intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chương trình đồ họa

Xem 1-20 trên 6976 kết quả Chương trình đồ họa
 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 7+8: Graphics (Đồ họa với SDL). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thư viện SDL; cài đặt SDL với CodeBlocks-MinGW; xây dựng API vẽ; vẽ hình bằng bút vẽ; vẽ hình fractal; kỹ thuật đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf97p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1 - Chương 8: Mạng một cửa tuyến tính. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái niệm; phương trình và sơ đồ tương đương mạng một cửa tuyến tính có nguồn; định lý Thevenin và Norton; hòa hợp giữa nguồn và tải;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf84p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 2 Tính chất của đơn chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồ thị pha và sự chuyển pha của đơn chất; Quá trình hóa hơi đẳng áp của chất lỏng; Bảng và đồ thị các hơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 3 Sơ đồ cấu trúc hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như Liên kết nối tiếp giữa các khâu; Liên kết song song giữa các khâu; Liên kết vòng kín; Chuyển dịch vị trí khối cộng từ phía trước ra phía sau hoặc từ phía sau ra phía trước một khâu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Đối tượng điều chỉnh trong công nghiệp; Phân loại đối tượng công nghiệp; Mô hình đối tượng tĩnh (đối tượng có tự cân bằng); Sơ đồ thực nghiệm nhận dạng đối tượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 7 Dự trữ ổn định của hệ thống điều khiển, cung cấp cho người học những kiến thức như Các khái niệm về dự trữ ổn định; Dự trữ ổn định theo Pha và Biên độ của hệ; Dự trữ ổn định theo chỉ số biên độ; Dự trữ ổn định theo chỉ số dao động mềm; Tiêu chuẩn dự trữ ổn định theo parabol và điều kiện đủ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lạnh" Chương 1 Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về nóng và lạnh; Các phương pháp tạo ra nhiệt độ thấp; Các giản đồ; Quá trình nghịch khép kín. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất: Chương 4 Chọn lựa quy trình sản xuất, cung cấp những kiến thức như phân loại quá trình (process); ra quyết định Mua - tự sản xuất; phân tích điểm hòa vốn; ứng dụng PT điểm hòa vốn vào chọn lựa quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p khanhchi2520 03-05-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1 - Chương 3: Phương pháp cơ bản tính mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa - Graph Kirchhoff. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: phương pháp dòng nhánh; phương pháp thế nút; phương pháp dòng vòng; khái niệm về graph Kirchhoff; các định lý về lập phương trình Kirchhoff; ma trận cấu trúc A, B; lập phương trình bằng ma trận cấu trúc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf32p codabach1016 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài viết trao đổi về thực trạng chương trình đào tạo ngành Kiểm toán ở các trường đại học tại Việt Nam và so sánh với yêu cầu thị trường lao động ngành nghề này, từ đó đưa ra kiến nghị một số giải pháp nhằm cải tiến chương trình đào tạo ngành Kiểm toán để phù hợp với thời đại 4.0 hiện nay hơn.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 22 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồng phân hóa keto–enol; độ phản ứng của enol: cơ chế phản ứng thế; tính acid của nguyên tử hydrogen alpha: quá trình tạo thành ion enolate; độ phản ứng của ion enolate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động hoá học" Chương 5 Khái niệm về Entropy, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Entropy và xác suất; Biểu thức Entropy trong nhiệt động học; Entropy của quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch; Phụ thuộc của entropy vào thể tích; Entropy của quá trình chuyển pha (phase transition) tại nhiệt độ chuyển pha;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động hoá học" Chương 7 Các hàm năng lượng tự do, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: định nghĩa năng lượng tự do Helmholtz; năng lượng tự do Gibbs của quá trình chuyển pha;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động hoá học" Chương 8 Các tính chất của hỗn hợp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cách biểu diễn nồng độ; thể tích mol riêng phần; nhiệt động học của quá trình trộn lẫn; tính toán thể tích mol riêng phần;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động hoá học" Chương 12 Giản đồ pha, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: số cấu tử C; quy tắc pha; hệ thống đơn cấu tử; phương trình Clapeyron; tìm hiểu giản đồ pha áp suất; quy tắc đòn bẩy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt" Chương 2 Khí thực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; Quá trình hóa hơi đẳng áp và bảng số liệu của nước; Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí thực; Đồ thị và cách xác định thông số nhiệt động; Phương trình trạng thái của khí thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2530 04-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động lực học kỹ thuật" Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quá trình hóa hơi đẳng áp; Giản đồ khối biểu diễn quan hệ p-v-T; Quá trình nóng chảy – quá trình thăng hoa; Cách xác định thông số trạng thái; Các quá trình nhiệt động cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết này dự định nghiên cứu về các nội dung, quy định của Chương trình AEO/MRA, tìm hiểu quá trình tham gia thỏa thuận MRA của Hải quan Việt Nam với Hải quan các nước ASEAN từ đó đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách Hải quan nhằm thúc đẩy có hiệu quả quá trình tham gia chương trình này. Việc đi sâu nghiên cứu những vấn đề, thực tiễn trên có ý nghĩa trong việc hoàn thành mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 và hiện đại hóa ngành Hải quan.

  pdf13p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết sẽ khái quát về một số bảo tàng ở Hải Phòng, đánh giá thực trạng của hoạt động du lịch tại một số bảo tàng ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ tập trung đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, giúp làm phong phú hoạt động du lịch tại một số bảo tàng ở Hải Phòng để thu hút du khách hơn.

  pdf16p vijaychest 24-04-2024 1 1   Download

 • Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài đã đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên khóa 8 Trường Đại học Khánh Hòa khi bắt đầu tham gia học tập chương trình giáo dục thể chất, đồng thời tiến hành so sánh với người Việt Nam cùng độ tuổi năm 2001 (theo tác giả Dương Nghiệp Chí (2003) và Quyết định 53/2008QĐ – BG&ĐT qua đó làm cơ sở đưa ra các bài tập cũng như phương pháp giảng dạy phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát triển được tố chất thể lực đáp ứng yêu cầu của học phần.

  pdf7p vijaychest 24-04-2024 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2