intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p7

Chia sẻ: Vsdgfdsa AdsfdsG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
7
download

Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Spanning - Tree tính toán lại. Sau khi hệ thống mạng chuyển mạch đã hội tụ, tất cả các port trên mọi switch và bridge đều ở trạng thái truyền dữ liệu hoặc trạng thái khoá. Port truyền dữ liệu là port có thể truyền , nhận dữ liệu và BPDU. Port khoá là port chỉ nhận gói BPDU mà thôi. Khi cấu trúc mạng có sự thay đổi, switch và bridge sẽ tính toán lại cấu trúc hình cây và có thể gây cản trở cho giao thông mạng của user khi đang trong quá trình tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành thông điệp định tuyến và báo lỗi TCPIP trong cấu hình catalyst switch p7

  1. 456 Mét port cã thÓ r¬i vµo tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng (disable). Tr¹ng th¸i nµy lµ do ng−êi qu¶n trÞ cµi ®Æt cho port b»ng lÖnh shutdown hoÆc do chÝnh b¶n th©n port kh«ng cã kÕt nèi hoÆc bÞ h−, kh«ng ho¹t ®éng ®−îc. Kho¶ng thêi gian cña mçi tr¹ng th¸i nh− ®· nªu ë trªn lµ kho¶ng thêi gian mÆc ®Þnh ®−îc tÝnh cho mét hÖ thèng m¹ng cã tèi ®a 7 switch trªn mét nh¸nh tÝnh tõ gèc. 7.2.6. Spanning - Tree tÝnh to¸n l¹i. Sau khi hÖ thèng m¹ng chuyÓn m¹ch ®· héi tô, tÊt c¶ c¸c port trªn mäi switch vµ bridge ®Òu ë tr¹ng th¸i truyÒn d÷ liÖu hoÆc tr¹ng th¸i kho¸. Port truyÒn d÷ liÖu lµ port cã thÓ truyÒn , nhËn d÷ liÖu vµ BPDU. Port kho¸ lµ port chØ nhËn gãi BPDU mµ th«i. Khi cÊu tróc m¹ng cã sù thay ®æi, switch vµ bridge sÏ tÝnh to¸n l¹i cÊu tróc h×nh c©y vµ cã thÓ g©y c¶n trë cho giao th«ng m¹ng cña user khi ®ang trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. Thêi gian héi tô theo chuÈn IEEE 801.1D cho cÊu tróc h×nh c©y míi lµ kho¶ng 50 gi©y. Khi cÊu tróc m¹ng cã sù thay ®æi x¶y ra, sau thêi gian chê tèi ®a (max - age) lµ 20 gi©y ®Ó x¸c ®Þnh sù thay ®æi ®ã, Spanning - Tree míi b¾t ®Çu tÝnh l¹i vµ chuyÓn tr¹ng th¸i cho port. Tõ tr¹ng th¸i kho¸, port ®−îc chuyÓn sang tr¹ng th¸i nghe. Sau ®ã ë tr¹ng th¸i nghe 15 gi©y råi míi chuyÓn sang tr¹ng th¸i häc vµ ë tr¹ng th¸i häc 15 gi©y råi míi chuyÓn sang tr¹ng th¸i truyÒn d÷ liÖu. Nh− vËy tæng céng lµ 50 gi©y ®Ó cÊu tróc m¹ng chuyÓn sang cÊu h×nh c©y míi ®¸p øng theo sù thay ®æi.
  2. 457 H×nh 7.2.6.a VÝ dô mét cÊu tróc m¹ng chuyÓn m¹ch ®· héi tô nh− trªn. Theo chu kú mÆc ®Þnh, cø 20 gi©y c¸c switch l¹i thùc hiÖn trao ®æi gãi BPDU mét lÇn. Gi¶ sö kÕt nèi trªn port 1/1 cña Cat - B bÞ ®øt. Khi ®ã Cat - B kh«ng cßn nhËn ®−îc gãi BPDU theo ®Þnh kú trªn port 1/1 n÷a. Trong khi ®ã Cat - B vÉn nhËn ®−îc gãi BPDU ®Òu ®Æn trªn port 1/2. Cat - B ®îi hÕt thêi gian chê tèi ®a (max - age) lµ 20 gi©y míi x¸c ®Þnh kÕt nèi trªn port 1/1 ®· chÕt vµ b¾t ®Çu chuyÓn sang tr¹ng th¸i cho port 1/2. Port 1/2 kh«ng thÓ chuyÓn ngay tõ tr¹ng th¸i kho¸ sang tr¹ng th¸i chuyÒn d÷ liÖu ®−îc mµ ph¶i tr¶i qua 2 tr¹ng th¸i trung gian lµ tr¹ng th¸i nghe vµ tr¹ng th¸i häc, mçi tr¹ng th¸i trung gian nµy kÐo dµi 15 gi©y. Nh− vËy tæng céng lµ 50 gi©y kÓ tõ lóc kÕt nèi trªn port 1/1 cña Cat - B bÞ ®øt, m¹ng míi chuyÓn xong sang cÊu tróc míi ®Ó ®¸p øng theo sù cè nµy.
  3. 458 H×nh 7.2.6.b. KÕt qu¶ tÝnh l¹i lµ cÊu tróc míi nh− h×nh vÏ. 7.2.7. Giao thøc Rapid Spanning - Tree. Giao thøc Rapid Spanning - Tree ®−îc ®Þnh nghÜa trong chuÈn IEEE 802.1w. Giao thøc nµy giíi thiÖu c¸c vÊn ®Ò míi sau: • Lµm râ h¬n vai trß vµ tr¹ng th¸i cña port. • §Þnh nghÜa c¸c lo¹i kÕt nèi cã thÓ chuyÓn nhanh sang tr¹ng th¸i truyÒn d÷ liÖu. • Cho phÐp c¸c switch trong m¹ng ®· héi tô tù göi c¸c gãi BPDU cña nã chø kh«ng chØ riªng gãi BPDU cña bridge gèc. Tr¹ng th¸i kho¸ (bloocking) ®−îc ®æi tªn thµnh tr¹ng lo¹i bá (discarding). Port lo¹i bá ®ãng vai trß lµ mét port dù phßng. Trong mçi segment cã mét port ®−îc chØ ®Þnh (designated port) ®Ó kÕt nèi vµo segment ®ã. NÕu port chØ ®Þnh nµy bÞ sù cè th× port lo¹i bá t−¬ng øng sÏ ®−îc thay thÕ ngay cho port ®ã.
  4. 459 H×nh 7.2.7.a. Port 1 trªn Switch Y lµ port thay thÕ cho port 1 trªn Switch X. C¸c kÕt nèi ®−îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nh− kÕt nèi ®iÓm - ®Õn - ®iÓm, kÕt nèi chia sÎ vµ kÕt nèi biªn cuèi (edge - link). KÕt nèi ®iÓm - ®Õn - ®iÓm lµ kÕt nèi gi÷a hai switch. KÕt nèi chia sÎ lµ kÕt nèi cã nhiÒu switch cïng kÕt nèi vµo. KÕt nèi biªn cuèi lµ kÕt nèi tõ switch xuèng host, kh«ng cßn switch nµo kh¸c xen gi÷a. Ph©n biÖt thµnh nhiÒu lo¹i kÕt nèi cô thÓ nh− vËy, viÖc nhËn biÕt sù thay ®æi cÊu tróc m¹ng sÏ nhanh h¬n. KÕt nèi ®iÓm - ®Õn - ®iÓm vµ kÕt nèi biªn cuèi sÏ ®−îc chuyÓn vµo tr¹ng th¸i truyÒn d÷ liÖu ngay lËp tøc v× kh«ng hÒ cã vßng lÆp trªn nh÷ng kÕt nèi d¹ng nµy.
  5. 460 H×nh 7.2.7.b. C¸c lo¹i kÕt nèi trong Rapid Spanning - Tree. Thêi gian héi tô sÏ kh«ng l©u h¬n 15 gi©y kÓ tõ khi cã sù thay ®æi. Giao thøc Rapid Spanning - Tree, hay IEEE 802.1w sÏ thùc sù thay thÕ cho giao thøc Spanning - Tree, hay IEEE 802.1D. TæNG kÕt Sau khi hoµn tÊt ch−¬ng nµy, b¹n cÇn n¾m ®−îc c¸c ý quan träng sau: • Sù dù phßng vµ vai trß quan träng cña nã trong hÖ thèng m¹ng. • C¸c thµnh phÇn chÝnh trong cÊu tróc m¹ng dù phßng. • TrËn b·o qu¶ng b¸ vµ t¸c h¹i cña nã trong m¹ng chuyÓn m¹ch. • TruyÒn nhiÒu l−ît frame vµ t¸c h¹i cña nã lªn m¹ng chuyÓn m¹ch. • Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña viÖc c¬ së d÷ liÖu ®Þa chØ MAC kh«ng æn ®Þnh. • Lîi Ých vµ nguy c¬ cña cÊu tróc m¹ng dù phßng.
  6. 461 • Vai trß cña Spanning - Tree trong cÊu tróc m¹ng dù phßng. • C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Spanning - Tree. • Qu¸ tr×nh bÇu bridge gèc. • C¸c tr¹ng th¸i Spanning - Tree. • So s¸nh giao thøc Spanning - Tree vµ giao thøc Rapid Spanning - Tree.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2