intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 5

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
206
lượt xem
123
download

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình CCNA bằng tiếng Việt dành cho học viên công nghệ - Phần 5 WAN gồm 5 bài giảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 5

 1. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ph n 5 : WAN BÀI 26: C U HÌNH PPP PAP VÀ CHAP 1. Gi i thi u : PPP (Point-to-Point Protocol) là giao th c óng gói c s d ng th c hi n k t n i trong m ng WAN. PPP bao g m LCP (Link Control Protocol) và NCP (Network Control Protocol). LCP c dùng thi t l p k t n i point-to-point, NCP dùng c u hình cho các giao th c l p m ng khác nhau. PPP có th c c u hình trên các interface v t lý sau : Asynchronous serial : c ng serial b t ng b Synchronous serial : c ng serial ng b High-Speed Serial Interface (HSSI) : c ng serial t c cao Integrated Services Digital Network (ISDN) Quá trình t o session c a PPP g m ba giai o n (phase): Link-establishment phase Authentication phase (tùy ch n) Network layer protocol phase Tùy ch n xác nh n (authentication) giúp cho vi c qu n lý m ng d dàng h n. PPP s d ng hai cách xác nh n là PAP (Password Authentication Protocol) và CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). PAP là d ng xác nh n two-way handshake. Sau khi t o liên k t node u xa s g i usename và password l p i l p l i cho n khi nh n c thông báo ch p nh n ho c t ch i. Password trong PAP c g i i d ng clear text (không mã hóa). CHAP là d ng xác nh n three-way handshake. Sau khi t o liên k t, router s g i thông i p “challenge” cho router u xa. Router u xa s g i l i m t giá tr c tính toán d a trên password và thông i p “challenge” cho router. Khi nh n c giá tr này, router s ki m tra l i xem có gi ng v i giá tr c a nó ã tính hay không. N u úng, thì router xem g i xác nh n úng và k t n i c thi t l p; ng c l i, k t n i s b ng t ngay l p t c. 2. Các câu l nh s d ng trong bài lab : username name password password C u hình tên và password cho CHAP và PAP. Tên và password này ph i gi ng v i router u xa. encapsulation ppp C u hình cho interface s d ng giao th c PPP ppp authentication (chap chap pap pap chap pap) C u hình cho interface s d ng PAP, CHAP, ho c c hai. Trong tr ng h p c hai c s d ng, giao th c u tiên c s d ng trong quá trình xác nh n; n u nh giao th c u b t ch i ho c router u xa yêu c u dùng giao th c th hai thì giao th c th hai c dùng. ppp pap sent-username username password password C u hình username và password cho PAP debug ppp authentication Xem trình t xác nh n c a PAP và CHAP VSIC Education Corporation Trang 164
 2. CCNA Tài li u dành cho h c viên 3. Mô t bài lab và hình : hình bài lab nh hình v . Hai router c t tên là Vsic, Vsic2 và c n i v i nhau b ng cáp serial. a ch IP c a các interface nh hình trên. 4. C u hình router : a) B c 1 : t tên và a ch cho các interface Vsic1#sh run Building configuration... Current configuration : 497 bytes version 12.1 hostname Vsic1 enable password cisco interface Serial0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 clockrate 64000 end Vsic2#sh run Building configuration... Current configuration : 423 bytes version 12.1 hostname Vsic2 enable password cisco interface Serial0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 end Chúng ta s ki m tra tr ng thái c a các c ng b ng câu l nh show ip interface brief Vsic2#sh ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 unassigned YES unset administratively down down Serial0 192.168.1.2 YES manual up up Serial1 unassigned YES unset administratively down down C ng serial c a router Vsic2 ã up. Làm t ng t ki m tra tr ng thái các c ng c a router Vsic1. Chúng ta s d ng câu l nh show interfaces serial bi t c các thông s c a interface serial các router Vsic2#sh interfaces serial 0 VSIC Education Corporation Trang 165
 3. CCNA Tài li u dành cho h c viên Serial0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.1.2/24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:02, output 00:00:01, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 15 packets input, 846 bytes, 0 no buffer Received 15 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 19 packets output, 1708 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up Vsic1#sh int s 0 Serial0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.1.1/24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:11:35 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 21 packets input, 2010 bytes, 0 no buffer Received 21 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 23 packets output, 1280 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 7 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up VSIC Education Corporation Trang 166
 4. CCNA Tài li u dành cho h c viên C hai c ng serial c a hai router u s d ng giao th c óng gói là HDLC và tr ng thái c a c hai u là up b) B c 2 : C u hình PPP PAP, CHAP C u hình PPP PAP ng router Vsic1, chúng ta s c u hình PPP cho interface serial 0 b ng câu l nh encapsulation ppp Vsic1(config)#in s0 Vsic1(config-if)#encapsulation ppp Ki m tra tr ng thái interface serial 0 c a router Vsic1 Vsic1#sh ip int brie Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 unassigned YES unset administratively down down Serial0 192.168.1.1 YES manual up down Serial1 unassigned YES unset administratively down down Vsic1#sh int s 0 Serial0 is up, line protocol is down Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.1.1/24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Keepalive set (10 sec) LCP REQsent Closed: IPCP, CDPCP Last input 00:00:08, output 00:00:01, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:00:15 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 1 packets input, 22 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 7 packets output, 98 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up Nh n xét : interface serial 0 c a router Vsic1 ã b down, ng ngh a v i interface serial 0 c a router Vsic2 c ng b down. Nguyên nhân là hai interface này s d ng giao th c óng gói khác nhau. (Interface serial 0 c a router Vsic1 s d ng PPP còn Vsic2 s d ng HDLC). Ví v y chúng ta ph i c u hình cho interface serial 0 c a router Vsic2 c ng s d ng giao th c PPP. Vsic2(config)#in s0 VSIC Education Corporation Trang 167
 5. CCNA Tài li u dành cho h c viên Vsic2(config-if)#encapsulation ppp Bây gi chúng ta s ki m tra tr ng thái c a các interface Vsic2#sh int s0 Serial0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.1.2/24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Keepalive set (10 sec) LCP Open Open: IPCP, CDPCP Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:00:18 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 15 packets input, 1004 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 13 packets output, 976 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up C hai interface c a hai router ã up tr l i. Do c hai ã c c u hình s d ng cùng giao th c óng gói là PPP. Tr c khi c u hình PAP cho hai interface chúng ta s d ng câu l nh debug ppp authentication xem trình t trao i thông tin c a PAP. Vsic2#debug ppp authentication PPP authentication debugging is on Chúng ta s c u hình PAP cho c hai interface serial 0 nh sau : Vsic1(config)#username Vsic2 password cisco Vsic1(config)#in s0 Vsic1(config-if)#ppp authentication pap Vsic1(config-if)#ppp pap sent-username Vsic1 password cisco Vsic2(config)#username Vsic1 password cisco Vsic2(config)#in s0 Vsic2(config-if)#ppp authentication pap Vsic2(config-if)#ppp pap sent-username Vsic2 password cisco L uý: Trong câu l nh username name password password , name và password ph i trùng v i name và password c a router u xa. VSIC Education Corporation Trang 168
 6. CCNA Tài li u dành cho h c viên Còn trong câu l nh ppp pap sent-username name password password , name và password là c a chính router chúng ta c u hình Sau khi chúng ta c u hình PAP xong trên route Vsic2, thì màn hình s xu t hi n trình t c a PAP 00:09:49: Se0 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both 00:09:49: Se0 PAP: O AUTH-REQ id 1 len 18 from "Vsic2" 00:09:49: Se0 PAP: I AUTH-REQ id 1 len 18 from "Vsic1" 00:09:49: Se0 PAP: Authenticating peer Vsic1 00:09:49: Se0 PAP: O AUTH-ACK id 1 len 5 00:09:49: Se0 PAP: I AUTH-ACK id 1 len 5 00:09:50: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to up Ý ngh a c a các thông báo : Dòng thông báo 1 : PPP th c hi n xác nh n hai chi u Dòng thông báo 2 : Vsic2 g i yêu c u xác nh n Dòng thông báo 3 : Nh n yêu c u xác nh n t Vsic1 Dòng thông báo 4 : Nh n xác nh n c a Vsic1 Dòng thông báo 5 : G i xác nh n úng n Vsic1 Dòng thông báo 6 : Nh n xác nh n úng t Vsic1 Dòng thông báo 7 : Tr ng thái c a interface c chuy n sang UP Nh v y hai interface c a router Vsic1 và Vsic2 ã up. Chúng ta ng router Vsic2 ping interface serial 0 c a router Vsic1 ki m tra. Vsic2#ping 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 14.1.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/44/60 ms C u hình PPP CHAP Tr c khi c u hình PPP CHAP cho hai interface chúng ta g b PAP c hai router Vsic1(config)#in s0 Vsic1(config-if)#no ppp authentication pap Vsic1(config-if)#no ppp pap sent-username Vsic1 password cisco Vsic2(config)#in s0 Vsic2(config-if)#no ppp authentication pap Vsic2(config-if)#no ppp pap sent-username Vsic2 password cisco Bây gi chúng ta s c u hình CHAP b ng câu l nh ppp authentication chap Vsic1(config)#in s0 Vsic1(config-if)#ppp authentication chap Vsic2(config)#in s0 Vsic2(config-if)#ppp authentication chap L u ý : khi c u hình PPP CHAP chúng ta v n ph i c u hình cho interface serial ó s d ng giao th c óng gói PPP b ng câu l nh encapsulation ppp và c ng ph i s d ng câu l nh VSIC Education Corporation Trang 169
 7. CCNA Tài li u dành cho h c viên username name password password c u hình name và password cho giao th c CHAP th c hi n xác nh n. ây, chúng ta không th c hi n l i các câu l nh ó vì b c c u hình PAP chúng ta ã th c hi n r i. Do chúng ta ã s d ng câu l nh debug ppp authentication router Vsic2, nên khi c u hình CHAP xong hai router thì màn hình s hi n thông báo nh sau : (console cniv i router Vsic2) 00:15:08: Se0 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 28 from "Vsic2" 00:15:08: Se0 CHAP: I CHALLENGE id 2 len 28 from "Vsic1" 00:15:08: Se0 CHAP: O RESPONSE id 2 len 28 from "Vsic2" 00:15:08: Se0 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "Vsic1" 00:15:08: Se0 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4 00:15:08: Se0 CHAP: I SUCCESS id 2 len 4 00:15:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to up Ý ngh a c a các câu thông báo : Dòng thông báo 1 : Vsic2 g i thông báo “challenge” n router Vsic1 Dòng thông báo 2 : Vsic2 nh n thông báo “challenge” t router Vsic1 Dòng thông báo 3 : Vsic2 g i response n router Vsic1 Dòng thông báo 4 : Vsic2 nh n response t router Vsic1 Dòng thông báo 5 : Vsic2 g i xác nh n thành công n Vsic1 Dòng thông báo 6 : Vsic2 nh n xác nh n thành công t Vsic1 Dòng thông báo 7 : Tr ng thái c a interface serial c chuy n sang UP Hai interface serial c a router Vsic1 và Vsic2 ã UP, chúng ta ng router Vsic2 ping n interface serial 0 c a router Vsic1 ki m tra Vsic2#ping 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 14.1.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/44/60 ms N u nh name và password trong câu l nh username name password password không úng thì tr ng thái c a interface s b down. Do quá trình xác nh n gi a hai interface s s d ng name và password này. N u nh không kh p thì k t n i s b h y 5. T th c hành b ng Dynagen: ây là s n gi n, h c viên ch c n ch y file lab26ppp.net th c hành bài trên. VSIC Education Corporation Trang 170
 8. CCNA Tài li u dành cho h c viên BÀI 27:C U HÌNH ISDN BASIC 1. Gi i thi u : ISDN (Integrated Services Digital Network) là m t công ngh truy n d n t c cao và quay s c s d ng r ng rãi .H th ng m ng này c t o ra cach ây 20 n m và c ng d ng r ng rãi t i U.S.A u n m 1990. ISDN l à m ng ph c v cho viêc truy n d n d li u s m t m ng ISDN BRI t tiêu chu n có th tt it c 128Kbps. D li u c up lên sau m i 10 giây m ng ISDN cho phép truy n d n các tín hi u s ,các kênh s ng th i trên dây i n tho i analog thông th ng và u bên kia c gi i mã qua modem hay các thi t b khác . 2. Mô t bài lab và hình : Trong bài này chúng ta s s d ng m t thi t b mô ph ng ISDN. Chúng ta s n i hai router vào thi t b ó b ng cáp th ng. 3. C u hình : a. C u hình cho router Vsic2: Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname Vsic2 Vsic2(config)#isdn switch-type basic-ni c u hình lo i ISDN switch Vsic2(config)#dialer-list 1 protocol ip permit Vsic2(config)#username Vsic1 password cisco Vsic2(config)#interface bri 0 Vsic2(config-if)#encapsulation ppp c u hình giao th c óng gói là PPP Vsic2(config-if)#ip address 200.10.1.2 255.255.255.0 Vsic2(config-if)#isdn spid1 21 21 S SPID number 21 –phone numbers 21 Vsic2(config-if)#dialer-group 1 Vsic2(config-if)#dialer map ip 200.10.1.1 name Vsic1 broadcast 11 c u hình s c a router u xa Ahena2 th c hi n cu c g i Vsic2(config-if)#ppp authentication chap c u hình PPP CHAP Vsic2(config-if)#no shut Vsic2(config-if)# b. C u hình cho router Vsic1 : Router(config)#hostname Vsic1 Vsic1(config)#isdn switch-type basic-ni VSIC Education Corporation Trang 171
 9. CCNA Tài li u dành cho h c viên Vsic1(config)#dialer-list 1 protocol ip permit Vsic1(config)#username Vsic2 password cisco Vsic1(config)#interface bri 0 Vsic1(config-if)#encapsulation ppp Vsic1(config-if)# Vsic1(config-if)#ip address 200.10.1.1 255.255.255.0 Vsic1(config-if)#isdn spid1 11 11 Vsic1(config-if)#dialer-group 1 Vsic1(config-if)#dialer map ip 200.10.1.2 name Vsic2 broadcast 21 Vsic1(config-if)#ppp authentication chap Vsic1(config-if)#no shut Sau khi c u hình xong chúng ta ki m tra l i b ng cách : Vsic2#sh run Building configuration... Current configuration : 726 bytes ! version 12.1 ! hostname Vsic2 ! username Vsic1 password 0 cisco ! ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-ni ! interface BRI0 ip address 200.10.1.2 255.255.255.0 encapsulation ppp dialer map ip 200.10.1.1 name Vsic1 broadcast 11 dialer-group 1 isdn switch-type basic-ni isdn spid1 21 ppp authentication chap ! dialer-list 1 protocol ip permit end Vsic2#sh interfaces bri 0 BRI0 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is BRI Internet address is 200.10.1.2/24 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Last input never, output 00:00:22, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:18:04 VSIC Education Corporation Trang 172
 10. CCNA Tài li u dành cho h c viên Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort 10 packets output, 80 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 111 carrier transitions Chúng ta ki m tra tr ng thái k t n i c a liên k t ISDN b ng câu l nh sau : Vsic1#sh isdn status Global ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 13 Total Allocated ISDN CCBs = 0 Vsic2#sh isdn status Global ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 67, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 0 Active Layer 3 Call(s) Active dsl 0 CCBs = 0 The Free Channel Mask: 0x80000003 Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 3 Total Allocated ISDN CCBs = 0 N u c u hình úng thì tr ng thái c a Layer 1 là ACTIVE và Layer 2 là MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED VSIC Education Corporation Trang 173
 11. CCNA Tài li u dành cho h c viên ng router Vsic2, chúng ta ping a ch 200.10.1.1 ki m tra k t n i : Vsic2#ping 200.10.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.10.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms Nh n xét : ping thành công và router Vsic2 th c hi n k t n i v i router Vsic1 s dùng interface dialer 0 Vsic2#sh interfaces bri 0 BRI0 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is BRI Internet address is 200.10.1.2/24 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:09:45 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 103 packets input, 1111 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 70 packets output, 309 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 5 carrier transitions L nh show dialer dùng ch tr ng thái kênh B s ng t, s t gi m (drop) sau 120 giây inactive. Tr ng thái giao ti p BRI c a router Athen2 c xác nh v i tr ng thái c a router Athnena1.C ng giao ti p BRI0 c ch d n n kênh D c a m ng trong trang thái này là UP/UP (spoofing state) ch ng t r ng kênh D ã ho t ng Vsic2#sh dialer BRI0 - dialer type = ISDN Dial String Successes Failures Last DNIS Last status 11 1 0 01:31:13 successful 0 incoming call(s) have been screened. 0 incoming call(s) rejected for callback. BRI0:1 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) VSIC Education Corporation Trang 174
 12. CCNA Tài li u dành cho h c viên Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is idle BRI0:2 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is idle Vsic1#show dialer BRI0 - dialer type = ISDN Dial String Successes Failures Last DNIS Last status 21 0 1 00:01:43 failed 0 incoming call(s) have been screened. 0 incoming call(s) rejected for callback. BRI0:1 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is idle BRI0:2 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is idle Bây gi n u nh i s s SPID hay là s Phone numbers thì tr ng thái s thay i, h th ng ng nhiên là s không th k t n i c. Vsic2(config)#interface bri0 Vsic2(config-if)#no isdn spid1 21 21 Vsic2(config-if)#isdn spid1 14 14 Vsic2(config-if)#no shut Vsic2(config-if)# 02:16:31: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BRI0, TEI 70 changed to down Vsic2(config-if)#dialer idle-timeout 20 c u hình th i gian idle-timeout là 20s Vsic2(config-if)#no shut Vsic2(config-if)#^Z Vsic2# Vsic1#ping 200.10.1.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.10.1.2, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) 4. Cách t th c hành b ng Boson Netsim : VSIC Education Corporation Trang 175
 13. CCNA Tài li u dành cho h c viên M ch ng trình Boson Netsim b t u th c hành. Ta vào File Load Netmap Ch n file lab27ISDN.top. S gi ng nh s th c hành trên, spid1 v n là 11 và 22.. Ta chú ý r ng trong tr ng trình simulation Boson Netsim khác 1 chút so v i c u hình th c t , chúng ta ph i thêm “dial string” và trong l nh “isdn spid1” ch c n ch s spid1 là , không c n ph i ch ra s i n tho i trong l nh này. Sau ây là c u hình trên Router VSIC1 vào VSIC2 c a Boson Netsim, khi c u hình xong ta test b ng l nh ping gi a 2 u router VSIC1 và VSIC2. VSIC Education Corporation Trang 176
 14. CCNA Tài li u dành cho h c viên VSIC Education Corporation Trang 177
 15. CCNA Tài li u dành cho h c viên VSIC Education Corporation Trang 178
 16. CCNA Tài li u dành cho h c viên BÀI 28: C U HÌNH ISDN DDR 1. Gi i thi u : ISDN (Integrated Services Digital Network) là m ng s tích h p a d ch v , cung c p cho chúng ta nhi u lo i hình d ch v s khác nhau, bao g m : data và tho i. ISDN cho phép truy n các kênh s ng th i trên dây i n tho i thông th ng. K thu t dial-on-demand routing (DDR) c phát tri n b i Cisco cho phép chúng ta s d ng ng dây i n tho i t o thành m t m ng WAN. DDR cho phép router th c hi n k t n i khi có traffic c g i và ng t k t n i khi không c n n. i u này giúp chúng ta ti t ki m c chi phí r t nhi u. Trong k thu t DDR, ch khi g p interesting traffic router m i th c hi n k t n i, ngoài ra thì không. i u này giúp chúng ta qu n lý c m ng t t h n. Ngoài ra, DDR s d ng idle timeout xác nh th i gian router ng t k t n i n u nh không có interesting traffic nào c g i. 2. Các câu l nh s d ng trong bài lab : isdn switch-type switch-type C u hình lo i c a ISDN switch isdn spid1 spid number [ldn] C u hình s SPID và ldn dialer-list dialer-group-num protocol protocol-name {permit | deny | list access-list- number} T o dialer list nh ngh a intersting traffic cho router. dialer-group group-number Nhúng dialer list vào m t interface dialer idle-timeout seconds C u hình th i gian idle-timeout dialer pool member number T o dialer pool dialer pool number Nhúng m t dialer interface vào dialer pool dialer remote name username C u hình tên c a router u xa dialer string dial string C u hình s quay k t n i v i router u xa 3. Mô t bài lab và hình : VSIC Education Corporation Trang 179
 17. CCNA Tài li u dành cho h c viên Trong bài Lab này chúng ta s d ng hai router có c ng BRI và thi t b mô ph ng môi tr ng ISDN. Cáp n i t c ng BRI c a router n thi t b mô ph ng môi tr ng BRI là cáp th ng. Chúng ta kh i t o Loopback 0, Loopback 1, Loopback 2 c hai router. a ch các c ng c chú thích ngay trên hình. Password c a c hai router là : cisco 4. M c tiêu bài lab : C u hình k t n i gi a hai router thông qua môi tr ng ISDN trong ch d Dial-on- demand routing (DDR) s d ng interface dialer. 5. C u hình router : B c 1: c u hình tên router, các interface loopback và m ng telnet hai router VSIC1#sh run Current configuration : 1301 bytes version 12.1 hostname VSIC1 enable password cisco interface Loopback0 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 11.1.0.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 12.1.0.1 255.255.255.0 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end VSIC2#sh run Current configuration : 1204 bytes version 12.1 hostname VSIC2 enable password cisco interface Loopback0 ip address 13.1.0.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 14.1.0.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 15.1.0.1 255.255.255.0 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end VSIC Education Corporation Trang 180
 18. CCNA Tài li u dành cho h c viên B c 2: C u hình lo i ISDN Switch s d ng và s SPID và ldn. S SPID và ldn c cung c p b i nhà cung c p d ch v ISDN. VSIC1#conf t VSIC1(config)#isdn switch-type basic-net3 C u hình lo i ISDN witch VSIC1(config)# in bri0 VSIC1(config-if)#isdn spid1 21 21 C u hình s SPID và ldn VSIC2#conf t VSIC2(config)#isdn switch-type basic-net3 VSIC2(config)# in bri0 VSIC2(config-if)#isdn spid1 11 11 B c 3 : nh tuy n cho các router ây chúng ta dùng Static route nh tuy n cho các router ch không dùng các giao th c nh tuy n ng nh RIP, IGRP … Lý do ta ph i dùng static route se c gi i thích m c Nguyên nhân không nên dùng các giao th c nh tuy n ng trong c u hình ISDN DDR VSIC1#conf t VSIC1(config)#ip route 13.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 VSIC1(config)#ip route 14.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 VSIC1(config)#ip route 15.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 VSIC2#conf t VSIC2(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 VSIC2(config)#ip route 11.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 VSIC2(config)#ip route 12.1.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 B c 4 : C u hình interesting traffic Router ch th c hi n k t n i khi và ch khi g p các interesting traffic; ngoài ra, router s không k t n i. Interesting traffic c nh ngh a cho router b ng : lo i traffic, ngu n ho c ích n c a m t gói tin. (thông qua access list). Interesting traffic c c u hình b ng câu l nh dialer-list. Trong bài này, i v i router VSIC1, chúng ta c u hình interesting traffic là t t c các traffic khác traffic telnet n m ng 14.1.0.0/24. Chúng ta dùng Extended access list c u hình. VSIC1#conf t VSIC1(config)#access-list 101 deny tcp any 14.1.0.0 0.0.0.255 eq telnet VSIC1(config)#access-list 101 permit ip any any VSIC1(config)#dialer-list 1 protocol ip list 1 i v i router VSIC2, c u hình các traffic c a m ng 13.1.0.0/24 và 14.1.0.0/24 là interesting traffic. Chúng ta dùng Standard access list c u hình. VSIC2#conf t VSIC2(config)#access-list 1 permit 13.1.0.0 0.0.0.255 VSIC2(config)#access-list 1 permit 14.1.0.0 0.0.0.255 VSIC2(config)#dialer-list 1 protocol ip list 1 B c 5 : C u hình interface dialer cho router VSIC Education Corporation Trang 181
 19. CCNA Tài li u dành cho h c viên Trong bài chúng ta s d ng PPP thay cho HDLC vì PPP có tính b o m t cao. M c nh c a router Cisco s d ng HDLC. VSIC1(config)#username VSIC2 password cisco VSIC1(config-if)#in bri0 VSIC1(config-if)#encapsulation ppp VSIC1(config-if)#ppp authentication chap VSIC1(config-if)#dialer pool-member 1 C u hình interface BRI0 thu c dialer pool 1 VSIC1(config-if)#no shut VSIC1(config-if)#exit VSIC1(config)#in dialer 1 VSIC1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 VSIC1(config-if)#encapsulation ppp VSIC1(config-if)#ppp authentication chap VSIC1(config-if)#dialer remote-name VSIC2 C u hình tên router k t n i VSIC1(config-if)#dialer string 11 C u hình s g i cho router ó VSIC1(config-if)#dialer pool 1 C u hình interface dialer 1 thu c pool 1 VSIC1(config-if)#dialer idle-timeout 180 Router s ng t k t n i n u nh không có traffic nào truy n trong kho ng th i gian c u hình VSIC1(config-if)#dialer-group 1 S d ng dialer list 1 cho interface này VSIC1(config-if)#no shut VSIC1(config-if)#exit C u hình t ng t cho router VSIC2 VSIC2(config)#username VSIC1 password cisco VSIC2(config-if)#in bri0 VSIC2(config-if)#encapsulation ppp VSIC2(config-if)#ppp authentication chap VSIC2(config-if)#dialer pool-member 1 VSIC2(config-if)#no shut VSIC2(config-if)#exit VSIC2(config)#in dialer 0 VSIC2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 VSIC2(config-if)#encapsulation ppp VSIC2(config-if)#ppp authentication chap VSIC2(config-if)#dialer remote-name VSIC1 VSIC2(config-if)#dialer string 21 VSIC2(config-if)#dialer pool 1 VSIC2(config-if)#dialer idle-timeout 180 VSIC2(config-if)#dialer-group 1 VSIC2(config-if)#no shut VSIC2(config-if)#exit 6. Ki m tra k t qu : Ki m tra tr ng thái k t n i c a interface BRI0 VSIC1#sh isdn status VSIC Education Corporation Trang 182
 20. CCNA Tài li u dành cho h c viên Global ISDN Switchtype = basic-net3 ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3 Layer 1 Status: ACTIVE Layer 2 Status: TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED Layer 3 Status: 1 Active Layer 3 Call(s) CCB:callid=8004, sapi=0, ces=1, B-chan=1, calltype=DATA Active dsl 0 CCBs = 1 The Free Channel Mask: 0x80000002 Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0 Total Allocated ISDN CCBs = 1 N u c u hình úng thì tr ng thái c a Layer 1 là ACTIVE và Layer 2 là MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED. Ki m tra các interesting traffic. ng router VSIC2, chúng ta ping t interface loopback 1 (14.1.0.1) n interface loopback 2 (12.1.0.1) c a router VSIC1 VSIC2#ping Protocol [ip]: Target IP address: 12.1.0.1 Repeat count [5]: Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: y Source address or interface: 14.1.0.1 Type of service [0]: Set DF bit in IP header? [no]: Validate reply data? [no]: Data pattern [0xABCD]: Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.0.1, timeout is 2 seconds: 00:30:15: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up 00:30:15: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di0.!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 32/35/36 ms 00:30:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up 00:30:21: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 21 VSIC1 Nh n xét : ping thành công và router VSIC2 th c hi n k t n i v i router VSIC1 s dùng interface dialer 0 VSIC Education Corporation Trang 183
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2