intTypePromotion=1

Giáo trình cơ bản 3D Max: Hoạt hình 3 chiều

Chia sẻ: Mad Saint | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
420
lượt xem
144
download

Giáo trình cơ bản 3D Max: Hoạt hình 3 chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'giáo trình cơ bản 3d max: hoạt hình 3 chiều', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cơ bản 3D Max: Hoạt hình 3 chiều

 1. TRUNG TÂM TIN HỌC - ÐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM 227 Nguyễn Vãn Cừ – Quận ộ – Tp. Hồ Chí Minh Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn HÝỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHÝÕNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN Ngành ÐỒ HỌA Học phần V HOẠT HÌNH ộ CHIỀU (Phần IỀ MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................................................................................................2 Mã tài liệu: DT_NCM_ÐH_HDGD_HH3C Phiên bản 1.1 – Tháng 07/05
 2. Hýớng dẫn giảng dạy GIỚI THIỆU....................................................................................................................................................................5 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ................................................................................................................................................5 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................................................................5 HÝỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT ......................................................................................................................................5 BÀI 1 ..............................................................................................................................................................................5 TỔNG QUAN – MỘT SỐ LỆNH, THAO TÁC CÕ BẢN ...........................................................................................................5 TÓM TẮT .........................................................................................................................................................................5 I. GIỚI THIỆU ...........................................................................................................................................................7 II. KHỞI ÐỘNG...........................................................................................................................................................7 III. MÀN HÌNH GIAO DIỆN ......................................................................................................................................7 III.1. GIAO DIỆN 3DSMAX R6 ...................................................................................................................................... 7 III.1.1 TITLE BAR .................................................................................................................................................... 7 III.1.2 MENU BAR .................................................................................................................................................... 7 III.1.3 MAIN TOOLBAR............................................................................................................................................. 8 III.1.4 COMMAND PANEL ......................................................................................................................................... 8 III.1.5 KHU VỰC BÊN DÝỚI VÙNG NHÌN:.................................................................................................................17 III.1.6 BẢNG REACTOR: ..........................................................................................................................................18 III.1.7 VÙNG NHÌN (VIEWPORT): ............................................................................................................................18 III.1.8 PHÍM TẮT KHI DIỄN HOẠT ...........................................................................................................................22 III.1.9 MỘT SỐ CÔNG CỤ CÕ BẢN ...........................................................................................................................22 IV. CÁC THAO TÁC CÕ BẢN ...................................................................................................................................23 IV.1. THAO TÁC CHỌN ÐỐI TÝỢNG TẠI VÙNG NHÌN: ..................................................................................................23 IV.2. COPY ÐỐI TÝỢNG.............................................................................................................................................24 IV.3. TRANSFORM ÐỐI TÝỢNG..................................................................................................................................24 IV.3.1 SELECT AND MOVE ......................................................................................................................................25 IV.3.2 SELECT AND ROTATE ...................................................................................................................................25 IV.3.3 SELECT AND UNIFORM SCALE ......................................................................................................................26 V. HỆ TRỤC TỌA ÐỘ.............................................................................................................................................26 V.1. TỌA ÐỘ ................................................................................................................................................................26 V.2. TRỤC _AXIS ..........................................................................................................................................................27 V.3. CÁC HỆ TRỤC TỌA ÐỘ ...........................................................................................................................................28 V.4. ÐIỀU CHỈNH TÂM CỦA PHÉP BIẾN ÐỔI....................................................................................................................28 VI. BÀI THỰC HÀNH..............................................................................................................................................30 BÀI 2 ............................................................................................................................................................................33 PHÉP BIẾN ÐỔI ALIGN – ARRAY – MIRROR .................................................................................................................33 SPACING – SNAPSHOT .................................................................................................................................................33 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................33 I. ALIGN ..................................................................................................................................................................34 II. MIRROR...............................................................................................................................................................35 III. ARRAY.............................................................................................................................................................36 IV. BÀI THỰC HÀNH..............................................................................................................................................37 V. SPACING .........................................................................................................................................................40 VI. SNAPSHOT ......................................................................................................................................................42 BÀI 3 ............................................................................................................................................................................44 SHAPE – HIỆU CHỈNH SHAPE .......................................................................................................................................44 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................44 I. GIỚI THIỆU CÁC SHAPE ......................................................................................................................................45 II. HIỆU CHỈNH SHAPE.............................................................................................................................................46 II.1. HIỆU CHỈNH SPLINE Ở CẤP ÐỘ ÐỈNH (VERTEX).......................................................................................................46 II.2. HIỆU CHỈNH SPLINE Ở CẤP ÐỘ ÐOẠN (SEGMENT) ...................................................................................................48 II.3. HIỆU CHỈNH SPLINE Ở CẤP ÐỘ CHU TUYẾN (SPLINE) ..............................................................................................49 III. MỘT SỐ LỆNH CÕ BẢN ÐỂ CHUYỂN MỘT ÐỐI TÝỢNG 2D THÀNH MỘT ÐỐI TÝỢNG 3D..................................... ........................................................................................................................................................................49 III.1. EXTRUDE .........................................................................................................................................................49 III.2. BEVEL PROFILE.................................................................................................................................................50 III.3. BEVEL ..............................................................................................................................................................52 Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 2/124
 3. Hýớng dẫn giảng dạy IV. BÀI THỰC HÀNH..............................................................................................................................................53 IV.1. LATHE ..............................................................................................................................................................54 V. BÀI THỰC HÀNH..............................................................................................................................................55 BÀI 4 ............................................................................................................................................................................58 LOFT VÀ BOOLEAN........................................................................................................................................................58 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................58 I. LOFT ....................................................................................................................................................................59 II. BÀI THỰC HÀNH ..................................................................................................................................................63 III. BOOLEAN ........................................................................................................................................................68 BÀI 5 ............................................................................................................................................................................71 CÁC LỆNH CÕ BẢN TRONG MODIFIER LIST ..................................................................................................................71 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................71 I. BEND ...................................................................................................................................................................72 II. FFD ......................................................................................................................................................................73 III. TWIST .............................................................................................................................................................75 IV. TAPER .............................................................................................................................................................76 V. LATTICE ..........................................................................................................................................................77 BÀI 6 ............................................................................................................................................................................79 CHẤT LIỆU CÕ BẢN.......................................................................................................................................................79 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................79 I. CÁC CHỨC NÃNG CỦA CỨA SỐ MATERIAL EDITOR..............................................................................................80 I.1. HIỂN THỊ SỐ LÝỢNG CÁC Ô CHẤT LIỆU TRONG CỬA SỔ XEM TRÝỚC: ......................................................................81 I.2. CHỨC NÃNG CÁC NÚT LỆNH XUNG QUANH KHU VỰC CỬA SỔ XEM TRÝỚC: ...............................................................81 I.3. BẢNG CON SHADER BASIC PARAMETERS ................................................................................................................83 II. DIFFUSE ..............................................................................................................................................................84 III. SPECULAR .......................................................................................................................................................84 III.1. BẢNG CON BLINN BASIC PARAMETERS...............................................................................................................85 IV. MỘT SỐ CHẤT LIỆU CÕ BẢN: ..........................................................................................................................85 IV.1. SỬ DỤNG MỘT CHẤT LIỆU CÓ SẴN TRONG THÝ VIỆN 3D MAX: ............................................................................85 IV.2. GÁN HỌA ÐỒ BITMAP CHO CÁC THÀNH PHẦN CHẤT LIỆU:...................................................................................87 IV.3. HỌA ÐỒ CHECKER.............................................................................................................................................88 IV.4. HỌA ÐỒ GRADIENT...........................................................................................................................................89 IV.5. HẬU CẢNH MÔI TRÝỜNG...................................................................................................................................90 BÀI 7 ............................................................................................................................................................................92 CHẤT LIỆU NÂNG CAO ..................................................................................................................................................92 TÓM TẮT .......................................................................................................................................................................92 I. THÀNH PHẦN REFLECTION .................................................................................................................................93 II. THÀNH PHẦN OPACITY .......................................................................................................................................94 II.1. CHUɥN %ʇ MAP ......................................................................................................................................................94 II.2. BIÊN TɩP 9¬ *ÈN CHɡT LIʃU TRONG 3D.................................................................................................................94 III. THÀNH PHẦN BUMP ........................................................................................................................................97 IV. CHẤT LIỆU ÐA HỢP .......................................................................................................................................102 V. BÀI THỰC HÀNH............................................................................................................................................108 V.1. ÁP NHÃN HIỆU CHO HỘP VÀ TUÝP KEM BIORE. .....................................................................................................108 VI. CHẤT LIỆU RAYTRACE...................................................................................................................................112 VI.1. TẠO ÐỐI TÝỢNG ............................................................................................................................................112 VI.2. ÁP CHẤT LIỆU .................................................................................................................................................112 VII. CÁC HOẠ ÐỒ THỦ TỤC (PROCEDURAL MAPS) ...............................................................................................114 VIII. LÝU GIỮ MỘT CHẤT LIỆU MỚI......................................................................................................................114 BÀI 8 ..........................................................................................................................................................................116 THIẾT KẾ NỘI THẤT....................................................................................................................................................116 TÓM TẮT .....................................................................................................................................................................116 Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 3/124
 4. Hýớng dẫn giảng dạy BÀI THỰC HÀNH .....................................................................................................................................................117 Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 4/124
 5. Hýớng dẫn giảng dạy GIỚI THIỆU Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả nãng:  Vẽ kiến trúc & trang trí nội thất 3D  Sản phẩm multimedia CD-ROM Với thời lýợng là 20 tiết LT và 34 tiết TH ð ợc phân bổ nhý sau: ý STT BÀI HỌC LÝ THUYẾT THỰC HÀNH 3 3 1 Bài 1: Tổng quan, giao diện, một số lệnh, thao tác cõ bản. Thực hành: Tạo các ð i týợng 3D nguyên sinh và thao tác ð n giản. Tạo bộ bàn ố õ ghế ð n giản õ 2 2 3 Bài 2: Align, Array, Mirror, Spacing, Snapshot Thực hành: Vẽ cầu thang, trụ ð n, bàn ghế,… iệ 3 3 6 Bài 3: Shape –shape ð hợp và một số lệnh biến ð i từ ð i týợng 2D lên 3D a ổ ố Thực hành: Vẽ cây ð ly, khung tranh àn, 4 Bài 4: Loft, Boolean 3 6 Thực hành: Ly kiểu, bình hoa, màn cửa, bàn ghế kiểu,… 5 2 3 Bài 5: Các lệnh cõ bản trong Modifier List 6 Bài 6: Chất liệu cõ bản 2 3 Thực hành: Kết hợp bài tập vẽ ð i týợng và có gán chất liệu. ố 7 Bài 7: Chất liệu nâng cao (Bump, flat mirror, multi Sub-object, Opacity, 3 6 RayTrace,…). Toạ ð hoạ ð UVW Mapping. ộ ồ Thực hành: Biore, bình hoa, ly, chén,… 8 Bài 7: Thiết kế nội thất 2 4 20 34 TỔNG CỘNG: 54 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT Giáo trình 3D Studio Max tác giả VŨ THỊ THANH THÚY - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG ð xuất bản. ã TÀI LIỆU THAM KHẢO 3ds Max 5, 3ds Max 6 của tác giả Lýu Triều Nguyên (chủ biên) HÝỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT Bài 1 TỔNG QUAN – MỘT SỐ LỆNH, THAO TÁC CÕ BẢN Tóm tắt Lý thuyết tiết - Thực hành tiết Mục tiêu Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm I. Giới thiệu - Nắm vững giao diện và các thanh II. Khởi ð ng ộ công cụ 3D max III. Màn hình giao diện IV. Các thao tác cõ bản - Tổng quan về hệ trục tọa ð trong ộ không gian 3 chiều Một số thao tác cõ bản. - Chọn ð i týợng ố - Sao chép ð i týợng ố Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 5/124
 6. Hýớng dẫn giảng dạy - Transform ð i týợng ố Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 6/124
 7. Hýớng dẫn giảng dạy I. GIỚI THIỆU Khái quát cho học viên có ð ợc một cái nhìn chung về chýõng trình này, nhý: ứng dụng, ð c ð m, ýu và khuyết ð m,... ý ặ iể iể 3D Studio Max là một trong những chýõng trình giúp tạo ra và diễn hoạt các vật thể 3 chiều, cho phép thiết ð t khung cảnh mà ặ trong ð ánh sáng, bóng ð , sự phản chiếu, hiệu ứng mýa, sýõng mù, lửa, khói,… ð ợc thiết ð t khi cần thiết và cuối cùng cho ó ổ ý ặ phép xuất ra dýới các ð dạng nhý phim, ảnh, các mô hình thực tế ảo… Phục vụ cho việc tạo các phim hoạt hình, quảng cáo, ịnh thiết kế các nhân vật trong các trò chõi (game). Trong xây dựng và thiết kế phối cảnh nội ngoại thất. Phục vụ rất ð c lực trong việc ắ thiết kế các mô hình hỗ trợ cho việc giảng dạy nhý: Ví dụ: Trong cõ khí; thiết kế và diễn hoạt sự hoạt ð ng của một ð ng cõ ð t trong. Một hệ thống lạnh, ngýời máy (robot),… ộ ộ ố Trong giải phẫu học, ví dụ: sự chuyển ð ng của máu trong cõ thể qua các mạch máu trở về tim… ộ II. KHỞI ÐỘNG Sau khi ð ð ợc cài ð t thích hợp trên máy tính, hãy khởi ð ng chýõng trình bằng cách: ãý ặ ộ Start\ Programs\ Discreet\ 3ds max6\ 3ds max6 Hoặc ta có thể double click vào biểu týợng 3ds max6 trên Desktop Lýu ý: 3D Max6 ð hỏi cấu hình máy týõng ð i mạnh, Window SP hoặc Window2000 SP3 và ð ng thời phải kèm theo chýõng trình IE 6. 0 òi ố ồ nếu sử dụng Window 2000. Bạn nên ð c kỹ file” ọ Crack. txt”hýớng dẫn cách cài ð t và các yêu cầu tối thiểu ð bạn có thể sử dụng chýõng trình cách tốt nhất , ặ ể trýớc khi cài ð t, ð khỏi gặp các trở ngại khi học theo giáo trình này. Các hình minh họa trong giáo trình ð ợc chụp từ Max R6. ặ ể ý III. Title Bar Menu Bar MainTool Bar Command Panel MÀN HÌNH GIAO DIỆN III.1. Giao diện 3DSMax R6 Viewport III.1.1 Title Bar Thanh chứa tên tập tin 3D Studio Max R6 hiện hành. Viewport Lock Selection Controls III.1.2 Menu Bar Animation Transform Button Khái quát cho học viên nắm về các thanh lệnh: Type In Time Slider - File: Các lệnh về tập tin - Edit: Một số lệnh hỗ trợ (Hold, Fetch…) Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 7/124
 8. Hýớng dẫn giảng dạy - Tool: các lệnh cõ bản - Group: Nhóm ð i týợng ố - View: các kiểu hiển thị ð i týợng, background, … trong vùng nhìn ố - Create: Tạo ð i týợng ố - Modifier: Các lệnh chỉnh sửa ð i týợng ố - Character: Các lệnh vẽ và diễn hoạt nhân vật. - Reactor: Tạo các hiệu quả ð c biệt ặ - Animation: Các lệnh về diễn hoạt - Graph Editors: Chỉnh sửa TrackView - Rendering: Kết xuất - Customize: Các xác lập chung cho chýõng trình 3D Max - Help: Trợ giúp Các chức nãng ð c biệt của Menu File: ặ - File \ Reset Khởi tạo lại màn hình chuẩn của MAX. - File \ Merge Nhập ð i týợng từ một file *. max khác (cùng Version) vào file *. max hiện hành. ố - File \ Import Nhập ð i týợng từ các phần mềm khác nhý AutoCad (*. dwf, *. dwg), Adobe Illustrator (*. AI), từ ố các chýõng trình 3d xuất ð i týợng ra... (*. 3ds….) ố - File \ Export Xuất ð i týợng ra các nguồn khác (*. 3ds; *. dwg; *. VRML…) ố - File \ Erefs Object (Tham chiếu ngoài) - cho phép bạn tham chiếu một hoặc nhiều ð i týợng từ một hoặc nhiều file ố khác vào trong khung cảnh hiện hành - File \ Erefs Scenes Cho phép tham chiếu ð n toàn thể khung cảnh ð ợc chọn, Bạn cũng có thể ràng buộc (bind) khung ế ý cảnh ð ợc tham chiếuvới một ð i týợng nào ð trong khung cảnh, ð ð i týợng này trở thành cha của khung cảnh, và khi ý ố ó ểố ð i týợng này di chuyển thì khung cảnh cũng di chuyển theo. ố - File \ View file Cho phép xem các file ảnh (jpg, bmp, tiff, tga…) hoặc các file Video (avi, mov…). III.1.3 Main Toolbar Thanh công cụ chính của Max, chứa một số biểu týợng (Icon) thể hiện một số lệnh thông dụng, chọn các lệnh bằng chuột. Thanh lệnh Main Toolbar chứa rất nhiều chức nãng, do ð nếu ð màn hình ở ð phân giải
 9. Hýớng dẫn giảng dạy Utility: Tiện ích Bảng lệnh Create Có 7 dạng ð i týợng mới: ố Geometry: Khối hình học 3 chiều (3D) Shape: Hình phẳng (2D) Lights: Nguồn sáng (ðèn) Cameras: Máy quay phim (camera) Helpers: Công cụ trợ giúp Space Warps: Hiệu ứng ð c biệt ặ Sytems: Các lệnh hệ thống - Nhánh Geometry:  Standard Primitives: Các khối hình học nguyên sinh chuẩn (Box: Khối hình hộp, Sphere: Khối cầu, Cylinder: Khối trụ, teapot: ấm trà,…) Box Sphere Cylinder Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 9/124
 10. Hýớng dẫn giảng dạy Teapot Cone Tupe …… . … ……..  Extended Primitives: Các khối hình học nguyên sinh mở rộng (chamferbox: khối hình hộp bo góc, hedra: khối ð giác a ð c biệt, L-Ext: bức týờng dạng chữ L, …) ặ ChamferBox Oil Tank CapSule ChamferCyl Hedra Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 10/124
 11. Hýớng dẫn giảng dạy L-Ext Hose ……. ……….  Compound Objects: Dùng ð tạo các dạng mô hình phức tạp từ các hình khối 3D hoặc shape 2D ð có sẵn (Các lệnh: ể ã Loft, boolean, Morph, Conform, Scatter, …)  Paticle Sytems: Hệ thống hạt  Patch Grids: Mô hình tấm Patch  NURBS Surfaces: Bề mặt NURBS  AEC Extended: Các ð i týợng mở rộng hỗ trợ: Foliage (cây cảnh), railing (các ð ờng ray), wall (bức týờng ð dạng). ố ý a Foliage Railing Wall  Dynamics Objects: Các ð i týợng thuộc ð ng lực học. ố ộ  Stairs: Các dạng cầu thang LTypeStair Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 11/124
 12. Hýớng dẫn giảng dạy StraightStair SpiralStair UTypeStair  Doors: Các dạng cửa chính (cửa ði) PivotDoor SlidingDoor BiFoldDoor Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 12/124
 13. Hýớng dẫn giảng dạy  Windows: các dạng cửa sổ. AwningWindow FixedWindow ProjectedWindow CasementWindow PivotedWindow SlidingWindow - Nhánh Shape: Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 13/124
 14. Hýớng dẫn giảng dạy  Splines: Các dạng hình học phẳng cõ bản  NURBS: Các dạng ð ờng cong Nurbs. ý Mỗi ð i týợng ð u có một số thông số về kích thýớc, hình dáng riêng biệt, muốn thay ð i các thông số này ta có nhiều cách: ố ề ổ  Vẽ ð i týợng và chỉnh sửa ngay trên bảng lệnh Create trýớc khi hủy lệnh Create (chọn qua công cụ khác hoặc R-click ð ố ể hủy lệnh).  Chọn ð i týợng, chọn bảng lệnh Modify, thay ð i các thông số cần thiết, … (Vd: Length: Chiều dài, Width: chiều rộng, ố ổ Height: Chiều cao, Name: Tên ð i týợng, Color: Màu sắc của ð i týợng,… ố ố ). Vì các thông số cho một ð i týợng ð khi cần nhiều thanh cuộn, các thanh cuộn thýờng là dài hõn sức chứa của màn hình, do vậy ố ôi bạn có thể dùng mouse ð cuốn bảng cuộn lên hoặc xuống bằng cách click và drag theo chiều ð ng vào bất kỳ nõi nào trống của ể ứ bảng cuộn. Bảng lệnh Modify Ðây là bảng lệnh vô cùng quan trọng trong 3D Max, vì phần lớn các thao tác chỉnh sửa ð u ð ợc thực hiện ở ð Nhấn mạnh cho ềý ây. học viên hiểu rõ về tầm quan trọng của bảng lệnh này, ð c biệt lýu ý phần danh sách Stack và các nút lệnh xung quanh. ặ Bảng Modify cho phép gán các phép hiệu chỉnh lên ð i týợng và ð u khiển các thông số liên quan ð n các thành phần của ð i ố iề ế ố týợng cũng nhý các thông số của từng hiệu ứng. Modifier Stack Hiển thị kết quả cuối Xóa bỏ hiệu ứng ðang cùng ð ợc chọn trong ds ý Khi áp phép hiệu chỉnh cho ð i týợng, chýõng trình sẽ theo dõi thứ tự của chúng trong danh sách Modifier Stack, có thể xem danh ố sách Modifier Stack nhý là lý lịch ghi chép lại quá trình hiệu chỉnh vật thể. Hýớng dẫn học viên cách chọn một phép hiệu chỉnh trong danh sách Stack và thực hiện các thay ð i cho phép hiệu chỉnh ð mà ổ ó không làm ảnh hýởng ð n các phép hiệu chỉnh nằm trên hay bên dýới nó trong danh sách. Tuy nhiên, với một vài phép hiệu chỉnh ế nhý Edit Mesh, Edit Spline, khi ta thay ð i hình dạng hình học của các mô hình lýới nhý di chuyển, xóa bớt hoặc bổ sung thêm mặt, ổ rất dễ gây ra kết quả ngoài mong muốn, khi ð 3D max sẽ ð a ra một hộp thoại cảnh báo lỗi… ó ý Max cho phép sắp xếp lại thứ tự các phép hiệu chỉnh trong danh sách bằng cách drag chuột và thả chúng lên trên hoặc xuống dýới. Và ta cũng có thể xóa hẳn các phép hiệu chỉnh ra khỏi danh sách Stack bằng cách click vào biểu týợng (remove modifier from the stack). Ta có thể ð i tên các phép hiệu chỉnh trong danh sách ð bổ sung thêm phần giải thích nếu cần, bằng cách R-Click lên phép hiệu ổ ể chỉnh ð trong danh sách và chọn Rename. ó Và cuối cùng, ta có thể ” merge” ất cả các phép hiệu chỉnh trong danh sách stack lại thành một lớp duy nhất, ð là Editable Mesh. t ó Việc này sẽ làm giảm nhẹ gánh nặng cho máy, không chiếm dụng nhiều bộ nhớ. Nhýng dĩ nhiên cũng sẽ có mặt bất tiện của nó là bạn sẽ không thể quay lại ð ợc các cấp hiệu chỉnh trýớc ð trong danh sách. Có 2 cách ð làm ð u này: ý ó ể iề  R-Click lên 1 ð m bất kỳ trong danh sách stack/ Collapse All iể  R-click lên ð i týợng/ Convert to/ Convert to Editable Mesh ố Lúc này trong danh sách chỉ còn lại ðúng 1 phép hiệu chỉnh, ð là Editable Mesh. ó Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 14/124
 15. Hýớng dẫn giảng dạy Bảng lệnh Hierarchy Transform Thay ð i tâm ổ ð i týợng ố của ð i týợng ố nhýng tâm của ð i ố týợng vẫn không thay ði ổ Trả tâm về vị trí ban ð u ầ Bảng lệnh Motion Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 15/124
 16. Hýớng dẫn giảng dạy Hiển thị ð ờng chuyển ý Gán Controller ð ng của dối ộ của ð i týợng ố týợng trong khi diễn hoạt vùng nhìn khi có diễn hoạt Bảng lệnh Display Ẩn ð i týợng ố theo từng danh mục Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 16/124
 17. Hýớng dẫn giảng dạy Ẩn ð i týợng ố Ẩn ð i týợng ố ðang ð ợc ý không ð ợc ý chọn chọn Ẩn ð i týợng ố Kích vào ð i ố theo tên týợng nào ẩn ð ð /t ó Hiển thị tất Hiển thị ð/t cả các ð ð /t ã bằng cách ẩn chọn tên trong ds Ẩn các ð ð ð ợc /t ã ý ðóng bãng Các chức nãng Freeze/UnFreeze tuõng tự nhý ẩn ð i týợng, chỉ khác ở chỗ: ố  Hide: Ẩn hẳn ð i týợng không còn thấy ngoài vùng nhìn. ố  Freeze: Ðóng bãng ð i týợng, vẫn cho phép thấy hình dáng ð i týợng trong vùng nhìn với màu xám, nhýng không cho ố ố phép chọn và có bất kỳ một tác ð ng nào lên ð i týợng cả! ộ ố Bảng lệnh Utility: Bảng Utility chứa rất nhiều các tiện ích hỗ trợ trong quá trình làm việc với 3D Max III.1.5 Khu vực bên dýới vùng nhìn: Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 17/124
 18. Hýớng dẫn giảng dạy - Lock selection: Nút lệnh dùng ð bật tắt chế ð khóa chọn lựa ð i với ð i týợng hiện hành. ể ộ ố ố - Absolute Mode Transform Type-in/ Offset Mode Transform Type-in: Các thông số giúp di chuyển, xác ð vị trí ịnh các ð i týợng một cách chính xác. ố - Bộ nút diễn hoạt: Nút lệnh bật tắt chế ð ghi lại sự diễn hoạt của ð i týợng hiện hành. ộ ố - Animation playback control: Bộ nút lệnh dùng ð kiểm tra sự diễn hoạt của hoạt cảnh hiện hành. ể - Viewport controls Các công cụ ð u khiển khung nhìn, phụ thuộc vào loại khung nhìn nào ð iề ang là hiện hành, các thể hiện ở ð sẽ thay ð i… Với ây ổ chúng, bạn có thể thu phóng, dịch chuyển và xoay vùng nhìn. Thu moïi ñoái töôïng goïn trong vuøng nhìn hieän Thu/phoùng vuøng haønh nhìn hieän haønh Thu/phoùng ñoái töôïng ñang choïn lôùn goïn trong Thu/phoùng caùc vuøng nhìn hieän haønh vuøng nhìn Thu/phoùng moïi ñoái Phoùng lôùn töôïng goïn trong taát khu vöïc reâ caû caùc vuøng nhìn . choïn. Dòch chuyeån vuøng nhìn hieän haønh Cöïc ñaïi vuøng nhìn Xoay/ laät vuøng hieän hieän haønh vaø ngöôïc haønh laïi - Animate Time slider Thanh trýợt thời gian dùng cho việc diễn hoạt các ð i týợng trong khung cảnh ố III.1.6 Bảng REACTOR: Giới thiệu cho học viên sõ lýợc các công cụ hỗ trợ cho việc tạo các hiệu ứng ð c biệt. ặ III.1.7 Vùng nhìn (Viewport): Các khung nhìn cho phép bạn quan sát khung cảnh từ nhiều góc ð khác nhau. Nếu không có các khung nhìn bạn không thể chọn ộ vật thể, áp vật liệu hay thực thi bất kỳ công việc nào cho khung cảnh. Max có bốn khung hình ð ợc thiết lập mặc ð là: Top ý ịnh (trên), Front (truớc), Left (trái), và Perpective (phối cảnh). Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 18/124
 19. Hýớng dẫn giảng dạy Layout các vùng nhìn: Kích phải mouse vào nhãn vùng nhìn\ Viewport Configuration\ ChọnTab Layout. Hoặc vào Menu Customize\ Configuration….  Chọn kiểu vùng nhìn thích hợp  O. k Chuyển ðổi giữa các vùng nhìn Ngoài 4 vùng nhìn mặc ðịnh, Max còn cung cấp các vùng nhìn khác nhý Bottom (dýới), Back (Sau), Right (Phải), User (nguời dùng) & Cameras (các vùng camera) Bạn có thể chuyển ð i các vùng nhìn này bằng hai cách: ổ - Cách 1: Click phải vào nhãn vùng nhìn muốn chuyển ð i thành vùng nhìn khác, tại Menu xổ ra ð tới lệnh View, và chọn vùng nhìn muốn ổ i chuyển ð i. ổ Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 19/124
 20. Hýớng dẫn giảng dạy - Cách 2: Khuyến khích học viên sử dụng cách này ð thao tác ð ợc nhanh chóng hõn. ể ý Nhanh chóng hõn, bạn chỉ cần gõ phím tắt cho các vùng nhìn khi muốn chuyển ð i, cụ thể nhý sau: ổ VÙNG NHÌN Phím tắt VÙNG NHÌN Phím tắt TOP T BOTTOM B LEFT L Alt-R RIGHT FRONT F BACK B PERFECTIVE P USER U CAMERA C Chế ðộ hiển thị các ðối týợng trong vùng nhìn: Kích phải mouse vào nhãn vùng nhìn\ Chọn các kiểu hiển thị khác nhau: Smooth + Hightlights: Chế ð tô bóng (F3) ộ WireFrame: Dạng khung dây (F3) Smooth: Ðối týợng hiển thị ở dạng trõn nhýng không bóng Facets + Hightlights: Ðối týợng hiển thị ở dạng mặt sắc cạnh và có ð bóng. ộ Học phần 5 – HOẠT HÌNH ấ CHIỀU CB Trang 20/124
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2