intTypePromotion=1

Giáo trình ASP. NET

Chia sẻ: Baby Love | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:278

1
309
lượt xem
147
download

Giáo trình ASP. NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích cung cấp những giải pháp từ cơ bản đến phức tạp để xây dựng ứng dụng thương mại điện tử hoàn chỉnh, chúng ta chọn ứng dụng bán hàng qua mạng để làm quen trong suốt quá trình thiết kế các ví dụ và ứng dụng đính kèm theo sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ASP. NET

 1. Giáo trình ASP. NET
 2. BAØI 1: GIÔÙI THIEÄU ASP.NET 1. MUÔØI LYÙ DO TAÏI SAO PHAÛI HOÏC ASP.NET Vôùi muïc ñích cung caáp nhöõng giaûi phaùp töø cô baûn ñeán phöùc taïp ñeå xaây döïng öùng duïng thöông maïi ñieän töû hoaøn chænh, chuùng ta choïn öùng duïng baùn haøng qua maïng ñeå laøm quen trong suoát quaù trình thieát keá caùc ví duï vaø öùng duïng ñính keøm theo saùch. Trong taäp hai, chuùng toâi choïn ngoân ngöõ Visual Basic.NET ñeå laäp trình trong caùc trang ví duï ASP.NET vaø öùng duïng ñính keøm. Hy voïng trong thôøi gian tôùi, chuùng toâi tieáp tuïc ra maét baïn ñoïc cuoán saùch vôùi chuû ñeà töông töï nhöng ñöôïc trình baøy baèng ngoân ngöõ C Sharp. Sau ñaây laø 10 lyù do taïi sao baïn thích laøm quen vôùi laäp trình Web baèng coâng ngheä ASP.NET. • Trang ASP.NET chaïy nhanh do duøng cô cheá chæ bieân dòch ra taäp tin DLL laàn ñaâu tieân trieäu goïi (khaùc vôùi ASP 3.0 moãi laàn trieäu goïi thì moãi laàn bieân dòch trang ASP). • Trieån khai vaø naâng caáp caùc öùng duïng ñang duøng baèng XCOPY. • Hoã trôï nhieàu coâng cuï laäp trình vaø cho pheùp söû duïng laïi caùc taøi nguyeân ñang söû duïng. • Töï ñoäng doø tìm vaø khaét phuïc loãi phaùt sinh, baïn coù theå söû duïng caáu truùc try ..catch .. end try. • Quaûn lyù traïng thaùi giao dòch (Session State) ôû treân phaïm vi nhieàu Server (Web farms). • Söû duïng boä nhôù truy caäp nhanh. • Hoã trôï laäp trình treân caùc loaïi thieát bò ñieän thoaïi di ñoäng. • Söû duïng ngoân ngöõ bieân dòch trang ASP.NET thay vì thoâng dòch nhö ñaõ söû duïng trong ASP 3.0. • Xaây döïng vaø trieån khai caùc öùng duïng dòch vuï Web (Web Service) deã daøng, baïn coù theå thay theá Web Service cho caùc öùng duïng DLL, COM, DCOM tröôùc ñaây. • Moâ hình Page raát ñôn giaûn trong trang ASP.NET. Vôùi 10 lyù do treân, baïn seõ tìm thaáy nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau trong phaàn giôùi thieäu nhöõng ñaëc ñieåm môùi cuûa ASP.NET vaø caùc ví duï ñöôïc trình baøy chi tieát qua töøng chöông. 2. GIÔÙI THIEÄU ASP.NET Hieän taïi ASP 3.0 (.asp) ñaõ vaø ñang trôû thaønh kòch baûn ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng ñeå thieát keá öùng duïng thöông maïi ñieän töû döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Chuùng ñöôïc söï hoã trôï maïnh cuûa ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic 6.0 vaø cô sôû döõ lieäu SQL Server cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa coâng ngheä COM vaø DCOM, öùng duïng trôû neân hoaøn haûo vaø öu vieät hôn trong quaù trình trao ñoåi thoâng tin treân maïng Internet vaø Intranet. Tuy nhieân, Microsoft ñaõ vaø ñang noå löïc cho moät coâng ngheä Web xöû lyù phía maùy chuû hoaøn toaøn môùi ñoù laø ASP.NET, ñoäc laäp vôùi moïi trình duyeät. Ñieàu naøy coù nghóa laø trình duyeät khoâng caàn phaûi caøi ñaëc baát kyø coâng cuï hoã trôï naøo ñeå duyeät trang Web daïng ASP.NET (.aspx). Vôùi kyõ thuaät cho pheùp moïi thöïc thi ñeàu naèm treân trình chuû (Server), coù nghóa laø trình chuû phaûi xöû lyù nhieàu vaán ñeà cuøng moät luùc cho nhieàu ngöôøi duøng, chính vì vaäy ñoøi hoûi caáu hình maùy chuû coù caáu hình maïnh vaø ñoøi hoûi baêng thoâng coù khaû naêng truyeàn döõ lieäu vôùi khoái löôïng lôùn vaø toác ñoä truy caäp nhanh. ASP.NET ñöôïc thieát keá töông thích vôùi caùc phieân baûn ASP tröôùc ñoù. Baïn coù theå trieån khai öùng duïng phaùt trieån baèng ASP.NET chung vôùi öùng duïng phaùt trieån baèng ASP 3.0 treân cuøng moät maùy chuû Windows 2000 maø khoâng caàn thay ñoåi caáu hình cuûa öùng duïng ASP. ASP.NET vaø ASP hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau tuy chuùng cuøng chaïy treân cuøng moät trình chuû Web. Khi baïn caøi ASP.NET töø boä caøi ñaët .NET SDK Framework, Microsoft seõ khoâng naâng caáp hay ñeø
 3. choàng leân phieân baûn ASP tröôùc ñoù. Thay vaøo ñoù, .NET Framework ñöôïc caøi theâm vaøo heä ñieàu haønh ñeå tích hôïp trình chuû Web vaø IIS nhö laø moät tuyø choïn hoaït ñoäng chung vôùi ASP. Nhöõng ngoân ngöõ ñöôïc duøng ñeå vieát ASP.NET laø VBScript (maõ Visual Basic.NET), JScript (maõ J++), C# (maõ C#). Tuyø thuoäc vaøo khai baùo chæ muïc trong ñoái töôïng chæ daãn ñaàu trang ASP.NET, baïn coù theå chæ roõ ngoân ngöõ laäp trình baïn söû duïng ñeå xaây döïng trang ASP.NET (teân môû roäng cuûa trang ASP.NET laø ASPX). 3. TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI DUØNG ASP.NET ASP laø moät moâ hình toái öu vaø deå söû duïng vôùi nhieàu öùng duïng Web treân neàn Windows, chuùng cho pheùp baïn xaây döïng moät öùng duïng Web coù quy moâ lôùn. Tuy nhieân, noù coù nhieàu thieáu soùt nhö maõ khoâng caáu truùc roõ raøng, do maõ ASP ñöôïc vieát cheøn laãn loän vôùi maõ HTML. Ñoâi khi, baïn söû duïng caùc phaùt bieåu include ñeå cheøn taäp tin vaøo trang ASP nhöng baïn phaûi giaûi quyeát moät soá vaán ñeà ñeå traùnh söï xaùo troän caáu truùc HTML vaø maõ ASP cuûa trang maø baïn khai baùo cheøn. Trang ASP ñöôïc thoâng dòch laïi toaøn boä khi ngöôøi söû duïng trieäu goïi ñeán chuùng. Ñieàu naøy coù nghóa laø trang ASP khoâng thay ñoåi caáu truùc nhöng vaãn phaûi thoâng dòch laïi moãi khi ngöôøi söû duïng trieäu goïi. Thay vì, chæ thoâng dòch laïi trang ASP moãi khi trang naøy coù thay ñoåi veà maët caáu truùc. Ngoaøi ra, ASP söû duïng ñoái töôïng ADO ñeå keát noái cô sôû döõ lieäu cuûa Microsoft, bao goàm caùc cô sôû döõ lieäu thoâng duïng nhö: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ... tính baûo maät chöa cao cuûa ñoái töôïng naøy chöa cao. Theâm vaøo ñoù, ñoái töôïng ADO khoâng theå keát noái cô sôû döõ lieäu ñònh daïng XML. Trong trang ASP, baïn söû duïng hai ñoái töôïng Application vaø Session, nhöng coù quaù nhieàu vaán ñeà coù theå xaûy ra trong quaù trình trieån khai öùng duïng lôùn ñöôïc thieát keá treân nhieàu Server. Tröôùc tieân chuùng taïo ra dung löôïng lôùn treân Server khi coù haøng ngaøn ngöôøi truy caäp. Ñoàng thôøi, trong tröôøng hôïp coù nhieàu Server cho moät öùng duïng Web, baïn khoâng bieát trang keá tieáp treân trình duyeät ñöôïc thöïc hieän treân maùy naøo vaø khaû naêng quaûn lyù traïng thaùi session khoâng theå thöïc hieän treân nhieàu Server. Xuaát phaùt töø caùc ñieåm yeáu töông töï nhö treân, coâng ngheä ASP.NET seõ höôùng caùc laäp trình vieân Web vaøo quyõ ñaïo cuûa chuùng baèng caùc lyù do nhö: • Ñoäc laäp ngoân ngöõ (Language Independence): ASP.NET cho pheùp baïn khoâng bieân dòch ngoân ngöõ, thöïc hieän toái öu vôùi caùc ngoân ngöõ keát hôïp. • Deã phaùt trieån (Simplified Development): ASP.NET cho pheùp baïn khai baùo vaø vieát maõ vaø ñôn giaûn hoaù vaán ñeà. • Taùch maõ vaø noäi dung ra hai phaàn khaùc nhau (Separation of code and Content): Trong moãi Web form baïn coù theå khai baùp moät soá thuû tuïc treân taäp tin vôùi caùc teân môû roäng .vb, trang naøy ñöôïc goïi laø "Code behind the Page" chöùa ñöïng noäi dung maõ nguoàn. Trong khi Web Form chöùa caùc ñoái töôïng tröïc quan mang tính giao dieän ngöôøi duøng. • Tính meàm deûo vaø khaû naêng naâng caáp (Improved Scalability): Cho pheùp chuùng ta quaûn lyù traïng thaùi cuûa caùc Session vaø taïo Form treân moät öùng duïng söû duïng heä thoáng nhieàu Server. • Hoã trôï cho nhieàu trình khaùch (Support for multi client): ASP.NET Controls (ñieàu khieån ASP.NET) coù theå töï ñoäng nhaän daïng trình khaùch ñeå hieån thò cho phuø hôïp. Chính vì vaäy, baïn seõ khoâng quan taâm ñeán vieäc phaûi vieát maõ nhö theá naøo ñeå nhaän daïng loaïi trình duyeät cuûa trình khaùch (Client) do ngöôøi söû duïng trieäu goïi trang ASP.NET. • Caùc Controls hay coøn goïi laø ñieàu khieån cuûa Web Form (New Web Form Controls): Laø nhöõng Controls coù theå xuaát ra maõ HTML 3.2 treân trình duyeät. Tuy nhieân, chuùng cho pheùp xuaát ra taát caû caùc ñieàu khieån cuûa caùc Platform khaùc nhö: Wire less phone, palm, pilots, pager vaø caùc thieát bò khaùc. • Xöû lyù treân phía trình chuû (Server Side Processing): ASP.NET thay ñoåi trang Web nhö moät ñoái töôïng treân Server Side, nhieàu thuoäc tính, phöông thöùc, ñoái töôïng vaø bieán coá söû duïng ñeå töï ñoäng taïo ra noäi dung trong maõ nguoàn baèng phaùt bieåu "Runat = Server".
 4. • Thay vì söû duïng moâ hình tích DLL, COM, DCOM tröôùc ñaây, trong tröôøng hôïp öùng duïng söû duïng coâng ngheä ASP.NET baïn coù theå söû duïng dòch vuï töông töï coù teân laø Web Services. 4. TOÙM TAÉT CAÙC ÑAËC ÑIEÅM MÔÙI CUÛA ASP.NET 4.1. Ñoái töôïng Pages Page (trang öùng duïng) söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån coù khaû naêng hoaït doäng vaø töông taùc vôùi nhau ngay treân trình chuû Web Server. Vôùi ñaëc ñieåm naøy, chuùng ta ñaõ giaûm thieåu quaù trình vieát maõ töông taùc giöõa caùc trang. Laäp trình trong moâi tröôøng ASP.NET töông töï nhö laäp trình thieát keá trong .NET Windows Forms. Do ñoù, caùc öùng duïng ASP.NET coøn goïi laø Web Forms. 4.2. HTML Server Side Controls Caùc thaønh phaàn ñieàu khieån HTML (HtmlControl) coù khaû naêng xöû lyù ngay treân trình chuû döïa vaøo thuoäc tính vaø phöông thöùc töông töï caùc hoaït ñoäng cuûa chuùng phía trình khaùch (söû duïng thuoäc tính runat=”server”). Nhöõng thaønh phaàn ñieàu khieån naøy coøn cho pheùp keát hôïp maõ xöû lyù cuûa trang ASP.NET vôùi moät söï kieän naøo ñoù phaùt sinh phía trình khaùch ñöôïc xem nhö ñang dieãn dòch treân trình chuû (moâ hình chuyeån giao) . 4.3. Rich Control Rich Control laø taäp caùc thaønh phaàn ñieàu khieån ña naêng, chuùng chaïy treân Server vaø coù theå taïo ra caùc phaàn töû cuõng nhö ñoái töôïng HTML phöùc hôïp cho trình khaùch. Chaúng haïn, Rich Control taïo ra khung löôùi (datagrid), lòch (calendar), baûng (table), khung nhìn (list view). Rich Control coøn cho pheùp raøng buoäc döõ lieäu vaø xöû lyù döõ lieäu töông töï nhö baïn ñang vieát moät öùng duïng ñeå baøn. 4.4. Web Services (caùc dòch vuï Web) Web Services (caùc dòch vuï Web) coù theå thay theá cho DLL, COM, DCOM tröôùc ñaây. Trang ASP.NET coù theå khoâng caàn hieån thò keát xuaát cho trình khaùch. Chuùng hoaït ñoäng nhö nhöõng chöông trình xöû lyù yeâu caàu ôû haäu caûnh. Ví duï nhö trong ASP.NET cuûa baïn coù theå laø moät lôùp ñoái töôïng cung caáp phöông thöcù traû veà giaù trò naøo ñoù khi nhaän ñöôïc yeâu caàu töø trình khaùch. 4.5. Caáu hình vaø phaân phoái Ñôn giaûn vaø deã daøng vôùi caùc taäp tin (web.config) caáu hình theo ñònh daïng vaên baûn XML. Caùc thaønh ñoái töôïng khoâng coøn phaûi ñaêng kyù vôùi heä thoáng tröôùc khi söû duïng nöõa (khoâng coøn duøng ñeán regsvr 32.exe nhö ñaõ söû duïng COM, DLL, DCOM trong taäp 1). Baïn chæ caàn copy caùc trang ASP.NET hay caùc ñoái töôïng leân maùy chuû, chæ ra vò trí cuûa chuùng. Chöông trình cuõng nhö dòch vuï cuûa baïn ñaõ coù theå saün saøng ñeå söû duïng. 4.6. Traïng thaùi Session Töï doäng quaûn lyù traïng thaùi cuûa ñoái töôïng Session vaø Application, baïn coù theå löu noäi dung cuûa Session hay Application cuûa moät öùng duïng ñaëc thuø naøo ñoù xuoáng caùc file treân ñóa ñeå söû duïng laïi. 4.7. Xöû lyù loãi Xöû lyù loãi (debug) vaø laàn veát ( tracing ) caùc coâng cuï gôõ loãi laàn veát thoâng tin ñöôïc naâng caáp vaø ñaùng tin caäy hôn. Moãi trang taøi lieäu coù theå söû duïng moät trang xöû lyù loãi rieâng bieät vaø keát xuaát noäi dung cuûa bieán ñeå theo doõi ngay trong quaù trình thöcï thi trang.
 5. Caùc trình gôõ loãi debug ñöôïc tích hôïp söû duïng cho moâi tröôøng ña ngoân ngöõ Visual Basic, C++, C#. Baïn coù theå taïo ra caùc thaønh phaàn ñoái töôïng töø C++, C# vaø trieäu goïi chuùng baèng ngoân ngöõ Visual Basic.NET theo cuøng cuù phaùp. 4.8. Quaûn lyù baûo maät Quaûn lyù baûo maät (Security mangement), chuùng ta coù theå taän duïng caùc dòch vuï ñaêng nhaäp (login) tuyø bieán cho trang taøi lieäu ASP.NET theo phong caùch cuûa Web hoaëc cô cheá ñaêng nhaäp vaø kieåm tra quyeàn xuaát döïa treân heä thoáng baûo maät cuûa heä ñieàu haønh. 4.9. Tuyø bieán vuøng ñeäm treân trình chuû Baèøng caùch söû duïng tuyø bieán vuøng ñeäm treân trình chuû (Custom Server Caching) cuûa kieán truùc ASP.NET ñöôïc quaûn lyù raát linh ñoäng. Baïn coù theå töï taïo caùc vuøng ñeäm rieâng chöùa moät kieåu giaù trò vaø ñoái töôïng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa trang nhaèm taêng toác cho öùng duïng. 4.10. Moät taäp caùc ñoái töôïng ASP.NET hoã trôï moät taäp phong phuù caùc thö vieän, lôùp vaø ñoái töôïng, nhaèm phuïc vuï cho haàu heát nhöõng gì maø caùc nhaø phaùt trieån öùng duïng caàn ñeán khi laøm vieäc vôùi ASP.NET. Baèng caùc thö vieän naøy, coâng vieäc vieát öùng duïng cho Web trôû neân deã daøng vaø ñôn giaûn hôn bao giôø heát. Ví duï nhö baïn coù theå söû duïng caùc thaønh phaàn ñoái töôïng "Send Mail" ñeå göûi nhaän thö, ñoái töôïng maõ hoaù vaø giaûi maõ thoâng tin, ñoái töôïng ñeám soá ngöôøi truy caäp trang Web (Counter), ñoái töôïng truy xuaát döõ lieäu ADO, ñoái töôïng truy caäp caùc dòch vuï maïng, ñoái töôïng ñoïc ghi treân heä thoáng NTFS, ñoái töôïng ghi ra logfile cuûa heä ñieàu haønh, … Löu yù raèng, caùc ñoái töôïng noäi taïi khaùc nhau nhö: Request, Response, Form, Cookies, Server Variables ñeàu ñöôïc giöõ laïi vaø hoaøn toaøn töông thích vôùi ASP. Tuy nhieân ASP.NET ñaõ cung caáp theâm cho nhöõng ñoái töôïng naøy raát nhieàu thuoäc tính vaø phöông thöùc môùi giuùp naâng cao khaû naêng xöû lyù cho öùng duïng.
 6. 5. CAØI ÑAËT VS.NET 2003 Ñeå caøi ñaët VS.NET 2003 baïn söû duïng 4 ñóa, ñaàu tieân ñöa ñóa thöù nhaát sau ñoù maùy tinh yeâu caàu ñóa keá tieáp baïn cho ñóa thöù 3. Sau khi caøi ñaët ñóa thöù 3 xong ñóa keá tieáp laø ñóa thöù 2. Neáu coù caøi ñaët MSDN thì caøi tieáp ñóa thöù 4. Tuy nhieân, ñeå caøi ñaët VS.NET treân heä ñieàu haønh Windows 2000 thì baïn caàn ca SP3 trôû veà sau. Ngoaøi ra, trong khi caøi ñaët ñóa thöù 3 neáu coù phaùt sinh loãi vaø yeâu caàu xuaát hieän laø retry hay irgnore thì baïn ruùt ñóa ñoù ra ñöa ñóa khaùc vaøo vaø nhaán retry, xs laïi xuaát hieän baây giôø baïn ñöa ñóa ñang caøi ñaët trôû laïi vaø nhaán retry ñeå boû qua caùc taäp tin bò thieáu. Khi caøi ñaët VS.NET 2003, neáu söû duïng VB.NET thì baïn khoâng neân caøi ñaët C#, C++ vaø J# ñeå giaûm bôùt dung löôïng caøi ñaët. Löu yù raèng, chuùng ta caàn caøi ñaët .NET Framework vì ñoù laø kernel chính cuûa .NET. 6. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG TRONG IIS Windows 2000, baèng caùch choïn menu coù teân Internet Information Service, cöûa soå IIS xuaát hieän nhö hình 20-7. Hình: Cöûa soå IIS Trong IIS luoân luoân toàn taïi hai Web Site laø Administration Web Site (duøng cho vieäc caáu hình IIS), Default Web Site (öùng duïng Web maëc ñònh). Default Web Site ñöôïc caáu hình maëc ñònh öùng vôùi thö muïc goác, trong tröôøng hôïp naøy chính laø thö muïc C:\inetpub\wwwroot\. Tuy nhieân, baïn coù theå thay ñoåi thö muïc maëc ñònh naøy baèng caùch caáu hình trong IIS. Maët khaùc, sau khi baïn caøi ñaët IIS xong, treân trình duyeät Web (IE chaúng haïn), baïn coù theå söû duïng caùc trang Web maëc ñònh cuûa Windows baèng caùch goõ: http://localhost/ (cuøng vôùi thö muïc con) nhö hay http://servername/. Trong tröôøng hôïp maùy cuûa baïn coù caáu hình card maïng vôùi ñòa chæ IP, baïn cuõng coù theå goïi trang Web baèng caùch goõ nhö sau: http://192.168.101.207/. Ñeå khôûi ñoäng moät öùng duïng Web Site trong IIS ñang ôû cheá ñoä döøng hay ngöøng hoaït ñoäng, baïn coù theå choïn teân öùng duïng Web ñoù vaø baám nuùt Start nhö hình sau.
 7. Hình: Start moät öùng duïng Web Site Tuy nhieân, töông töï nhö vaäy trong tröôøng hôïp muoán ngöøng moät öùng duïng Web Site ñang chaïy, baïn coù theå choïn teân Web Site vaø choïn nuùt Stop hay Pause nhö hình sau. Hình: Döøng moät öùng duïng Ñeå caäp nhaät laïi moät soá thoâng soá cuûa öùng duïng Web Site trong IIS, baïn choïn teân öùng duïng vaø R- Click | Properties, giaû söû trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta choïn teân öùng duïng coù teân laø ASPNET cöûa soå xuaát hieän nhö hình sau.
 8. Hình: Caäp nhaät caáu hình cuûa öùng duïng ASPNET 6.1. Thoâng tin cuûa Web Site Cöûa soå naøy bao goàm 10 ngaên, ngaên thöù nhaát coøn goïi laø Web Site, ngaên naøy bao goàm caùc thoâng tin nhö sau: 6.1.1. Description Teân cuûa öùng duïng duøng ñeå tham khaûo. Trong tröôøng hôïp öùng duïng ñính keøm, chuùng ta cung caáp giaù trò cho Description laø Intershop. 6.1.2. IP Address Ñòa chæ card maïng cuûa trình chuû, teân cuûa Server hay baïn coù theå cung caáp localhost. Trong tröôøng hôïp Server cuûa baïn coù nhieàu IP, baïn cuõng coù theå choïn All Unassigned thay vì chæ ñònh moät ñòa chæ IP nhö treân. 6.1.3. Port Port (Coång) chuaån cho öùng duïng Web laø 80, ñieàu naøy coù nghóa laø khi ngöôøi duøng goõ ñòa chæ treân http://localhost/, http://192.168.101.207/ trình duyeät hay goõ teân mieàn nhö http://www.intershop.com. Trong tröôøng hôïp baïn caáu hình Port khaùc vôùi Port chuaån, chaúng haïn Port coù soá laø 81, treân trình duyeät ngöôøi duøng phaûi goõ töông öùng: http://localhost:81, http://192.168.101.207:81/ hay goõ teân mieàn nhö http://www.intershop.com:81/. 6.1.4. Connections Baïn coù theå giôùi haïn soá keát noái (Connections) töø ngöôøi duøng vaøo öùng duïng baèng caùch choïn soá cuï theå trong phaàn naøy. Giaù trò maëc ñònh laø khoâng giôùi haïn (Unlimited). Theâm vaøo ñoù, baïn cuõng coù theå khai baùo tham soá thôøi gian keát noái (maëc ñònh 900 giaây). 6.1.5. SSL Port Ngoaøi ra, trong phaàn naøy coøn coù tham soá SSL Port (Security Socket Layer), ñeå tham khaûo chi tieát veà SSL, baïn coù theå tìm ñoïc phaàn caáu hình SSL ñoái vôùi trình khaùch vaø trình chuû trong taäp 2 saép phaùt haønh.
 9. 6.2. Home Directory Phaàn thö muïc öùng duïng (Home Directory) bao goàm caùc böôùc caáu hình öùng duïng Web, baèng vieäc troû ñeán thö muïc chöùa taäp tin (Web Folder), trong tröôøng hôïp naøy laø thö muïc intershop trong thö muïc C:\Inetpub\wwwroot\ chaúng haïn. Ngoaøi ra, trong phaàn naøy chuùng ta caàn xaùc ñònh caùc quyeàn truy caäp treân öùng duïng nhö hình sau. Hình: Home Directory 6.2.1. Local Path Local Path (ñöôøng daãn cuïc boä) laø vò trí cuûa thö muïc cuûa öùng duïng maø baïn caàn khai baùo. Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng taäp tin ASP, HTML, JS, CSS vaø taäp tin hình aûnh cuõng nhö caùc taäp tin khaùc coù theå goïi treân trình duyeät ñeàu ñöôïc ñaët trong thö muïc naøy. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng toâi ñang söû duïng thö muïc maëc ñònh laø C:\inetpub\wwwroot\intershop\. Ñeå thay ñoåi thö muïc öùng duïng, baïn coù theå choïn nuùt Browse.., laäp töùc cöûa soå lieät keâ thö muïc treân maùy xuaát hieän nhö hình sau.
 10. Hình: Danh saùch thö muïc Trong tröôøng hôïp thö muïc cuûa öùng duïng naèm treân maïng cuïc boä, baïn coù theå choïn tuyø choïn thöù hai trong Home Directory vaø cung caáp teân server, teân thö muïc chia seû (share) nhö hình sau. Hình: Thö muïc öùng duïng treân maïng
 11. 6.2.2. Caùc tuyø choïn khaùc Trong thôøi gian thieát keá öùng duïng, neáu baïn trình baøy danh saùch thö muïc cuõng nhö taäp tin treân trình duyeät nhö caùc trình baøy trong Windows Explorer nhö hình sau, baïn coù theå choïn tuyø choïn Directory Browsing. Hình: Danh saùch thö muïc vaø file treân trình duyeät Tuy nhieân, sau khi öùng duïng ñi vaøo hoaït ñoäng, baïn caàn boû tuyø choïn naøy. Khi ñoù, trình duyeät seõ trình baøy thoâng tin döôùi daïng trang Web (trang maëc ñònh) cho duø hoï khoâng goõ ñích danh teân trang Web. Chaúng haïn, maëc ñònh cuûa homepage laø trang index.asp, neáu baïn khoâng goõ trang naøy maø chæ goïi nhö: http://localhost/, laäp töùc trang index.asp xuaát hieän nhö hình sau thay vì nhö hình 20-15 (neáu choïn tuyø choïn Directory Browsing).
 12. Hình: Khoâng choïn tuyø choïn Directory Browsing Ngoaøi ra, neáu baïn muoán cho pheùp ngöôøi duøng ghi taäp tin vaøo thö muïc Web töø phía trình khaùch (trình duyeät), baïn coù theå choïn vaøo tuyø choïn Write. Tuy nhieân, baïn caån thaän khi cung caáp tuyø choïn naøy, bôûi vì ñaây laø moät trong nhöõng ñöôøng maø moät soá Hacker taán coâng öùng duïng Web. 6.3. Documents Neáu baïn muoán trình baøy moät trang maëc ñònh moãi khi ngöôøi söû duïng ñöôïc trieäu goïi öùng duïng Web Site, baïn coù theå khai baùo chuùng trong phaàn Documents nhö hình sau. Hình: Caáu hình Documents Neáu baïn muoán theâm trang maëc ñònh, baïn coù theå choïn nuùt Add vaø cung caáp teân taäp tin maëc ñònh nhö hình. Hình: Theâm trang maëc ñònh cuûa öùng duïng
 13. Ñeå caáu hình öùng duïng Web trong IIS, baïn coù theå thöïc hieän caùc böôùc nhö trình baøy trong taäp 1. Neáu baïn söû duïng heä ñieàu haønh Windows Server 2003, baïn coù theå tham khaûo caùch caáu hình öùng duïng Web trong IIS 6.0 trong chöông caáu hình öùng duïng Web. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng toâi söû duïng thö muïc coù teân myaspx trong thö muïc wwwroot vaø caáu hình thö muïc nhö öùng duïng maëc ñònh nhö hình 2-16. Ñieàu naøy coù nghóa laø cho pheùp ngöôøi söû duïng goïi chuùng treân trình duyeät baèng caùch goõ http://localhost/. Hình 2-16: Caáu hình myaspx trong IIS 5.0 Sau ñoù, baïn coù theå khai baùo trang hello.aspx vôùi noäi dung cô baûn nhaát nhö ví duï 2-1. Ví duï 2-1: Noäi dung trang Hello.aspx Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) ‘ Xuaát chuoãi Welcome to Code of ASPX. Ra trình duyeät Response.Write("Welcome to Code of ASPX.") End Sub ASPX Testing ‘ Xuaát chuoãi Welcome to ASPX Page. Ra trình duyeät Welcome to ASPX Page.
 14. Kieåm tra chuùng coù thöïc thi hay khoâng baèng caùch trieäu goïi noù treân trình duyeät (http://localhost/hello.aspx) keát quaû xuaát hieän nhö hình 2-17. Hình 2-17: Keát quaû cuûa trang hello.aspx
 15. BAØI 2:.NET FRAMEWORK VAØ TRANG ASP.NET 1. GIÔÙI THIEÄU .NET FRAMEWORK .NET Framework laø cô sôû haï taàng baèng vieäc cung caáp cho ngöôøi duøng caùch thöùc söû duïng ña ngoân ngöõ laäp trình ñeå truy caäp thoâng tin, file, hoaëc caùc chöông trình cuûa hoï ôû moïi luùc moïi nôi treân moïi caáu hình phaàn cöùng vaø thieát bò. Taâm ñieåm cuûa .NET Framework laø CLR (Comm Language Runtime) vaø taäp phaân caáp caùc boä thö vieän hôïp nhaát vaø ASP.NET. CLR quaûn lyù söï thöïc thi cuûa ñoaïn maõ .NET vaø cung caáp caùc dòch vuï taïo quaù trình phaùt trieån chöông trình öùng duïng deã daøng hôn. Caùc trình bieân dòch vaø caùc coâng cuï laøm cho chöùc naêng cuûa thö vieän thöïc thi runtime trôû neân phong phuù vaø hieäu quaû hôn. Ngoaøi ra, dòch vuï Web trong .NET Framework cho pheùp baïn phaùt trieån öùng duïng Internet hay Intranet trong hieän taïi laãn töông lai baèng baát cöù ngoân ngöõ laäp trình vaø truy caäp ñeán heä thoáng baát kyø. CLR cung caáp söï deã daøng cho caùc nhaø phaùt trieån Visual Basic .NET khi thieát keá vaø xaây döïng öùng duïng maø nhöõng ñoái töôïng cuûa chuùng coù theå töông taùc vôùi caùc ñoái töôïng ñöôïc vieát baèng ngoân ngöõ khaùc. Söï töông taùc naøy coù theå bôûi vì caùc trình bieân dòch ngoân ngöõ vaø caùc coâng cuï phaùt trieån höôùng ñeán söû duïng CLR vôùi moät heä thoáng kieåu döõ lieäu chung ñònh nghóa bôûi thö vieän runtime nhö hình sau. NET Framework Visual Basic C ++ C# ... CLS – Common Language Speciftcation Web Service User Interface Visual Studio Data and XML .NET Base Class Library CLR – Common Language Runtime Hình 2-1: Kieán truùc .NET Framework Baïn coù theå tham khaûo taát caû nhöõng thaønh phaàn caáu thaønh trong .NET Framework nhö hình 2-1, möùc treân cuøng laø trình bieân dòch Visual Basic hoaëc caùc trình bieân dòch cuûa caùc ngoân ngöõ khaùc trong boä Visual Studio .NET. Trong hình 2-1, cuõng cho bieát baïn coù theå söû duïng Visual Studio.NET keát hôïp vôùi moâi tröôøng phaùt trieån (Intergrated Development Environment – IDE) ñeå laäp trình ASP.NET.
 16. .NET Framework coøn keát hôïp moâ hình laäp trình ñôn giaûn, deã söû duïng vôùi caùc giao thöùc môû vaø bieán ñoåi ñöôïc cuûa Internet. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy, .NET Framework bao goàm caùc ñaët ñieåm sau: Söï hôïp nhaát thoâng qua caùc chuaån Internet vaø hoã trôï caùc chuaån Web Service: Cho pheùp giao tieáp vôùi moïi öùng duïng phaùt trieån treân cô sôû haï taàng baát kyø maø khoâng caàn bieát ñeán chi tieát beân trong cô sôû haï taàng ñoù thoâng qua ñònh daïng XML baèng nghi thöùc SOAP (Simple Object Access Protocol). Khaû naêng bieán ñoåi ñöôïc: Ña soá caùc heä thoáng lôùn ñang söû duïng treân theá giôùi ñöôïc xaây döïng treân kieán truùc khoâng ñoàng boä. .NET Framework cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng coù khaû naêng bieán ñoåi vaø giao tieáp vôùi nhau giöõa caùc kieán truùc khaùc nhau. Hoã trôï nhieàu ngoân ngöõ: Nhöõng nhoùm laäp trình söû duïng ngoân ngöõ laäp trình khaùc nhau ñeå phaùt trieån öùng duïng do chuùng coù nhöõng tính öu vieäc cuûa töøng loaïi. .NET Framework cho pheùp trao ñoåi vaø giao tieáp giöõa caùc heä thoáng ñöôïc xaây döïng treân caùc ngoân ngöõ laäp trình khaùc nhau. Ngoaøi ra, chuùng ta coù theå söû duïng laïi nhöõng öùng duïng ñang toàn taïi maø khoâng caàn phaûi xaây döïng laïi töø ñaàu. Baûo maät toát hôn: Baûo maät laø moät trong nhöõng vaán ñeà gaây maát nhieàu thôøi gian cuûa ngöôøi laøm tin hoïc. Kieán truùc baûo maät cuûa .NET Framework ñöôïc thieát keá töø döôùi leân ñeå ñaûm baûo caùc öùng duïng vaø döõ lieäu ñöôïc baûo veä tinh vi döïa treân moâ hình evedence- base (baèng chöùng). Keá thöøa nhöõng dòch vuï cuûa heä ñieàu haønh: .NET Framework taän duïng lôïi theá ña daïng vaø phong phuù cuûa caùc thaønh phaàn trong heä ñieàu haønh ñang coù ñeå cung caáp cho ngöôøi söû duïng theo caùch thaân thieän vaø deã söû duïng hôn. Taùch bieät giöõa maõ nguoàn (code behind) vaø thaønh phaàn laø moät phaàn quan troïng cuûa .NET Framework. Ngoaøi ra, .NET Framework bieân dòch trang ASP.NET thaønh taäp tin DLL (Dynamic Link Library) khi ñöôïc goïi laàn ñaàu nhö hình 2-2, thay vì thoâng dòch chuùng nhö töøng thöïc hieän trong ASP 3.0. 2. BIEÂN DÒCH TRANG ASPX Khi ngöôøi söû duïng goïi trang ASPX laàn ñaàu tieân, IIS trieäu goïi trình bieân dòch dòch trang ASPX (trang Code-bihind) thaønh taäp tin Class. Keá tieáp, taäp tin Class naøy ñöôïc bieân dòch thaønh taäp tin DLL. Sau ñoù, trang DLL thöïc thi vaø traû veà keát quaû cho ngöôøi söû duïng. Code- Generate behind Parse ASPX Class Engine Request Taäp tin Taäp Instantiate ASPX tin Class Request Compile Respons Taäp tin DLL Respons Instantiate Process and Render
 17. Hình 2-2: Quaù trình bieân dòch trang ASP.NET Trong tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng goïi laïi trang ASPX laàn keá tieáp, thì taäp tin DLL seõ ñöôïc goïi vaø thöïc thi ñeå traû keát quaû veà cho ngöôøi söû duïng. Nhö vaäy, trang ASPX seõ bieân dòch laïi taäp tin DLL khi chuùng tìm thaáy caáu truùc cuûa noù thay ñoåi hoaëc chuùng khoâng tìm thaáy taäp tin DLL töông öùng trong thö muïc coù teân Temporary ASP.NET Files nhö hình 2-3. Toùm laïi, khi ngöôøi söû duïng truy caäp trang ASPX vaøo laàn ñaàu tieân thöôøng chaäm, nhöng neáu ngöôøi söû duïng truy caäp trang ASP.NET ñoù laàn keá tieáp thì quaù trình naøy seõ xaûy ra nhanh choùng. Löu yù raèng, baïn coù theå tìm thaáy caùc taäp tin DLL ñöôïc bieân dòch töø trang ASPX töông öùng nhö hình 2-2 trong thö muïc Temporary ASP.NET Files thuoäc thö muïc Microsoft.NET. Hình 2-3: Vò trí cuûa caùc taäp tin DLL 3. CAØI ÑAËT .NET FRAMEWORK 3.1. Yeâu caàu phaàn cöùng vaø phaàn meàm .NET Framework 1.0 chæ hoã trôï treân heä ñieàu haønh Windows 2000 (Professional vaø Server), Windows XP khoâng hoã trôï cho heä ñieàu haønh Windows 4.0 vaø Windows 9x. Baïn coù theå söû duïng .NET Framework 1.1 SDK tích hôïp trong heä ñieàu haønh Windows Server 2003. Ñeå caøi ñaët .NET Framework 1.0 SDK, baïn caàn coù caáu hình phaàn cöùng vaø phaàn meàm nhoû nhaát. Processor Server 133-MHz Intel Pentium-class processor. Operating .NET Framework 1.0 SDK coù theå caøi ñaët treân heä System ñieàu haønh:
 18. Windows 2000, vôùi Windows service pack 2.0. • Windows XP. • Löu yù: .NET Framework SDK khoâng hoã trôï treân Windows Millennium Edition vaø Microsoft Windows NT® 4.0. Memory 128 MB RAM ( toát nhaát 256 MB) Hard Disk 660 MB ñóa cöùng, 190 MB cho caùc yeâu caàu khaùc töùc laø khoaûn (850 MB total) Display 800 x 600 hay ñoä phaân giaûi cao hôn vôùi 256 maøu. Ñeå truy caäp ASP.NET, baïn caàn caøi ñaët Internet Information Services (IIS) vôùi .NET Framework. Trong tröôøng hôïp IIS caøi ñaët sau .NET Framework, ASP.NET seõ khoâng theå thöïc thi, baïn caàn ñaêng kyù Aspnet_isapi.dll baèng caùch söû duïng Regsvr32.exe. Neáu heä ñieàu haønh laø Windows Server 2003, baïn khoâng caàn caøi ñaët .NET Framework, bôûi vì .NET Framework 1.1 ñaõ ñöôïc tích hôïp saün. Trong tröôøng hôïp baïn muoán söû duïng .NET Framework 1.1 vôùi heä ñieàu haønh Windows 2000, baïn caàn caøi ñaët Service Pack môùi nhaát. 3.2. Caøi ñaët .NET Framework Neáu baïn ñang danh saùch heä ñieàu haønh Windows 2000, baïn coù theå caøi ñaët .NET Framework 1.0 baèng caùch choïn ñóa thöù 5 cuûa boä Visual Studio.NET (7 ñóa). Sau khi baïn keát thuùc caøi ñaët vaø caáu hình .NET Framework trong IIS, baïn coù theå kieåm tra baèng caùch choïn öùng duïng trong IIS (5.0) | R-Click | Properties | Home Directories | Configuration, cöûa soå xuaát hieän nhö hình 2-4 sau. Hình 2-4: Caáu hình trong IIS
 19. 4. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG TRONG IIS 5.0 Ñeå caáu hình öùng duïng Web trong IIS 5.0, chuùn ta söû duïng thö muïc coù teân myaspx trong thö muïc wwwroot vaø caáu hình thö muïc nhö öùng duïng maëc ñònh nhö hình 2-5. Ñieàu naøy coù nghóa laø cho pheùp ngöôøi söû duïng goïi chuùng treân trình duyeät baèng caùch goõ http://localhost/. Hình 2-5: Caáu hình myaspx trong IIS 5.0 Sau ñoù, baïn coù theå khai baùo trang hello.aspx vôùi noäi dung cô baûn nhaát nhö ví duï sau. Noäi dung trang Hello.aspx ------------------------------------------------------------------- Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) ‘ Xuaát chuoãi Welcome to Code of ASPX. Ra trình duyeät Response.Write("Welcome to Code of ASPX.") End Sub ASPX Testing ‘ Xuaát chuoãi Welcome to ASPX Page. Ra trình duyeät Welcome to ASPX Page.
 20. Kieåm tra chuùng coù thöïc thi hay khoâng baèng caùch trieäu goïi noù treân trình duyeät (http://localhost/hello.aspx) keát quaû xuaát hieän nhö hình 2-6. Hình 2-6: Keát quaû cuûa trang hello.aspx
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2