M¹ch AND t¬ng øng víi m¹ch nèi tiÕp c¸c tiÕp ®iÓm thêng më - Ký hiÖu X1 X X2 X1 Y Y X3 X2 - Hµm logic Y=X1.X2... 2. PhÇn tö OR(hoÆc) - M¹ch OR t¬ng øng víi m¹ch song song c¸c tiÕp ®iÓm thêng më - Ký hiÖu: Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 11 Líp: §KH-CC§ K34
 12. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp X1 X1 1 Y Y X2 X2 - Hµm logic: Y=X1+X2+.... 3. PhÇn tö NOT(®¶o) - PhÇn tö ®¶o cßn gäi lµ phÇn tö kh«ng hoÆc phÇn tö ®¶o cã ®Öm - Ký hiÖu: y x y x x y - Hµm logic Y= X 4. PhÇn tö NAND(vµ-kh«ng) - PhÇn tö nµy thùc hiÖn phÐp phñ ®Þnh cña AND - Ký hiÖu: X1 & y X2 - Hµm logic: Y= X 1 . X 2 ..... 5. PhÇn tö NOR( hoÆc-kh«ng) - PhÇn tö nµy thùc hiÖn phÐp phñ ®Þnh cña phÇn tö OR - Ký hiÖu: Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 12 Líp: §KH-CC§ K34
 13. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp X1 U1A 1 X1 Y Y X2 X2 - Hµm logic: Y= X 1 + X 2 + .... 6. PhÇn tö XOR(EXOR- hoÆc lo¹i trõ) - Gäi lµ cæng kh«ng ®ång trÞ - Ký hiÖu: X1 =1 Y X2 - Hµm logic: Y=X1+X2= X 1 . X 2 + X 1 . X 2 7. PhÇn tö XNOR(EXNOR- ®¶o hoÆc lo¹i trõ) - Gäi lµ cæng ®ång trÞ - Ký hiÖu: X1 =1 Y X2 - Hµm logic: Y=X1+X2= X 1 . X 2 + X 1 . X 2 8. C¸c phÇn tö kh¸c - PhÇn tö LÆp(YES) hay §Öm(BUFFER) U 1A - PhÇn tö cã nhí: tiªu biÓu lµ Trigger hoÆc Flip-Flop VÝ dô: TRGGER R-S Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 13 Líp: §KH-CC§ K34
 14. Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp R Q Q S * VÝ dô: S¬ ®å m¹ch ®iÖn khëi ®éng trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha Roto lång sãc sö dông phÇn tö kh«ng tiÕp ®iÓm. (M¹ch ®iÒu khiÓn) a b X x y Y c Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 14 Líp: §KH-CC§ K34

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản