intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

240
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 13: Gia công định hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

 1. ! "#$ %$ & $' ( ) * + * )* , - ( *" ./ ) )" 0( ) +1 *2 3 43 %$ 5 6) 03 7 3 * 83 9 '* !* ) 80: / (" 6) ; ) 6 < = -, - 3* " (03>? 3 ( - :0 # ) / @ A @ B 8A ( @ C D E0 8 F E 0 :0 ( - 6 < ) / 5 >0 " ) 43 3 %$3 0 0 ) / G !* H I $ - 6 < EJ E0 - 4 " 5 K1 8 F E 0 L E 08( A @ B # % (E0 M >) 3 N$) :0 E 0 * :*3 ) ( 03 O EJ 0 B1 B$C ( 8 83( 0: I P K $"< A 8( $"< A N$ " 5 L* 5 $"< A L E0 = - B$ A 5 N$ " L * Q ( # R B$C C 0 S $) = - # 0( A 18 F #8= C8I T0 6 )" % B$C 8 3 A I L -P -* 1 C 0 I
 2. = - ! N$) ? (1 10 A V 6 (A M >) TJ E0 - @ # 06 A $"< A :" E 0 I M @ + C$ W* X + * )* (" 6 1R -A Q 6 ! 5 >0 " (5 ! 1 48- 7 3) 8( - L YZ 5 >0 " , *+ * )* (" EF W* 6 < P # R )" ( @6 = - $"< A :" E 0 ( E0 :" E? < :0 [ K ) B+ \ ) ) / , E0 - @ 0 @ !* -3 8( %$ 0 0 0( 3 @ 6 < = - , *+ * )* 0 E 0 N$ " >$ N$ A7 P 7 6, # 4 N$ " L 3 01 ) 7 (" ( ] E 08 ) ( M L %$ $ O A*% L %$ 6
 3. ^< 8- 73 8( - L )80: Y $"< A :" E 0 < :0 # ) M ) $ ! = - @ _$ [[ [ X + * )* - W* 6 < = - , + M $` 8 3 = 0 /$ < , K K Ba E4 E0 - @ 3A 06 !* I I W* 0 \) $"# EJ X" 6 1R A BP 80: @ 23 I A M >) 03 R B$C 0X " [
 4. 6 < = - , E0* " X + * )* (" @ O EJ ) / 0 ) R 4R 2 , E 0* " Y $ "E 0* " 6 $ 0 B1 >$C ( 80: 8I (( P E 0* 1 :0 # 0b 8 B1 * c 3 6 0: E: P E) / 3A M >) 03 # N$) :0 E 0 C* :*3 ) ( 0 ^ < L* + * )* (" 8 8 (= 83 I A : 3 /$ B7$ ( @ M L E0 G 0 N$) 3A M >) L B1 * c *4 $A (0 A M >) L E 03 * + * )* ) (A M >) L / $c X" W* 8* + ( * )* E= 0( 0( (0 _$ :0 I # 1 N$" ! 6 R (E0 = - ! EJ *") $ 3 7 ($ $`3 ) N$: = C L*+ * )* * " W* 8) ( $"< A :" E 0 $ 6 $ ! = - 90 # E: _$ W* d K W* + M fI * + e * )* * " W* + ME 0* " 3 8/ I ] E5 ( ] E5 8$ 8$ W* B) (0 _$ < E 0 * " = - $"< A # E: L / P E: L _$ Z *" W* $ M EJ ( N$ " 5 3 $"< A :" E0 I M E= (0 _$ 0 Q M d K W* $` 8 e 8 =( A* + * )* C 8 A 3 P E0 *"( ] E5 ( /$ < , - P 8$ # A M >) L 0+ K) * + * )* W* , -d M W* 3 , /$ < 90 + g 0A M >) 03 -$ N$1 8I = C L N$) *" W* 90 _$ 8 A ( 0 $"<
 5. A :" E 0 $ 6 I $ ! = - @* i L _$ j $P '" * 1 )0 k M 9L ( )" 90 I ("3 5 I :" E 0 _ ! $"# l [ mH (" P E5 8$ 8$ )* I _$ @ 8 >0 0 5 P ? ^@ # L _$ W* 6 < ! >) R (0 @ # L % 3) M P E5 ( 01 ) G 7 E0 (7 P E5 l [ Z *" W* $ M ] 8( + = # EJ ( N$ " 5 K $"< A :" E 0 I M E= (0 _$ l [ 3 E3 9 0(n @M 0) 4
 6. ; 9 6 /$ * + * )* ) $ $D $A (0 4 M Ba E4 (A M >) "#$ %$ L 9 0 :0 )"3 9 ! Ba E4 (0 ) 4 M e) I 9 3 /$ E(" 9 # # @ M $ 3A M >) E: # E: 9 3A V 6 B@ 9 o# P I 9 EJ 0 E_ A M 94 M 5 "#$ %$ A \ 7 L / 9 B0 I G 43A M >) G 4 8* 0 P F @ 9 6 < = - , )*+ * )* - 9 3) 93( 93 ^! = - # )" - 9 M3 6E 0 - 6E 0 - 9 ! ( + IQ 9 Z - 9 * 1e = - /$ B7$ 9 /$ 8% 3 @ Ba E4 ) E 08( E0 I M ( E0 # [ 3 - , E0 - 9 E0 I Mp E0 #
 7. Z E0 I M - 0) - 3 0) * 6# R B$C C* + B0 I E0 # $" # E0 # 3r 8% $P J # E0 I M M - 9 #r( 8 E0 $ 3E 0 '" - 9 # )" - 0R B$C C* ( C8( - 9 0 8s k3 I 8 3A I L 4 E 0" $ Z - 9 /$ %$ P 3H 8 $"< B %$ P ) 3% /$ O E 0 (0 H M3 6 ! ) k >M - 9 ( N$ " A 6 + B0 I BP %$ P9 q
 8. - 9 6
 9. ; 9 0 8, s @ ! Ba E4 0 B1 >$C ( 80: 98s 6 @ M b ( k ^A M >) L 9 *4 $A (0 C 8! ! (9 @ EJ )" # )" 0 0 )" - 3 5 " O EJ ! (9 ^< )" ! 0( 3 @ Ba E4 %$ y* - 6 = Eb N$) 1 < ) _" 0 B1 >$C ( 88 0: I (( P3 @ EJ )" 9 = A , %$ 0 K 9 , )" @ EJ IP A b U÷ U&'( ! " )*+ , @ EJ 0 B1 >$C ( 83 0: , %$ 9 @ h ÷ Uw v * EJ P A @ P8I # 6R B$C 0 K) 8 F 6 < * $" [x ( I M [ x 3 B0 I m 0: %$ 9 6 ) E 08* * $" " ! EJ /$ + @ Ba E4 E( + 3 ( B E0 ! /$ 8% - u+ \ P M E 0 0 %$ 9 T 0p UK . ^< - 9 0P @ EJ %$ 9 - 8* # )" - : R " $"# EJ $"# 8M 9 0( (9 0e N$ "3 x
 10. %$ E 0 0( $"< A N$ " B ' P 3\ @ 5 6 $"< A E 0 E? @ AM 9 $"/ A 8* ÷ ^ %$ - 9 0P @ E 0 (8*8- E 0 B0 I 7 Z N$ " s 8F E 08I A 8! E 5 $ /$ B7$ N$) w3 ÷ w3 h ^ %$ 9 0P 6 < EJ 'P 8I E0 8# 6 f z tw ÷ ww 4 3 0) * ( 0) -P $ EJ E 08( , W* v 3 5 EJ * E0 , 1 !* ' P 6 < I [ww v* '" R B$C 9 C 0 f EJ ' P 03 - 8I # E$ E + $A * 1 ! I 8# 4 8# / ( E4 4 ^ %$ E 0 I (0 ! 7 , A < N$) 8( - !# 7" $ A X "9 8* + ( * )* 9 0 (9 0( : A M >) (R >$C 0X "9 @ EJ 9 0 B1 >$C ( 80: # )" * " 9 $"# EJ X "9 ! 8( *+ * )* e ( /) 0 , Z /$ E( 0: 9 ! N$) 8% @ M 9 u+ \ 9 !
 11. 1X " 9 X "9 0( p o9 0 2 / 3 4+ # 5 X + * )* (" 6 < EJ * "9 0( ( 9 0 39 39 $ (R 6 /$ E( 8I 0* "8 E 0* " Y ( u0 I - 9 * "9 6R B$C C 0 * 1 EJ E0 ( )" $"# EJ 3 * "9 OEJ 0 B1 >$C ( 80: l [ X "9 6 /$ E( 8I o9 0( p o9 0 K) 9 8* + ( * )* 9 , E: E{0 8 39 0: 6 < : +M P $G / 0 K6 /$ * + * )* ) 9 [ U K) q
 12. 9 , ( ) *2 [U p, N$1 ) [U p) 9 5 $ [U p, [ N$1 ) [ UE .( ) 9 *2 \ A ( ) P ( A ( )E A # ( ) ! :0 )Q I 6 # 9 + % ) Z ) 9 , N$1 ) 3 ! F# FB 0 07 C* + 7 N$1 ) 01 w3 U S $1 ) | N$ " + # 4 P 3 N$1 ) . ! E_ A N$ " ( 6 < (0 < /$ O f 9 b w3 ÷ h ) , ef z v* 6 ) (R >$C 0 K) 9 , ( ) 5 $ @ EJ ) 9 =A 6R B$C C 0b Uwwww ÷Uhwww $8 v u0 A M >) E: 9 0 K ) B+ \ ) 9 qU
 13. ! j ( 9 EJ < 9 6 "#$ %$ A M >) 03 9 Q N$ -8$"- f/ 1 C -* + * )* (9 + = *+ * *) ( 6 $ ^) (9 6 ) @ M $ L 9 : ± w3 9 ± w3 3B BP 6 ± h } wwU 3A M >) I wwt j( 9 j( 9 , ) +p j( 9 ) E: R 8! ddddddddd ~~~~~ dddddddddd !" (" ) * + * )* • U (0 8 - ( 3 W* •X : E4 ($ ! < Lb 8• 0: [ (0 8 * " ( 3 W* •X : E4 ($ ! < Lb 8• 0: (" * + * )* 9 39 $"/ A• q[
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=240

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2