Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương số 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
35
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương số 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao tiếp giữa KIT và máy tính Lưu đồ chương trình nhận dữ liệu từ máy BEGIN tính:Khởi tạo giao tiếp nối tiếp Kiểm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoá bit RI Nhận dât từ sbù vào R0 Kiểm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoá bit RI Nhận dât từ sbù vào R1 làm biến đếm Kiểm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoá bit RI Nhận dât từ sbù vào dph Kiểm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoá bit RI Nhận dât từ sbù vào dpl Kiểm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoá bit RI Nhận dât từ sbù vào thanh ghi A Lấy nội dung của thanh ghi A gửi vào ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương số 8

  1. Chương 9: Giao tieáp giöõa KIT vaø maùy tính Löu ñoà chöông trình nhaän döõ lieäu töø maùy tính: BEGIN Khôûi taïo giao tieáp noái tieáp Kieåm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoùa bit RI Nhaän data töø sbuf vaøo R0 Kieåm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoùa bit RI Nhaän data töø sbuf vaøo R1 laøm bieán ñeám
  2. Kieåm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoùa bit RI
  3. Nhaän data töø sbuf vaøo dph Kieåm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoùa bit RI Nhaän data töø sbuf vaøo dpl Kieåm tra bit RI RI=0 RI=1 Xoùa bit RI Nhaän data töø sbuf vaøo thanh ghi A Laáy noäi dung cuûa thanh ghi A göûi vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong dptr Taêng dptr Giaûm bieán ñeám vaø so saùnh vôùi 00H
  4. S Ñ Nhaûy veà begin END
  5.  Chöông trình nhaän döõ lieäu töø maùy tính: org 5000h mov ie,#00h mov tmod,#20h mov th1,#-13 setb tr1 mov scon,#0fch xr1: jnb ri,xr1 ;nhan ma dau ':' clr ri mov r0,sbuf cjne r0,#3ah,xr1 xr2: jnb ri,xr2 ;nhan so byte can goi clr ri mov r1,sbuf xr3: jnb ri,xr3 clr ri mov dph,sbuf xr4: jnb ri,xr4 clr ri mov dpl,sbuf xr5: jnb ri,xr5 clr ri mov a,sbuf movx @dptr,a inc dptr djnz r1,xr5 sjmp xr1 end
  6. löu ñoà chöông trình truyeàn döõ lieäu töø maùy tính: BEGIN Khai baùo caùc bieán Hieån thò Menu F6 Ñaët caùch thöùc truyeàn F5 Kieåm tra phím aán F7 Hieån thò caùch thieát laäp truyeàn F8 Môû File.Hex ñeå truyeàn Hieån thò File.Hex leân maøn hình Xöû lyù File.Hex vaø truyeàn
  7. END
Đồng bộ tài khoản