intTypePromotion=1

Giáo án Ngữ văn lớp 8 (Học kì 1) - Lê Thị Nga

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:291

0
254
lượt xem
31
download

Giáo án Ngữ văn lớp 8 (Học kì 1) - Lê Thị Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Ngữ văn lớp 8 (Học kì 1) - Lê Thị Nga là tài liệu giúp quý thầy cô soạn giáo án giảng dạy tốt hơn. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh ôn tập bài học một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn lớp 8 (Học kì 1) - Lê Thị Nga

Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8<br /> Lª ThÞ Nga<br /> Häc K× I<br /> Ngµy so¹n: 14/8/2012<br /> Ngµy d¹y : 17/8/2012<br /> <br /> Bài1 TiÕt 1 : V¨n b¶n:<br /> T¤I §I HäC<br /> (Thanh TÞnh)<br /> I. Møc ®é cÇn ®¹t:<br /> Gióp häc sinh:<br /> - C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn<br /> trong ®êi.<br /> - ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh.<br /> II. Träng t©m kiÕn thøc , kü n¨ng:<br /> 1. KiÕn thøc:<br /> - Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong ®o¹n trÝch "T«i ®i häc".<br /> - NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n qua ngßi bót Thanh TÞnh.<br /> 2. KÜ n¨ng:<br /> - §äc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.<br /> - Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng.<br /> III. ChuÈn bÞ:<br /> 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.<br /> 2. Häc sinh: So¹n bµi<br /> IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:<br /> Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động não.<br /> V. Ho¹t ®éng lªn líp<br /> 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1 phót)<br /> 2. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra s¸ch,vë häc sinh (3 phót)<br /> 3. Bµi míi: (31 phót)<br /> Giíi thiÖu bµi míi: (1 phót)<br /> “T«i ®i häc” lµ truyÖn ng¾n cña nhµ v¨n Thanh TÞnh in trong tËp “Quª mÑ” vµ ®­îc xuÊt b¶n n¨m<br /> 1941. §©y lµ truyÖn ng¾n thÓ hiÖn ®Çy ®ñ phong c¸ch s¸ng t¸c cña t¸c gi¶: ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, ®»m th¾m,<br /> ªm dÞu, trong trÎo vµ trµn ®Çy chÊt th¬.<br /> Ho¹t ®éng cña gv vµ hs<br /> kiÕn thøc<br /> GV h­íng dÉn: §äc chËm, dÞu, h¬i buån, l¾ng<br /> I. §äc vµ t×m hiÓu chung: (15 phót)<br /> s©u; chó ý lêi cña ng­êi mÑ, «ng ®èc.<br /> 1. §äc:<br /> - GV ®äc mÉu, gäi häc sinh ®äc tiÕp.<br /> - NhËn xÐt b¹n ®äc.<br /> GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch (*) trong SGK.<br /> ? Tr×nh bµy ng¾n gän nh÷ng hiÓu biÕt cña em<br /> 2. Chó thÝch:<br /> vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh?<br /> a. T¸c gi¶:<br /> - Thanh TÞnh (1911-1988), quª ë HuÕ, tõng d¹y häc,<br /> lµm v¨n.<br /> ? Nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm?<br /> - S¸ng t¸c cña «ng ®Çm th¾m vµ ®Çy chÊt th¬.<br /> b. T¸c phÈm:<br /> GV h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c tõ: «ng<br /> - In trong tËp “Quª mÑ”, xuÊt b¶n n¨m 1941.<br /> ®èc, l¹m nhËn.<br /> c. Tõ khã:<br /> ? Cã nh÷ng nh©n vËt nµo ®­îc kÓ l¹i trong<br /> 3. Bè côc:<br /> truyÖn ng¾n nµy? Ai lµ nh©n vËt trung t©m? V× - T«i, mÑ , «ng ®èc, nh÷ng cËu häc trß.<br /> sao?<br /> - Nh©n vËt trung t©m: T«i.<br /> ? KØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng ®­îc kÓ<br /> -> ®­îc kÓ l¹i nhiÒu lÇn, mäi sù viÖc ®Òu ®­îc kÓ tõ c<br /> theo tr×nh tù thêi gian, kh«ng gian nh­ thÕ nµo? cña nh©n vËt t«i.<br /> ? T­¬ng øng víi tr×nh tù Êy lµ nh÷ng ®o¹n nµo<br /> <br /> 1<br /> <br /> Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8<br /> Lª ThÞ Nga<br /> cña v¨n b¶n?<br /> ? §o¹n nµo gîi c¶m xóc th©n thuéc nhÊt trong<br /> em? V× sao?<br /> <br /> + C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trªn ®­êng tíi tr­êng.<br /> + C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i ë s©n tr­êng.<br /> + C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trong líp häc.<br /> GV h­íng dÉn HS theo dâi phÇn ®Çu v¨n b¶n.<br /> II.§äc- t×m hiÓu chi tiÕt(15 phót)<br /> ? KØ niÖm ngµy ®Çu ®Õn tr­êng cña nh©n vËt<br /> 1. C¶m nhËn cña nh©n vËt “t«i” trªn ®­êng tíi tr­êng:<br /> T«i g¾n víi thêi gian, kh«ng gian cô thÓ nµo?<br /> - Thêi gian: buæi s¸ng cuèi thu.<br /> ? V× sao thêi gian vµ kh«ng gian Êy trë thµnh kØ - Kh«ng gian: trªn con ®­êng dµi vµ hÑp.<br /> niÖm trong t©m trÝ t¸c gi¶?<br /> ? Chi tiÕt: T«i kh«ng léi qua s«ng th¶ diÒu nh­ - §ã lµ n¬i quen thuéc, gÇn gòi, g¾n liÒn víi tuæi th¬ t¸<br /> th»ng Quý vµ kh«ng ®i ra ®ång th¶ diÒu nh­<br /> liÒn víi kØ niÖm lÇn ®Çu c¾p s¸ch ®Õn tr­êng.<br /> th¾ng S¬n n÷a cã ý nghÜa g×?<br /> - DÊu hiÖu ®æi kh¸c trong t×nh c¶m vµ nhËn thøc.<br /> ? Cã thÓ hiÓu g× vÒ nh©n vËt t«i qua chi tiÕt gh×<br /> thËt chÆt hai quyÓn vë míi trªn tay vµ muèn<br /> - Muèn kh¼ng ®Þnh m×nh.<br /> thö søc m×nh tù cÇm bót th­íc?<br /> ? Trong nh÷ng c¶m nhËn míi mÎ trªn con<br /> ®­êng lµng tíi tr­êng, nh©n vËt t«i ®· béc lé<br /> ®øc tÝnh g× cña m×nh?<br /> - Giµu c¶m xóc, yªu häc, yªu b¹n bÌ, yªu m¸i tr­êng v<br /> ? Ph©n tÝch ý nghÜa vµ biÖn ph¸p nghÖ thuËt<br /> ®­îc sö dông trong c©u v¨n: “ý nghÜ Êy tho¸ng h­¬ng.<br /> qua trong trÝ t«i nhÑ nhµng nh­ mét lµn m©y<br /> - NghÖ thuËt so s¸nh.<br /> l­ít ngang trªn ngän nói”?<br /> - GV cho HS th¶o luËn nhãm.<br /> -> KØ niÖm ®Ñp, ®Ò cao viÖc häc cña con ng­êi...<br /> 4. Cñng cè:(5 phót)<br /> ? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng c©u v¨n t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh.<br /> 5.H­íng dÉn tù häc:(5 phót)<br /> - §äc kÜ v¨n b¶n<br /> - T×m hiÓu phÇn cßn l¹i.<br /> …………………………………………….<br /> Ngµy so¹n: 14/8/2012<br /> Ngµy d¹y: 17/8/2011<br /> <br /> Bµi 1 TiÕt 2:<br /> V¨n b¶n:<br /> T«i ®i häc<br /> (Thanh TÞnh)<br /> I. Møc ®é cÇn ®¹t<br /> Gióp häc sinh:<br /> - C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt T«i ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn<br /> trong ®êi.<br /> - ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh<br /> II. Träng t©m kiÕn thøc, kü n¨ng:<br /> 1. KiÕn thøc:<br /> - Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong ®o¹n trÝch "T«i ®i häc".<br /> - NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n qua ngßi bót Thanh TÞnh.<br /> 2. KÜ n¨ng:<br /> - §äc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.<br /> - Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng.<br /> III. ChuÈn bÞ:<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8<br /> Lª ThÞ Nga<br /> 1. Gi¸o viªn:- §äc tËp truyÖn ng¾n cña t¸c gi¶ Thanh TÞnh.<br /> - Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o<br /> 2. Häc sinh: So¹n bµi<br /> IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:<br /> Nªu vấn đề, b×nh giảng, kĩ thuật động n·o.<br /> V. Ho¹t ®éng lªn líp<br /> 1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)<br /> 2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)<br /> 1.Tr×nh bµy m¹ch c¶m xóc cña v¨n b¶n “T«i ®i häc”?<br /> 2.T×m nh÷ng c©u v¨n t¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt so s¸nh?<br /> 3. Bµi míi: (32 phót)<br /> *Giíi thiÖu bµi(2 phót)<br /> "T«i ®i häc” lµ truyÖn ng¾n ®­îc t¸i hiÖn theo dßng håi t­ëng cña kÝ øc,gåm mét chuçi c¸c<br /> sù kiÖn mµ yÕu tè xuyªn suèt lµ dßng c¶m xóc tha thiÕt, trong trÎo tu«n trµo. Theo dßng c¶m xóc<br /> Êy ta biÕt ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” trªn ®­êng cïng mÑ tíi<br /> tr­êng, trªn s©n tr­êng vµ trong líp häc.<br /> *Néi dung(30 phót).<br /> Ho¹t ®éng cña gv vµ hs<br /> kiÕn thøc<br /> II. T×m hiÓu chi tiÕt: (20 phót)<br /> 1. C¶m nhËn cña nh©n vËt "t«i" trªn ®­êng tíi<br /> tr­êng.<br /> GV h­íng dÉn HS ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n. 2. C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i khi ë s©n<br /> ? C¶nh tr­íc s©n tr­êng lµng Mü LÝ l­u l¹i tr­êng:<br /> trong t©m trÝ t¸c gi¶ cã g× næi bËt?<br /> - RÊt ®«ng ng­êi.<br /> ? Tr­íc c¶nh t­îng Êy, t©m tr¹ng, c¶m<br /> - Ng­êi nµo còng ®Ñp.<br /> gi¸c cña nh©n vËt T«i nh­ thÕ nµo?<br /> ? T©m tr¹ng Êy ®­îc t¸c gi¶ diÔn t¶ b»ng<br /> - C¶m gi¸c míi mÎ.<br /> h×nh ¶nh so s¸nh nµo?<br /> - Bì ngì, ngËp ngõng, e sî.<br /> - HS t×m chi tiÕt.<br /> + C¶m xóc trang nghiªm vÒ m¸i tr­êng.<br /> ? Em cã suy nghÜ g× vÒ h×nh ¶nh so s¸nh<br /> + T©m tr¹ng håi hép, lo sî.<br /> ®ã?<br /> <br /> ? Khi håi trèng tr­êng vang lªn vµ khi<br /> nghe gäi ®Õn tªn m×nh, t©m tr¹ng chó bÐ<br /> nh­ thÕ nµo?<br /> ? V× sao khi s¾p hµng ®îi vµo líp nh©n vËt<br /> t«i l¹i c¶m thÊy “ Trong ... lÇn nµy”?<br /> GV gäi HS ®äc phÇn cuèi v¨n b¶n<br /> ? C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i khi vµo líp<br /> nh­ thÕ nµo?<br /> - HS t×m chi tiÕt.<br /> ? T¹i sao nh©n vËt t«i l¹i cã c¶m nhËn nh­<br /> vËy?<br /> ? H·y ®äc ®o¹n “ Mét con... ®¸nh vÇn<br /> ®äc”. Chi tiÕt Êy cã ý nghÜa g×?<br /> ? Em cã c¶m nhËn g× vÒ th¸i ®é, cö chØ cña<br /> nh÷ng ng­êi lín dµnh cho c¸c em bÐ lÇn<br /> <br /> - Mang ý nghÜa t­îng tr­ng, giµu søc gîi.<br /> -> Miªu t¶ sinh ®éng h×nh ¶nh vµ t©m tr¹ng cña<br /> c¸c em nhá lÇn ®Çu ®Õn tr­êng.<br /> - Chó bÐ c¶m thÊy m×nh ch¬ v¬, vông vÒ, giËt<br /> m×nh vµ lóng tóng.<br /> - Håi hép, lo l¾ng, sî sÖt -> khãc.<br /> - Khãc v× lo sî, v× ph¶i xa ng­êi th©n.<br /> - Yªu mÑ.<br /> - B¾t ®Çu b­íc vµo mét thÕ giíi cña riªng m×nh,<br /> kh«ng cßn cã mÑ bªn c¹nh.<br /> -> sù tinh tÕ trong viÖc miªu t¶ t©m lÝ trÎ th¬.<br /> 3. C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i trong líp häc:<br /> - C¶m nhËn míi mÎ cña cËu bÐ lÇn ®Çu ®­îc vµo<br /> líp häc.<br /> - B¾t ®Çu ý thøc nh÷ng thø ®ã sÏ g¾n bã th©n<br /> thiÕt víi m×nh.<br /> -> ý thøc ®­îc nh÷ng thø ®ã sÏ g¾n bã th©n thiÕt<br /> víi m×nh.<br /> - H×nh ¶nh thiªn nhiªn giµu søc gîi.<br /> - Sù ngé nghÜnh ®¸ng yªu cña chó bÐ lÇn ®Çu<br /> ®Õn tr­êng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8<br /> Lª ThÞ Nga<br /> ®Çu ®i häc?<br /> ? Theo em, nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña<br /> truyÖn lµ g×?<br /> <br /> ? Theo em, søc cuèn hót cña truyÖn ®­îc<br /> t¹o nªn tõ ®©u?<br /> <br /> - Mäi ng­êi ®· dµnh nh÷ng t×nh c¶m ®Ñp ®Ï nhÊt<br /> cho trÎ th¬.<br /> - TÊt c¶ v× t­¬ng lai con trÎ.<br /> III. Tæng kÕt: (10 phót)<br /> - Bè côc ®éc ®¸o.<br /> - Ng«n ng÷, h×nh ¶nh giµu søc gîi, mang ý nghÜa<br /> t­îng tr­ng.<br /> - KÕt hîp hµi hoµ gi÷a kÓ, t¶ vµ béc lé c¶m xóc.<br /> - NghÖ thuËt miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n<br /> vËt.<br /> - T×nh huèng truyÖn.<br /> IV. Ghi nhí: (SGK)<br /> <br /> GV gäi HS ®äc ghi nhí.<br /> HS ®äc.<br /> 4. Cñng cè (5 phót):<br /> 1.V¨n b¶n sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?<br /> A. Tù sù.<br /> C. BiÓu c¶m.<br /> B. Miªu t¶.<br /> D. C¶ ba ph­¬ng thøc trªn.<br /> 2. Nh÷ng c¶m gi¸c n¶y në trong lßng t«i lµ nh÷ng c¶m gi¸c nµo? Qua ®ã em thÊy ®­îc ®iÒu g× tèt<br /> ®Ñp ë nh©n vËt t«i?<br /> 5. H­íng dÉn tù häc(5 phót)<br /> - Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.<br /> - ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n ghi l¹i Ên t­îng cña em trong buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn.<br /> - §äc tr­íc bµi: CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.<br /> …………………………………………<br /> <br /> Ngµy so¹n: 15/8/2012<br /> Ngµy gi¶ng:18/8/2012<br /> Bµi 1 TiÕt 3: H­íng dÉn ®äc thªm.<br /> CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷<br /> I. Møc ®é cÇn ®¹t:<br /> Gióp häc sinh:<br /> - HiÓu ®­îc cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ vµ mèi quan hÖ vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña<br /> nghÜa tõ ng÷.<br /> - TÝch hîp víi kiÕn thøc phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n.<br /> II.Träng t©m kiÕn thøc, kÜ n¨ng:<br /> 1. KiÕn thøc:<br /> C¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t vÒ nghÜa cña tõ ng÷.<br /> 2. KÜ n¨ng:<br /> Thùc hµnh so s¸nh,ph©n tÝch c¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t vÒ nghÜa cña tõ ng÷.<br /> Iii. ChuÈn bÞ:<br /> 1. Gi¸o viªn: Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.<br /> 2. Häc sinh: Xem l¹i kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa.<br /> IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:<br /> Nªu vấn đề, kĩ thuật động n·o.<br /> V.Ho¹t ®éng lªn líp:<br /> 1. æn ®Þnh(1 phót)<br /> 2. KiÓm tra bµi cò(5 phót)<br /> C¶m nhËn cña em sau khi t×m hiÓu xong v¨n b¶n "T«i ®i häc" cña Thanh TÞnh.<br /> 3. Bµi míi (31 phót)<br /> * Giíi thiÖu bµi(1 phót)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8<br /> Lª ThÞ Nga<br /> “Quan hÖ tr¸i nghÜa vµ ®ång nghÜa lµ nh÷ng quan hÖ vÒ nghÜa cña tõ mµ ta ®· häc ë líp 7. H«m<br /> nay ta t×m hiÓu mét mèi quan hÖ kh¸c vÒ nghÜa cña tõ ng÷ ®ã lµ mèi quan hÖ bao hµm - ®­îc gäi<br /> lµ ph¹m vi kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.<br /> * Néi dung bµi míi(1 phót)<br /> Ho¹t ®éng cña gv vµ hs<br /> kiÕn thøc<br /> I. Tõ ng÷ nghÜa réng vµ tõ ng÷ nghÜa hÑp: (15<br /> phót)<br /> GV treo b¶ng phô ghi s¬ ®å trong SGK.<br /> 1. VÝ dô:<br /> ? NghÜa cña tõ “®éng vËt” réng h¬n hay<br /> hÑp h¬n nghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸”?<br /> ? T¹i sao?<br /> <br /> 2. NhËn xÐt:<br /> - Réng h¬n.<br /> <br /> ? H·y xem xÐt mèi quan hÖ vÒ nghÜa cña<br /> c¸c tõ “thó, chim, c¸” víi c¸c tõ “voi,<br /> h­¬u, tu hó, s¸o, c¸ r«, c¸ thu”?<br /> GV: Nh­ vËy, c¸c tõ “thó, chim, c¸” cã<br /> ph¹m vi nghÜa réng h¬n c¸c tõ “voi, h­¬u,<br /> tu hó, s¸o, c¸ r«, c¸ thu” nh­ng l¹i cã<br /> nghÜa hÑp h¬n tõ “®éng vËt”.<br /> GV ®­a bµi tËp:<br /> Cho 3 tõ: c©y, cá, hoa.<br /> ? h·y t×m nh÷ng tõ ng÷ cã ph¹m vi nghÜa<br /> réng h¬n vµ hÑp h¬n c¸c tõ ®ã?<br /> ? Tõ ®ã, em hiÓu thÕ nµo lµ tõ ng÷ cã<br /> nghÜa réng, nghÜa hÑp?<br /> ? Mét tõ cã thÓ võa cã nghÜa réng vïa cã<br /> nghÜa hÑp ®­îc kh«ng? V× sao? LÊy vÝ dô<br /> minh ho¹?<br /> -HS nªu vÝ dô.<br /> HS ®äc.<br /> <br /> - Ph¹m vi nghÜa cña tõ ®ã bao hµm ph¹m vi<br /> nghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸”.<br /> - NghÜa réng h¬n.<br /> <br /> - Réng h¬n: thùc vËt.<br /> -HÑp h¬n: cam, cau, dõa, cá s÷a, cá gÊu, cá gµ,<br /> hoa mai, hoa lan, hoa hång.<br /> <br /> II. Ghi nhí:(SGK)<br /> III. LuyÖn tËp: (15 phót)<br /> Bµi 1<br /> <br /> QuÇn céc<br /> QuÇn<br /> QuÇn dµi<br /> <br /> * Y phôc<br /> ¸o dµi<br /> ¸o<br /> ¸o s¬ mi<br /> Bµi 2: a. ChÊt ®èt.<br /> b. NghÖ thuËt.<br /> c. Thøc ¨n.<br /> d. Nh×n.<br /> e. §¸nh.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2