Giáo án tích hợp - danh sách trong HTML

Chia sẻ: Nguyen Thai | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:22

0
288
lượt xem
94
download

Giáo án tích hợp - danh sách trong HTML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về giáo án tích hợp - danh sách trong HTML...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tích hợp - danh sách trong HTML

 1. GIÁO ÁN SỐ: 01 Thời gian thực hiện:…4 tiết……...... Tên bài học trước: Cấu trúc và nguyên tắc trong HTML Thực hiện từ ngày:17/3/2011. Tên bài: DANH SÁCH TRONG HTML A-CHUẨN BỊ 1. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng: Mô tả được cú pháp tạo danh sách. - Thiết kế được trang web có các kiểu - danh sách: không theo thứ tự, theo thứ tự, định nghĩa. Tạo hứng thú, long say mê của học - sinh đối với môn học. Có thái độ nghiêm túc trong gi ờ học, - chấp hành đúng nội quy phòng máy. Có trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị - trong phòng máy. 2. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: - Máy vi tính Phần mềm Adobe Dreamweaver CS5. - Máy chiếu. - Bảng, phấn. - 3. Hình thức tổ chức dạy học: Tập trung học sinh học lí thuyết và - hướng dẫn đầu tiết. Thực hành cá nhân. - B-CÁC BƯỚC LÊN LỚP 1. Ổn định lớp: - Chào: 30s. Điểm danh: vắng:…………….có mặt: - …………….. 2p. 2. Kiểm tra bài cũ: (10p) Dự kiến số học sinh kiểm tra: Nguyễn Văn A Hoàng Thị C Tên Điểm Câu hỏi:  Câu 1: Nêu cấu trúc một trang HTML? Câu 2: Nêu một số nguyên tắc trong HTML? Đáp án:  Câu 1:
 2. tiêu đề Nội dung Câu 2: • Tên tag không phân biệt chữ hoa và chữ thường. • Giá trị của thuộc tính nên được đặt trong dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép (thường dùng). • Các tag html có thể lồng nhau. • HTML sẽ hiện thị đúng 1 kí tự khoảng trắng giữa các từ trong vùng nội dung của HTML element • Còn kí tự tab, kí tự xuống dòng sẽ được bỏ qua. => Không sử dụng những kí tự này để định vị nội dung của trang web. 3. Thực hiện bài học: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜ TT I GIAN GV HS DẪN NHẬP: 1 5p - Đặt vấn đề - Đưa ra một - Quan sát. 4,5p trang web có sử vào bài. dụng danh sách. - Đặt câu hỏi: - Lắng nghe, trả Muốn tạo lời câu hỏi. được 1 trang web như thế này, chúng ta phải làm gì? - Nhận xét. 30s -Tên bài: -Ghi chép. “DANH SÁCH -Ghi tên bài lên bảng. TRONG HTML” GIỚI THIỆU 2 3p CHỦ ĐỀ - Nêu nội dung - Lắng nghe. - Nội dung bài của bài học. học. - Chiếu mục - Quan sát, lắng tiêu và giảng nghe. - Mục tiêu. giải.
 3. GIẢI QUYẾT 3 162p VẤN ĐỀ 1. Định - Quan sát, ghi (Chiếu slide 3 ) nghĩa. chép. 3p Danh sách trong HTML được hiểu là 30p một list các đối tượng Lắng nghe được Nêu khái niệm 5p hiển thị Phân tích khái niệm theo cùng một kiểu giống nhau. Quan sát 5p 2. Các loại Chiếu slide danh sách. 2.1. Dan h Làm theo Xem kết quả sách 10p Sử dụng phần khôn mềm g Adobe theo Dreamweaver thứ CS5 tự: Cho ví dụ chạy chương trình và Thực hành 2.1.1. phân tích Khái 10p ( Chiếu slide ) Da nh sách khôn g
 4. theo thứ tự là một 32p danh Lắng nghe sách các 7p mục. (Chiếu slide) Nêu khái niệm Danh sách Phân tích khái của niệm các mục sát,lắng Quan sẽ nghe 5p được đánh dấu Chiếu slide Thực hành theo bởi Xem kết quả 10p nhữn g Sử dụng phần bullet (dạn mềm Adobe g như Dreamweaver gạch CS5 đầu Nhập đoạn Thực hành chạy dòng code 10p nhưn chương trình và g là phân tích một vòng Chiếu Slide tròn màu đen). 35p 2.1.2. Code Lắng nghe,chép bài 5p Da nh sá ch Nêu khái niệm mộ Phân tích t< /l i>
 5. Da nh Lắng nghe sá 5p ch ha i< /l i> Phân tích cấu trúc Làm theo các 2.1.3. bước, xem kết Ví quả 15p Kh Sử dụng phần oa mềm Adobe SP Dreamweaver KT CS5 chạy code phân tích Kh oa CN TT *Kết quả: • K • K Thực hành. 2.1.4. 10p Áp Cho
 6. bài tập: Thực hành. Bạn hãy hiển thị (Chiếu slide) 40p trên trang web nội dung (Chiếu slide). sau Một số môn chuyê n ngàn h CNT T • C • T • Ti • C 2.1.5. 2.2. Dan h sách theo thứ tự: 2.2.1. Khái Da nh
 7. sá ch the o th ứ tự cũ ng là m ột dạ ng da nh sá ch củ a cá c m ục . Nh ưn g nh ữn g m ục tro ng đó đư ợc đá nh dấ u bở i số. M
 8. ột da nh sá ch the o th ứ tự bắ t đầ u vớ i th ẻ . M ỗi m ục đư ợc bắ t đầ u vớ i th ẻ . 2.2.2. Code Da nh sá ch 1<
 9. /l i> Da nh sá ch 2< /l i> 2.2 .3. Ví dụ . Kh oa SP KT Kh oa CN TT *Kết quả: 1. K 2. K 2. 2. 4.
 10. Á p d ụ n g . Bạn hãy hiển thị trên trang web nội dung sau Các thành phố trực thuộc TW Việt Nam: 1. Hà Nội I. Hải Phòng i. Đà Nẵng A. TP HCM a. Cần Thơ 2.3. Dan h sách định nghĩ a: 2.3.1. Khái M ột da nh sá ch
 11. dạ ng đị nh ng hĩa kh ôn g ph ải là da nh sá ch củ a cá c hạ ng m ục . Nó là m ột da nh sá ch củ a cá c th uậ t ng ữ và nh ữn g
 12. lời gi ải thí ch củ a th uậ t ng ữ đó. M ột da nh sá ch đị nh ng hĩa bắ t đầ u vớ i th ẻ . M ỗi m ột th uậ t ng ữ đư ợc bắ t
 13. đầ u vớ i th ẻ . M ỗi đị nh ng hĩa tro ng da nh sá ch đị nh ng hĩa đư ợc bắ t đầ u bằ ng th ẻ . 2.3.2. Code Da nh sá ch
 14. 1< /d t> Mô tả 1< /d d> Da nh sá ch 2< /d t> Mô tả 2< /d d> 2.3.3. Ví Da nh sá ch kh ôn g th eo th ứ tự
 15. Cá c mụ c sẽ đư ợc đá nh dấ u bở i nh ữn g bu ll et Da nh sá ch th eo th ứ tự Cá c mụ c đư ợc đá nh dấ u bở i số
 16. Da nh sá ch địn h ng hĩ a< /d t> Da nh sá ch củ a cá c th uậ t ng ữ và nh ữn g lờ i gi ải th íc h củ a th uậ t ng ữ đó
 17. > *Kết quả: Danh sách khôn g theo thứ tự C á c m ụ c s ẽ đ ư ợ c đ á n h d ấ u b ở i n h ữ n g
 18. b u l l e t Danh sách theo thứ tự C á c m ụ c đ ư ợ c đ á n h d ấ u b ở i s ố Danh sách định nghĩa D a n
 19. h s á c h c ủ a c á c t h u ậ t n g ữ v à n h ữ n g l ờ i g i ả i t h í c h
 20. c ủ a t h u ậ t n g ữ đ ó 2.3.4. Áp Hã y hi ển thị nộ i du ng và for ma t vă n bả n nh ư sa u: To án C C A1 Toán CC
Đồng bộ tài khoản