intTypePromotion=1

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 9

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
130
lượt xem
46
download

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9: Bổ điều khiển Logic lập trình được khái niệm chung: Trong hệ thống tự động thường gặp những thiết bị làm việc theo kiểu tuần tự theo quy luật if...then...else với tín hiệu vào và ra có hai mức, ví dụ như contact hành trình, rơle

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 9

 1. 9 Chöông BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC 9.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG Trong heä thoáng töï ñoäng thöôøng gaëp nhöõng thieát bò laøm vieäc theo kieåu tuaàn töï, theo qui luaät if … then … else vôùi tín hieäu vaøo vaø ra coù hai möùc, ví duï nhö contact haønh trình, rôle. Caùc sô ñoà naøy coù theå thöïc hieän baèng rôle vaø maïch ñònh thôøi nhöng vôùi sô ñoà phöùc taïp soá löôïng rôle khaù lôùn, ñoä tin caäy keùm vaø nhieàu khi khoâng ñaït yeâu caàu. Töø nhöõng naêm 70 ñeå ñaùp öùng yeâu caàu coù nhöõng thieát bò ñieàu khieån thay theá sô ñoà rôle, ñaõ xuaát hieän boä ñieàu khieån logic laäp trình ñöôïc (Programmable Logic Controller- PLC) vaø ngaøy caøng hoaøn thieän, ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong coâng nghieäp (PLC cuûa haõng Allen Bradley Corporation saûn xuaát naêm 1977 söû duïng vi xöû lyù 8080). Caùc PLC ñaàu tieân chæ thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính logic, tín hieäu vaøo vaø ra laø tín hieäu rôøi raïc, coøn hieän nay PLC coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính soá hoïc, logic vaø laøm vieäc ñöôïc vôùi caû tín hieäu lieân tuïc, trong moät soá tröôøng hôïp PLC ñöôïc söû duïng thay cho maùy tính (moät soá haõng duøng töø PC- Programmable Controller ñeå chæ PLC). Moät heä thoáng phöùc taïp thöôøng goàm maùy tính (vi xöû lyù) thöïc hieän nhöõng coâng vieäc phöùc taïp vaø PLC thöïc hieän caùc coâng vieäc mang tính chaát tuaàn töï. Maùy tính vaø PLC keát noái vôùi nhau qua ñöôøng truyeàn noái tieáp vaø trao ñoåi thoâng tin cho nhau. Nhieàu maùy tính vaø PLC keát noái vôùi nhau theo maïng ñieàu khieån. PLC goàm caùc thaønh phaàn chính sau: - Khoáiä CPU (Vi xöû lyù)ù
 2. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 236 - Khoái nhôù RAM, ROM, EPROM, EEPROM - Khoái nhaäp - Khoái xuaát - Boä laäp trình caàm tay - Nguoàn - Pin nuoâi - Theû nhôù - Module môû roäng Hình 9.1: Caáu truùc PLC Chöông trình ñieàu haønh cuûa nhaø saûn xuaát, chöùa trong boä nhôù ROM (EPROM), thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: - Kieåm tra hoaït ñoäng baûn thaân PLC, - Ñoïc tín hieäu vaøo ôû khoái nhaäp, - Chuyeån ñoåi chöông trình ngöôøi duøng chöùa ôû RAM hay theû nhôù sang maõ maùy cuûa vi xöû lyù ñeå vi xöû lyù thöïc hieän, - Xuaát tín hieäu ra khoái xuaát, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 3. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 237 - Giao tieáp vi xöû lyù vôùi boä laäp trình caàm tay (hand held programming console) hay vôùi maùy tính, - Giao tieáp noái tieáp RS-232 hoaëc RS 485. Chöông trình ngöôøi duøng ñöa vaøo PLC, tuyø tröôøng hôïp, töø boä laäp trình caàm tay, baøn phím treân PLC hay töø maùy tính vaø chöùa vaøo RAM, moät nguoàn pin nuoâi RAM khi caét ñieän nguoàn, coù moät tuï ñieän trò soá khaù lôùn maéc song song vôùi chaân caáp nguoàn cuûa RAM ñeå baûo ñaûm chöông trình vaø döõ lieäu caàn thieát vaãn coøn löu laïi moät thôøi gian sau khi caét nguoàn PLC hay pin. Trong tröôøng hôïp caàn thieát PLC hoã trôï naïp chöông trình vaøo theû nhôù EPROM hay EEPROM. Boä nguoàn cho PLC coù theå laáy töø nguoàn xoay chieàu hay nguoàn moät chieàu 24V. Boä laäp trình caàm tay vaø maùy tính laäp trình gheùp noái vôùi PLC qua ngoõ truyeàn noái tieáp. PLC coù theå cheá taïo döôùi daïng khoái gaén keát goàm caùc khoái nguoàn xöû lyù, boä nhôù, khoái nhaäp vaø xuaát cuøng chung trong moät voû nhöïa, hoaëc theo daïng module (ñôn theå) goàm module nguoàn, module CPU vaø caùc module nhaäp xuaát, module chöùc naêng … PLC nhaän tín hieäu vaøo vaø xuaát tín hieäu ra daïng ON/OFF song song, noái tieáp hay daïng töông töï. Vôùi caùc module phuø hôïp coù theå cho PLC phaùt ra caùc tieáng noùi caûnh baùo hay höôùng daãn. Caùc module chöùc naêng giuùp môû roäng khaû naêng cuûa PLC nhö khueách ñaïi ño nhieät ñoä, ñieàu khieån quaù trình voøng kín, ñieàu khieån vò trí, gheùp noái modem, maïng coâng nghieäp. Quaù trình ñieàu khieån coù theå hieån thò leân maøn hình keøm vôùi caùc thoâng soá traïng thaùi nhôø phaàn meàm giao dieän ngöôøi-maùy (HMI Human Machine Interface). Maøn hình thöôøng keát hôïp vôùi caùc phím baám (OP Operator Panel) ñeå ñieàu khieån vaø quan saùt thoâng soá quaù trình. PLC ñöôïc thieát keá ñeå laøm vieäc trong moâi tröôøng coâng nghieäp do ñoù möùc tín hieäu logic vaøo laø 24V; ñoái vôùi tín hieäu töông töï nhoû töø caëp nhieät hay nhieät ñieän trôû, coù saün khoái khueách ñaïi choáng nhieãu vaø khoâng troâi ñi keøm.. Do PLC laøm vieäc theo chu kyø queùt neân noù khoâng ñaùp öùng vôùi tín hieäu thay ñoåi quaù nhanh, ñieàu naøy haïn cheá aùp duïng PLC cho vieäc ñieàu khieån voøng kín caùc ñoái töôïng http://www.khvt.com
 4. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 238 coù quaùn tính nhoû nhöng laïi gia taêng ñoä tin caäy choáng nhieãu cuûa thieát bò. Caùc tín hieäu xuaát/nhaäp soá vaø töông töï cuûa PLC thöôøng ñöôïc gheùp noái thoâng qua optocoupler ñeå baûo ñaûm an toaøn. H.9.2 trình baøy sô ñoà khoái nhaäp vaø xuaát soá. Sô ñoà khoái nhaäp vaø xuaát soá Hình 9.2: PLC thöïc hieän chöông trình chöùa trong boä nhôù ngöôøi duøng (UM- User Memory) theo chu kyø queùt. Moät chu kyø queùt baét ñaàu töø leänh ñaàu tieân vaø keát thuùc ôû leänh cuoái cuøng. ÔÛ moãi chu kyø queùt PLC ñoïc traïng thaùi ngoõ vaøo, thöïc hieän chöông trình, caäp nhaät ngoõ ra.Thôøi gian thöïc hieän chu kyø queùt töø 0,1ms ñeán haøng chuïc ms tuøy theo vaän toác xöû lyù cuûa CPU vaø ñoä daøi cuûa chöông trình. Thôøi gian thöïc hieän moät leänh cô baûn nhaát khoaûng döôùi 1μs. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 5. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 239 Chöông trình PLC ñöôïc vieát döôùi ba daïng: - Giaûn ñoà thang (Ladder diagram - LAD) - Khoái haøm (Control System Flowchart – CSF, FBD Function Block Diagram) - Baûng phaùt bieåu (Statement list - STL) Phöông phaùp giaûn ñoà thang töông töï sô ñoà rôle, daïng FBD gioáng nhö caùc sô ñoà trong kyõ thuaät soá coøn daïng STL töông töï caùc doøng leänh cuûa vi xöû lyù. Tuøy theo haõng cheá taïo coù theå laäp trình cho PLC baèng moät hay nhieàu daïng bieåu dieãn treân. Ví duï: xeùt sô ñoà taét môû ñeøn duøng 4 tieáp ñieåm nhö H.9.3. a) Sô ñoà maïch tieáp ñieåm; b)Sô ñoà keát noái PLC Hình 9.3: Ta coù theå bieåu thò chöông trình baèng ba daïng nhö H.9.4 Hình 9.4: a) Daïng LAD; b) Daïng FBD; c) Daïng STL http://www.khvt.com
 6. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 240 Ví duï: ñieàu khieån ñoäng cô xoay chieàu theo sô ñoà H.9.5a. Hình 9.5a Sô ñoà H.9.5a bieán ñoåi thaønh sô ñoà ñieàu khieån duøng PLC H.9.5b. Hình 9.5b Chöông trình ñieàu khieån daïng LAD (H.9.5c): Hình 9.5c: Chöông trình LAD OMRON Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 7. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 241 Caùc nuùt nhaán PB1 vaø PB2 noái vôùi hai ngoõ vaøo coù ñòa chæ laàn löôït 00000 vaø 00001. Cuoän daây contactor MC noái vôùi ngoõ ra ñòa chæ 10000. Chöông trình daïng STL nhö sau: Vieäc laäp trình cho PLC ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau: - Xaùc ñònh thöù töï laøm vieäc cuûa maùy - Veõ löu ñoà heä thoáng - Gaùn caùc ñòa chæ xuaát/ nhaäp - Vieát chöông trình daïng LAD hay STL vaø naïp vaøo PLC - Kieåm tra chöông trình vaø söûa loãi - Gaén caùc ngoõ nhaäp vaø xuaát cho PLC - Chaïy chöông trình vaø söûa loãi - Löu laïi chöông trình treân hai ñóa hay/vaø giaáy Coù raát nhieàu haõng saûn xuaát PLC vôùi nhieàu kieåu khaùc nhau vaø khoù maø lieät keâ heát ñöôïc: OMRON: ZEN, CPM1A, CPM2, C200H, CQM1H, CS1 SIEMENS: LOGO, S5-90U, S5-95U, S5-115U, S5-135U; S5-155U, S7-200, S7-300, S7-400, ALLEN-BRADLEY: Micrologic1000, SLC500, PLC5, LOGIX MITSUBISHI Alpha, FX, Melsec- Q SCHNEIDER: TSX Trong phaàn sau ta seõ ñi saâu phaân tích hoaït ñoäng cuûa PLC haõng OMRON vaø SIEMENS. http://www.khvt.com
 8. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 242 Hình 9.6: PLC SIEMENS Hình 9.7: PLC OMRON Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 9. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 243 9.2 PLC OMRON 9.2.1 Phaàn meàm laäp trình Phaàn meàm laäp trình cho PLC OMRON raát ña daïng. Daïng LAD vaø STL ñöôïc ñöa vaøo PLC thoâng qua maùy tính vôùi caùc phaàn meàm laäp trình nhö Sysmac Support Software SSS, Syswin, Sysmac-CPT, CX-Programmer. Ngoaøi ra coøn coù theå laäp trình daïng STL nhôø boä laäp trình caàm tay (programming console). Hình 9.8: Giao dieän phaàn meàm CPT Caùc phaàn meàm laäp trình giuùp soaïn thaûo söûa chöõa chöông trình, keát noái vôùi PLC, ñieàu khieån PLC ôû ba cheá ñoä RUN, STOP vaø MONITOR, cheá ñoä STOP (PROGRAM) duøng ñeå naïp chöông trình töø maùy tính xuoáng PLC (download) hay cheùp chöông trình trong boä nhôù PLC leân maùy tính (upload), ôû cheá ñoä RUN vaø MONITOR giaù trò caùc ngoõ vaøo ra, caùc oâ nhôù, timer, counter ñöôïc hieån thò treân chöông trình, rieâng ôû cheá ñoä MONITOR coù theå thay ñoåi noäi dung caùc oâ nhôù. Chöông trình chöùa trong PLC coù theå caøi http://www.khvt.com
 10. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 244 maät maõ ñeå traùnh cheùp troäm. 9.2.2 Sô löôïc veà caáu hình PLC Omron Trong phaàn naøy chuùng ta chæ khaûo saùt ba loaïi laø CQM1, CPM1 vaø C200H. CQM1 coù caáu truùc daïng module, goàm module nguoàn , CPU vaø caùc module xuaát/nhaäp. Coù theå gheùp toái ña ñeán 11 module xuaát/nhaäp. Neáu duøng module môû roäng thì gheùp theâm ñeán 5 module xuaát/nhaäp. Caùc module gheùp vôùi nhau thoâng qua bus noái beân hoâng, toaøn boä ñaët treân ñöôøng raày (rail) Hình 9.9: PLC CQM1H Loaïi C200H coù caàu truùc giaù (rack) goàm caùc module gaén treân maêt ñeá (back plane), giaù CPU goàm module nguoàn, CPU, caùc module xuaát/nhaäp, soá module gaén vaøo tuyø loaïi maët ñeá, toái ña laø 10, muoán theâm module thì duøng caùc giaù môû roäng, toái ña 3 giaù môû roäng. Loaïi CPM1 caáu truùc ñôn khoái goïn nheï, coù theå theâm ba khoái môû roäng ñeå taêng khaû naêng PLC. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 11. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 245 :Hình 9.10: C200H Hình 9.11: CPM2 http://www.khvt.com
 12. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 246 9.2.3 Caáu truùc ñòa chæ boä nhôù PLC Omron Boä nhôù PLC Omron chia laøm nhieàu vuøng IR, SR, TR, HR, AR, TC, DM, UM. Tuøy theo kieåu PLC maø caùc vuøng nhôù naøy coù caùc ñoä daøi khaùc nhau. Moät soá vuøng nhôù coù theå truy xuaát theo töøng bit hay töø (word = 16bit), moät soá chæ coù theå truy xuaát theo töø. Moät soá vuøng nhôù ñöôïc löu tröõ soá lieäu nhôø tuï ñieän, thôøi gian löu tröõ 20 ngaøy, neáu coù pin nuoâi thôøi gian löu tröõ laø 5 naêm.. a) Vuøng nhôù IR (Internal Relay) chia laøm hai vuøng nhoû: Vuøng nhaäp: töông öùng vôùi caùc ngoõ vaøo cuûa thieát bò - nhaäp, coù theå xöû lyù theo töø hay bit Vuøng xuaát: töông öùng vôùi caùc ngoõ ra cuûa thieát bò. - Ñòa chæ cuûa caùc ngoõ xuaát nhaäp phuï thuoäc kieåu PLC vaø vò trí caùc module xuaát nhaäp. PLC COM1 Hình 9.12: Qui ñònh ñòa chæ module xuaát nhaäp Ñòa chæ töø xuaát/nhaäp tính töø traùi sang, baét ñaàu töø IR000 cho khoái nhaäp vaø IR100 cho khoái xuaát, nhöng ñaõ coù khoái nhaäp gaén saün trong khoái CPU neân ñòa chæ khoái nhaäp gaén theâm vaøo seõ baét ñaàu töø IR001. Vôùi CPU 11/21-E coù toái ña 128 bit xuaát/nhaäp coøn vôùi CPU 4X-E toái ña 192 bit. Ñòa chæ tính theo töø goàm ba soá, coøn ñòa chæ theo bit theâm hai soá töø 00 ñeán 15 sau ñòa chæ töø Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 13. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 247 CPM1A Nhaäp Xuaát Soá hieäu 6 ñieåm 4 ñieåm CPM1A-10CDR 00000..00005 01000..01003 12 ñieåm 8 ñieåm CPM1A-20CDR 18 ñieåm 12 ñieåm CPM1A-30CDR 24 ñieåm 16 ñieåm CPM1A-40CDR Coù theå gaén theâm ñôn vò xuaát/ nhaäp môû roäng ñeå theâm ngoõ xuaát/nhaäp soá töông töï cho CPM1A-30,ø CPM1A-40 vaø CPM2. C200H: PLC C200H ñöôïc saép xeáp ngöôïc vôùi PLC CQM1, ñòa chæ tính töø raõnh beân traùi nhaát cuûa giaù, khoái I/O ñöôïc gaén ñòa chæ baét ñaàu töø IR000. IR 000 IR 001 IR 002 ……… CPU Nguoàn b) Vuøng laøm vieäc: duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu, caùc vuøng nhaäp vaø xuaát ôû treân neáu khoâng lieân keát vôùi caùc module nhaäp xuaát cuõng coù theå duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu. c) Vuøng nhôù SR (Special Relay) duøng cho caùc chöùc naêng ñaëc bieät nhö côø hieäu, taïo xung, vaø laøm vuøng nhôù döõ lieäu. d) Vuøng nhôù HR: (Holding Relay) duøng chöùa döõ lieäu ñöôïc löu khi maát ñieän. e) Vuøng nhôù LR (Link Relay) duøng ñeå trao ñoåi döõ lieäu giöõa hai PLC. f) Vuøng nhôù AR (Auxiliary Relay) duøng laøm côø hieäu vaø bit ñieàu khieån, ñöôïc löu khi maát ñieän. g) Vuøng nhôù TC (Boä ñeám/Ñònh thôøi) duøng cho caùc leänh Timer/ Counter. h) Vuøng nhôù TR (Temporary Relay) duøng ñeå chöùa taïm traïng thaùi ON/OFF cuûa caùc nhaùnh reõ. i) Vuøng nhôù DM (Data Memory) chöùa thoâng soá caáu hình cuûa PLC vaø duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu, chæ truy xuaát theo töø, coù moät soá oâ nhôù chæ ñoïc. Noäi dung ñöôïc giöõ laïi khi maát ñieän. Moät soá oâ http://www.khvt.com
 14. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 248 nhôù duøng ñeå ghi caáu hình (DM6600..DM6655) j) Vuøng nhôù UM (User Program Area) chöùa chöông trình ngöôøi söû duïng, dung löôïng tuyø CPU, ñöôïc löu khi maát ñieän. Ngoaøi ra coøn moät soá vuøng nhôù khaùc ñöôïc moâ taû chi tieát trong taøi lieäu cuûa nhaø saûn xuaát. Caùc leänh tham chieáu boä nhôù phaûi ghi roõ teân vuøng nhôù, tröø IR vaø SR. Sau ñaây laø caùc ñòa chæ vuøng nhôù theo töø (baûng 9.1). Baûng 9.1 CQM 1 CPM1 Vuøng nhôù IR Vuøng nhaäp IR 000 ÷ IR 011 IR 000 ÷ IR 009 Vuøng xuaát IR 100 ÷ IR 111 IR 010 ÷ IR 019 Vuøng laøm vieäc IR 012 ÷ IR 095 IR 200 ÷ IR 231 IR 112 ÷ IR 195 IR 216 ÷ IR 219 IR 224 ÷ IR 229 SR SR 244 ÷ SR 255 SR 232 ÷ SR 255 IR 200 ÷ IR 215 Vuøng môû roäng IR 240 ÷ IR 243 TR TR 0 ÷ TR 7 (bit) TR 0 ÷ TR 7 HR HR 00 ÷ HR 99 HR 00 ÷ HR 19 AR AR 00 ÷ AR 27 AR 00 ÷ AÏR 15 LR LR 00 ÷ LR 63 LR 00 ÷ LR 15 TC TC000 ÷ TC511 TC 000 ÷ TC 127 DM DM 0000 ÷ DM 6655 DM 0000 ÷ DM 6655 Caùc vuøng nhôù coù theå truy caäp bit thì theâm hai soá töø 00 ñeán 15 sau ñòa chæ töø khi truy caäp bit, Vôùi Timer/Counter thì ñòa chæ töø kieâm theâm nhieäm vuï laø bit traïng thaùi. Ñòa chæ vuøng nhôù IR, SR cuûa C200H khaùc vôùi CQM1 vaø CPM1A: IR1 IR 000 ÷ IR 235 SR1 SR 236 ÷ SR 255 SR2 SR 256 ÷ SR 299 IR2 IR 300 ÷ IR 511 Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 15. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 249 9.3 CAÙC LEÄNH CÔ BAÛN CUÛA PLC OMRON Chöông trình LAD coù caáu truùc nhö H9.13 goàm caùc network, moãi network goàm caùc ñieàu kieän, khoái ñieàu kieän vaø leänh keát noái nhau, coù theå coù moät leänh hay nhieàu leänh. Caùc leänh ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï töø traùi sang phaûi vaø töø treân xuoáng döôùi. Network coù doøng chuù thích ñeå chöông trình deã hieåu. Hình 9.13: Sô ñoà chöông trình tuyeán tính Khoái ñieàu kieän laø ñieàu kieän ñôn hay toå hôïp logic caùc ñieàu kieän ñôn. Ñieàu kieän ñôn bieåu thò baèng moät tieáp ñieåm thöôøng môû hay thöôøng ñoùng. Toå hôïp caùc ñieàu kieän ñôn laø keát hôïp caùc tieáp ñieåm noái tieáp hay/vaø song song. Moãi tieáp ñieåm töông öùng vôùi moät bit nhaäp/xuaát hay moät bit nhôù. Moät tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng neáu bit töông öùng on, moät tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ ñoùng neáu bit töông öùng off. 9.3.1 LOAD vaø LOAD NOT Ñieàu kieän ñaàu cuûa moät khoái logic trong giaûn ñoà thang öùng vôùi leänh LOAD (LD) ñoïc moät tieáp ñieåm thöôøng môû hay LOAD NOT (LD NOT) ñoïc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. 9.3.2 OUTPUT vaø OUTPUT NOT (OUT vaø OUT NOT) Hai leänh naøy ñieàu khieån moät bit xuaát hay moät bit nhôù. Leänh OUT b: toaùn haïng seõ on neáu ñieàu kieän on. - Leänh OUTNOT b: toaùn haïng seõ on neáu ñieàu kieän off. - http://www.khvt.com
 16. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 250 9.3.3 AND, AND NOT Hai leänh naøy duøng ñeå gheùp hai ñieàu kieän noái tieáp nhau: 9.3.4 OR, OR NOT Gheùp hai tieáp ñieåm song song nhau. Caùc leänh AND, AND NOT, OR, OR NOT coù theå keát hôïp vôùi nhau: 9.3.5 AND LOAD vaø OR LOAD Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 17. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 251 Leänh AND LOAD (AND LD) keát hôïp caùc khoái logic noái tieáp nhau. Leänh OR LOAD (OR LD) keát hôïp caùc khoái logic song song. Hình 9.14 cho caùc ví duï söû duïng leänh AND LD vaø OR LD. http://www.khvt.com
 18. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 252 Hình 9.8: Ví du caùc leänh cô baûnï 9.3.6 Maõ hoùa nhieàu leänh beân phaûi Trong tröôøng hôïp coù nhieàu leänh ñöôïc thöïc hieän vôùi cuøng ñieàu kieän, ta seõ vieát chöông trình STL theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi. Tröôøng hôïp caùc leänh coù ñieàu kieän khaùc nhau ta duøng caùc bieán nhôù trung gian TR hay duøng leänh INTERLOCK. Duøng bit TR: Coù 8 bit nhôù TR 0 ÷ TR 7. Keát quaû ñieàu kieän ôû ñieåm reõ nhaùnh chöùa trong moät bit TR Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
 19. Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 253 Ñoâi khi coù theå saép xeáp laïi sô ñoà ñeå loaïi boû bit TR. Duøng Interlock IL (02) vaø Interlock clear ILC (03) Leänh IL löu tröõ ñieàu kieän vaø söû duïng cho caùc leänh naèm giöõa IL vaø ILC. Neáu ñieàu kieän cho IL on thì thöïc hieän caùc leänh naèm giöõa IL vaø ILC, neáu ñieàu kieän cho IL off thì khoâng thöïc hieän caùc leänh naøy. Coù theå duøng nhieàu leänh IL vaø moät ILC. Trong chöông trình sau, neáu IR00000 off thì caùc leänh 1 ñeán 4 töø IL ñeán ILC khoâng ñöôïc thöïc hieän vì ñieàu kieän off. Neáu IR00000 on thì leänh 1 ñöôïc thöïc hieän tuøy traïng thaùi IR00001, http://www.khvt.com
 20. CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 254 traïng thaùi cuûa IR00002 ñöôïc xeùt ñeå laøm ñieàu kieän cho IL keá … 9.3.7 Leänh SET vaø RESET - Leänh SET b: bit b on khi ñieàu kieän on vaø giöõ nguyeân b on khi ñieàu kieän trôû thaønh off. - Leänh RSET b: bit b off khi ñieàu kieän on vaø giöõ nguyeân off khi ñieàu kieän trôû thaønh off. 9.3.8 Leänh KEEP b Laøm bit b on khi S on vaø bit b off khi R on. Caùc leänh KEEP SET, RESET, DIFU, DIFD duøng vôùi caùc bit IR, SR, AR, HR, LR, rieâng leänh OUT duøng vôùi IR, SR, AR, HR, LR, TR. 9.3.9 Leänh vi phaân leân vaø vi phaân xuoáng - DIFU(13) b: bit b on trong moät chu kyø khi ñieàu kieän töø off sang on. - DIFD(14) b: bit b on trong moät chu kyø khi ñieàu kieän töø on sang off. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản