Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh (tuần 6)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
92
lượt xem
5
download

Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh (tuần 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Thông qua những đoạn văn mẫu, học sinh hiểu thế nào là quan sát khi tả cảnh sông nước, trình tự quan st, cch kết hợp cc gic quan khi quan st. 2. Kĩ năng: Biết ghi lại kết quả quan st 1 cảnh sông nước cụ thể - Biết lập dàn ý cho bi văn miêu tả cảnh sông nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tập làm văn 5: Luyện tập tả cảnh (tuần 6)

  1. TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Tieáp tuïc luyeän taäp taû caûnh soâng nöôùc: xaùc ñònh caùc ñoaïn cuûa baøi vaên, quan heä lieân keát giöõa caùc ñoaïn vaên trong moät baøi.. 2. Kó naêng: Luyeän taäp vieát caâu môû ñoaïn, hieåu quan heä lieân keát giöõa caùc caâu trong ñoaïn vaên. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät thieân nhieân. II. Chuaån bò: - Thaày: Phim ñeøn chieáu giôùi thieäu caûnh ñeïp Vònh Haï Long - Troø: Söu taàm hình aûnh minh hoïa caûnh soâng nöôùc - Nhöõng ghi cheùp cuûa hoïc sinh khi quan saùt caûnh soâng nöôùc
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra baøi chuaån bò - 2 hoïc sinh trình baøy laïi cuûa hoïc sinh daøn yù hoaøn chænh cuûa baøi vaên mieâu taû caûnh soâng nöôùc - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït
  3. ñoäng: 14’ Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi laøm baøi taäp Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caûnh soâng nöôùc vaø choïn loïc chi tieát taû caûnh soâng nöôùc Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi  Baøi 1: - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Caû lôùp ñoïc thaàm, ñoïc löôùt - Giaùo vieân hoûi caâu 1a: - Hoïc sinh trao ñoåi yù theo Xaùc ñònh caùc phaàn MB, nhoùm ñoâi, vieát yù vaøo nhaùp TB, KB - Hoïc sinh traû lôøi
  4. - Döï kieán:  Môû baøi: Caâu Vònh Haï Long...... coù moät khoâng hai  Thaân baøi: 3 ñoaïn tieáp theo, moãi ñoaïn taû moät ñaëc ñieåm cuûa mình  Keát baøi: Nuùi non .....giöõ gìn - Giaùo vieân hoûi caâu 1b: - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu Caùc ñoaïn cuûa TB vaø ñaëc caàu ñieåm moãi ñoaïn - Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi theo caëp - Döï kieán: goàm 3 ñoaïn, moãi ñoaïn taû moät ñaëc ñieåm. Trong moãi ñoaïn thöôøng coù moät caâu vaên neâu yù bao
  5. truøm toaøn ñoaïn + Ñoaïn 1: taû söï kyø vó cuûa Vònh Haï Long - Vôùi söï phaân boá ñaëc bieät cuûa haøng nghìn hoøn ñaûo + Ñoaïn 2: Taû veû duyeân daùng cuûa Vònh Haï Long, töôi maùt cuûa soùng nöôùc, caùi raïng rôõ cuûa ñaát trôøi + Ñoaïn 3: Nhöõng neùt rieâng bieät haáp daãn loøng ngöôøi cuûa Haï Long qua moãi muøa - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm 2 baïn
  6. - Giaùo vieân hoûi caâu 1c: Vai - Döï kieán: yù chính cuûa troø môû ñaàu moãi ñoaïn, neâu ñoaïn yù bao truøm vaø ñaëc ñieåm - Caâu môû ñoaïn: yù bao truøm cuûa caûnh ñöôïc mieâu taû cuûa caû ñoaïn caùc caâu vaên in ñaäm 14’ * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp vieát caâu môû ñoaïn, hieåu quan heä lieân keát giöõa caùc caâu trong ñoaïn vaên. Phöông phaùp: Buùt ñaøm  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi - Suy nghó choïn caâu cho saün thích
  7. hôïp ñieàn vaøo ñoaïn - Hoïc sinh traû lôøi, coù theå giaûi thích caùch choïn cuûa mình: + Ñoaïn 1: caâu b + Ñoaïn 2: caâu c + Ñoaïn 3: caâu a  Giaùo vieân choát laïi caùch - Caû lôùp nhaän xeùt choïn: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà + Ñoaïn 1: Giôùi thieäu 2 ñaëc baøi - Moãi hoïc sinh ñoïc kyõ ñieåm cuûa Taây Nguyeân: nuùi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc cao, röøng daøy sinh laøm töøng ñoaïn vaên vaø + Ñoaïn 2: Vöøa coù quan heä töï vieát caâu môû ñoaïn cho töø, vöøa tieáp tuïc giôùi thieäu töøng ñoaïn (1 - 2 caâu) ñaëc ñieåm cuûa Taây Nguyeân  Hoïc sinh vieát 1 - 3 ñoaïn - vuøng ñaát cuûa Thaûo nguyeân röïc rôõ muoân maøu
  8. saéc - Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc caùc caâu môû ñoaïn em töï vieát - Lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng lôùp Phöông phaùp: Thi ñua - Bình choïn ñoaïn vaên hay - Phaân tích  Giaùo vieân nhaän xeùt - Chaám ñieåm 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø hoaøn chænh baøi
  9. taäp 3 - Soaïn baøi: Luyeän taäp taû caûnh soâng nöôùc - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản