intTypePromotion=1

Giáo trình cây rừng part 10

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
92
lượt xem
29
download

Giáo trình cây rừng part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây gỗ lớn, thân lớn có múi Vỏ xám vàng, mủn nh- cám Lá đơn Lá hỡ trái xoan, hỡ trứng hoặc nh nh gần tròn Đuôi lá men cuống Mặt d-ới phủ đầy lông hỡ sao màu nh nâu vàng nhạt, vò lá màu đỏ t-ơi Gân MLLC nổi rõ mặt sau Kí th-ớc lá lớn: 20-60 x 20-40 cm Lõi thọ Gmelina arborea Cây gỗ lớn Vỏ bong mảng có nhiều lỗ bỡ lớn Lá đơn Lá hỡ trứng hoặc gần tròn nh Đuôi lá hỡ nêm rộng nh Mặt d-ới lá màu xanh hay vàng nhạt phủ lông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cây rừng part 10

 1. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Verbenaceae
 2. TÕch Lâi thä Tectona grandis Gmelina arborea C©y gç lín C©y gç lín, th©n lín cã mói Vá x¸m vµng, mñn nh- c¸m Vá bong m¶ng cã nhiÒu lç bì ín l L¸ ®¬n L¸ ®¬n L¸ hì trøng hoÆc gÇn trßn nh L¸ hì tr¸i xoan, hì trøng hoÆc nh nh gÇn trßn Đu«i l¸ men cuèng Đu«i l¸ hì nªm réng nh MÆt d-íi phñ ®Çy l«ng hì sao mµu nh MÆt d-íi l¸ mµu xanh hay vµng nh¹t n©u vµng nh¹t, vß l¸ mµu ®á t-¬i phñ l«ng mÞ n G©n MLLC næi râ mÆt sau G©n 3-5 g©n gèc KÝ th-íc l¸ lín: 20-60 x 20-40 cm ch N¸ch g©n l¸ mÆt trªn cã tuyÕn dÑt
 3. Tectona grandis Gmelina arborea HT chïm hoÆc xim VC Hoa tù hì xim viªn chïy nh K hì chu«ng mÐp cã 5 ră K hì chu«ng mÐp cã 5 ră nh ng nh ng C hì èng cã 5-6 c¸nh phÝ ngoµi nh a C hîp thµnh 2 m«i, m«i trªn nguyªn, phñ l«ng vµ cã tuyÕn hoÆc h¬i lâm, m«i d-íi xÎ 3 A 5-6 h¬i lé ra ngoµi A 4 cã 2 nhÞdµi lé ra ngoµi BÇu hì nãn ®Çu nhuþ xÎ 2 nh BÇu hì cÇu ®Çu nhuþ xÎ 2 nh Qu¶ h¹ch, hì cÇu, phñ dÇy l«ng nh Qu¶ h¹ch chÝ mµu n©u n hì sao. K ph¸t triÓn bao kÝ qu¶. nh n H¹ch cã 4 «, 1 h¹t H¹t 1-2, Ý khi 3-4. t Vá h¹t cøng ®Ø cã lç nhá nh
 4. Bé Zingiberales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Zingiberaceae C©y th©n cã sèng l©u nă cã th©n rÔ ph¸t triÓn d¹ng cñ chøa nhiÒu m chÊt dù trữ ph©n ®èt trong ®Êt , Th©n gi¶ khÝsinh do c¸c bÑ l¸ bäc lÊy nhau t¹o thµnh PhiÕn l¸ lín nèi víi bÑ bëi cuèng ng¾n, giữ cuèng vµ bÑ cã 1 l-ìi a nhá Hoa tù b«ng mäc lªn tõ th©n rÔ n¾m s¸t mÆt ®Êt ®«i khi cã cu«ng dµi xuyªn qua th©n gi¶ Hoa l-ìng tÝ kh«ng ®Òu M3 nh K mµu lôc phÇn d-íi hîp thµnh èng, phÇn trªn lµ 3 thuú kh«ng ®Òu nhau C phÇn d-íi t¹o thµnh èng phÇn trªn chia thµnh 3 thuú ChØcã 1 nhÞsinh s¶n G (h¹) 3:3:  Qu¶ nang Ý khi lµ qu¶ mäng. H¹t th-êng cã vá gi¶ bäc t
 5. Loµi ®¹i diÖn trong hä Zingiberaceae
 6. Sa nh©n Amomum echinosphaera Th©n rÔ bß ngang trong líp ®Êt mÆt chia nhiÒu ®èt. Mçi ®èt mang 1 vßng rÔ, 1 vßng chåi, vµ 1 l¸ ë d¹ng mo Th©n gi¶ khÝsinh mäc t¶n cao  2m ĐK 0.5-3 cm L¸ ®¬n hì tr¸i xoan ngän gi¸o, 2 mÆt l¸ nh½n bãng nh Cuèng l¸ ng¾n bÑ hì èng dµi cã khÝ däc, thì lì bµo quanh th©n gi¶ nh a aa mÐp trßn. Hoa tù b«ng mäc tõ th©n rÔ mang nhiÒu l¸ b¾c hì bÑ. Hoa l-ìng tÝ nh nh K hîp gèc phÝ trªn xÎ 3 thuú a C hîp gèc mµu tr¾ng vµng ®èm tÝ xÎ 3 thïy kh«ng ®Òu m A1 G (h¹) 3:3:  Qu¶ nang hì trøng trßn ĐK  1.5 cm, phÝ ngoµi cã nhiÒu gai mÒm nh a qu¶ chÝ mµu vµng thÉm n
 7. Bé Poales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Bambusoideae C©y lín, c©y bôi, Ý khi lµ d©y leo t Cã 2 lo¹i th©n: Th©n ngÇm vµ th©n khÝsinh Th©n ngÇm n»m s©u trong ®Êt, th¼ng hoÆc cong mµu tr¾ng ngµ, chia nhiÒu ®èt, mçi ®èt mang 1 chåi vµ 1 vßng rÔ, cã mo nang bao bäc. Mét sè chåi nh« khái mÆt ®Êt thµnh mă ng sau ph¸t triÓn thµnh th©n khÝsinh. Th©n ngÇm cã thÓ mäc côm, mäc t¶n hoÆc hçn hîp. Th©n khÝ sinh hì trô trßn, th-êng mäc th¼ng ®øng, mµu lôc, nh rçng ruét, chia nhiÒu ®èt, ngang vÞ trÝ ®èt cã v¸ch ngă . n Trªn mçi ®èt cã 1 chåi, 1 vßng rÔ, phÝ ngoµi cã mo nang a bao bäc. Cµnh cã cÊu t¹o nh- th©n khÝsinh nh-ng nhá h¬n.
 8. Cã 2 lo¹i l¸: L¸ quang hîp vµ L¸ mo (L¸ biÕn th¸i) L¸ quang hîp mäc c¸ch, xÕp thµnh 2 hµng trªn cµnh, gåm c¸c bé phËn phiÕn l¸, bÑ l¸, tai l¸ vµ l-ìi l¸, cuèng l¸ rÊt ng¾n, g©n l¸ song song L¸ mo xÕp lîp quanh mă hoÆc c¸c ®èt trªn th©n cµnh. Mo ng nang gåm c¸c bé phËn: L¸ mo, bÑ mo, tai mo, l-ìi mo. Hoa nhá l-ìng tÝ , Ý khi ®¬n tÝ , th-êng 2-3 hoa ®Ý trªn 1 nh t nh nh cuèng ng¾n t¹o thµnh b«ng chÐt (giÐ), gèc b«ng chÐt cã 2 l¸ chÐt hì vÈy (mµy). C¸c b«ng chÐt tËp hîp thµnh côm hì nh nh b«ng, hì ®Çu hoÆc chïm viªn chuú. Hoa cã cuèng ng¾n, nh gèc cã 2 l¸ b¾c nhá hì vÈy kh« x¸c (mµy nhá trong vµ nh mµy nhá ngoµi), bao hoa 2-3 c¸nh hì vÈy (mµy cùc nhá nh hoÆc trÊu). A1-6 chØnhÞdµi, bao phÊn ®Ý l-ng nh G 2-3:1:1 ®Çu nhuþ xÎ 2-3 hì l«ng chim nh Qu¶ thãc Ý khi lµ qu¶ kiªn hoÆc mäng t
 9. C¸c loµi ®¹i diÖn trong hä Bambusoideae
 10. Tre gai Luång Giang Nø a l¸ to Tró c cÇn VÇu ®¾ng c©u Bambusa Dendro- Melo- Schizosta- Indosasa spinosa calamus Phyllosta- calamus sp chium sinica membra- chys aff. pseudolima naceus bambusoide Th©n ngÇm Th©n ngÇm Th©n ngÇm Th©n ngÇm Th©n ngÇm Th©n ngÇm d¹ng cñ d¹ng cñ d¹ng roi hîp trôc hîp trôc ®¬n trôc Th©n K.sinh Th©n K.sinh Th©n K.sinh Th©n K.sinh Th©n K.sinh Th©n K.sinh mäc côm mäc côm mäc côm mäc côm mäc t¶n mäc t¶n Cao 14-18m 20-25m 15-17m 5-15m 3-7m 14-18m ĐK 8-11cm 12-18cm 3-5cm 3-5cm 1-2.5cm gèc 5-10cm Lãng dµi Lãng dµi Lãng dµi 60 Lãng dµi Lãng ng¾n Lãng dµi 25-35 cm 20-40cm -70cm,(1m) 40-60cm 40-60cm V¸ch dµy: V¸ch dµy: V¸ch dµy: V¸ch dµy: V¸ch máng V¸ch dµy: 2-2.5cm 2-3cm 0.3-0.5cm 0.2-0.4cm 1-1.5cm
 11. Bambusa Dendro- Melo- Schizosta- Phyllosta- Indosasa spinosa calamus chys aff. calamus sp chium sinica membra- bambusoide pseudolima naceus Vßng th©n ë c¸c ®èt Vßng mo Lãng mµu Lãng cã Lãng lóc h¬i næi râ, gèc cã vßng næi râ, xanh, vßng r·nh däc non phñ cã 1 vßng rÔ tõ c¸c ®èt kh«ng cã mo næi râ mµu vµng. phÊn vµ phÊn tr¾ng ë 1/3 th©n vßng rÔ, cã d-íi vßng MÊu h¬i næi l«ng tr¾ng 1 hay 2 bªn mäc ra c¸c vßng l«ng mo lµ 1 râ d-íi sau nh½n vßng mo cµnh phÊn râ ë 2 vßng phÊn vßng mo cã vßng ®èt bªn vßng tr¾ng 1 vßng phÊn næi râ mo tr¾ng C©y ph©n Th-êng cã Cµnh nhá C©y ph©n Ph©n cµnh Mçi ®èt cµnh dµy 1 cµnh lín mäc côm ë cµnh cao cao tõ 1/2 - th-êng cã 3 ®Æc ngay tõ dµi 2-3m vµ ®èt. ë c©y ®èt lÆn mçi 2/3 th©n, 2 cµnh gèc, cµnh 2-5 cµnh côt ngän ®èt mang cµnh ®iÓn chÝ 3 trªn nh nhá th-êng 1 nhiÒu cµnh hì 1 to 1 nh cµnh cã gai cµnh to = nhá gÇn ®Òu nhá cong vµ th©n chÝnh khoÎ v-¬n dµi
 12. Bambusa Dendro- Melo- Schizosta- Phyllosta- Indosasa spinosa calamus chys aff. calamus sp chium sinica membra- bambusoide pseudolima naceus BÑ mo hì nh Mo ë th©n BÑ mo hì nh Mo máng, Mo th©n Mo l©u rông thang réng réng, khi thang l¸ mo mÆt ngoµi hì tam nh phñ l«ng mÆt ngoµi non mµu hì tam nh cã líp phÊn gi¸c n©u, g©n phñ nhiÒu xanh vµng, gi¸c ®øng tr¾ng vµ däc næi râ l«ng x¸m. khi giµ mµu th¼ng cã 3 l«ng r¸p, l¸ tai mo nhá, Tai mo ph¸t nh¹t cã tai ngÊn mo hì dïi nh l¸ mo lËt triÓn l¸ mo mo nhá xo¾n lËt ngöa l-ìi hì tam nh ng-îc, mo cao 2- gi¸c lËt kh«ng cã tai 4mm ng-îc mo L¸ dµi L¸ dµi L¸ dµi L¸ dµi L¸ dµi L¸ dµi 15-35cm 10-20cm 5-25cm 9-10cm 15-25cm 6-17cm Réng Réng Réng Réng Réng Réng 2-3.5cm 1-2cm 1.5-5cm 1.5cm 3-4cm 1-2cm Cµnh mang L¸ hình G©n bªn 6- G©n nhá G©n bªn 6-9 G©n bªn 4-6 5-9 l¸ thuçn dµi 11 ®«i hì bµn cê nh ®«i næi râ ®«i
 13. Bambusa Dendro- Melo- Schizosta- Phyllosta- Indosasa spinosa calamus chys aff. calamus sp chium sinica membra- bambusoide pseudolima naceus Hoa tù b«ng HT viªn HT VC HT chïm HT VC HT mäc ë viªn chuú chuú ph©n mang nhiÒu VC mang nhiÒu gèc l¸ hoa ph©n nh¸nh nhiÒu nh¸nh nh¸nh, mçi l¸ b¾c mµu nhá nhiÒu nhiÒu nh¸nh mang lôc Ý b«ng chÐt t B«ng chÐt B«ng chÐt B«ng chÐt Mçi b«ng Mµy ngoµi B«ng chÐt phñ l«ng mµu vµng mang 4 hoa chÐt mang dÇy phñ nhá thu«n mÞ hì n nh r¬m 2-3 hoa phÊn tr¾ng, mµu vµng trë lªn thoi dµi 1.5- mµu vµng mµy trong r¬m Qu¶ hì nh 2.5 cm n©u ng¾n, mµy tr¸i xoan mang 1 hoa cùc nhá 3 hữ thô u mµu tr¾ng A 6 bao phÊn tÝm
 14. Ph©n líp Cau dõa Arecidae
 15. Bé Arecales ĐÆc ® iÓm chung cñ a hä Arecales C©y gç lín ®Õn c©y bôi d©y leo th-êng xanh Th©n th-êng ®øng th¼ng kh«ng ph©n cµnh, sÑo l¸ rông vßng quanh th©n râ L¸ ®¬n, sè l-îng Ý , xÎ thuú l«ng chim, ch©n vÞ gèc cuèng l¸ t t xoÌ réng thµnh bÑ bao quanh th©n ë nhữ loµi th©n ®øng th¼ng l¸ th-êng tËp chung trªn ngän ë ng nhữ loµi d©y leo l¸ th-êng mäc c¸ch däc th©n ng Hoa tù b«ng ®¬n hoÆc ph©n nh¸nh Cã l¸ b¾c lín d¹ng mo, hoa nhá ®¬n tÝ , t¹p tÝ , l-ìng tÝ nh nh nh K 3 rêi hoÆc hîp, C 3 xÕp vßng A 6-  G 3-6:1-3:1 Qu¶ mäng, h¹ch
 16. C¸c loµi ®¹i diÖn trong chi Calamus M©y nÕp Song mËt Song bét C. tetradactylus C. platyacanthus C. poilanei C©y leo C©y leo C©y leo Th©n khÝ sinh mäc thµnh Vá h¬i nøt däc, khi giµ Vá nøt däc s©u sï xì, côm bong m¶ng, thÞ vá th¬m t thÞ vá cã nhiÒu dÇu mµu t nhÑ, cã nhùa mµu vµng vµng, th¬m. L¸ hì tr¸i xoan dµi nh L¸ hì tr¸i xoan nh L¸ hì tr¸i xoan thu«n nh MÆt d-íi cã nhiÒu l«ng Hai mÆt cã l«ng hì nh MÆt trªn nh½n, mÆt d-íi nhá hì sao sím rông. nh sao cã l«ng hì sao nh L¸ cã tuyÕn ë n¸ch c¸c L¸ kh«ng cã tuyÕn L¸ kh«ng cã tuyÕn g©n cÊp 2 mÆt d-íi L¸ kÌm nhá hì ngän nh L¸ kÌm hì trøng mµu nh L¸ kÌm hì sîi sím nh gi¸o lôc, dµi 2cm, sím rông rông Hoa tù chïm Hoa tù b«ng Hoa tù b«ng viªn chuú
 17. C¸c chi cßn l¹i Cọbầ u Cä xÎ Bó ng b¸ng Cau Dõa Livistona Livistona Arenga Areca catechu Cocos cochinchinensis saribus pinnata, nucifera C©y th©n cét Th©n cét cao C©y cao 7-10m. C©y th©n cét C©y th©n cét, cao 10-20m, 20-25m, ®k 25- Th©n cét nhiÒu cao 20-35m. cã thÓ cao tíi ®-êng kÝ 25- nh 30cm, sÑo vßng vÕt sÑo vßng ®k15-20cm, 30m, ®k 35cm. 30cm quanh th©n râ quanh th©n.Th©n nhiÒu ®èt. Th©n nhiÒu ®èt. L¸ ®¬n dµi 2.5- L¸ ®¬n xÎ thuú L¸ ®¬n dµi 6- L¸ ®¬n dµi 1.5- L¸ ®¬n, dµi 3- 3.5m, phiÕn l¸ kiÓu ch©n vÞ , t 7m, xÎ nhiÒu 2m, phiÕn l¸ xÎ 7m xÎ thuú l«ng xÎ thuú s©u kiÓu phiÕn l¸ xÎ thuú thuú d¹ng l«ng thuú d¹ng l«ng chim, thuú l¸ s©u ®Õn giữ . ch©n vÞ thµnh t, a chim, ®u«i thuú chim, thuú l¸ hì gi¶i, dµi nh 90-100 thuú, C¸c thuú l¸ hì nh l¸ hì tai, mÐp nh dµi 30-50cm 45-50cm, ®Çu cã răng c-a®Ø cã răng thuú l¸ hì gi¶i nh gi¶i, cã 1 g©n nhän dÇn, lóc nh giữ ®Ø xÎ 2 kh«ng rñ. a nh th-a, mÆt d-íi th-a, lóc non non th-êng gÊp vµ rñ xuèng. l¸ phít tr¾ng. th-êng gÊp nÕp nÕp. theo chiÒu däc. Cuèng l¸ dµi 2- Ven cuèng l¸ cã BÑ l¸ xoÌ réng BÑ l¸ lín, d¹ng Gèc cuèng l¸ 3m, mÐp cuèng nhiÒu gai th«, vµ bao quanh mo, bäc vßng ph¸t triÓn thµnh l¸ phÝ gÇn gèc gai dµi 2-3cm a th©n, khi môc lé quanh th©n. bÑ lín, ë d¹ng cã nhiÒu gai th«. h¬i cong. râ nhiÒu sîi ®en. mo.
 18. Livistona Arenga Areca catechu Cocos Livistona cochinchinensis saribus pinnata, nucifera Hoa tù b«ng mo Hoa tù b«ng mo Hoa ®¬n tÝ nh Hoa ®¬n tÝ nh Hoa ®¬n tÝ nh dµi 1.5-2m, chia chia 7-8 nh¸nh cïng gèc, trªn cïng gèc. Hoa cïng gèc vµ 5-8 nh¸nh kÐp, kÐp, c¸c nh¸nh hoa tù kh¸c tù ë n¸ch l¸, cïng hoa tù. c¸c nh¸nh dµi dÑp dµi 15- nhau. Hoa tù ph©n nhiÒu Hoa tù hì nh 30-40cm, phñ 30cm kh«ng hì b«ng dµi nh nh¸nh, mo nang b«ng, ph©n l«ng n©u vµng. phñ l«ng. 90-120cm. 3. nhiÒu nh¸nh. Hoa kh«ng Hoa kh«ng Hoa ®ùc th-êng Hoa ®ùc ë phÇn Hoa ®ùc kh«ng cuèng, mäc tËp cuèng th-êng mäc thµnh ®«i. trªn, hoa c¸i to ®Òu, nhÞ 6, hoa chung 4-6 hoa. tËp chung tõng NhÞ 70-80. Hoa h¬n ë phÇn d-íi c¸i ë phÝ gèc a еi vµ trµng côm 3-5 hoa c¸i tr¶i ®Òu trªn hoa tù, hoa mµu b«ng, kh«ng mµu xanh vµng trªn b«ng; ®µi b«ng, gèc mçi tr¾ng vµng, nhÞ cuèng. BÇu 3 « d¹ng v¶y. NhÞ vµ trµng mµu hoa cã 2 l¸ b¾c 3-6, bÇu 1«, 1 sau chØ cã 1 nhiÒu vßi nhuþ xanh vµng, vßi c¸nh trµng hì nh no·n ®Ý gèc. nh ph¸t triÓn. 3. nhuþ 3. 3 c¹nh, bÇu 3 «. Qu¶ h¹ch, cã 3 Qu¶ h¹ch hì nh Qu¶ hì cÇu, nh Qu¶ hì tr¸i nh Qu¶ h¹ch hì nh c¹nh mê, ®k 20- trøng tr¸i xoan, 25, vá qu¶ giữ trøng tr¸i xoan, ®-êng kÝ 1- nh xoan, mäng a ®-êng kÝ 3cm, nh 1.5. Cuèng l¸ n-íc, ®-êng khi chÝ cã mµu nhiÒu x¬, vá n khi chÝ mµu n ng¾n, qu¶ chÝn kÝ 5cm, mang nh n©u vµng qu¶ trong ho¸ tÝ ®en, cuèng m mµu tÝ ®en. m 2-3 h¹t. gç cøng, ®Ø nh qu¶ ng¾n. cã 3 lç nhá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2