intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình điện: Rơ le bảo vệ đường dây loại 7SA511

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

539
lượt xem
268
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rơ le số bảo về đường dây loại 7SA511 đảm bảo cắt nhanh. tin cậy mọi dạng sự cố trên đường dây trên không và các tuyến cáp. Trung tính của hệ thống có thể được cách ly. Đấu qua cuộn dập hồ quang nối trực tiếp hoặc qua điện trở. Rơ le có mọi chức nang quan trọng cho bảo vệ đường dây, do đó có thể áp dụng 1 cách rộng rãi. Nó có thể làm được bảo vệ dự phòng cho hệ thống bảo vệ so lệch của các đường dây......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điện: Rơ le bảo vệ đường dây loại 7SA511

 1. Giáo trình điện Rơ le bảo vệ đường dây loại 7SA511
 2. 1 R¬ le b¶o vÖ ®−êng d©y lo¹i 7SA511 Ch−¬ng I - giíi thiÖu 1.1 øng dông R¬ le sè b¶o vÖ ®−êng d©y lo¹i 7SA511 ®¶m b¶o c¾t nhanh, tin cËy mäi d¹ng sù cè trªn ®−êng d©y trªn kh«ng vµ c¸c tuyÕn c¸p. Trung tÝnh cña hÖ thèng cã thÓ ®−îc c¸ch ly, ®Êu qua cuén dËp hå quang, nèi trùc tiÕp hoÆc qua ®iÖn trë. R¬ le cã mäi chøc n¨ng quan träng cho b¶o vÖ ®−êng d©y (BV§D) do ®ã cã thÓ ¸p dông 1 c¸ch réng r·i. Nã còng cã thÓ lµm ®−îc BV dù phßng cho hÖ thèng BV so lÖch cña c¸c ®−êng d©y, MBA,MF§,thanh c¸i... Chøc n¨ng c¬ b¶n cña nã lµ x¸c ®Þnh ®iÓm ng¾n m¹ch b»ng c¸ch ®o tæng trë. Nã cã thÓ ®−îc bæ sung hµng lo¹t c¸c moden chøc n¨ng bao gåm bæ sung chøc n¨ng dao ®éng c«ng suÊt, giao diÖn BV tõ xa, ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt (cho l−íi cã trung tÝnh c¸ch ly hoÆc ®Êu qua cuén dËp hå quang BV ch¹m ®Êt cã h−íng cã ®é nh¹y cao, cho ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt qua ®iÖn trë lín trong l−íi cã trung tÝnh nèi ®Êt) , tù ®éng ®ãng l¹i ®èi víi ®−êng d©y kh«ng, ph¸t hiÖn nhanh sù cè. C¸c phô kiÖn ngoµi, do ®ã th−êng kh«ng yªu cÇu. Mäi sù cè x¶y ra trong l−íi ®iÖn, ®é lín cña gi¸ trÞ tøc thêi ®−îc l−u gi÷ trong thêi gian 5 gi©y vµ sau ®ã cho ph©n tÝch sù cè. Sù gi¸m liªn tôc c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc cho phÐp th«ng b¸o mét c¸ch ch¾c ch¾n sù cè bÊt kú trong c¸c m¹ch MBA ®o l−êng. 1.1 C¸c ®Æc tr−ng cña r¬ le; - HÖ thèng xö lý víi bé vi xö lý m¹ch 16 bÝt. §iÒu khiÓn vµ xö lý c¸c sè liÖu ®o ®−îc cho tíi c¸c gi¸ trÞ c¾t hoµn toµn ë d¹ng sè vµ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c m¸y c¾t. - C¸ch ®iÖn hoµn toµn vµ c¸ch ly tin cËy c¸c m¹ch xö lý bªn trong víi c¸c m¹ch bªn ngoµi . - Víi c¸c bé biÕn ®æi ®Çu vµo t−¬ng tù (analog) cã mµn ch¾n ®Çu vµo nhÞ ph©n, modun ®Çu ra vµ bé biÕn ®æi dc/dc. - Cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt cho BV§D cao ¸p. - Ph¸t hiÖn qu¸ dßng vµ kÕt hîp víi kiÓm tra ®iÖn ¸p hoÆc ph¸t hiÖn theo tæng trë. - §Æc tÝnh c¾t víi møc ®Æt ®éc l©p ®¹t ®−îc däc theo trôc R vµ X víi møc ®Æt R riªng cho sù cè ch¹m ®Êt. - X¸c ®Þnh h−íng nhê sö dông ph©n cùc cña pha kh«ng sù cè vµ bé nhí ®iÖn ¸p, t¹o ra ®é nh¹y ®Þnh h−íng kh«ng giíi h¹n. - C¸c chøc n¨ng bæ sung toµn tiÖn cã thÓ ®−îc ®Æt hµng nh− lµ tuú chän.
 3. 2 - TÝnh to¸n liªn tôc c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc trong vËn hµnh vµ chØ thÞ trªn mµn hiÓn thÞ ë mÆt tr−íc cña r¬ le. - VËn hµnh vµ chØ ®Þnh ®¬n gi¶n nhê sö dông b¶ng vËn hµnh tæng hîp hoÆc m¸y tÝnh víi phÇn mÒn thÝch hîp. - Liªn hÖ víi ®iÒu khiÓn trung t©m vµ c¸c thiÕt bÞ l−u gi÷ th«ng qua giao diÖn nèi tiÕp víi møc c¸ch ®iÖn 2kV hoÆc cho ®Êu nèi c¸p quang. - Gi¸m s¸t liªn tôc c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc, phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña r¬ le. 1.2.C¸c chøc n¨ng thùc hiÖn: Hîp bé 7SA511 bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: *B¶o vÖ kho¶ng c¸ch víi: - Ph¸t hiÖn sù cè qu¸ dßng chän läc pha - Ph¸t hiÖn sù cè cã kiÓm tra ®iÖn ¸p hoÆc ph¸t hiÖn sù cè theo tæng ttrë cã ®Æc tÝnh c¾t ®a gi¸c cã 5 vïng kháang c¸ch cã thÓ ®−îc chØnh ®Þnh ®Ó vËn hµnh theo h−íng tiÕn hoÆc h−íng lïi hoÆc kh«ng cã h−íng vµ cã 2 vïng ®−îc sö dông nh− lµ vïng më réng. - 7 cÊp thêi gian: -§Æc tÝnh ®a gi¸c víi møc ®Æt ®éc lËp cña vïng däc theo trôc R vµ X , møc ®Æt R riªng cho c¸c sù cè pha vµ ®Êt . - X¸c ®Þnh h−íng nhê sö dông cùc tÝnh cña pha kh«ng sù cè vµ bé nhí ®iÖn ¸p, do ®ã thÝch hîp víi viÖc sö dông c¸c biÕn ®iÖn ¸p kiÓu tô vµ t¹o ra ®é nh¹y ®Þnh h−íng kh«ng cã giíi h¹n. - C¾t riªng tõng pha , sö dông víi tù ®ãng l¹i 1 pha. *Bæ sung dao ®éng c«ng suÊt (tuú chän víi ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë). - Ph¸t hiÖn dao ®éng c«ng suÊt nhê phÐp ®o dR/dt. - Tr¸nh viÖc c¾t sai khi cã dao ®éng c«ng suÊt x¶y ra trong hÖ thèng - §Ó sö dông cÊm dao ®éng c«ng suÊt hoÆc c¾t ngoµi bËc thang. *Giao diÖn b¶o vÖ xa v¹n n¨ng ( cã thÓ lËp ch−¬ng tr×nh cho c¸c s¬ ®å sau): - C¾t ttruyÒn d−íi vïng cho phÐp. - c¾t truyÒn trªn vïng cho phÐp. *B¶o vÖ sù cè vÜnh cöu : - Cho phÐp t¸c ®éng nhanh ë ®Çu cuèi bÊt kú cña ®−êng d©y khi ®ãng b»ng tay ®−êng d©y vµo ®iÓm sù cè. *Chøc n¨ng qu¸ dßng khÈn cÊp: - T¸c ®éng khÈn cÊp nÕu biÕn ®iÖn ¸p MCB c¾t - T¸c ®éng khÈn cÊp trong tr−êng hîp cÇu ch× thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p háng. - Víi ®Æc tÝnh qu¸ dßng cã 2 cÊp thêi gian ®éc lËp vµ cÊp dßng ch¹m ®Êt riªng. - Ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt (tuú chän )
 4. 3 ( cho l−íi cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn hoÆc ®Êu qua cuén dËp hå quang) - Ph¸t hiÖn sù cè chän läc pha. - X¸c ®Þnh h−íng nh¹y c¶m. * B¶o vÖ ch¹m ®Êt ®é nh¹y cao (tuú chän0 - Cho c¸c sù cè ch¹m ®Êt qua ®iÖn trë cao trong l−íi cã trung tÝnh nèi ®Êt. - Víi 2 cÊp khëi ®éng theo dßng ®iÖn ch¹m ®Êt . - X¸c ®Þnh h−íng nhê thµnh phÇn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p thø tù kh«ng. - Cã thÓ lùa chän so s¸nh h−íng th«ng qua m¹ng th«ng tin (vÝ dô t¶i ba) -Chøc n¨ng dù phßng trong tr−êng hîp h− háng m¹ch ®iÖn ¸p sö dôngBV dßng ch¹m ®Êt thêi gian ®éc lËp. - B¶o vÖ dßng ch¹m ®Êt thêi gian phô thuéc víi ba ®Æc tÝnh cã thÓ lùa chän (kh«ng liªn quan ®Õn BV ch¹m ®Êt cã h−íng). *Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i (tuú chän). - 1 pha ,3 pha hoÆc/vµ 3 pha. - 1 lÇn hoÆc nhiÒu lÇn ®ãng l¹i. - Víi thêi gian t¸c ®éng vµ thêi gian chÕt kh¸c nhau cho t¸c ®éng 1 pha, 3 pha. *Kho¶ng c¸ch tíi c¸c ®iÓm sù cè: - Cã thÓ b¾t ®Çu nhê xung lÖnh c¾t hoÆc nhê xung lÖnh c¾t ngoµi. - TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch sù cè. - §ua ra kho¶ng c¸ch sù cè theo Ω, km hoÆc phÇn tr¨m cña chiÒu dµi ®−êng d©y. - Tuú chän víi bï ®−êng d©y song song. * C¸c chøc n¨ng tiªu chuÈn cßn bao gåm: - Tù gi¸m s¸t liªn tôc chÝnh tõ c¸c m¹ch DC th«ng qua c¸c ®Çu vµo TU, TI tíi c¸c r¬ le c¾t, qua ®ã ®¹t ®−îc ®é tin cËy tèi ®avµ chÝnh x¸c h¬n so víi chiÕn l−îc b¶o d−ìng ®Þnh kú. - C¸c ®o l−êng thÝ nghiÖm trong ®iÒu kiÖn phô t¶i b×nh th−êng. - §o dßng phô t¶i vµ ®iÖn ¸p vËn hµnh. - §o c«ng suÊt vµ tÇn sè. - Sè liÖu tæng trë ®o ®−îc, kiÓm tra vµ h−ính thø tù pha. - L−u gi÷ c¸c th«ng b¸o cho 3 lÇn sù cè cuèi cïng cña l−íi ®iÖn mvíi ®ång hå thêi gian thùc. - L−u gi÷ sè liÖu vµ truyÒn tíi c¸c thiÕt bÞ ghi sù cè, cho phÐp. _ Ph©n tÝch sù cè nhanh. _ Ghi sù cè 1 c¸ch chi tiÕt - §Õm c¸c xung lÖnh c¾t vµ ®ãng, ghi l¹i c¸c sè liÖu sù cè vµ céng dån cña dßng ®iÖn sù cè bÞ cÊt. - Trî gióp nghiÖm thu nh− lµ thÈm tra h−íng vµ thÝ nghiÖm sèng m¸y c¾t.
 5. 4 Ch−¬ng II- Sè liÖu kü thuËt 2.1. Sè liÖu chung: * M¹ch ®o l−êng: Dßng ®iÖn ®Þnh møc IN : 1 hoÆc 5 A §iÖn ¸p ®Þnh møc UN : 100 - 125V TÇn sè ®Þmh møc: 50 hoÆc 60Hz Phô t¶i cña TI / 1 pha; IN = 1A xÊp xØ 0,1 VA IN = 5a xÊp xØ 0,4 VA Cho ph¸t hiÖn ë ®é nh¹y cao víi IN = 1A : xÊp xØ 0,3 VA Phô t¶i c¸c TU: UN = 100V xÊp xØ 0.5VA Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña c¸c m¹ch TI, c¸c pha vµ ®Êt: + NhiÖt (gi¸ trÞ hiÖu dông):100*IN cho 1s 20* IN cho 10s + Lùc®éng ®iÖn (xung): 4* IN l©u dµi 250* IN cho 1/2 chu kú Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña c¸c biÕn ®iÖn ¸p: + NhiÖt (gi¸ trÞ hiÖu dông):140V l©u dµi Nguån nu«i DC: nguån nu«i DC th«ng qua c¸c bé biÕn ®æi dc / dc §iÖn ¸p nguån nu«i : 24/ 48 spc 60/ 110/ 125 220/ 250 D¶i lµm viÖc: 19-50 48-144 126-288 §iÖn ¸p AC chång chÊt: ≤12% ë UN §Ønh víi ®Ønh: ≤ 6 % trong giíi h¹n cña gi¶i ®iÖn ¸p Thêi gian bï khi h− háng/ ng¾n m¹ch ®iÖn ¸p nguån mét chiÒu: ≥ 50 ë U≥110 Vdc C¸c tiÕp ®iÓm c¾t: Sè r¬le c¾t: 05 Sè tiÕp ®iÓm /r¬le: 02 NO Kh¶ n¨ng thao t¸c §ãng: 1000W/VA C¾t: 30W/VA §iÖn ¸p thao t¸c: 250V Dßng ®iÖn cho phÐp: 5A liªn tôc 30A cho thêi gian 0,5
 6. 5 - C¸c tiÕp ®iÓm tÝn hiÖu Sè r¬le tÝn hiÖu: 11 Sè tiÕp ®iÓm /r¬le: 1 co hoÆc 1 Kh¶ n¨ng thao t¸c: ®ãng/ c¾t: 20 W/VA §iÖn ¸p thao t¸c: 250V Dßng ®iÖn cho phÐp: 1A - C¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n Sè l−îng: 10 D¶i ®iÖn ¸p: 24 ®Õn 250V Tiªu thô dßng ®iÖn: ≈ 2,5 ®éc lÊp víi ®iÖn ¸p - C¸c giao diÖn nèi tiÕp Giao diÖn ®Çu cuèi vËn hµnh: kh«ng c¸ch ly §Êu nèi: ë mÆt tr−íc qua 25 cùc ®Êu nèi nhá phï hîp ISO 2110 cho ®Êu nèi m¸y tÝnh hoÆc t−¬ng ®−¬ng Giao diÖn ®Ó truyÒn sè liÖu tíi trung t©m ®iÒu khiÓn - C¸c tiªu chuÈnV24/V28 - Tèc ®é truyÒn: 5600 - §Êu nèi trùc tiÕp: T¹i c¸c ®Çu cuèi - Kho¶ng c¸ch truyÒn: Tèi ®a 1000m - §iÖn ¸p thÝ nghiÖm: 2 kv víi tÇn sè ®Þnh møc, 1 phót - §Êu nèi c¸p quang: C¸c ®Êu nèi tÝch hîp cho ®Êu nèi c¸p quang trùc tiÕp víi c¸c trô, vÝ dô c¸p 62,5/125µm - ChiÒu dµi sãng quay: 820 - Kho¶ng c¸ch truyÒn: Tèi ®a 1,3km 2..2 C¸c sè liÖu hÖ thèng: - C¸c thÝ nghiÖm c¸ch ®iÖn - ThÝ nghiÖm ®iÖn ¸p t¨ng cao: 2kV (hiÖn dông) - ThÝ nghiÖm ®iÖn ¸p xung: 5kV (®Ønh), sãng 1,2/50, 3 xung (-) vµ 3 xung (+) trßng kho¶ng thêi gian 5 gi©y C¸c thÝ nghiÖm nhiÔu lo¹n ( ThÝ nghiÖm d¹ng do nhµ chÕ t¹o thùc hiÖn) C¸c thÝ nghiÖm c¬ häc Theo IEC Trong qua tr×nh vËn hµnh 10Hz - 60Hz, biªn ®é 0,035 60Hz - 500Hz, 0,5g gia tèc - C¸c øng xuÊt khÝ hËu
 7. 6 - NhiÖt ®é m«i tr−êng cho phÐp - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc - 50c - 550c - Trong qua tr×nh b¶o qu¶n - 250c - 550c - Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn - 250c - 700c §é Èm cho phÐp: Gi¸ trÞ trung b×nh/n¨m ph¶i ≤75%, 30 ngµy/n¨m, 95% trong cho phÐp ng−ng tô - §iÒu kiÖn lµm viÖc: HÖ thèng b¶o vÖ ch¾c ch¾n ®−îc thiÕt kÕ cho l¾p ®Æt trong phßng R¬le tiªu chuÈn, giao cho sù t−¬ng thÝch ®iÖn tõ thÝch hîp ®−îc ®¶m b¶o. Nh÷ng ®iÓm sau cÇn ph¶i ghi nhí: Mäi tiÕp ®iÓm vµ R¬le lµm viÖc trong cïng mét tñ hoÆc trªn cïng mét b¶ng R¬le nh− thiÕt bÞ b¶o vÖ sè - C¸c ®Çu d©y ®Êu nèi ngoµi trong c¸c tr¹m cã ®iÖn ¸p tõ 100kV trë lªn ph¶i cã mµn ch¾n ®ñ kh¶ n¨ng truyÒn t¶i dßng ®iÖn lùc ë c¶ hai phÝa. Kh«ng cÇn cã biÖn ph¸p ®Æc biÖt nµo ®èi víi nh÷ng tr¹m cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n - Kh«ng cho phÐp l¾p hoÆc rót c¸c m« ®un riªng d−íi ®iÖn ¸p. Trong tr¹ng th¸i ®ã rót ra mét sè thµnh phÇn bÞ nguy hiÓm tÝch ®iÖn, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c tiªu chuÈn cho c¸c chi tiÕt bÞ nguy hiÓm tÝch ®iÖn cÇn ph¶i ®−îc tu©n thñ, c¸c chi tiÕt kh«ng bÞ ®e do¹ khi ®· l¾p vµo 2.3 B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: - Phï hîp tæng trë víi ®Êt RE/Rz - 7,00 ®Õn + 7,00 (C¸c b−íc) XE/Xz - 7,00 ®Õn + 7,00 ( C¸c b−íc) - Phï hîp tæng trë t−¬ng hç: Cho c¸c vÞ trÝ sù cè cã bï ®−êng d©y song song Rm/R2 - 7,00 ®Õn + 7,00 (b−íc 0,01) Xm/X2 - 7,00 ®Õn +7,00 (b−íc 0,01) - C¸c −u tiªn pha; + §èi víi sù cè tr¹m ®Êt 02 ®iÓm: Pha - Pha, Pha - §Êt + §èi víi sù cè tr¹m ®Êt 02 ®iÓm: L3 (L1) hoÆc L1 (L3) L−íi trung tÝnh c¸ch ®iÖn hoÆc L2 (L1) hoÆc L1 (L2) Trung tÝnh bï L3 (L2) hoÆc L2 (L3) L3 (L3) hoÆc L1 (L3) - Ph¸t hiÖn sù cè: Ph¸t hiÖn sù cè theo qu¸ dßng, c¸c th«ng sè ®Ó ph¸t hiÖn sù cè C¸c dßng pha Ipha>IN 0,25 - 4.00 (b−íc 0.01) Dßng Io : I >/ IN 0,1 - 1,00 ( b−íc 0.01 TrÞ sè khëi ®éng ®iÖn ¸p dÞch chuyÓn (√3 Io) 10 V - 100 V (b−íc 1V)
 8. 7 Tû sè trë vÒ: ≈ 0,95 Sai sè ®o l−êng: ± 5% - Ph¸t hiÖn sù cè cã kiÓm tra ®iÖn ¸p (Tuú chän) §Æc tÝnh: 2 cÊp víi ®é dèc cã thÓ lùa chän KiÓm tra ®iÖn ¸p: Theo ®iÖn ¸p pha hoÆc Ud©y C¸c møc ®Æt - Khëi ®éng dßng ®iÖn tèi thiÓu: 0,10 - 1,00 IN (0,01) - Khëi ®éng ®iÖn ¸p thÊp U pha: 20V - 70V (b−íc 1U) U d©y: 40V - 130V ( b−íc 1U) Tû sè trë vÒ - Iph > : kho¶ng 0,95 - Upha < , U d©y < kho¶ng 1,05 - Sai sè ®o l−êng 5% - Ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë (Tuú chän) §Æc tÝnh: §a gi¸c gãc pha phô thuéc K C¸c gi¸ trÞ ®Æt (dùa trªn IN = 1A) X+ A = Vïng tiÕn (Cho mäi sù cè) 0,10 Ω - 200 Ω (0,01) X- A = Vïng lïi (Cho mäi sù cè) 0,10 Ω - 200 Ω (0,01) RA2 = Sai sè ®iÖn trë (pha - pha, Φsc>450 ) 0,10 - 200 RA = Sai sè ®iÖn trë (pha - pha, Φsc>450 ) 0,10 - 200 RAE = Sai sè ®iÖn trë (pha - ®Êt, 0,10 - 200 Ω Iph > = I pha t¸c ®éng tèi thiÓu. 0,10 - 200 IN ( b−íc = 0,01 IN) HÖ sè trë vÒ - §èi víi R1 X : Kho¶ng 1,06 - §èi víi Ipha: Kho¶ng 0,95 Sai sè ®o l−êng : ≤5% cho 300 < Φsc < 500 ≤10% cho 00 ≤ Φsc ≤ 600 - §o kho¶ng c¸ch §Æc tÝnh: §a gi¸c, 3 cÊp ®éc lËp, 2 cÊp cã kiÓm tra C¸c gi¸ trÞ ®Æt (Dùa trªn IN = 1 A) X= Vïng tiÕn (cho mäi sù cè ) 0,05 - 130 Ω (b−íc 0,01) R = Sai sè ®iÖn trë (pha -pha): 0,05 - 65 Ω ( b−íc 0,01) RE Sai sè ®iÖn trë (Pha - ®Êt) : 0,05 - 130 Ω ( b−íc 0,01) Sai sè ®o l−êng víi ®¹i l−îng h×nh SIN
 9. 8 ≤3% ®èi víi 300 < Φ < 500 ≤5% ®èi víi 00 < Φ < 600 - X¸c ®Þnh h−íng Cho mäi d¹ng sù cè: Víi ®iÖn ¸p b×nh ph−¬ng vµ bé nhí ®iÖn ¸p §é nhËy: Kh«ng bÞ giíi h¹n - Thêi gian: Thêi gian c¾t ng¾n nhÊt: ≈ 25 ms Thêi gian gi¶i trõ: ≈ 40 ms C¸c cÊp thêi gian D¶i ®Æt cho: 0,005 ®Õn 82,00 mäi cÊp hoÆc (b−íc 0,01) Sai sè thêi gian: ≤ 1% møc ®Æt hoÆc 10ms TÊt c¶ mäi cÊp cã thÓ ®Æt ®Ó vËn hµnh theo h−íng tiÕn hoÆc lïi hoÆc kh«ng cã h−íng. Thêi gian ®Æt chØ thuÇn tuý lµ thêi gian duy tr× - B¶o vÖ qu¸ dßng khÈn cÊp: Víi h− háng m¹ch ®iÖn ¸p c¾t aptom¸t hoÆc háng cÇu ch× m¹ch thø cÊp cña TU - Qu¸ dßng ®iÖn pha; Iph >/IN: (0,10 - 2,00) - Duy tr× thêi gian ®éc lËp Iph>: 0,00 - 3200s hoÆc b−íc 0,01 - Qu¸ dßng ®iÖn ®Êt (Is, IE)/ IN: 0,01 - 2,00IN - Duy tr× thêi gian ®éc lËp: 0,00 - 32s (b−íc 005) hoÆc ( t¸c ®éng) Qu¸ dßng ®iÖn pha møc cao ISS/ IN: 0,50 - 9,99 Duy tr× thêi gian ®éc lËp: 0,00 - 32 Tû sè trë vÒ: §èi víi I ≥ IN : ≈0,95 §èi víi I ≥ 0,25 IN : ≈0,90 Sai sè ®o l−¬ng: I 5% 2.4. B¶o vÖ qu¸ t¶i nhiÖt. C¸c d¶i ®Æt / c¸c b−íc chØnh ®Þnh. HÖ sè theo IEC 255 - 8 0.10 - 4,00 (b−íc 0,01). H»ng sè thêi gian τ 1,0 - 999,9 phót (b−íc 0,1 phót). CÊp c¶nh b¸o nhiÖt ®é NhiÖt ®é c¶nh b¸o / nhiÖt ®é c¾t 50 - 100% tham chiÕu theo nhiÖt ®é CÊp c¶nh b¸o theo dßng ®iÖn Dßng ®iÖn c¶nh b¸o / k.IN 0,10 - 4,00 (b−íc 0,01).
 10. 9 §Æc tÝnh thêi gian c¾t ( I / kI N ) 2 − ( I pre / kI N ) t = τ ln (G / kI N ) 2 − 1 Trong ®ã t thêi gian c¾t. τ H»ng sè thêi gian. I Dßng phô t¶i. Ipre Dßng phô t¶i tr−íc ®ã. k HÖ sè theo IEC 255 - 8. C¸c tû sè d¶i trõ NhiÖt ®é / nhiÖt ®é c¾t gi¶i trõ d−íi nhiÖt ®é c¶nh b¸o. NhiÖt ®é / nhiÖt ®é c¶nh b¸o kho¶ng 0,99 Dßng ®iÖn / dßng ®iÖn c¶nh b¸o kho¶ng 0,99 C¸c sai sè - Tham chiÕu theo kIN ± 10% - Tham chiÕu theo thêi gian c¾t ± 10%, ±2 gi©y. C¸c dao ®éng ¶nh h−ëng, tham chiÕu theo kIN - §iÖn ¸p nguån mét chiÒu trong d¶i 0,8 ≤ UH/UHN ≤ 1,15 ≤ 1% - NhiÖt ®é trong d¶i -5oC ≤ nhiÖt ®é m«i tr−êng ≤ 40oC ≤ 0,5% / 10K. - TÇn sè trong d¶i 0,95 ≤ f/fN ≤ 1,05 ≤ 1%
 11. 10 H×nh 2.4.1 H×nh 2.4.2
 12. 11 2.5 B¶o vÖ ch¹m ®Êt qua ®iÖn trë trong l−íi cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp (Tuú chän) * Ph¸t hiÖn sù cè - TrÞ sè t¸c ®éng cña dßng ®iÖn ®Êt 0,10 - 4,00 (b−íc 0,01) IE >IN (®Ó c¾t) - TrÞ sè khëi ®éng thÊp h¬n: 0,75 IE >/IN (®Ó nh− m¹ch ®o l−êng) - §iÖn ¸p thø tù kh«ng UE> 1,0 V - 10,0 V - Tû sè trë vÒ: Kho¶ng 0,97 - Sai sè ®o ≤ 5% cña møc ®Æt * X¸c ®Þnh h−íng - Nguyªn lý ®o víi IE ( = 3Io) vµ UE = 3 Uo - Gãc tiÕn: Kho¶ng -140 ®Õn +1660 - Sai sè ®o ë UN vµ IN: ≤ 50 víi sãng c¬ së - So s¸nh h−íng: ChÕ ®é nh¶ * C¸c tÞ sè thêi gian - Thêi gian c¾t ng¸n nhÊt: kho¶ng 30ms - Thêi gian ®Þnh l¹i h−íng sau khi chuyÓn h−íng ≈ 30 m - Thêi gian duy tr× c¾t 0,005 ®Õn 325 (b−íc 0,01) - Thêi gian dù phßng cã h−íng 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian dù phßng kh«ng cã h−íng 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian duy tr× 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian xung lËp l¹i 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian cÊm lËp l¹i 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian cÊm qu¸ ®é 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Thêi gian chê cho cÊm qu¸ ®é 0,005 - 325 (b−íc 0,01 s) - Sai sè thêi gian ≤ 1% * B¶o vÖ ch¹m ®Êt dù phßng thêi gian phô thuéc cã thÓ sö dông thay cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt ®· m« t¶ ë trªn - §Æc tÝnh: Phô thuéc b×nh th−êng, phô thuéc lín vµ phô thuéc rÊt lín (A,B,C) - TrÞ sè t¸c ®éng IE >/IN : 0,10 - 4,00 (b−íc 001) - Møc ®Æt thêi gian TIE >: 0,00 - 32,005 (b−íc0,01) - T−¬ng øng víi hÖ sè TM: 0,00 - 3,200 (b−íc0,01) Sai sè ®o l−êng - TrÞ sè t¸c ®éng cña dßng tr¹m ®Êt : +5% ®Õn +15% - Thêi gian: ≤ 5% ±15ms
 13. 12 2.6 Tù ®éng ®ãng l¹i ( tuú chän) - Sè lÇn ®ãng l¹i cã thÓ max: 1 RAR ( t¸c ®éng lÇn ®Çu ®Õn 9 DAR ( C¸c lÇn sau) - ChÕ ®é tù ®éng ®ãng l¹i 1 pha hoÆc 3 pha, 1pha/3pha (lÇn ®Çu 1pha c¸c lÇn tiÕp theo 3 pha) - Thêi gian t¸c ®éng: Thêi gian chÕt mét pha RAR: 0,0 - 320 s (b−íc 0,01) Thêi gian chÕt ba pha RAR: 0,01 - 320 s (b−íc 0,01) Thêi gian chÕt DAR: 0,01 - 320 s (b−íc 0,01) Thêi gian ph©n biÖt cho ph¸t triÓn sù cè 0,0 1- 320 s (b−íc 0,01) Thêi gian phôc håi: 0,5 - 320 s (b−íc 0,01) Thêi gian phôc håi sau khi ®ãng b»ng tay: 0,5 - 320 s (b−íc 0,01) §é dµi kho¶ng thêi gian cña xung ®ãng l¹i: 0,01 - 320 s (b−íc 0,01) 2.7 X¸c ®Þnh ®iÓm sù cè: - KÕt qu¶ kho¶ng c¸ch sù cè: Theo Ω (s¬ cÊp) Theo Km Theo % chiÒu dµi - Xung lÖch khëi ®éng ®o: B»ng xung lÖch c¾t hoÆc sù phôc håi cña ph¸t hiÖn sù cè hoÆc th«ng qua lÖnh c¾t ngoµi qua c¸c ®iÓm vµo nhÞ ph©n - Bï t−¬ng hç ®−êng d©y song song: 2.8 C¸c chøc n¨ng phô: * §Çu ra cña c¸c gi¸ trÞ ®o - Gi¸ trÞ c¸c dßng ®iÖn: IL1, IL2, IL3 (A hoÆc % IN) - Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p: UL1- L2, UL1- L3, Ul2-L3 (KV hoÆc %) - Gi¸ trÞ c«ng suÊt: Pa,Pr (C«ng suÊt h÷u c«ng hoÆc v« c«ng) mW, hoÆc theo % cña PN ( 3 UN IN) - Sai sè ®o: ≤2% theo gi¸ trÞ ®Þnh møc * C¸c kiÓm tra ®é tin cËy c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc - Tæng c¸c dßng ®iÖn: Pha - ®Êt - Tæng c¸c ®iÖn ¸p: Pha - ®Êt Pha - ®Êt Pha - pha so víi pha - ®Êt - Gi¸m s¸t c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc trong vËn hµnh b×nh th−êng - Kh«ng c©n b»ng dßng: Imax/Imin > hÖ sè ®èi xøng - Kh«ng c©n b»ng ®iÖn ¸p: Imax/Imin > hÖ sè ®èi xøng
 14. 13 (Ud©y vµ Upha) nÕu U >U giíi h¹n - H− háng ®iÖn ¸p (3 pha) /u/ 0,06 - H− háng ®iÖn ¸p (1pha): UE >vµ IE (Víi ph¸t hiÖn sù cè trong tæng trë) - Thø tù pha: ThuËn chiÒu kim ®ång hå * L−u gi÷ c¸c sè liÖu sù cè - L−u gi÷ c¸c th«ng b¸o cña 3 sù cè cuèi cïng * §ång hå thêi gian thùc - Gi¶i ph¸p cho c¸c th«ng b¸o vËn hµnh: 1 phót - Gi¶i ph¸p cho c¸c th«ng b¸o sù cè:1 - Sai lÖch thêi gian max: 0,01% * Thèng kª sù lµm viÖc cña m¸y c¾t. * §iÒu khiÓn c¾t vµ c¸c th«ng b¸o qua ®Çu vµo nhÞ ph©n * H−íng dÉn nghiÖm thu
 15. 14 Ch−¬ng III: Ph−¬ng ph¸p vËn hµnh 3.1 VËn hµnh cña hîp bé: B¶o vÖ ®−êng d©y kiÓu sè lo¹i 7 SA 511 ®−îc trang bÞ bé vi xö lý m¹ch 16 - bÝt. nã cho ph¸p xö lý hoµn toµn ë d¹ng sè mäi chøc n¨ng, tõ tiÕp nhËn c¸c sè liÖu ®o ®−îc cho ®Õn tÝn hiÖu c¾t cho c¸c m¸y c¾t. H×nh 3.1 giíi thiÖu cÊu tróc chÝnh cña kh«i H×nh 3.1
 16. 15 Bé biÕn ®æi phÇn ®Çu vµo c¸c tÝn hiÖu ®o ®−îc chuyÓn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p tõ c¸c biÕn ps ®o l−êng cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ lµm phï hîp víi møc xö lý bªn trong cña hîp bé. Ngoµi sù c¸ch ly nhê c¸c m¸y biÕn ¸p ®Çu vµo, c¸c bé läc ®−îc trang bÞ ®Ó gi¶m bít nhiÔu lo¹n ngoµi. C¸c bé läc ®−îc tèi −u ho¸ víi chiÒu réng gi¶i tÇn vµ tèc ®é xö lý ®Ó phï hîp víi viÖc xö lý c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc. C¸c gi¸ trÞ analog phï hîp khi ®ã ®i tíi phÇn ®Çu vµo analog AE. PhÇn ®Çu vµo anolog AE bao gåm c¸c bé khuÕch ®¹i ®Çu vµo, c¸c bé biÕn ®æi analog - digital vµ c¸c m¹ch bé nhí ®Ó truyÒn sè liÖu ®Õn bé vi xö lý cßn cã nhiÖm vô xö lü c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ thùc. C¸c chøc n¨ng ®ã bao gåm: - Läc vµ t¹o ra c¸c ®¹i l−îng ®o - TÝnh to¸n liªn tôc c¸c gi¸ trÞ liªn quan ®Õn ph¸t hiÖn sù cè - X¸c ®Þnh c¸c pha h− háng trong tr−êng hîp sù cè - Theo dâi c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n vµ tr×nh tù thêi gian - §iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu vµ tr×nh tù cho b¶o vÖ tõ xa, tù ®éng ®ãng l¹i .. - QuyÕt ®Þnh c¸c xung lÖnh ®ãng vµ c¾t - L−u gi÷ c¸c gi¸ trÞ dßng vµ ¸p tøc thêi trong khi sù cè cho ph©n tÝch sù cè C¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra nhÞ ph©n cña bé vi xö lý ®−îc truyÒn qua c¸c phÇn tö ®Çu vµo ®Çu ra. Tõ ®Êy c¸c bé vi xö lý nhËn ®−îc th«ng tin tõ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t (vÝ dô chØnh ®Þnh tõ xa ) hoÆc tõ c¸c thiÕt bÞ kh¸c (vÝ dô c¸c tÝn hiÖu cÊm). §Çu ra bao gåm c¸c xung lÖnh c¾t tíi c¸c m¸y c¾t, c¸c tÝn hiÖu ®Ó b¸o tÝn hiÖu tõ xa vÒ c¸c sù kiÖn quan träng vµ c¸c hiÓn thÞ (®Ìn ED), mµn hiÖn thÞ ch÷ sè ë mÆt tr−íc hîp bé. Bé bµn phÝm tÝch hîp cïng víi mµn hiÓn thÞ cho phÐp liªn hÖ víi hîp bé. Toµn bé c¸c sè liÖu vËn hµnh nh− gi¸ trÞ ®Æt, sè liÖu tr¹m ®−îc khai b¸o cho b¶o vÖ tõ bµn phÝm nµy . Sö dông b¶ng ®iÒu khiÓn nµy c¸c th«ng sè cã thÓ gäi ra vµ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn viÖc ®¸nh gÝa sù cè cã thÓ ®äc ®−îc sau khi sù cè xÈy ra. Liªn l¹c víi R¬le còng cã thÓ tiÕn hµnh th«ng qua giao diÖn nèi tiÕp ë mÆt tr−íc nhê b¶ng vËn hµnh hoÆc m¸y tÝnh c¸ nh©n. Th«ng qua giao diÖn nèi tiÕp thø 2 (Tuú chän) sè liÖu sù cè cã thÓ ®−îc truyÒn tíi bé ®¸nh gi¸ trung t©m. Trong vËn hµnh b×nh th−êng th«ng sè còng cã thÓ ®−îc truyÒn (VD dßng phô t¶i). Giao diÖn thø 2 nµy còng ®−îc c¸ch ly vµ qua ®ã tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tÝn hiÖu ngoµi nghÜa lµ ®−îc c¸ch ly va gi¶m nhiÔu ngoµi phï hîp víi tiªu chuÈn IEC 255 Liªn l¹c qua giao diÖn nµy cã thÓ thùc hiÖn nhê c¸p quang, mÊu giao diÖn nµy ®−îc ®Æt hµng mÊu c¸ch phï hîp Bé nguån cÊp nguån ë c¸c møc ®iÖn ¸p kh¸c nhau theo c¸c khèi chøc n¨ng dïng cho c¸c R¬le ®Çu ra. §Çu vµo analog ®ßi hái ±15V v× trong khi bé vi xö lý ®−îc cÊp nguån +5V. C¸c h− háng qu¶ ®é trong ®iÖn ¸p nguån tíi 50 ms cã thÓ xÈy ra do ng¾n m¹ch trong H.T 1 chiÒu ®−îc bï b»ng c¸c phÇn tö tÝch ®iÖn (®iÖn ¸p tù dïng ®Þnh møc ≥ 110V)
 17. 16 3..2 B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: B¶o vÖ kho¶ng c¸ch lµ chøc n¨ng chÝnh cña R¬le, nã ®−îc ®Æc tr−ng bëi ®é chÝnh x¸c ®o l−êng cao vµ kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t ®èi víi ®Æc tÝnh l−íi ®iÖn cô thÓ. Nã cã thÓ ®−îc më réng b»ng d¶i c¸c chøc n¨ng phô trî. 3.2.1 Ph¸t hiÖn sù cè: Ph¸t hiÖn sù cè cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng sù cè ë trong l−íi ®iÖn vµ khëi ®éng c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i trõ sù cè mét c¸ch cã chän läc - Khëi ®éng thêi gian duy tr× - Lùa chän c¸c gi¸ trÞ ®o - §−a ra c¸c tÝnh to¸n tæng trë vµ x¸c ®Þnh h−íng - §−a ra xung lÖnh c¾t - Khëi ®éng c¸c chøc n¨ng phô - ChØ thÞ pha bÞ sù cè R¬le b¶o vÖ ®−êng d©y cã hµng lo¹t c¸c chøc n¨ng ph¸t hiÖn sù cè, vµ cã thÓ c©n nh¾c ®Ó lùa chän d¹ng tèi −u cho hÖ thèng Ph¸t hiÖn sù cè theo dßng ®iÖn lµm viÖc víi dßng ng¾n m¹ch lín. NÕu kh«ng cã sù chªnh lªch râ rÖt gi÷a IVH b×nh th−êng vµ I sù cè th× ph¸t hiÖn sù cè theo trë kh¸ng thÊp (b»ng dßng ®iÖn cã kiÓm tra ®iÖn ¸p hoÆc ph¸t hiÖn sù cè theo trë kh¸ng ph¶i ®−îc sö dông. Víi c¸ch tuú chän nµy c¸c ph−¬ng tiÖn cã thÓ ®¸p øng ®−îc ®iÒu kiÖn l−íi ®iÖn vµ quan ®iÓm cña ng−êi sö dông. 3.2.1.1 Ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt vµ xö lý: Mét yÕu tè quan träng cho tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sù cè lµ ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt, do viÖc x¸c ®Þnh m¹ch ®−êng d©y h− háng ®Æc biÖt phô thuéc vµo viÖc cã sù cè ch¹m ®Êt hay kh«ng. Bé 7SA511 ®−îc trang bÞ ®o l−êng dßng ®iÖn ®Êt æn ®Þnh (Víi c¸c ph−¬ng tiÖn duy tr× vµ ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p lÖch) C¸c ®o l−êng còng ®−îc trang bÞ ®Ó chÆn c¸c ph¸t hiÖn sù cè trong tr−êng hîp ch¹m ®Êt mét pha ë l−¬Ý ®iÖn cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn hoÆc ®Êu qua cuén dËp hå quang. Bé ph¸t hiÖn dßng ch¹m ®Êt gi¸m s¸t sãng c¬ së cña tæng c¸c dßng ®iÖn pha IE=3I) ®Ó so s¸nh víi gi¸ trÞ ng−ìng. Nã ®−îc æn ®Þnh chèng l¹i khëi ®éng nhÇm do dßng ®iÖn kh«ng ®èi xøng hoÆc do dßng ®iÖn bÞ biÕn d¹ng cña c¸c m¸y biÕn dßng, bÞ l·o ho¸ víi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch kh«ng ch¹m ®Êt. TrÞ sè khëi ®éng thùc tÕ ®−îc t¨ng tù ®éng khi dßng ®iÖn pha t¨ng. Gi¸ trÞ phôc håi =55% gi¸ trÞ khëi ®éng. Bé ph¸t hiÖn ®iÖn ¸p lÖc gi¸m s¸t sãng c¬ së cña ®iÖn ¸p lÖch (UE = 3 Uo) vµ so s¸nh víi ng−ìng ®Æt. Gi¸ trÞ phôc håi =95% gi¸ trÞ khëi ®éng.
 18. 17 Trong hÖ thèng cã trung tÝnh nèi ®Êt (nèi cøng hoÆc qua ®iÖn trë), viÖc khëi ®éng bé gi¸m s¸t dßng ch¹m ®Êt vµ gi¸m s¸t ®iÖn ¸p lÖch vµ lµm cho bé ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®¸t khëi ®éng. ViÖc ph¸t hiÖn ra sù cè ch¹m ®Êt b¶n th©n nã kh«ng dÉn tíi tÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ kho¶ng c¸chmµ chØ ®iÒu khiÓn c¸c m«®un ph¸t hiÖn sù cè kh¸c Trong hÖ thèng h«ng nèi ®Êt, viÖc gi¸m s¸t ®iÖn ¸p lÖch kh«ng ®−îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt. Sù cè ch¹m ®Êt mét pha ban ®Çu ®−îc gi¶ ®Þnh trong hÖ thèng nµy trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn sù cè mét pha vµ viÖc ph¸t hiÖn ®−îc ng¨n chÆn ®Ó tr¸nh t¸c ®éng sai bëi c¸c dao ®éng qu¸ ®é khi xÈy ra ch¹m ®Êt. ViÖc khëi ®éng cho phÐp lÆp l¹i tiÕp sau kho¶ng thêi gian duy tr× cã thÓ ®iÒu chØnh . §iÒu nµy cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cßn cã thÓ nhËn biÕt b¶o vÖ ch¹m ®Êt 2 ®iÓm. Tuy nhiªn nÕu ®· cã mét ®iÓm ch¹m ®Êt trong hÖ thèng, nã sÏ ®−îc ph¸t hiÖn nhê bé gi¸m s¸t ®iÖn ¸p lÖch. Thêi gian duy tr× khi ®ã kh«ng cã hiÖu lùc, mµ sù cè ch¹m ®Êt xÈy ra trong pha kh¸c chØ cã thÓ lµ ch¹m ®Êtmét pha. H×nh 3.2.1.1 §Æc tÝnh khëi ®éng/®Æt l¹i bé ph¸t hiÖn dßng ch¹m ®Êt, IE/IN ®Æt lµ 0.25
 19. 18 3.2.1.2 Ph¸t hiÖn sù cè theo qu¸ dßng: Ph¸t hiÖn sù cè qóa dßng lµ thñ tôc ph¸t hiÖn sù cè pha khi ch¹y qua bé läc kiÓu sè, dßng ®iÖn trong tõng pha ®−îc gi¸m s¸t so s¸nh víi trÞ sè ®Æt. TÝn hiÖu khëi ®éng ®−îc ®−a ra cho c¸c pha ®ã khi ng−ìng ®Æt bÞ v−ît qu¸. §Ó cho phÐp lùa chän c¸c gi¸ trÞ ®o, c¸c tÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè pha ®−îc chuyÓn ®èi sang th«ng tin pha - Vïng. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn phô thuéc vµo ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt theo phÇn 3.2.1.1 vµ trong hÖ thèng nèi ®Êt trªn th«ng sè c¸c sù cè, pha . Trong hÖ thèng kh«ng nèi ®Êt, vïng pha - pha lu«n ®−îc lùa chän trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn sù cè 1 pha kh«ng cã ph¸t hiÖn ch¹m ®Êt. C¸c pha h− háng ®−îc th«ng b¸o. Sù cè ch¹m ®Êt còng ®−îc th«ng b¸o ®−îc ph¸t hiÖn theo nh− phÇn 3.2.1.1 Bé ph¸t hiÖn sù cè qu¸ dßng ®−îc gi¶i trõ khi dßng ®iÖn gi¶m thÊp h¬n 95% gi¸ trÞ khëi ®éng. 3.2.1.3 Ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë (Trë kh¸ng cè ®Þnh) lµ tuú chän: Ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë lµ thñ tôc ph¸t hiÖn sù cè theo vßng. Vßng bÊt kú cña 3 vßng pha (kh«ng cã sù cè ch¹m ®Êt, hoÆc 3 vßng pha - ®Êt ®−îc gi¸m s¸t phô thuéc kÕt qu¶ ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt (phÇn 3.2.1.1). Yªu cÇu ®èi víi ®o l−êng tæng trë vßng lµ Ýt nhÊt mét trong sè c¸c dßng ®iÖn pha ®−îc chØnh ®Þnh vµ dßng ®iÖn chªnh lÖch quyÕt ®Þnh cho vßng v−ît qu¸ gi¸ trÞ tèi thiÓu ®iÒu chØnh ®−îc. ViÖc khëi ®éng g©y ra bëi ch¹m ®Êt 1 pha trong l−íi ®iÖn trung tÝnh kh«ng nèi ®Êt bÞ ng¨n chÆn mét c¸ch hiÖu qu¶ b»ng c¸c biÖn ph¸p m« t¶ trong phÇn 3.2.1.1 Tæng trë ®−îc tÝnh to¸n riªng cho R vµ X trong c¸c kho¶ng thêi gian chu kú vµ so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt. Bé gi¸m s¸t thay ®æi theo tõng cÊp ®−îc sö dông ®Ó ®ång bé cöa sæ ®o l−êng khi sÈy ra sù cè. Thñ tôc tÝnh to¸n t−¬ng tù nh− ®o kho¶ng c¸ch m« t¶ trong phÇn 3.2.3 Mét vÝ dô vÒ ®Æc tÝnh ph¸t hiÖn sù cè trªn mÆt ph¼ng R-X ®−îc giíi thiÖu trong h×nh 3.2.1.2 c¸c ®iÓm chÊm ®Ëm nhËn d¹ng c¸c th«ng sè ®Æt, x¸c ®Þnh kÝch th−íc h×nh häc cña ®a gi¸c ph¸t hiÖn sù cè C¸c giao ®iÓm X+A vµ X-A quyÕt ®Þnh cho vïng sù cè trong h−íng tiÕn (®−êng d©y) vµ h−íng lïi (Thanh C¸i). C¸c giao ®iÓm K cã thÓ ®Æt kh¸c nhau cho vßng (pha - pha), RA1 vµ vßng pha ®Êt (RAE). Còng cã thÓ cho phÐp sai sè ®iÖn trë lín h¬n cho sù cè ch¹m ®Êt ®−êng chÊm ®Ëm trong h×nh 3. 2.1.1. §Ó ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn râ rµng cho viÖc ph©n biÖt gi÷a vËn hµnh víi dßng phô t¶i vµ ng¾n m¹ch, ®Æc biÖt trong tr−êng hîp ®−êng d©y dµi t¶i lín, ®Æc tÝnh pha - pha cã thÓ ®Æt ®éc lËp cho gãc pha: R phÇn. RA2 khi ®ã ¸p dông c¸c tgãc pha >450 vµ R phÇn RA1 thÊp h¬n 450 §Ó tr¸nh tÝn hiÖu khëi ®éng kh«ng liªn tôc ë gÇn ®−êng giíi h¹n cña ®Æc tÝnh hystereris 6% ®−îc trang bÞ
 20. 19 H×nh 3.2.1.1 ViÖc khëi ®éng ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c vßng ®o l−êng cã vÐct¬ tæng trë n»m trong ®a gi¸c ph¸t hiÖn sù cè. NÕu viÖc ph¸t hiÖn xÈy ra trong nhiÒu vßng, r¬le sÏ coi tÊt c¶ c¸c vßng cã tæng trë kh«ng lín h¬n tæng trë nhá nhÊt 150% lµ cã hiÖu lùc. §iÒu nµy sÏ tr¸nh ®−îc c¸c tÝn hiÖu khëi ®éng sai, cã thÓ ®−îc t¹o ra do ¶nh h−ëngcña c¸c dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p sù cè lªn c¸c vßng cña ®−êng d©y kh«ng sù cè - ®Æc biÖt trong tr−êng hîp tæng trë nguån nhá. Ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë ®−îc bæ sung b»ng cÊp qua sdßng cao I≥cho sù cè pha-®Êt, viÖc khëi ®éng cña cÊp qóa dßng chØ dÇn t¸i ph¸t hiÖn nÕu vßng tæng trë cã liªn quan bÞ lo¹i trõ nh− trong m« t¶ ë phÇn tr−íc. B»ng c¸ch nµy sù cè kÐp víi dßng sù cè cao còng ®−îc ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, thËm chÝ c¶ khi vßng sù cè ®· ®−îc lo¹i trõ bëi c¸c thñ tôc ®· m« t¶ ë trªn do cÊp qu¸ dßng chØ cã thÓ thiÕt lËp c¸c vßng ®· bÞ lo¹i trõ cho khëi ®éng, viÖc ph¸t hiÖn sù cè sai nh− lµ kÕt qu¶ cña qu¸ dßng ®−îc ng¨n ngõa nÕu dßng ng¾n m¹ch trong c¸c pha kh«ng sù cè cã thÓ v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt cña dßng ®iÖn trªn c¸c m¸y biÕn ¸p nguån kh«ng nèi ®Êt hoÆc m¸y biÕn ¸p phô t¶i nèi ®Êt. Ngoµi ra còng cã thÓ sö dông ph¸t hiÖn sù cè theo tæng trë cho c¸c sù cè ch¹m ®Êt. Trong tr−êng hîp nµy ®o pha ®Êt cã thÓ thùc hiÖn nhê ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt, nh−ng kh«ng cã hiÖu lùc cho sù cè pha - pha. Thay vµo ®ã ph¸t hiÖn sù cè qu¸ dßng cã hiÖu lùc trong tr−êng hîp nµy ch−¬ng tr×nh ph¸t hiÖn nµy chØ cã −u ®iÓm trong l−íi ®iÖn cã bé h¹n chÕ cho dßng ch¹m ®Êt 9nèi ®Êt qua ®iÖn trë) n¬i dßng ng¸n m¹ch ®ñ cho cÊp qu¸ dßng ch¹y qua khi sù cè pha - pha nh− kh«ng cã khi sù cè pha -®Êt. C¸c sù cè kh©u ch¹m ®Êt do ®ã sÏ ®−îc ph¸t hiÖn nhê cÊp qua dßng cao I>
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2