intTypePromotion=3

Giáo trình hệ thống thủy lực và khí nén part 10

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
315
lượt xem
186
download

Giáo trình hệ thống thủy lực và khí nén part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chưa có tín hiệu tác động vào cửa (12), thì cửa (1) bị chặn và cửa (2) nối với cửa (3). Khi có tín hiệu tác động vào cửa (12) (khí nén), lúc này nòng van sẽ dịch chuyển về phía bên phải, cửa (1) nối với cửa (2) và cửa (3) bị chặn. Trường hợp tín hiệu tác động vào cửa (12) mất đi, dưới tạc dụng của lực lò xo, nòng van trở về vị trí ban đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ thống thủy lực và khí nén part 10

 1. 1.0 + - A 1.2 X 0 1 P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.2 chiÒu 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 +/ §iÒu khiÓn gi¸n tiÕp 1.0 + - A 1.3 X Y 0 1 P R 1.2 A A 1.1 0 0 1 1 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i 109
 2. Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 3/2 0 1 1.2 Nót Ên 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 b. §iÒu khiÓn theo thêi gian 1.0 + - 1.3 A B X Y 1 0 1.2 A S PR A X 1.1 1 0 0 1 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö thêi 1 t 1.2 gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 110
 3. §iÒu khiÓn theo thêi gian cã chu kú tù ®éng 1.0 1.4 A B Y X 1 0 1.3 1.2 A A S PR X X 1 1 0 0 P R P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 345 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 t PhÇn tö 1 t t t 1.3 thêi gian 0 PhÇn tö 1 1.2 thêi gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 111
 4. c. §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh 1.0 1.2 1.3 1.4 A B X Y 1 0 S PR A 1.2 A 1.3 0 0 1 1 P R P R A 1.1 0 1 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 345 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.3 tr×nh3/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.2 tr×nh3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 112
 5. d. §iÒu khiÓn theo tÇng +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 2 tÇng I e1, e2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo TÇng II a1, a2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra a1 a2 Khi tÇng I cã khÝ nÐn, th× tÇng II sÏ kh«ng cã khÝ e1 e2 nÐn vµ ng−îc l¹i. +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 3 tÇng I e1, e2, e3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo a1, a2, a3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra TÇng II III a1 a2 a3 Khi tÇng I cã khÝ th× tÇng II vµ III kh«ng e2 cã khÝ, nghÜa lµ khi 1 tÇng cã khÝ th× 2 tÇng cßn l¹i kh«ng cã khÝ. e1 e3 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 4 tÇng I II TÇng III IV a1 a2 a3 a4 e2 e3 e1 e4 113
 6. VÝ dô: A B S1 S2 S3 S4 1.2 1.3 1 0 1 0 P P S3 S2 1 0 0 1 S0 1.1 S4 0 1 0 1 S1 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 345 6 7 (+) S2 S1 Xilanh A (-) S4 (+) Xilanh B S3 (-) 114
 7. e. §iÒu khiÓn theo nhÞp A Yn+1 1.2 AND 0 1 1.1 Yn On 1 0 OR P P Zn+1 Zn L L Xn M¹ch logic cña chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 Zn S R1 S R2 S R3 S R4 Yn Zn+1 Yn+1 & & & & X1 X2 X3 X4 BiÓu diÔn ®¬n gi¶n chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 Yn Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 115
 8. VÝ dô: A B S1 S2 S3 S4 1 0 1 0 P P A1 A2 A3 A4 Yn Yn+1 1 2 3 4 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 345 6 7 (+) S2 S1 Xilanh A (-) S4 (+) Xilanh B S3 (-) 116
 9. 8.2. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn khÝ nÐn 8.2.1. C¸c phÇn tö ®iÖn a. C«ng t¾c 3 1 2 4 4 2 1 C«ng t¾c chuyÓn m¹ch C«ng t¾c ®ãng - më b. Nót Ên 3 2 4 1 4 Nót Ên ®ãng - më Nót Ên chuyÓn m¹ch c. R¬le +/ R¬le ®iÒu khiÓn 3 1 A1 K A2 4 2 +/ R¬le thêi gian t¸c ®éng muén 1 3 A1 K A2 2 4 +/ R¬le thêi gian nh¶ muén 3 1 B1 B2 K A2 4 2 d. C«ng t¾c hµnh tr×nh 2 4 S 1 d. §Ìn b¸o hiÖu 117
 10. 8.2.2. M¹ch ®iÒu khiÓn khÝ nÐn a. M¹ch ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm tù duy tr× +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - A B 1.1 A B 1 0 Y5 b S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 (+) S1 Xilanh lïi vÒ K K2 TiÕp ®iÓm tù2 S2 duy tr× Xilanh ®i tíi A1 K2 A2 H3 Y5 (-) 118
 11. b. M¹ch ®iÒu khiÓn cã r¬le thêi gian t¸c ®éng chËm +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - S2 A B 1.1 A B 1 0 Y6 b S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) 1 Van ®/k 5/2 0 1 Ct¾c hµnh tr×nh S2 0 1 R¬le thêi gian K2 0 t +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 5 6 (+) Xilanh lïi vÒ K2 K4 S2 S4 K4 Xilanh ®i tíi A1 A1 K2 A2 H3 K4 A2 H5 Y6 (-) 119
 12. c. M¹ch ®iÒu khiÓn theo nhÞp cã 2 xilanh khÝ nÐn S1 S2 S1 S2 Y1 Y2 A+ B+ B- A- KT Xilanh S5 S2 S4 S3 S1 C«ng t¾c hµnh tr×nh Y1 Y2 0 0 Nam ch©m ®iÖn M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn (+) S1 S1 SET quy tr×nh SET trë vÒ vÞ trÝ K2 ban ®Çu K1 S3 K1 S2 S4 S5 K2 K3 K4 K4 K3 K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 Y1 Y2 (-) 120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản