intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p4

Chia sẻ: Vsdgfdsa AdsfdsG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
9
download

Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hub chỉ có thể chạy bán song công, nghĩa là tại một thời điểm hub hoặc truyền hoặc nhận dữ liệu chứ không thể thực hiện đồng thời cả hai. Còn switch thì có thể chạy song công, truyền và nhận dữ liệu song song đồng thời. Switch là một brigde đa port: Chuyển mạch đang là một công nghệ chuẩn hiện nay trong cấu trúc hình sao của Ethernet LAN. Khi hai thiết bị kết nối vào switch muốn liên lạc với nhau thì switch thiết lập một mạch ảo điểm đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p4

  1. 438 CÊu h×nh switch Giíi thiÖu Switch lµ mét thiÕt bÞ m¹ng Líp 2 ho¹t ®éng nh− mét ®iÓm tËp trung kÕt nèi cña m¸y tr¹m, server, router, hub vµ c¸c switch kh¸c. Hub lµ mét thiÕt bÞ tËp trung kÕt nèi lo¹i cò, cÊp thÊp h¬n switch v× tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi vµo hub chia sÎ cïng mét b¨ng th«ng vµ cã thÓ x¶y ra tranh chÊp. Hub chØ cã thÓ ch¹y b¸n song c«ng, nghÜa lµ t¹i mét thêi ®iÓm hub hoÆc truyÒn hoÆc nhËn d÷ liÖu chø kh«ng thÓ thùc hiÖn ®ång thêi c¶ hai. Cßn switch th× cã thÓ ch¹y song c«ng, truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu song song ®ång thêi. Switch lµ mét brigde ®a port: ChuyÓn m¹ch ®ang lµ mét c«ng nghÖ chuÈn hiÖn nay trong cÊu tróc h×nh sao cña Ethernet LAN. Khi hai thiÕt bÞ kÕt nèi vµo switch muèn liªn l¹c víi nhau th× switch thiÕt lËp mét m¹ch ¶o ®iÓm ®Õn - ®iÓm dµnh riªng cho hai thiÕt bÞ ®ã nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra ®ông ®é. ChÝnh v× vai trß quan träng cña switch trong hÖ thèng m¹ng hiÖn nay nªn viÖc t×m hiÓu vµ cÊu h×nh switch lµ rÊt quan träng ®èi víi ng−êi lµm vÒ m¹ng. Mét switch hoµn toµn míi lu«n cã mét cÊu h×nh mÆc ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. CÊu h×nh nµy th−êng kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n trÞ m¹ng víi switch. Mét trong nh÷ng t¸c vô nµy lµ b¶o tr× switch vµ hÖ ®iÒu hµnh IOS (Internetworking Oprating System) cña nã. Mét sè t¸c vô kh¸c liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý c¸c cæng giao tiÕp cña switch, tèi −u ho¸ b¶ng ho¹t ®éng cña switch ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ b¶o mËt. Nh÷ng kü n¨ng vÒ cÊu h×nh switch, n©ng cÊp IOS, kh«i phôc mËt m· lµ nh÷ng kü n¨ng rÊt quan träng cña ng−êi qu¶n trÞ m¹ng.
  2. 439 Sau khi hoµn tÊt ch−¬ng nµy, b¹n cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: • X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn chÝnh cña Catalyst switch. • Theo dâi ho¹t ®éng vµ tr¹ng th¸i cña switch th«ng qua c¸c b¸o c¸o hiÖu LED. • X¸c ®Þnh lîi Ých vµ nh÷ng nguy c¬ cña cÊu tróc dù phßng. • M« t¶ vai tro cña Spanning - Tree trong m¹ng chuyÓn m¹ch cã dù phßng. • X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn quan träng trong ho¹t ®éng cña Spanning – Tree. • M« t¶ qu¸ tr×nh bÇu bridge gèc. • LiÖt kª c¸c tr¹ng th¸i Spanning – Tree. • So s¸nh giao thøc Spanning – Tree. 7.1. CÊu tróc dù phßng. 7.1.1. Sù dù phßng. RÊt nhiÒu c«ng ty vµ tæ chøc ®· ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña hä dùa trªn m¹ng m¸y tÝnh. ViÖc truy cËp vµo file server, c¬ së d÷ liÖu, Internet, Intranet vµ Extranet ®ãng vai trß quan träng cho sù thµnh c«ng trong kinh doanh v× nÕu m¹ng bÞ ®øt, n¨ng suÊt gi¶m vµ kh¸ch hµng kh«ng hµi lßng. Do ®ã c¸c c«ng ty lu«n mong muèn hÖ thèng m¹ng may tÝnh cña hä lu«n ho¹t ®éng suèt 24 giê, 7 ngµy mét tuÇn. ViÖc thùc hiÖn 100% thêi gian ho¹t ®éng th× cã thÓ kh«ng kh¶ thi nh−ng môc tiªu ®Æt ra lµ ph¶i b¶o ®¶m ®−îc 99,999% thêi gian ho¹t ®éng. TØ lÖ nµy cã nghÜa lµ chØ cho phÐp m¹ng ng−ng ho¹t ®éng trung b×nh mét ngµy trong 30 n¨m, hay 1 giê trong 4000 ngµy, hay 5,25 phót trong mét n¨m. NÕu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc môc tiªu trªn th× hÖ thèng m¹ng sÏ thùc sù ho¹t ®éng rÊt tin cËy. §é tin cËy cña hÖ thèng m¹ng ®−îc ®¶m b¶o tõ viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ cã ®é tin cËy cao ®Õn viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng m¹ng cã dù phßng, cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc lçi, héi tô nhanh ®Ó v−ît qua sù cè.
  3. 440 M¹ng cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc lçi nhê cã sù dù phßng. Dù phßng ë ®©y cã nghÜa lµ chuÈn bÞ nh÷ng g× nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt b×nh th−êng. Nh−ng dù phßng gióp t¨ng ®é tin cËy cña m¹ng nh− thÕ nµo? Gi¶ sö nh− b¹n chØ cã mét c¸ch duy nhÊt ®Ó ®i lµm lµ ®i lµm b»ng xe h¬i cña b¹n, vËy nÕu chiÕc xe h¬i nµy bÞ h− cã nghÜa lµ b¹n kh«ng thÓ ®i lµm cho ®Õn khi chiÕc xe h¬i nµy ®−îc söa ch÷a xong. NÕu chiÕc xe nµy cø trung binh 10 ngµy l¹i h− mÊt 1 ngµy th× kh¶ n¨ng sö dông cña nã lµ 90%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cø 10 ngµy th× b¹n chØ ®i lµm ®−îc 9 ngµy. Do ®ã ®é tin cËy ®¹t ®−îc 90%. NÕu b¹n mua thªm mét xe h¬i n÷a ®Ó ®i lµ. §óng lµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã ®Õn 2 chiÕc xe h¬i chØ ®Ó ®i lµm nh−ng b¹n l¹i cã xe dù phßng khi chiÕc xe chÝnh bÞ h−. Nh− vËy viÖc ®i lµm cña b¹n sÏ kh«ng cßn bÞ phô thuéc vµo mét chiÕc xe n÷a. C¶ hai chiÕc xe còng cã thÓ bÞ h− cïng mét lóc, kho¶ng 100 ngµy th× cã mét ngµy nh− thÕ. Nh− vËy b¹n mua thªm chiÕc xe thø 2 ®Ó dù phßng, ®é tin cËy ®· t¨ng lªn 99%. H×nh 7.1.1 7.1.2. CÊu tróc dù phßng.
  4. 441 Môc tiªu cña cÊu tróc dù phßng lµ lo¹i bá ®iÓm tËp trung cña sù cè. TÊt c¶ c¸c hÖ thèng m¹ng cÇn ph¶i cã dù phßng ®Ó n©ng møc ®é b¶o ®¶m. HÖ thèng ®−êng giao th«ng lµ mét vÝ dô vÒ cÊu tróc cã tÝnh dù phßng. NÕu cã mét con ®−êng bÞ ®ãng l¹i ®Ó söa ch÷a th× sÏ lu«n cã ®−êng kh¸c ®Ó ®i ®Õn ®Ých. VÝ dô cã mét c«ng ®ång c¸ch trung t©m thÞ trÊn bëi cã mét con s«ng. NÕu chØ b¾c mét chiÕc cÇu qua s«ng ®ã th× cã nghÜa lµ chØ cã mét con ®−êng ®i vµo thÞ trÊn. CÊu tróc nh− vËy lµ kh«ng cã sù dù phßng. NÕu c©y cÇu nµy bÞ ngËp hoÆc bÞ h− háng do tai n¹n th× sÏ kh«ng thÓ ®i vµo thÞ trÊn b»ng chiÕc cÇu nµy ®−îc n÷a. B¾c thªm mét chiÕc cÇu thø hai qua s«ng ®Ó t¹o cÊu tróc cã dù phßng. Khi ®ã ng−êi d©n ë ngo¹i « sÏ kh«ng cßn bÞ c¾t ®øt víi trung t©m thÞ trÊn khi mét c©y cÇu bÞ h− háng n÷a.
  5. 442 H×nh 7.1.2. m« h×nh cã dù phßng vµ kh«ng cã dù phßng. 7.1.3. CÊu tróc chuyÓn m¹ch dù phßng. HÖ thèng m¹ng cã thiÕt bÞ vµ ®−êng dù phßng sÏ cã kh¶ n¨ng tån t¹i cao h¬n, tr¸nh ®−îc m« h×nh chØ cã mét ®iÓm trung t©m cña sù cè v× nÕu mét ®−êng kÕt nèi hoÆc mét thiÕt bÞ gÆp sù cè th× ®−êng dù phßng hoÆc thiÕt bÞ dù phßng sÏ l·nh tr¸ch nhiÖm thay thÕ. VÝ dô nh− h×nh 7.1.3, nÕu Switch A bÞ h−, l−u l−îng tõ segment 2 sang segment 1 vµ sang router vÉn cã thÓ ®i qua Switch B. NÕu port 1 trªn Switch A bÞ h− thi giao th«ng vÉn cã thÓ ®i qua port 1 trªn Switch B.
  6. 443 H×nh 7.1.3 Switch häc ®Þa chØ MAC cña thiÕt bÞ kÕt nèi vµo port cña nã, nhê ®ã nã cã thÓ chuyÓn d÷ liÖu ®Õn ®óng ®Ých. NÕu switch kh«ng biÕt g× vÒ ®Þa chØ cña m¸y ®Ých th× nã sÏ chuyÓn gãi ra tÊt c¶ c¸c port cho ®Õn khi nµo nã häc ®−îc ®Þa chØ MAC cña thiÕt bÞ nµy. Gãi qu¶ng b¸ vµ multicast còng ®−îc chuyÓn ra tÊt c¶ c¸c port cña switch. ChÝnh v× vËy, cÊu tróc chuyÓn m¹ch dù phßng nh− h×nh 7.1.3 cã thÓ sÏ g©y ra trËn b·o qu¶ng b¸, chuyÓn nhiÒu l−ît frame vµ b¶ng ®Þa chØ MAC kh«ng æn ®Þnh. 7.1.4. TrËn b·o qu¶ng b¸. Gãi multicast còng ®−îc switch sö lý gièng nh− gãi qu¶ng b¸ lµ chuyÓn ra tÊt c¶ c¸c port trõ port nhËn gãi vµo.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2