intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Ngữ văn: Lớp 11 (Tuần 1-3)

Chia sẻ: Bình An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

103
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo giáo án "Ngữ văn - Lớp 11" tuần 1-3 dưới đây để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn: Lớp 11 (Tuần 1-3)

 1.       TUẦN 1­ 3   I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: 1. Kiến thức:   Hệ thống lại kiến thức nghị luận xã hội. 2.  Kỹ năng:     Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội. 3.  Thái độ:    Quan tâm đến các vấn đề xã hội; tu dưỡng đạo đức, nhân  cách bản thân. II.Nội dung: Hoạt động  Nội dung cần đạt của giáo  viên và  học sinh Tiết 1:   §Ò 1: HĐ   1:  Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ thùc tr¹ng tai n¹n giao Hướng  th«ng hiÖn nay. dẫn hs làm  dàn  bài   đề  1- Yªu cÇu cña ®Ò bµi: 1. a- VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc thùc tr¹ng vÒ TNGT hiÖn nay. ­ Gv  - §ãng gãp gi¶i ph¸p ®¶m bµo ATGT. viết  b- VÒ kÜ n¨ng đề  - Cã kÜ n¨ng lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét hiÖn tîng ®êi lên  sèng bảng - Bç côc m¹ch l¹c, lËp luanaj chÆt chÏ, l« gÝch, thuyÕt ­ Hd  phôc. hs  2- Dµn ý: tìm  A- Më bµi hiểu  - Giao th«ng lµ vÊn ®Ò quan träng cña mét quèc gia đề - Ở ViÖt Nam hiÖn nay, tai n¹n giao th«ng ngµy cµng t¨ng. §©y lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cña toµn x· héi. B- Th©n bµi a- Nªu thùc tr¹ng TNGT cña níc ta (®a ra c¸c vÝ dô cô thÓ vÒ c¸c vô TNGT) b- ChØ ra nh÷ng hiÓm ho¹ ghª gím cïng nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn TNGT. c- Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®ãng gãp gi¶m thiÓu tai n¹n ®ã. - Tuyªn truyÒn cho mäi ngêi t¸c h¹i, hËu qu¶ nghiªm träng cña TNGT. - Tù gi¸c nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt lÖ ATGT khi tham gia giao th«ng. ­   Hd   hs  - Tæ chøc thêng xuyªn c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ ATGT.
 2. làm dàn bài Cïng d©ng cao khÈu hiÖu ‘Nãi kh«ng víi phãng nhanh, ­ Hđ nhóm. vît Èu”, “An toµn lµ b¹n, TN lµ thï”… - Thµnh lËp c¸c ®ît thanh niªn t×nh nguyÖn xuèng ®êng lµm nhiÖm vô trong nh÷ng giê cao ®iÓm. - Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ + Nhóm 1:  n¬i gÇn nhÊt nh÷ng trêng hîp vi pham ATGT. phần   mở  - VÒ phÝa trêng häc cÇn ph¸t hiÖn vµ gi¸o dôc nh÷ng bài häc sinh vi ph¹m. + Nhóm 2:  - VÒ phÝa chÝnh quyÒn cÇn xö lÝ nghiªm kh¾c nh÷ng trêng hîp vi ph¹m. phần   thân  C- KÕt bài bài a. Kh¼ng ®Þnh viÖc ®¶m b¶o ATGT lµ yªu cÇu bøc thiÕt + Nhóm 3:  trong x· héi ngµy nay, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ. phần   thân  bài b. + Nhóm 4:  ĐÒ 2: phần   thân  H·y ph¸t biÓu ý kiÕn cña anh (chÞ) vÒ môc ®Ých bài c. häc tËp do UNESCO ®Ò xíng “Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. 1- Yªu cÇu cña ®Ò bµi: * KiÕn thøc - Tr×nh bµy ®îc ý kiÕn c¸ nh©n vÒ môc ®Ých häc tËp do UNESCO ®Ò xíng Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. * KÜ n¨ng: - ViÕt ®óng kiÓu bµi vÒ t tëng ®¹o lÝ. - Bè côc ®Çy ®ñ. M¹ch l¹c. V¨n viÕt chÆt chÏ, cã søc thuyÕt phôc. 2- Gîi ý dµn ý: A- MB: N¨m 1996, Uû ban quèc tÕ vÒ Gi¸o dôc cho TK XXI do Gi¾c-qu¬-®ª-l¬ lµm chñ tÞch ®a ra mét b¸o c¸o kh¼ng ®Þnh vai trß cña gi¸o dôc ®èi víi sù ph¸t triÓn t¬ng lai cña c¸ nh©n, d©n téc vµ nh©n lo¹i. B¸o c¸o kh¼ng ®Þnh vµ nhÊn m¹nh gi¸o dôc lµ “kho b¸u tiÒm Èn” vµ ®· ®a ra mét tÇm nh×n vÒ gi¸o dôc cho thÕ kØ XXI dùa trªn bèn trô cét: Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó chung sèng, häc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh”. B- Th©n bµi: ­   Hd   hs  a- Häc ®Ó biÕt: làm   kết  - KiÕn thøc cña nh©n lo¹i v« cïng, cßn sù hiÓu biÕt cña bài. c¸ nh©n lµ h÷u h¹n nªn chóng ta lu«n ph¶i cè g¾ng, siªng n¨ng t×m tßi, häc hái tÝch luü tri thøc, n©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt.
 3. HĐ   2:   GV  - HiÓu biÕt nhiÒu, n¾m ®îc nhiÒu tri thøc sÏ gióp ta nhận   xét,  sèng cã môc ®Ých, cã Ých h¬n, th«ng minh vµ n¨ng đưa ra  đáp  ®éng h¬n. án. b- Häc ®Ó lµm: - Häc ®Ó biÕt th«i cha ®ñ mµ cßn ph¶i biÕt “lµm” (thùc Tiết 2: hµnh). BiÕt ¸p dông nh÷ng c¸i ®· häc vµo c«ng viÖc ®Ó lÝ thuyÕt trë thµnh thµnh qur cô thÓ, h÷u dông thùc sù “häc ®i ®«i víi hµnh”. HĐ   1:  c- Häc ®Ó cïng chung sèng: Hướng  - Häc ®Ó biÕt c¸ch sèng chung víi mäi ngêi. Häc ®Ó rÌn dẫn hs làm  luyÖn sÏ cho chóng ta nh÷ng hiÓu biÕt , kÜ n¨ng, kinh dàn  bài   đề  nghiÖm ®Ó hiÓu ®Ó hiÓu ®îc mäi ngêi xung quanh, c¶i 1. thiÖn mèi quan hÖ theo chiÒu híng tÝch cùc, tèt ®Ñp. ­ Gv  - Quan hÖ tèt víi mäi ngêi sÏ gióp chóng ta c¶m thÊy vui viết  vÎ h¬n, sèng cã ý nghÜa h¬n, thuËn lîi trong cuéc đề  sèng… lên  - §©y còng ®îc coi lµ môc ®Ých quan träng, then chèt bảng cña gi¸o dôc hiÖn ®¹i, gióp con ngêi cã th¸i ®é hoµ b×nh, ­ Hd  khoa dung, hiÓu biÕt vµ t«n träng lÞch sö, truyÒn thèng hs  vµ nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña nhau. tìm  - Häc ®Ó cïng chung sèng còng nh»m trang bÞ cho ngêi hiểu  häc nh÷ng tri thøc, kÜ n¨ng, gi¸ trÞ vµ th¸i ®é cÇn thiÕt đề cho cuéc sèng, nghÒ nghiÖp ®Ó vµo ®êi, lµm cho hä cã ®îc nhËn thøc vÒ sù kh¸c biÖt vµ ®a d¹ng còng nh sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c níc vµ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi, lµm cho t×nh ®oµn kÕt trë thµnh ph¬ng tiÖn chèng sù k× thÞ vµ xung ®ét.       C- Kết bµi: - Khẳng định vấn đề. - Liên hệ bản thân. §Ò 3: Suy nghÜ cña anh (chÞ) ®èi víi nh÷ng ngêi nhiÔm HIV/AIDS. ­   Hd   hs  làm dàn bài 1- yªu cÇu ­ Hđ nhóm. * vÒ kiÕn thøc: + Nhóm 1:  - Cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ c¨n bÖnh HIV/AIDS phần   mở  - Bµy tá ®îc th¸i ®é víi nh÷ng ngêi ®· nhiÕm HIV/AIDS. bài * VÒ kÜ n¨ng: - ViÕt ®óng kiÓu bµi vÒ t tëng, ®¹o lÝ - Bè côc ®Çy ®ñ, lËp luËn chÆt chÏ, giµu søc thuyÕt phôc. 2- Gîi ý dµn ý:
 4. A- MB: - HIV/AIDS lµ c¨n bÖnh nguy hiÓm nhÊt ®ang ®e do¹ tÝnh m¹ng con ngêi. + Nhóm 2:  - Phßng chèng HIV/AIDS hiÖu qu¶ phô thuéc vµo suy phần   thân  nghÜ vµ hµnh ®éng cña tÊt c¶ mäi ngêi. bài a. B- TB: a- BÖnh AIDS lµ g×? b- Thùc tr¹ng vÒ hiÖn tîng nhiÔm HIV vµ AIDS ë ViÖt Nam, trªn thÕ giíi (§a ra sè liÖu cô thÓ) - ë VN cø 5 phót tr«i ®i l¹i cã thªm mét ngêi nhiÔm HIV. c- Nguyªn nh©n chñ yÕu: - Sö dông chung kim tiªm ®Ó chÝch ma tuý - Quan hÖ t×nh dôc kh«ng an toµn - ThiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸ch phãng tr¸nh l©y nhiÔm. - MÑ nhiÔm truyÒn sang con. d- BiÖn ph¸p ng¨n chÆn: + Nhóm 3:  - Tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ phßng tr¸nh HIV. phần   thân  - T¹o nhÞp cÇu t vÊn, thuyÕt phôc bÖnh nh©n lµm tuyªn bài b. truyÒn viªn. - LËp c¸c trung t©m ch¨m sãc, an ñi bÖnh nh©n HIV tr¸nh viÖc l©y nhiÔm. e- Th¸i ®é cña chóng ta víi bÖnh nh©n HIV/ AIDS: - Nªn ®èi sö th©n thiÖn.. më lßng ®ãn nhËn hä, chia sÎ ®ång c¶m thËt sù víi hä. + Nhóm 4:  - Gióp ®ì, chia sÎ ®Ó hä vît qua ®îc bÖnh tÊt, can ®¶m phần   thân  sèng tiÕp, sèng cã Ých bài c. - Tæ chøc c¸c buæi giao lu gi÷a c¸c bÖnh nh©n HIV, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµ nhËp vµo cuéc sèng. - VËn ®éng, khuyÕn khÝch gia ®×nh vµ mäi ngêi xung quanh cã th¸i ®é ®éng viªn, chia sÎ, kh«ng k× thÞ ®èi víi hä, gióp ®ì hä vît qua bÖnh tËt ®Ó sèng l¹c quan h¬n. C- KÕt bµi: - CÇn cã th¸i ®é ®óng ®¾n, kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS. - Th©n thiÖn, ®éng viªn, gióp ®ì, chia sÎ, chung tay cïng thÕ giíi lµm gi¶m sè lîng ngêi nhiÔm HIV, gãp phÇn ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi ®¹i dÞch nguy hiÓm nµy. §Ò 4 Internet lµ con dao hai lìi. 1- Yªu cÇu: a- vÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn hiÓu Internet lµ g×? HiÓu nã lµ con dao 2 lìi nghÜa lµ thÕ nµo?T¹i sao l¹i nãi nh vËy? Bµy tá ý kiÕn ®ång t×nh, ph¶n ®èi hoÆc chØ t¸n thnµh mét phÇn nhËn ®Þnh trªn.
 5. b- VÒ kÜ n¨ng: BiÕt lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét hiÖn tîng ®êi sèng x· héi. ®©y lµ mét d¹ng ®Ò më chØ nªu ®Ò tµi. H/S cÇn vËn dông hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ øng dông Inter net trong ®êi sèng hiÖn nay ®Ó nªu ®îc nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña m×nh, vÒ tiÖn Ých còng nh t¸c h¹i cña intenet. BiÕt kÕt hîp ­   Hd   hs  nhiÒu thao t¸c lËp luËn ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò. làm   kết  A- Më bµi bài. Giíi thiÖu Internet vµ t¸c dông to lín cña nã trong thßi ®¹i ®¹i c«ng nghiÖp th«ng tin hiÖn nay. Nhng “Intrnet lµ con dao HĐ   2:   GV  hai lìi”, nã chØ ph¸t huy tèi ®a khi ngêi sö dông nã ®îc nhận   xét,  trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc còng nh v¨n ho¸ Tin häc. đưa ra  đáp  án. B-Th©n bµi a­ Giíi thiÖu kh¸i niÖm Internet, “Internet lµ con dao hai lìi” cã nghÜa lµ nh thÕ nµo? Tiết 3: - Internet, hÖ thèng truy cËp toµn cÇu cã thÓ truy cËp c«ng dông gåm c¸c m¹ng m¸y tÝnh ®îc liªn kÕt víi nhau. HĐ   1:  HÖ thèng nµy truyÒn th«ng tin theo kiÓu nèi chuyÓn Hướng  gãi d÷ liÖu dùa trªn mét giao thøc liªn m¹ng ®· ®îc dẫn hs làm  chuÈn ho¸. HÖ thèng nµy bao gåm hµng ngµn m¹ng m¸y dàn  bài   đề  tÝnh nhá h¬n trªn toµn cÇu. 1. - “Internets lµ con dao hai lìi” cã nghÜa lµ Internet cã nh÷ng tiÖn Ých to lín bªn c¹nh nh÷ng t¸c h¹i kh«n lêng. ­ Gv  Nã võa lµ “tói kh«n” cña loµi ngêi chøa ®ùng v¨n minh, viết  v¨n ho¸ trªn toµn thÕ giíi qua c¸c thêi ®¹i lÞch sö, võa lµ đề  thïng r¸c khæng lå víi nhiÒu ®iÒu tÖ h¹i ghª tëm nhÊt, lên  nã reo r¾c nh÷ng mÇm bÖnh cho bÊt k× ai nÕu kh«ng bảng biÕt sö dông mét c¸ch lµnh m¹nh, kh«n ngoan. ­ Hd  b- TiÖn Ých cña Internet: hs  - M¹ng Internets mang l¹i rÊt nhiÒu tiÖn Ých cho ngêi sö tìm  dông: hÖ thèng th ®iÖn tö (e-mai), trß chuyÖn trùc hiểu  tuyÕn (ch¸t), m¸y truy t×m d÷ liÖu (searchegine), c¸c đề dÞch vô th¬ng m·i, chuyÓn ng©n, c¸c dÞch vô vÒ y tÕ, gio¸ dôc nh ch÷a bÖnh tõ xa hoÆc tæ chøc líp häc ¶o. Chóng cung cÊp mét khèi lîng th«ng tin khæng lå vµ dÞch vô khæng lå trªn Internet, Nguån th«ng tin khæng lå kÌm theo c¸c dÞch vô t¬ng øng chÝnh lµ hÖ thèng trang web liªn kÕt víi nhau vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong W W W (World Wide Web), (Theo B¸ch khoa toµn th më). Cô thÓ h¬n: - Më mang hiÓu biÕt, cung cÊp tri thøc, phæ cËp vµ n©ng cao vèn sèng cho mäi ngêi trªn c¸c lÜnh vùc: v¨n ho¸,gi¸o dôc, kinh doanh… ®em ®Õn cho ngêi dïng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch nhanh nhÊt, rÎ nhÊt.
 6. - Gióp con ngêi cã thÓ giao lu, trao ®æi, häc hái vµ chia ­   Hd   hs  sÎ mäi vÊn ®Ò trong cuéc sèng, trong c«ng viÖc còng làm dàn bài nh trong nghØ ng¬i, th gi·n qua c¸c dÞch vô yahoo,gmal, ­ Hđ nhóm. blog… c- MÆt tr¸i cña Internet: - ViÖc Internet cung cÊp th«ng tin khæng lå cho ngêi sö dông tiÒm Èn nguy c¬ lµm v¨n ho¸ ®äc bÞ lÊn ¸t. Ngêi + Nhóm 1:  dïng Ø n¹i Internet ®¸nh mÊt høng thó ®äc s¸ch, t×m tßi, phần   giải  suy ngÉm, s¸ng t¹o. KiÕn thøc t×m trªn m¹ng sÏ ®îc nhiÒu ngêi tiªu ho¸ véi vµng, ®Ó råi tiÕp tôc t¹o ra nh÷ng thích. s¶n ph©m rtinh thÇn dÔ d·i, thiÕu chÊt lîng. + Nhóm 2:  - Nh÷ng dÞch vô Internets mang l¹i cho con ngêi còng cã phần   thực  nhiÒu t¸c h¹i ngÊm ngÇm vµ to lín: ViÖc say sa qu¸ ®é trạng. víi c¸c trß ch¬i ®iÖn tö, truy cËp c¸c trang Wb ®en, ch¸t qua net khiÕn nhiÒu b¹n bÌ trÎ bª trÔ viÖc häc hµnh, sèng bu«ng th¶, Ých kØ… HiÖn tîng “nghiÖn” Internet lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p luËt trong thanh + Nhóm 3:  niªn häc sinh. phần  - Internet còng lµ n¬i kÎ xÊu lîi dông lµm ph¬ng tiÖn ®Ó nguyên  truyÒn ®i nh÷ng th«ng tin kh«ng cã lîi, mu cÇu c¸ nh©n, nhân. thùc hiÖn nh÷ng ©m mu chÝnh trÞ g©y rèi trËt tù an ninh x· h«i… - Internet, mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho con ngêi giao lu, chia sÎ víi nhau mét c¸ch thuËn tiÖn nhng mÆt kh¸c nã còng lµ mét trong nh÷ng thñ ph¹m ph¸ vì kÕt nèi gi÷a c¸ nh©n trong x· héi, kÐo con ngêi ra khái ®êi sèng céng ®ång, ®Èy hä + Nhóm 4:  vµo vá bäc c¸ nh©n khi hä r¬i vµo t×nh tr¹ng “nghiÖn” phần   biện  Internet, say mª thÕ giíi ¶o, bá quªn thÕ giíi thùc t¹i. pháp. d- Lµm thÕ nµo ®Ó Internet ph¸t huy t¸c dông cña nã tèt nhÊt trong cuéc sèng hiÖn nay: - Ngêi truyÒn tin cã ý thøc s©u s¾c ®iÒu hä ®ang truyÒn ®i cã ¶nh hëng m¹nh mÏ vµ réng lín ®èi víi x· héi, toµn cÇu. CÇn x©y dùng mét v¨n h¸o Internet cho nh÷ng ngêi sö dông, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng tiÖn Ých khæng lå cña Internet. - Ngùêi sö dông: ­ Câu  +Sö dông ®óng môc ®Ých: ®Ó më mang hiÓu biÕt, lµm hỏi  giµu trÝ tuÖ còng nh n©ng cao n¨ng lùc ®éc lËp t duy, kh¶ nâng  n¨ng tæng hîp th«ng tin… Gi¶i trÝ b»ng Internet chØ lµ mét cao:  trong nhiÒu môc ®Ých cña Internet. Thái  + Sö dông cã hiÓu biÕt: HiÓu biÕt vÒ Tin häc®Ó tr¸nh mÊt độ  thêi gian khi truy cËp Internet, bëi Internet lµ kho tri thøc của  khæng lå cña nh©n lo¹i mµ ë ®ã chóng ta chØ cÇn vao chún Googe, gâ Search lµ cã thÓ ®äc ®îc v« vµn th«ng tin vÒ g ta? mäi lÜnh vùc. Cã hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ ®Ó ®ñ b¶n lÜnh khi
 7. (hs   khá  ®øng tríc mét b·i r¸c khæng lå víi nhiÒu trang Web ®en, giỏi) nh÷ng ®Þa chØ ®en, kh«n gÝt c¸c th«ng tin, luång t tëng, quan ®iÓm tr¸i ngîc, tiªu cùc… + Sö dông mét c¸ch chñ ®éng, th«ng minh,linh ho¹t: Kh«ng hoµn toµn Ø n¹i vµo v¨nho¸ Internet, cÇn sö dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi gian, hoµn c¶nh häc tËp vµ viÖc lµm cña mçi c¸ nh©n, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh hiÖn nay. Tr¸nh bÞlÖ thuéc hoµn toµn vµo Internet trong khi chóng ta ®îc trang bÞ hÖ thèng sgk, tµi liÖu tham kh¶o cha phong phó, thêi gian cho mçi m«n häc cßn h¹n hÑp, c¬ së vËt chÊt cho mçi trêng häc còng nh mçi c¸ nh©n häc sinh (tr×nh ®é m¸y tÝnh, Tin häc cha ®ång ®Òu). - C¬ quan qu¶n lÝ cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kiÓm ­   Hd   hs  so¸t chÆt chÏ nh÷ng th«ng tin tung lªn m¹ng, qu¶n lÝ c¬ làm   kết  së dÞch vÞ Internet c«ng céng. Ngµnh gi¸o dôc cÇn bài. phæ cËp vµ n©ng cao kiÕn thøc Tin häc cã tÝnh øng HĐ   2:   GV  dông thiÕt thùc nh kÜ n¨ng sö dông Internet,lËp bog, kÜ nhận   xét,  n¨ng t×m kiÕm víi Google,.. sö dông e-mai… đưa ra  đáp  d- Em d· sö dông Internet nh thÕ nµo trong qu¸ án. tr×nh häc tËp. Rót ra bµi häc cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. C- KÕt luËn Internet nãi riªng vµ c«ng nghÖ th«ng tin nãi chung lu«n lµ con dao hai lìi. Dï nã cã nhiÒu tiÖn Ých kh«ng thÓ Tiết 4: phñ nhËn, nhng quyÕt ®Þnh viÖcøng dông nã nh thÕ HĐ   1:  nµo lµ do ngêi- chñ nh©n cña nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®ã. Mçi häc sinh chóng ta cÇn trau dåi n©ng Hướng  cao h¬n n÷a tr×nh ®é, kiÕn thøc, v¨nho¸ vÒ Internet ®Ó dẫn hs làm  ph¸t huy tèi ®a tiÖn Ých cña Internet trong thêi ®¹i kinh dàn  bài   đề  tÕ, tri thøc bïng næ nh hiÖn nay. 1. ­ Gv  ĐÒ 5 viết  Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ th¸i ®é thiÕu trung thùc đề  cña mét sè b¹n trÎ häc ®êng h«m nay. lên  1- Yªu cÇu: bảng * VÒ kiÕn thøc: ­ Hd  - ChØ râ t¸c h¹i cña th¸i ®é thiÕu trung thùc trong thi cö. hs  - Nªu c¸ch kh¾c phôc ®îc th¸i ®é ®ã. tìm  * VÒ kÜ n¨ng: hiểu  - KiÓu bµi NL vÒ t tëng, ®¹o lÝ. đề - Bµi viÕt m¹ch l¹c… 2- dµn ý: A- MB:
 8. - Trung thùc lµ mét trong nh÷ng ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña con ngêi. - Th¸i ®é thiÕu trung thùc trong cuéc sèng vµ ®Æc biÖt trong thi cö sÏ ¶nh hëng v« cïng xÊu ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ x©y dùng nh©n c¸ch ngêi häc sinh. B- TB: a- Gi¶i thÝch nghÜa tõ “trung thùc”: lµ mét ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña «ng cha ta, lµ lßng ngay th¼ng, thËt thµ, kh«ng ­   Hd   hs  gian dèi, gi¶ t¹o. b- Vai trß cña trung thùc: làm dàn bài - Trong cuéc sèng (dÉn chøng minh ho¹). ­ Hđ nhóm. - Trong häc tËp, thi cö. b- Thùc tr¹ng cña thi cö hiÖn nay vµ nh÷ng biÓu hiÖn thiÕu trung thùc trong thi cö (gian lËn, quay cãp, thi hé…) c- T¸c h¹i cña thiÕu trung thùc trong thi cö: - KÕt qu¶ kh«ng ®óng víi lùc häc. - Lêi häc, Ø l¹i. + Nhóm 1:  - ThiÕu c«ng b»ng, t¹o ra thµnh tÝch gi¶, víi nhiÒu b»ng phần   giải  gi¶. thích - X· héi chËm ph¸t triÓn… d- Mét sè biÖn ph¸p ®Ó chÊm døt thùc tr¹ng thiÕu trung thùc trong häc tËp vµ thi cö: - Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch c«ng kcña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Häc thËt, tÝch luü ch¾c ch¾n vµ ®Çy ®ñ - Kiªn quyÕt chèng bÖnh thµnh tÝch, ®Ò cao nh©n tµi, cã thùc tµi, thùc chÊt. - G¬ng mÉu trong cuéc ®Êu tranh chèng tiªu cùc trong ngµnh gi¸o dôc hiÖn nay. - Khen thëng, biÓu d¬ng nh÷ng gi¸o viªn vµ häc sinh ph¸t hiÖn tiªu cùc vµ gian lËn trong thi cö. C- KÕt bµi: - Kh¼ng ®Þnh trung thùc lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt vµ tèt ®Ñp nhÊt cña con ngêi. - Häc sinh cÇn ph¸t huy tÝnh trung thùc trong häc tËp trong thi cö. ChØ cã häc thËt míi cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp. - ThÓ hiÖn niÒm tin trong t¬ng lai: th¸i ®é thiÕu trung thùc trong häc tËp, thi cö sÏ ®îc kh¾c phôc. Sèng vµ häc tËp hÕt m×nh ®Ó trë thµnh ngêi kÕ thõa vµ gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt níc. ĐÒ 6: Theo anh (chÞ) lµm thÕ nµo ®Ó m«i trêng cña chóng ta + Nhóm 2:  ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp? phần   tiện  1- Yªu cÇu:
 9. ích. * VÒ kiÕn thøc: - ChØ ra viÖc b¶o vÖ m«i trêng lµ cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng. - §Ò xuÊt ®îc c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng hiÖu qur. * KÜ n¨ng: Bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét hiÖn tîng ®êi sèng. A- MB: - M«i trêng sèng cã ¶nh hëng v« cïng quan träng ®Õn søc khoÎ, cuéc sèng cña con ngêi. - B¶o vÖ m«i trêng còng chÝnh lµ x©y dùng cho con ngêi mét m«i trêng trong lµnh ®Ó sèng khoÎ, sèng cã Ých. B- TB: a- V× sao chóng ta ph¶i b¶o vÖ m«i trêng? - Con ngêi sèng vµ ph¸t triÓn ®îc ph¶i nhê vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn (níc, kh«ng khÝ…). - HiÖn nay chóng ta ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng nguån níc, kh«ng khÝ ®øng tríc nguy c¬ « nhiÔm nghiªm träng v× sù v« tr¸ch nhiÖm cña con ngêi. - Rõng trªn thÕ giíi vµ ë níc ta nhiÒu n¨m qua ®· bÞ khai th¸c, ®èt ph¸ qu¸ møc ®ang bÞ huû ho¹i nghiªm träng. - R¸c th¶i vµ xö lÝ vÒ níc th¶i ë møc b¸o ®éng cao vÒ an toµn an toµn vÖ sinh g©y nguy hiÓm cho søc khoÎ con ngêi (VD….) => Cho nªn b¶o vÖ m«i trêng lµ viÖc lµm cÊp thiÕt cÇn hµnh ®éng ngay. b- Lµm thÕ nµo ®Ó tham gia b¶o vÖ m«i trêng xanh, + Nhóm 3:  s¹ch, ®Ñp? mặt   trái  Internet. - §èi víi x· héi: + Khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn hîp lÝ, kh«ng lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ, kh«ng ¶nh hëng xÊu ®Õn bÇu khÝ quyÓn b¶o vÖ tr¸i ®Êt. + CÇn cã ph¬ng ¸n b¶o vÖ c¸c loµi thó, ®Æc biÖt nh÷ng loµi ®ang ®øng tríc sù diÖt vong. TÝch cùc tu bæ, lµm phong phó thªm thiªn nhiªn (trång c©y, g©y rõng). + Khi x©y dùng nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt cÇn t«n träng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng vµ xö lÝ tÝch cùc nguån khãi th¶i, níc th¶i, chÊt th¶i c«ng nghiÖp… - §èi víi c¸ nh©n: + Cïng víi x· héi tÝch cùc thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ m«i trêng, ®ã lµ quyÒn lîi vµ ngh·i vô cña chóng ta. CÇn cã hµnh ®éng thiÕt thùc lµm cho m«i trêng sèng ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp. + §èi víi häc sinh: Ngay tõ khi ngåi trªn ghÕ nhµ trêng ph¶i
 10. lu«n cã ý thøc gi÷ g×n m«i trêng líp, kh«ng vøt r¸c bõa bµi ra trêng líp, thêng xuyªn tham gia c¸c ho¹t ®éng trång c©y xanh do nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc. C- KB: - Nªu ý nghÜa thiÕt thùc cña nh÷ng hµnh ®éng b¶o vÖ m«i trêng. - H·y cïng nhau x©y dùng m«i trêng sèng xanh, s¹ch, ®Ñp ngay tõ b©y giê v× mét x· héi ngµy cµng v¨n minh, tèt ®Ñp.
 11.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=103

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2