intTypePromotion=3

Giới thiệu giáo trình ASP.NET

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
11
download

Giới thiệu giáo trình ASP.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu giáo trình asp.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu giáo trình ASP.NET

 1. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Bài 1: Giới thiệu về ASP 1. Giới thiệu về ASP. ASP (Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản (Scripting) như VBScript, Javacript, và các thành phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ và hoàn chỉnh. 2. ASP file là gì? File được tạo với phần mở rộng .ASP. Trong file này chứa các thẻ HTML, Các kịch bản Scripting như VBSCript, JavaScript hay các lời gọi đến các components(Như DLL và ActiveX control) Các script của ASP được nằm trong cặp thẻ Khi cần sửa đổi các file ASP ta chỉ cần ghi lại trên server thôi. Vào nhưng lần saukhi trang ASP được gọi, các Script trong file ASP tự động biên dịch lại. Công nghệ ASP được xây dưng trực tiếp bên trong ; IIS(WinNT, 2000), Personal Webserver. 3. ASP làm việc như thế nào ? Trang HTML tĩnh: Trang web động (Dynamic):
 2. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giới thiệu về IIS- Internet Information Server. a. IIS là gì? Microsoft Internet Information Server là một ứng dụng server chuyển giao thông tin bằng việc sử dụng giao thức chuyển đổi siêu văn bản HTTP b. IIS có thể làm được gì? Xuất bản một Home page lên Internet. Tạo các giao dịch thương mại điện tử trên Internet( Quá trình giao dịch, đặt hàng…) Cho phép người dùng từ xa có thể truy xuất Cơ sở dữ liệu (Data Base Remote Access) … 10. ISS hoạt động như thế nào ? Web, về cơ bản thực sự là một hệ thống các yêu cầu (Request) và các đáp ứng (Response). IIS phản hồi lại các yêu cầu đòi thông tin của Web Browser. IIS lắng nghe các yêu cầu đó từ phía Users trên một mạng sử dụng WWW. 11. Cài đặt IIS. 12. Ví dụ và thực hiện chạy file ASP. =#12:00:00 AM#) then%> Good Morning!
 3. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Hello !
 4. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Bài 2: Lập trình với ASP. 1. Khai báo biến. Không bắt buộc nhưng nên khai báo để kiểm soát và bắt lỗi. - Nên sử dụng ở ngay đầu mỗi tệp ASP. - Cú pháp: Dim biến 1, biến 2… - Để khai báo mảng: - i. Dim a(10) : chỉ số chạy từ 0->10 do đó có 11 phần tử. ii. Khi khai báo nên sử dụng các tiền tố: Dạng dữ liệu Tiền tố (prefix) Boolean Bln Byte Byt Double Dbl Integer Int Long Lng Object Obj String Str ADO command Cmd ADO connection Cnn ………………….. 2. Khai báo hằng số. CONST tên hằng= giá trị 3. Các đối tượng xây dựng sẵn trong ASP. Trong ASP có 5 đối tượng phục vụ cho việc sử dụng toàn bộ. + Request: Lấy thông tin từ User + Response: Gửi thông tin từ Server tới User. + Server: Dùng để điều khiển IIS + Session: Dùng để lưu trữ các thông tin như các cài đặt, thay đổi cho một phiên làm việc hiện thời của User. + Application: Dùng để chia sẻ các thông tin cấp ứng dụng và điều khiển các thiết lập cho toàn bộ quá trình chạy ứng dụng
 5. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Bài 3: Cấu trúc điều khiển lệnh và Hàm. 1. Các cấu trúc điều khiển. A. Cấu trúc điều kiện IF..THEN..ELSE..IF Cú pháp: Ngoài ra có thể sử dụng cấu trúc IF.. THEN. . . . ELSEIF. . . END IF B. Cấu trúc lựa chọn select case…end select Cú pháp: Ví dụ: Hiện ngày giờ trên máy chủ và cho biết hôm nay là thứ mấy? C. Cấu trúc lặp tuần tự for…next. Dùng để lặp với số lần đã biết, tuy nhiên ta có thể ngắt bằng lệnh EXIT FOR. Cú pháp:
 6. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc D. Các Cấu trúc lặp . D.1 DO WHILE….LOOP. Cú pháp: D.2 WHILE….wend. Cú pháp: D.3 DO….Loop until Cú pháp:
 7. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Một số hàm hữu dụng trong ASP. 2. Các Hàm xử lý văn bản A. i. TRIM(xâu as string): Bỏ khoảng trắng hai đầu kí tự ii. LEFT(Xâu as string, n as interger): Lấy bên trái xâu n kí tự. iii. RIGHT(Xâu as string, n as interger): Lấy bên phải xâu n kí tự. iv. LCASE(Xâu as string) : Chuyển xâu về chữ thường v. UCASE(Xâu as string) : Chuyển xâu về chữ hoa vi. MID(xâu as string, n1, n2): Lấy n2 kí tự trong xâu bắt đầu từ vị trí n1. vii. CSTR(Biến): Hàm chuyển đổi biến thành kiểu string viii. Hàm JOIN/SPLIT(Xâu as string, kí tự ngăn cách): Sẽ Nối/Cắt xâu thành một/nhiều đoạn bằng cách xác định kí tự ngăn cách ở trên và cho các đoạn đó lần lượt vào một mảng. Ví du: B. Các hàm xử lý số. i. SQR(n): Căn bậc hai của n ii. INT(n) : Lấy phần nguyên n iii. MOD : Phép đồng dư iv. Toán tử \ : Chia nguyên v. Round(số, n) : Làm tròn số với n chữ số thập phân vi. RND(): Trả về số ngẫu nhiên bất kì trong khoảng [0,1] C. Các hàm về ngày tháng thời gian.
 8. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc 3. Thủ tục và Hàm. 4. Bài tập ứng dụng. Bài 4: Xây dựng các ứng dung ASP. 1. Các thẻ HTML. 2. Thẻ FORM. 3. Thẻ INPUT. 4. Tạo vùng nhập dữ liệu gồm nhiều dòng và cột. 5. Tạo COMBO BOX. 6. Các ví dụ cơ bản. 7. Bài tập ứng dụng. Bài 5 : Hệ quản trị CSDL MS Access 2003 Bài 6 : SQL- Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc Structure Query Language
 9. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Bài 7: Kết nối truy xuất Database. 1. ADO là gì? 2. Cách thức truy xuất database bằng ADO trong ASP. 3. Tạo kết nối ADO (ADO Connection). 4. Sử dụng ADO Recordset 5. Sử dụng ADO SQL. 6. Một số ví dụ & bài tập áp dụng. Bài 8: Xây dựng ứng dụng ASP hoàn chỉnh 1. Quản lý môi trường trong ASP 2. Sử dụng Cookie trong ASP. 3. Làm việc với Session Object. 4. Xây dựng hệ thống bảo mật sử dụng CSDL. Bài 9: Một số ứng dụng mẫu. - Xây dựng ứng dụng Calender. - Xây dựng ứng dụng Guess Book. - Xây dựng ứng dụng Directory List.xây dựng ứng dụng Barchat. Bài 10: Phân tích thiết kế các bài toán Thương mại điện tử (bán hàng, quảng cáo…) Các bài toán quản lý ( Quản lý nhân sự, biển số, số điện thoại, Quản lý các trung tâm ngoại ngữ tin học, Quản lý việc cấp chứng chỉ….) Các web site thiết kế quảng cáo, tự động hoá Website… Xây dựng các forum cho việc trao đổi thông tin-diễn đàn.
 10. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc Bài 1: Giới thiệu về ASP ............................................................................................................ 1 1. Giới thiệu về ASP. .......................................................................................................... 1 2. ASP file là gì? ................................................................................................................. 1 3. ASP làm việc như thế nào ?............................................................................................ 1 4. Giới thiệu về IIS- Internet Information Server. .............................................................. 2 5. ISS hoạt động như thế nào ? ........................................................................................... 2 6. Cài đặt IIS. ...................................................................................................................... 2 7. Ví dụ và thực hiện chạy file ASP. .................................................................................. 2 Bài 2: Lập trình với ASP. ........................................................................................................... 4 1. Khai báo biến. ................................................................................................................. 4 2. Khai báo hằng số............................................................................................................. 4 3. Các đối tượng xây dựng sẵn trong ASP.......................................................................... 4 4. Các ví dụ & bài tập về ASP. .......................................... Error! Bookmark not defined. Bài 3: Cấu trúc điều khiển lệnh và Hàm. .................................................................................... 4 1. Các cấu trúc điều khiển................................................................................................... 5 2. Một số hàm hữu dụng trong ASP. .................................................................................. 7 3. Thủ tục và Hàm............................................................................................................... 8 4. Bài tập ứng dụng............................................................................................................. 8 Bài 4: Xây dựng các ứng dung ASP. .......................................................................................... 8 1. Các thẻ HTML. ............................................................................................................... 8 2. Thẻ FORM...................................................................................................................... 8 3. Thẻ INPUT. .................................................................................................................... 8 4. Tạo vùng nhập dữ liệu gồm nhiều dòng và cột............................................................... 8 5. Tạo COMBO BOX. ........................................................................................................ 8 6. Các ví dụ cơ bản. ............................................................................................................ 8 7. Bài tập ứng dụng............................................................................................................. 8 Bài 5 : Hệ quản trị CSDL MS Access 2003 .............................................................................. 8 Bài 6 : SQL- Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ............................................................................. 8 Structure Query Language .......................................................................................................... 8 Bài 7: Kết nối truy xuất Database............................................................................................... 9 1. ADO là gì? ...................................................................................................................... 9 2. Cách thức truy xuất database bằng ADO trong ASP..................................................... 9 3. Tạo kết nối ADO (ADO Connection)............................................................................. 9 4. Sử dụng ADO Recordset ................................................................................................ 9 5. Sử dụng ADO SQL......................................................................................................... 9 6. Một số ví dụ & bài tập áp dụng. ..................................................................................... 9 Bài 8: Xây dựng ứng dụng ASP hoàn chỉnh............................................................................... 9 1. Quản lý môi trường trong ASP ....................................................................................... 9 2. Sử dụng Cookie trong ASP............................................................................................. 9 3. Làm việc với Session Object. ......................................................................................... 9 4. Xây dựng hệ thống bảo mật sử dụng CSDL. .................................................................. 9 Bài 9: Một số ứng dụng mẫu....................................................................................................... 9 Bài 10: Phân tích thiết kế các bài toán........................................................................................ 9
 11. Ebook được upload tại www.viet-ebook.co.cc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản