GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 3

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
95
lượt xem
31
download

GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý các khoản thu ngoại tệ một chiều của người cư trú là tổ chức. Tự do hóa đối với người cư trú là cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 3

 1. TR Ö Ô Ø N G   A Ï   O Ï   O Â N G   Ñ IH C C N G H I P  A Ø N H   O Á   O À   H Í EÄ TH PH H C   MI H N M O ÂN TH A N H   A Ù N   U O Á C   TO Q TEÁ G V:TS.N G U Y EÃ N   A M   A Ø     N H Em ai:nam hadhcn@ yahoo. . l  W ednes  ul 28,2010 day,J y    com vn 1
 2. CH Ö Ô NG   3 Q UAÛN  Ù  G O AÏ   O ÁI LY N IH     eäm ngoaï  :(Ñieàu 4 Phaùp 1.K haùini   ihoái  leänh ngoaïi hoái) i teä: ñoàng tieàn cuûa caùc N g oaï   quoác gia khaùc, ñoàng tieàn chung chaâu AÂu söû duïng trong thanh toaùn quoác teá. P h öôn g   eän   an h   ti th toaù n   aèn g   b i teä goàm: seùc, theû tín n g oaï   duïng, hoái phieáu … W ednes   ul 28,2010 day,J y    2
 3. C aù c  oaï   i l i g aáy tôø coù   i   g aù i teä goàm: traùi b aèn g   g oaï   n phieáu Chính phuû, traùi phieáu Cty, coå phieáu, chöùng chæ quyõ ñaàu tö… V aøn g thuoäc döï tröõ ngoaïi hoái Nhaø nöôùc, treân taøi khoaûn ôû nöôùc ngoaøi cuûa ngöôøi cö truù, vaøng döôùi daïng khoái, thoûi, haït, mieáng trong tröôøng hôïp mang vaøo vaø mang ra khoûi laõnh thoå Vieät Nam.  W ednes   ul 28,2010 day,J y    3
 4. 2. Ñ oái töôï g   p   u ï g   u aû n   yù       n aù d n q l n g oaï   oái ih Ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù treân laõnh thoå VN N göôøicö r   t uù: Toå chöùc tín duïng; Toå chöùc kinh teá; Cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò löïc löôïng vuõ trang; Caùc toå chöùc CT, XH, CT-XH, XH- NN; quyõ töø thieän… Cô quan ngoaïi giao cuûa VN ôû W ednes   ul 28,2010 day,J y    4
 5. Coâng daân VN cö truù taïi VN; coâng daân VN cö truù ôû nöôùc ngoaøi coù thôøi haïn döôùi 12 thaùng; coâng daân VN ñi du lòch, hoïc taäp, chöõa beänh, thaêm vieáng ôû nöôùc ngoaøi. Ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù taïi VN töø 12 thaùng trôû leân. N göôøikhoâng  t uù: caùc ñoái töôïng   cö r khaùc vôùi ngöôøi cö truù. W ednes   ul 28,2010 day,J y    5
 6. 3. P h aï     u aû n   yù   g oaï   oái   m vi q l n ih Thu chi ngoaïi hoái trong giao dòch vaõng lai Thu chi ngoaïi hoái trong giao dòch voán. Kinh doanh ngoaïi hoái treân laõnh thoå VN. Quaûn lyù ngoaïi hoái treân thò tröôøng vaøng, tieàn teä. W ednes   ul 28,2010 day,J y    6
 7. 4. M u ï ñ í   u aû n   yù   g oaï   oái   c  ch q l n ih Baûo veä lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân tham gia hoaït ñoäng ngoaïi hoái goùp phaàn phaùt trieån neàn kinh teá quoác daân. Giöõ vöõng an ninh tieàn teä: baûo ñaûm söùc mua cuûa ñoàng tieàn VN, choáng naïn “Ñoâ-la hoùa”, baûo ñaûm treân laõnh thoå VN chæ coù moät thöôùc ño giaù trò haøng hoùa W ednes   ul 28,2010 day,J y    7
 8. 5. N oäi dung      cheá  ñoä  quaûn  yù  l ngoaï   i hoái 5.   uaûn  yù  ao  1. Q l gi dòch  vaõng  ai l :  G i dòch  ao  vaõng  ai laø giao dòch l : giöõa ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù khoâng vì muïc ñích chuyeån voán. Bao goàm: Giao dòch xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa, dòch vuï nhö taøi chính, ngaân haøng, vaän taûi, baûo hieåm, böu chính vieãn thoâng …; Giao dòch chuyeån tieàn moät chieàu cho muïc ñích tieâu duøng; Giao dòch W ednes   ul 28,2010 day,J y    8
 9. C ơ  ế  u ản   yù   i ch q l g ao  ịch   d vaõn g   lai Moïi giao dòch vaõng lai phaûi thoâng qua taøi khoaûn cuûa ngöôøi cö truù hoaëc ngöôøi khoâng cö truù môû taïi toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái. Giao dịch thanh toaùn vaø chuyeån chuyển tiền trong giao dòch vaõng lai thöïc hieän cô cheá thanh toaùn khoâng duøng ngoaïi teä tieàn maët. Neáu caàn, phaûi coù giaáy pheùp haïn ngaïch cuûa Ngaân haøng Nhaø W ednes   ul 28,2010 day,J y    9
 10. Taát caû caùc khoaûn thu ngoaïi teä töø giao dòch vaõng lai cuûa ngöôøi cö truù phaûi chuyeån veà taøi khoaûn môû taïi caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc. Tröôøng hôïp ñeå ôû taøi khoaûn nöôùc ngoaøi phaûi ñöôïc söï cho pheùp cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Quaûn lyù caùc khoaûn thu ngoaïi teä moät chieàu cuûa ngöôøi cö truù laø toå chöùc. Töï do hoùa ñoái vôùi W ednes   ul 28,2010 day,J y    10
 11. 5.2. Quaûn lyù giao dòch voán Giao dòch voán: Ñaàu tö tröïc tieáp, giaùn tieáp nöôùc ngoaøi vaøo VN; Ñaàu tö tröïc tieáp, giaùn tieáp töø VN ra nöôùc ngoaøi; Giao dòch tín duïng quoác teá; Cô cheá quaûn lyù giao dòch voán Moïi giao dòch voán phaûi thoâng qua taøi khoaûn môû taïi toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng W ednes   ul 28,2010 day,J y    11
 12. Caùc khoaûn vay vaø traû nôï nöôùc ngoaøi baèng ngoaïi teä cuûa Chính phuû vaø caùc toå chöùc ñöôïc Chính Phuû uûy quyeàn phaûi ñöôïc Thuû töôùng pheâ duyeät. Caùc khoaûn vay vaø traû nôï nöôùc ngoaøi baèng ngoaïi teä cuûa caùc toå chöùc khaùc phaûi chòu söï quaûn lyù cuûa NHNN. W ednes   ul 28,2010 day,J y    12
 13. 5.3. Quaûn lyù thò tröôøng ngoaïi teä vaø thò tröôøng vaøng Phaùt trieån beàn vöõng hai thò tröôøng ngoaïi teä Thò tröôøng baùn buoân: thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng bao goàm NHNN vaø caùc ngaân haøng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä. Thò tröôøng baùn leû: caùc ngaân haøng ñöôïc pheùp thu ñoåi ngoaïi W ednes   ul 28,2010 day,J y    13
 14. Tyû giaù hoái ñoaùi taïi VN laø tyû giaù thaû noåi coù söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc. Ngaân haøng Nhaø nöôùc quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu vaøng vaø thò tröôøng vaøng taïi VN. W ednes   ul 28,2010 day,J y    14
 15. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Ngoaïi hoái laø gì? 2. Ñoái töôïng vaø phaïm vi quaûn lyù ngoaïi hoái? 3. Neâu cô cheá quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam? W ednes   ul 28,2010 day,J y    15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản