intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình -Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật - An toàn thực phẩm-chương 9

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

178
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9: Các phương pháp bảo quản thịt và các súc sản phẩm - Kiểm nghiệm vệ sinh thú y Phương pháp bảo quản bằng nhiệt độ Dùng nhiệt độ thấp Tác dụng của nhiệt độ thấp -Ức chế hoạt động của enzyme có sẵn trong thịt -Ức chế sự phát triển của vi sinh vật (Nấm mốc Mucor, Rhizopus, Penicillium tồn tại ở -10C

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình -Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật - An toàn thực phẩm-chương 9

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 9 C¸c ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n thÞt vµ C¸c sóc s¶n phÈm - KiÓm nghiÖm vÖ sinh thó y Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ &$v& 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 7+r7 9$s &$v& 68v& 6$t1 3+h}0 .,j}0 1*+,j€0 9j€ 6,1+ 7+8v < , 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 %gx1* 1+,j€7 ik  'XŽQJ QKL…›W „†œ WKƒšS D 7D‘F GX›QJ FXD QKL…›W „†œ WKƒšS  m‘F FK…š KRD›W „†œQJ FXD HQ]\PH FR‘ V‚”Q WURQJ WKW m‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W QƒšP P†šF 0XFRU 5KL]RSXV 3HQLFLOOLXP W†—Q WD›L ‡ R&  m‘F FK…š W†š‘F „†œ FXD FD‘F SKDQ ˆ‘QJ VLQK KR‘D WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P 1JRDŽL UD N…šW TXD FRŽQ SKX› WKX†œF V†š Oˆ‡œQJ YL VLQK Yƒ›W JLDL „RD›Q SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W V†š Oˆ‡œQJ QKL…™P EDQ „ƒ—X +X\ FD‘F QDQJ ƒšX WUXŽQJ FXD N\‘ VLQK WUXŽQJ E 3Kˆ‡QJ SKD‘S ODŽP OD›QK YDŽ EDR TXDQ OD›QK 0X†šQ W‚QJ KL…›X TXD FXD YL…›F ODŽP OD›QK WKW YDŽ VDQ SKƒ˜P WKW SKDL Wˆ‡L „†œ QKL…™P NKXƒ˜Q WKƒšS 1KL…›W „†œ R& „…šQ R& +   7K‡ŽL JLDQ FKR TXƒ—\ WKW ERŽ TXƒ—\ WKW KHR „D›W „…šQ QKL…›W „†œ 141
 3. OD›QK ODŽ ≤ K WKW FˆŽX ODŽ K %DR TXDQ OD›QK QKL…›W „†œ  R& + <  7KW ERŽ KHR ≤ QJDŽ\ FˆŽX  QJDŽ\ /X‘F „R‘ TXƒ—\ WKW  R& „R ‡ Y WUŒ VƒX QKƒšW 1KˆQJ EL…šQ „†˜L FR‘ WK…˜ [D\ UD WURQJ EDR TXDQ OD›QK  i†œ FK‚–F WKD\ „†˜L P…—P GR NKL EDR TXDQ OD›QK WKW „D FKŒQ W‡‘L +DR KX›W WURœQJ Oˆ‡œQJ GR E†šF K‡L Qˆ‡‘F SKX› WKX†œF YDŽR WX†˜L PX›F „ŒFK Vˆ GX›QJ Y†™ EH‘R i†œ E†šF K‡L Qˆ‡‘F FKR SKH‘S %RŽ   KHR    KHR FKRDL    0DŽX Vƒ›P K‡Q QKˆQJ NKL QK‰Q WKƒš\ K†—QJ K‡Q 4XD‘ WU‰QK Wˆ› SKƒQ WL…šS GL…™Q W… FR‘QJ FKŒQ W‡‘L Vˆ› UD‘P WXŽ\ QKL…›W „†œ OX‘F EDR TXDQ &R‘ WK…˜ FR‘ Vˆ› SKƒQ KX\ YL VLQK Yƒ›W GR QKL…™P EDQ „ƒ—X YDŽ Q…šX FR‘ WK‰ FKX‘QJ SKD‘W WUL…˜Q QKDQK WURQJ JLDL „RD›Q EDR TXDQ OD›QK F 3Kˆ‡QJ 3KD‘S „†QJ OD›QK &Kƒ›P QKL…›W „†œ ≤ R& Yƒ›Q W†šF „†šL OˆX FXD NK†QJ NKŒ ≤ PJLƒ\ 7K‡ŽL JLDQ  K 1KDQK QKL…›W „†œ ! R& 9  PJLƒ\ 7K‡ŽL JLDQ  K &D KDL SKˆ‡QJ SKD‘S QDŽ\ FR‘ WK…˜ TXD JLDL „RD›Q i†QJ OD›QK SKD 7KW QR‘QJ „ˆD [X†šQJ QKL…›W „†œ „†QJ OD›QK QJD\ i†QJ OD›QK SKD 7KW QR‘QJ „ˆD [X†šQJ QKL…›W „†œ OD›QK WKW WˆŽ QKL…›W „†œ 142
 4. OD›QK „ˆD [X†šQJ „†QJ OD›QK 9DŽL EL…šQ „†˜L 7URQJ WL…šQ WU‰QK „†QJ OD›QK FR‘ Vˆ› WD›R WKDŽQK PD›QJ WLQK WK…˜ Qˆ‡‘F „D‘ WˆŽ E…Q QJRDŽL W…š EDŽR YDŽR E…Q WURQJ 'R „R‘ Q…šX „†QJ OD›QK FKƒ›P WK‰ WLQK WK…˜ Qˆ‡‘F „D‘ QJRDŽL W…š EDŽR QJDŽ\ FDŽQJ WR UD ODŽP UD‘FK PDŽQJ W…š EDŽR 3URWHLQ WURQJ W…š EDŽR PƒšW Qˆ‡‘F VH „‚›F OD›L Gƒ™Q „…šQ Vˆ› JLDP WURœQJ Oˆ‡œQJ 1KˆQJ OD›QK QKDQK VH PƒšW ŒW K‡Q ODŽP OD›QK FKƒ›P SKD ŒW K‡Q SKD +DR KX›W FKR SKH‘S OD +HR  %RŽ  )UHH]LQJ EXUQ 9…šW ERQJ GR OD›QK 7KŠQK WKRDQJ [D\ UD ‡ YXŽQJ F‡ PRQJ Qˆ‡‘F „D‘ E†šF K‡L Qˆ‡‘F ODŽP PDŽX GD WU‚–QJ „X›F ƒšQ WD\ QJKH O†œS [†œS FKˆ‘ NK†QJ „†QJ OX†œF E‡ŽL U‡ŽL NK†QJ Kˆ‡QJ Y i†QJ OD›QK SKD KDR KX›W GFK WKW ŒW K‡Q SKD ODŽ YDŽ Oˆ‡œQJ SURWHLQ W†˜QJ V†š PƒšW „L VDX NKL WDQ JŒD FXQJ WKƒšS K‡Q   S+ WKW „†QJ OD›QK SKD   S+ WKW „†QJ OD›QK SKD   7K‡ŽL JLDQ EDR TXDQ OD›QK „†QJ 1KL…›W „†œ R& %RŽ  WKD‘QJ KHR  WKD‘QJ 1KL…›W „†œ GDR „†œQJ FKR SKH‘S WURQJ NKR ODŽ R& YDŽ OX‘F E†šF Y‡ Yƒ›Q FKX\…˜Q ODŽ  R& 7DQ JLD‘ 3Kˆ‡QJ SKD‘S 143
 5. 0†L WUˆ‡ŽQJ ORQJ 1D&O PX†šL WKW OD›W KR‚›F P‚›Q 7URQJ P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ NKŒ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS TXD JLDL „RD›Q  7DQ JŒD FKƒ›P ‡ QKL…›W „†œ  R& +   WDQ JLD‘ VDX  QJDŽ\ .K† QKL…›W „†œ  R& +  WDQ JLD‘ VDX QJDŽ\ FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ ŒW KDR KX›W 0†L WUˆ‡ŽQJ QKL…›W „†œ R& WDQ JLD‘ VDX  K WKW PƒšW UƒšW QKL…—X GFK QKƒšW ODŽ QKˆQJ VX‘F WKW FR‘ „†œ GDŽ\ QKˆ „XŽL VDX YDŽ WDQ JLD‘ OƒX G…™ QKL…™P YL VLQK Yƒ›W 1KˆQJ EL…šQ „†˜L NKL WDQ JLD‘  i†œ FK‚–F JLDP SKD VDX WKD‘QJ EDR TXDQ WKW „D W… FR‘QJ OX‘F UD „†QJ VH FKŒQ W‡‘L FRŽQ SKD OX‘F UD „†QJ VH Wˆ› SKƒQ VƒX  &R‘ Vˆ› Yƒš\ QKL…™P YL VLQK Yƒ›W 0DŽX V‚–F W†šW K‡Q +DR KX›W WURœQJ Oˆ‡œQJ YDŽ PƒšW FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ WUˆŽ UD „†QJ E‚“QJ GXQJ GFK PX†šL # 33 JLDL „R‘QJ E‚QJ 7‚QJ QKL…›W „†œ O…Q WˆŽ WˆŽ „…šQ R& W‚QJ WK†QJ WKRD‘QJ WKW VH NKRL ˆ‡‘W WURQJ  QJDŽ\ ‡ QKL…›W „†œ  R& + TXD›W JLR‘  QJDŽ\ 7‚QJ  R K &   'XŽQJ QKL…›W „†œ FDR D 7KDQK WUXŽQJ 'XŽQJ QKL…›W „†œ ≥ R& WXŽ\ S+ FXD WKˆ›F SKƒ˜P 144
 6. 1…šX S+ ! QKL…›W „†œ Fƒ—Q „D›W NKL WKDQK WUXŽQJ ODŽ  R& 1…šX S+  QKL…›W „†œ Fƒ—Q „D›W NKL WKDQK WUXŽQJ ODŽ R& 7K‡ŽL JLDQ c K WXŽ\ ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P WD‘F GX›QJ GL…›W YL NKXƒ˜Q WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P E 3DVWHXU KR‘D 1KL…›W „†  R& c D‘S GX›QJ „†šL Y‡‘L VˆD FD‘F FK…š SKƒ˜P FXD WKW QKˆ OD›S [ˆ‡QJ [X‘F [ŒFK 7D‘F GX›QJ FXD QKL…›W „†œ FDR  'L…›W W…š EDŽR YL VLQK Yƒ›W „‰QK WU…› KRD›W „†œQJ HQ]\PH FXD WKW FXQJ QKˆ FXD YL VLQK Yƒ›W .…šW TXD SKX› WKX†œF YDŽR WŠ O…› QKL…™P FKXQJ ORD›L YL VLQK Yƒ›W S+ P†L WUˆ‡ŽQJ FDŽQJ Jƒ—Q DFLG WD‘F GX›QJ GL…›W NKXƒ˜Q FDŽQJ FDR ,, +2v$ &+h7 '8s1* 7521* &+j %,j1 9$s %$t2 48$t1 7+m€& 3+h}0 1D&O &O N…šW K‡œS Y‡‘L Q†šL SHSWLG FR‘ WD‘F GX›QJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q YL VLQK Yƒ›W Y‰ NKR‘ F‚–W „ˆ‘W FD‘F Q†šL SHSWLG FD‘F HQ]\PH SKƒQ JLDL SURWHLQ NKR‘ WD‘F GX›QJ O…Q Q†šL SHSWLG 6RQJ VRQJ „R‘ PX†šL FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP JLDP Oˆ‡œQJ WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ WD›R „L…—X NL…›Q NK†QJ WKXƒ›Q O‡œL FKR YL VLQK Yƒ›W SKD‘W WUL…˜Q i…˜ W‚QJ KL…›X TXD GXŽQJ SK†šL K‡œS 1D12 1D12 .12 .12 145
 7.  12  12  &D‘F 3Kˆ‡QJ 3KD‘S 0X†šL NK† /‡‘S WKW O‡‘S PX†šL WU…Q JDŽL „ƒ›\ Q‚–S 0X†šL ˆ‡‘W i†˜ GXQJ GFK 1D&O  NKL WKƒš\ Qˆ‡‘F „X›F FR‘ ERœW WKD\ Qˆ‡‘F PX†šL .…šW K‡œS NK† YDŽ ˆ‡‘W 7K‡ŽL JLDQ EDR TXDQ WXŽ\ P†L WUˆ‡ŽQJ QKL…›W „†œ Q†—QJ „†œ YDŽ FD‘FK WKˆ‘F SK†šL K‡œS PX†šL $FLG DFHWLF 1†—QJ „†œ  S+ P†L WUˆ‡ŽQJ  FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP QJˆŽQJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W 7Kˆ‡ŽQJ  ODŽ YˆŽD 3KDL GXŽQJ DFLG DFHWLF WKXƒ—Q NK†QJ Oƒ™Q WD›S FKƒšW 0X†šL .12 1D12  7D‘F GX›QJ VD‘W NKXƒ˜Q JLˆ PDŽX „R FXD WKW 1†—QJ „†œ   Oˆ‡œQJ GXŽQJ FKR SKH‘S 1…šX GXŽQJ QKL…—X K‡Q OL…—X TXL „QK VH Jƒ\ „†œF GR 12  +XQ NKR‘L +XQ NKR‘L WKW FD‘ FXQJ WKX†œF ORD›L EDR TXDQ WKˆ›F SKƒ˜P E‚“QJ KR‘D FKƒšW 9‰ QJˆ‡ŽL WD WKƒš\ WURQJ WKW KXQ NKR‘L FXD J†˜ V†—L FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW FR‘ WD‘F GX›QJ GL…›W NKXƒ˜Q +‚–F LQ $FLG DFHWLF )RUPDO GHK\GH 1ˆ‡‘F YDŽ Uˆ‡œX 146
 8. &HWRQ $FLG IRUPLF &D‘F FKƒšW NKD‘F  &KƒšW NKD‘QJ VLQK D &R‘ V‚”Q WURQJ Wˆ› QKL…Q 7RL QJK…› FKˆ‘D FXUFXPLQ VˆD ODFWLQLQ D 'R „L…—X WU JLD VX‘F E…›QK &RŽQ W†—Q WD›L WURQJ WKW FKˆD SKƒQ JLDL K…šW NKL JL…šW WKW E 'R GXŽQJ „…˜ VD‘W WUXŽQJ GX›QJ FX› .H‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ „†QJ OD›QK 7D‘F KD›L FXD NKD‘QJ VLQK  /DŽP O‡ŽQ WKX†šF *ƒ\ VKRRFN TXD‘ Pƒ™Q 7KD\ „†˜L K…› YL VLQK Yƒ›W „ˆ‡ŽQJ UX†œW .KD‘QJ VLQK Vˆ GX›QJ SKDL FR‘ TXDQ OŒ  6WUHSWRP\FLQH .DQDP\FLQH QHRP\FLQH .K†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ WUˆ›F WL…šS YDŽR WKˆ›F SKƒ˜P „…˜ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ FXQJ QKˆ NK†QJ „ˆ‡œF GXŽQJ VD‘W NKXƒ˜Q Yƒ›W FKˆ‘D 1…šX GXŽQJ WU OL…›X SKDL QJˆŽQJ WKD‘QJ WUˆ‡‘F NKL JL…šW WKW 147
 9. /ˆ‡œQJ FRŽQ OD›L FKR SKH‘S WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P WUˆ‡‘F NKL WL…X WKX› /RD›L .6 /RD›L WKˆ›F SKƒ˜P 6ˆD 7KW 7Uˆ‘QJ SSP 6WUHS    'LK\GURVWUHS   1HR  1…šX WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKˆ‡ŽQJ [X\…Q GXŽQJ SSP VH Jƒ\ FKR YL NKXƒ˜Q 6DOPRQHOOD (FROL 3URWHXV NKD‘QJ WKX†šF (U\WKURP\FLQH /LQFRP\FLQH 6SLUDP\FLQH 'XŽQJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ NK†QJ GXŽQJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P „…˜ EDR TXDQ KR‚›F VD‘W WUXŽQJ GX›QJ FX› /ˆ‡œQJ Gˆ FRŽQ VR‘W WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P FKR SKH‘S 6ˆD WKW WUˆ‘QJ SSP (U\  2OHDUGR  6SLUD   7\ORVLQ W\ODQ .ŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ SKRŽQJ E…›QK K† KƒšS „ˆ‡œF SKH‘S GXŽQJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P QKˆQJ NK†QJ „ˆ‡œF SKH‘S VD‘W NKXƒ˜Q GX›QJ FX› 'ˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ VR‘W OD›L WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ SSP 148
 10. 3HQLFLOOLQ iˆ‡œF GXŽQJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ QKˆQJ NK†QJ GXŽQJ VD‘W NKXƒ˜Q GX›QJ FX› EDR TXDQ &KX‘ \‘ 1…šX ERŽ VˆD YL…P YX‘ PDŽ Vˆ GX›QJ 3HQLFLOOLQ „L…—X WU GXŽQJ ORD›L VˆD QDŽ\ FK…š EL…šQ
 11. WHWUDF\FOLQH WD‘F GX›QJ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ EDR TXDQ 7HWUDF\FOLQH SKƒ—Q O‡‘Q KƒšS WKX TXD WL…X KR‘D YDŽ WŒFK OX\ WURQJ [ˆ‡QJ U‚QJ 'ˆ Oˆ‡œQJ FKR SKH‘S FRŽQ OD›L WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P SSP QKˆQJ VDX NKL [ˆ O\‘ QKL…›W „†œ Gˆ Oˆ‡œQJ SKDL ≤ SSP 9…— „†œF FKƒšW QJˆ‡ŽL WD WKƒš\ Q…šX QX†L *DŽ ‡ NKƒ˜X SKƒ—Q SSP VDX QJDŽ\ Gˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ VR‘W OD›L WURQJ [ˆ‡QJ ODŽ SSP +HR GXŽQJ OL…—X SSP NŒFK WKŒFK W‚QJ WURœQJ VDX QJDŽ\ FRŽQ SSP %RŽ GXŽQJ SSP VDX QJDŽ\ QX†L FRŽQ  SSP 0†œW V†š WD‘F JLD F†QJ E†š 1…šX WHWUDF\FOLQH WX› ‡ [ˆ‡QJ „HP „XQ V†L VDX „R‘ NK†QJ SKD‘ KX\ „†œF WŒQK FXD QR‘ „ˆ‡œF QKˆQJ P†œW V†š WD‘F JLD FKR U‚“QJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q [ˆ‡QJ YDŽ U‚QJ NKL FƒšS WHWUDF\FOLQH FR‘ WK…˜ K†—L SKX›F „ˆ‡œF 'ˆ Oˆ‡œQJ FRŽQ FKR SKH‘S WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P ODŽ VˆD WKW WUˆ‘QJ SSP 7HWUD  &KORUWHWUD  2\WUD   &D‘F FKƒšW FK†šQJ R[LG KR‘D .KL Vˆ GX›QJ SKDL „DP EDR FD‘F \…X Fƒ—X VDX  .K†QJ FR‘ „†œF WŒQK NK†QJ DQK Kˆ‡QJ „…šQ PXŽL Y YDŽ WUD›QJ WKD‘L FXD WKˆ›F 150
 12. SKƒ˜P 3KDL WDQ „…—X WURQJ NK†šL WKˆ›F SKƒ˜P PDŽ WD PX†šQ GXŽQJ 9LW ( DFLG FLWULF DFLG WDUWULF ∝ WRFRSKHURO OL…—X WKˆ‡ŽQJ GXŽQJ  1Kˆ‡œF „L…˜P FXD YLW( ODŽ NKL „…˜ UD D‘QK VD‘QJ EL…šQ WKDŽQK PDŽX QƒX „HQ %+$ %XU\ODWHG K\GUR[\ DQLVROH 7Kˆ‡ŽQJ GXŽQJ Q†—QJ „†œ  iƒ\ ODŽ P†œW FKƒšW U‚–Q PXŽL WK‡P NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F G…™ WDQ WURQJ F†—Q FKƒšW EH‘R %+7 %XU\ODWHG K\GUR[\ WROXHQ 6ˆ GX›QJ FR‘ „L…—X NL…›Q  PJNJ3K Y‰ „†œF WŒQK FRŽQ „DQJ QJKL…Q Fˆ‘X &D‘F FKƒšW SKX› JLD D &KƒšW QJRœW W†˜QJ K‡œS 1JRœW JƒšS QKL…—X Oƒ—Q VR Y‡‘L „ˆ‡ŽQJ PŒD NK†QJ FR‘ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FKŠ W‚QJ FDP JLD‘F Y…— „†œ QJRœW *†—P 6DFFDULQ  Oƒ—Q „†œ QJRœW „ˆ‡ŽQJ PŒD VDFFDURVH 7URQJ P†L WUˆ‡ŽQJ DFLG YDŽ QKL…›W „†œ FDR „ˆ‡ŽQJ VDFFDULQ EL…šQ „†˜L WKDŽQK SKHQRO YDŽ SKHQRO Wˆ› GR WD›R UD Y „‚–QJ WURQJ WKˆ›F SKƒ˜P 'XŽQJ OƒX VH ˆ‘F FK…š PHQ WL…X KR‘D QKƒšW ODŽ SHSVLQ &D‘F QKDŽ QJKL…Q Fˆ‘X 3KD‘S F†QJ E†š U‚“QJ VDFFDULQ VDX NKL YDŽR F‡ WK…˜ VH WŒFK WX› ‡ EDŽQJ TXDQJ WD›R WKDŽQK K‡œS FKƒšW Jƒ\ NŒFK WKŒFK EDŽQJ TXDQJ E 1D F\FODPDWH &D F\FODPDWH 151
 13. i†œ QJRœW Oƒ—Q K‡Q VDFFDURVH mX „L…˜P K‡Q VDFFDULQ ODŽ FKX QKL…›W „†œ FDR NK†QJ „…˜ OD›L GXŽ Y NKR‘ FKX „ˆ‡œF GXŽQJ U†œQJ UDL i†œF WŒQK &R‘ WK…˜ ODŽP Y† VLQK TXD‘L WKDL FDQFHU JDQ SK†˜L /L…—X FKR SKH‘S  PJNJ3K F $VSDUWDP i†œ QJRœW Oƒ—Q K‡Q VDFFDURVH FKˆD UR „†œF WŒQK /L…—X FKR SKH‘S PJNJ3K G 3Kƒ˜P PDŽX 0DŽX Wˆ› QKL…Q  0DŽX [DQK GL…›S OX›F W†š OD‘ Gˆ‘D 0DŽX YDŽQJ FXD QJK…› FXUFXELQ Oˆ‡œQJ FKR SKH‘S PJNJK 0DŽX QƒX FXD FDUDPHQ „ˆ‡ŽQJ FKD‘\ GXŽQJ NKR WKW FD‘ 0DŽX Y† F‡ FKŠ „ˆ‡œF GXŽQJ &X62 0DŽX W†˜QJ K‡œS  PJNJ3K 0DŽX [DQK %ULOOLDQW EOXH (U\WKURVLQH  d )DVW JUHHQ  d ,QGLJRWLQ d 152
 14. 6HQVHW \HOORZ d 7DUWUD]LQ d 4XLQROLQ \HOORZ d %ˆ‘F [D› LRQ KR‘D &‚Q Fˆ‘ YDŽR Wƒ—Q V†š GDR „†œQJ „L…›Q WˆŽ QJˆ‡ŽL WD FKLD WLD VR‘QJ UD ODŽP WLD K†—QJ QJRD›L NKD NL…šQ Wˆ QJRD›L WLD ; ƒP Fˆ›F &D‘F WLD FR‘ Wƒ—Q V†š GDR „†œQJ FDR ! +] QKˆ WLD ; ƒP Fˆ›F ∝ β γ FR‘ Oˆ›F „ƒP [X\…Q FDR „…—X FR‘ WD‘F GX›QJ GL…›W WUXŽQJ 7D‘F GX›QJ GL…›W WUXŽQJ FXD WLD LRQ KR‘D ODŽ WKD\ „†˜L FƒšX WUX‘F FXD P†œW V†š SKƒQ Wˆ SURWLG FXD YL VLQK Yƒ›W 7LD Wˆ QJRD›L „HŽQ Fˆ›F WŒP FR‘ WD‘F GX›QJ VD‘W WUXŽQJ ODŽP „†QJ WX› SURWHLQ YDŽ SKD‘ KX\ PHQ FXD YL VLQK Yƒ›W 7K‡ŽL JLDQ FKL…šX 7Š O…› YL VLQK Yƒ›W E GL…›W (FROL  e e 6WDS e %VXEWLOLV c 'R „R‘ PX†šQ W‚QJ WŠ O…›› FK…šW W‚QJ WK‡ŽL JLDQ FKL…šX GDŽL K‡Q Wˆ‘F W‚QJ „HŽQ Vˆ GX›QJ 7LD FKL…šX WUˆ›F WL…šS O…Q P‚–W ODŽP KRQJ P‚–W SKDL „…˜ „HŽQ WKƒšS K‡Q Wƒ—P QK‰Q ,,, .,j}0 1*+,j€0 9j€ 6,1+ 7+8v < &$v& 6$t1 3+h}0 ik1* 9h€7 153
 15. /D›S [ˆ‡QJ D &K…š EL…šQ  9R OD›S [ˆ‡QJ UX†œW QRQ KHR UˆD VD›FK O†œQ FKR QL…P PD›F UD QJRDŽL QJƒP YDŽR Qˆ‡‘F PX†šL EDR KRŽD /ƒš\ K…šW FD‘F O‡‘S P‡ „…˜ OD›L WKDŽQK UX†œW UƒšW PRQJ 6DX „R‘ E‡P K‡L YDŽR FKR YDŽR Q†—L Qˆ‡‘F QR‘QJ R& c WD‘F GX›QJ Qˆ‡‘F QR‘QJ ODŽP JLDP „†œ GDQ FXD UX†œW „D WUX›Q „HP SK‡L Q‚–QJ FKR UX†œW NK† 1JX\…Q OL…›X 7KW QD›F „D WKDŽQK WKX›F J 0‡ J 5X†œW NK†  J *LD Y 5ˆ‡œX F†—Q R PO 1D&O J iˆ‡ŽQJ J 1ˆ‡‘F P‚–P PO 1D12 .12 J &D‘FK ODŽP 0‡ WUX›Q V‡ E‚“QJ Qˆ‡‘F QR‘QJ FKR V‚Q F‚–W WKDŽQK WˆŽQJ PL…šQJ   PP WKW FXQJ F‚–W QKR 7KW YDŽ P‡ ˆ‡‘S JLD Y  c 7U†œQ „…—X FKR YDŽR UX†œW Fˆ‘ NKRDQJ FP WK‚–W P†œW Q†šW Gƒ\ KR‚›F GDŽL QJ‚–Q WXŽ\ WKŒFK iHP SK‡L Q‚–QJ K „XQ E‚“QJ WKDQ QKL…›W „†œ R& 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP 1JDŽ\ FD‘FK ORŽ FP FKR W‡‘L NKL NK† 154
 16. E .L…˜P QJKL…›P 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X  L &DP TXDQ 4XDQ VD‘W E…Q QJRDŽL Q…šX W†šW YR QJX\…Q YH›Q PDŽX V‚–F WKW „R Wˆ‡L P‡ WU‚–QJ PDŽX „H›S WURŽQ „…—X NK†QJ FR‘ P†šF NK†QJ QK‡‘S Qˆ‡‘F &‚–W TXDQ VD‘W E…Q WURQJ ;HP P‚›W F‚–W FR‘ Qˆ‡‘F E‚“QJ SK‚”QJ NK†QJ [HP WKW P‡ FR‘ WD›R WKDŽQK P†œW NK†šL KD\ NK†QJ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS WKDŽQK UX†œW WKW P‡ WD‘FK U‡ŽL QKDX QJKL FR‘ YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S ;D‘F „QK PXŽL Y LL 6LQK KR‘D .L…˜P WUD FD‘F FKŠ WL…X S+ +6 1+ LLL 9L VLQK Yƒ›W &D‘F ORD›L YL VLQK Yƒ›W WKˆ‡ŽQJ J‚›S Fƒ—Q OˆX \‘ 6DOPRQHOOD 1Jˆ‡ŽL QJ†œ „†œF Y‡‘L WUL…›X FKˆ‘QJ V†šW FDR  R& YL NKXƒ˜Q KL…›Q GL…›Q QKL…—X WURQJ PD‘X .KL QKL…›W „†œ JLDP „†L FKX‘W YL NKXƒ˜Q WƒšQ F†QJ UX†œW Jƒ\ OR‘HW UX†œW „DX EX›QJ WL…X FKD\ VDX „R‘ YL NKXƒ˜Q V†šQJ d ƒ˜Q Gƒ›We ‡ JDQ 9L NKXƒ˜Q WL…šW Q†œL „†œF W†š UƒšW PD›QK FKX‘QJ FR‘ WK…˜ Jƒ\ KRD›L Wˆ WKXQJ UX†œW FK…šW QJˆ‡ŽL YDŽ QJRD›L „†œF W†š WD‘F „†œQJ O…Q K…› WKƒ—Q NLQK ODŽP QJˆ‡ŽL E…›QK V†šW OL E‰ PL…Q PDQ 155
 17. /ƒš\ OD›S [ˆ‡QJ F‚–W UD QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ 6DOPRQHOOD VKLJHOOD 66 0DF &RQNH\ 0& (QGR &ORV ERWXOLQXP i†œF W†š Jƒ\ OL…›W F‡ KDŽP GDQ „†—QJ Wˆ P‚–W 1…šX OD›S [ˆ‡QJ QKL…™P &ORV ERWXOLQXP WD›R WKDŽQK O†˜ KRQJ ‡ JLˆD Fƒ\ OD›S [ˆ‡QJ [XQJ TXDQK FR‘ GFK QK‡ŽQ /ƒš\ Pƒ™X WL…šQ KDŽQK QKX†œP VRL QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ X WURQJ „L…—X NL…›Q \…šP NKŒ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS QKX†œP WKƒš\ QKL…—X WD›S NKXƒ˜Q „XQ QR‘QJ R&c „…˜ GL…›W WD›S NKXƒ˜Q WUˆ‡‘F NKL QX†L Fƒš\ &ORVERWXOLQXP FKŠ FR‘ W\SH Jƒ\ E…›QK FKR QJˆ‡ŽL $ % & Y‡‘L WUL…›X FKˆ‘QJ QKˆ‘F „ƒ—X NKR‘ FKX Q†Q PˆD QKL…—X Oƒ—Q P…›W PRL WD‘R ER‘Q EX›QJ FKˆ‡‘QJ WKƒQ QKL…›W W‚QJ NK†QJ „…—X W‚QJ WˆŽQJ OX‘F 1ˆD QJDŽ\ VDX WKƒš\ FKR‘QJ P‚›W KRD P‚–W QK‰Q WKƒš\ DQK „†L GDQ „†—QJ Wˆ PL P‚–W WU…Q KD› [X†šQJ Gƒ—Q Gƒ—Q QR‘L NK†QJ UR NKR‘ QX†šW QX†šW P‚–F QJKH›Q WLP „ƒ›S \…šX Gƒ™Q „…šQ FK…šW Y‰ OL…›W KDŽQK WX\ YDŽ VX\ WLP Q‚›QJ /D›S [ˆ‡QJ MDPERQ JLRŽ FKD WKW K†œS ODŽ QKˆQJ PR‘Q „D dFKŒQe QKˆQJ Y‡‘L Vˆ› Y† W‰QK d JLX‘S „‡e FXD QKˆQJ QJˆ‡ŽL FK…š EL…šQ Yƒ›Q FKX\…˜Q EDR TXDQ ODŽP YL NKXƒ˜Q WD‘L QKL…™P YDŽ Jƒ\ QJ†œ „†œF &R‘ ORD›L YL NKXƒ˜Q Jƒ\ QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P „D‘QJ V‡œ QJ†œ „†œF „†— K†œS GR &ORV ERWXOLQXP QJ†œ „†œF WKˆ‘F ‚Q GR 6WDSDXUHXV QJ†œ „†œF WKˆ›F SKƒ˜P GR &ORVSHUIULQJHQV &ORVSHUIULQJHQV 7Kˆ‡ŽQJ FR‘ WURQJ SKƒQ QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F „…— NKD‘QJ QKL…›W „†œ PD›QK 7Kˆ‘F ‚Q QKL…™P SKƒQ FR‘ QKD EDŽR ODŽ GR FKX†œW JLD‘Q NL…šQ KR‚›F QKL…™P WˆŽ SKƒQ NKL WUˆ›F WL…šS JL…šW P†˜ 156
 18. %DW… 1JX\…Q OL…›X YDŽ FD‘FK FK…š EL…šQ *DQ WKW QD›F QJKL…—Q QKR YDŽ P‡ Qˆ‡‘F Y‡‘L WŠ O…›  &KR JLD Y YDŽ KƒšS ˆ‡‘W .L…˜P QJKL…›P JL†šQJ OD›S [ˆ‡QJ i†— K†œS D 1JX\…Q OL…›X  9R ODŽP E‚“QJ V‚–W FR‘ WUD‘QJ YHUQLV FK†šQJ JŠ 1JX\…Q OL…›X &ƒQ „X WURœQJ Oˆ‡œQJ WKW JLD VX‘F ORD›L W†šW NK†QJ E…›QK JL…šW P†˜ „X‘QJ TXL FD‘FK Y…› VLQK W†šW *LD Y 7XŽ\ WKX†œF YDŽR Pƒ™X KDŽQJ „ˆ‡œF „‚›W WD FKR JLD Y KR‚›F QƒšX Qˆ‡‘QJ WKHR „X‘QJ TXL FD‘FK FXD ORD›L „†— K†œS +ƒšS ˆ‡‘W R& c KR‚›F R& c E .L…˜P QJKL…›P 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X i†šL Y‡‘L K†œS PH‘R JŠ  R  i†šL Y‡‘L „†— K†œS WURŽQ „…—X  R RRR 6DX NKL „D FKRœQ Pƒ™X NL…˜P QJKL…›P FKLD FDP TXDQ VLQK KR‘D YL VLQK Yƒ›W OˆX OD›L 157
 19. &DP TXDQ  4XDQ VD‘W K‰QK WKˆ‘F E…Q QJRDŽL „†œ NŒQ K‡ [D‘F „QK E‚“QJ FD‘FK „ˆD YDŽR Q†—L FKˆQJ FD‘FK WKX\ ‡ QKL…›W „†œ R& 1…šX K†œS K‡ FR‘ ERœW VXL O…Q ;H‘ QKDQ NL…˜P WUD K†œS WURŽQ KR‚›F PH‘R FR‘ E SK†—QJ KD\ NK†QJ 1…šX WKƒš\ K†œS SK†—QJ WU…Q Q‚–S GXŽQJ WD\ ER‘S [X†šQJ „…˜ NL…˜P WUD 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS ƒšQ WU…Q Q‚–S ODŽP SK†—QJ [X†šQJ „D‘\ EX†QJ WD\ WU‡ OD›L QKDQK FKR‘QJ „…˜ WX ƒšP R& WURQJ  QJDŽ\ NK†QJ WKD\ „†˜L ODŽ SK†—QJ Yƒ›W O\‘ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS ƒšQ WU…Q Q‚–‘S ODŽP SK†—QJ [X†šQJ „D‘\ YDŽ NK†QJ WU‡ OD›L QKˆ EDQ „ƒ—X ER‘S QJKH WL…šQJ N…X FR‘ NKŒ + SK†—QJ KR‘D KRœF 1…šX SK†—QJ Q‚›QJ ƒšQ Q‚–S K†œS NKL EX†QJ UD NK†QJ WU‡ Y…— WUD›QJ WKD‘L FX GR YL NKXƒ˜Q O…Q PHQ VLQK K‡L OX‘F NL…˜P WUD FR‘ &2 FR‘ WK…˜ GR &ORVWKHUPRVDFFKDURO\WLFXP 6DX „R‘ P‡ Q‚–S K†œS NL…˜P WUD PXŽL Y 6LQK KR‘D S+ +6 1+ 9L VLQK Yƒ›W 1J†œ „†œF „†— K†œS ODŽ Q†™L NLQK V‡œ FXD QKL…—X QJˆRŽL Y‰ ORDœL QJRD›L „†œF W†š FXD &ORVEROXWLQXP 7\SH $ „XQ R& WURQJ QKL…—X JL‡Ž Yƒ™Q W†—Q WD›L FD‘F W\SH NKD‘F R&c „D FK…šW i†œF W†š   c KX\ GL…›W &ORVERWXOLQXP QKL…™P YDŽR K†œS GR K†œS E SK†—QJ VH‘W UŠ QKD EDŽR [ƒP QKƒ›S KR‚›F GR KƒšS NKˆ WUXŽQJ NK†QJ „DP EDR QKL…›W „†œ GL…›W WUXŽQJ ‡ WUXQJ WƒP „†— K†œS P†œW V†š QKD EDŽR W†—Q WD›L YDŽ VLQK VDQ VDX NKL W†—Q WUˆ NK†QJ „X‘QJ TXL FD‘FK UƒšW QJX\ KL…˜P Y‰ NKL VLQK VDQ WL…šW „†œF W†š „X JL…šW QJˆ‡ŽL NKL 158
 20. ‚Q „†— K†œS ƒš\ /ƒš\ Pƒ™X WL…šQ KDŽQK QX†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ 1XWULHQW EURWK 1% 1XWULHQW DJDU 1$ P†L WUˆ‡ŽQJ \…šP NKŒ # iD‘QK JŒD JŒD WU FD‘F ORD›L „†— K†œS NL…˜P WUD D i†— K†œS „X WL…X FKXƒ˜Q ED‘Q  .ŒQ KRDŽQ WRDŽQ NK†QJ UD›Q Qˆ‘W NK†QJ PR‘S NK†QJ JŠ +‰QK WKˆ‘F E…Q QJRDŽL E‰QK WKˆ‡ŽQJ Wˆ‘F ODŽ NKL „…˜ WURQJ WX ƒšP R&K K†œS NK†QJ E SK†—QJ &D‘FK WKˆ‘F FK…š EL…šQ „X‘QJ TXL FD‘FK Y…— WURœQJ Oˆ‡œQJ WŠ O…› Qˆ‡‘F FKƒšW NK† QKˆ „‡Q „‚›W KDŽQJ 6RL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F FKŠ  YL NKXƒ˜Q YL WUˆ‡ŽQJ QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q E i†— K†œS Vˆ GX›QJ FR‘ „L…—X NL…›Q iXQ V†L c Vˆ GX›QJ FR‘ Vˆ› JLD‘P VD‘W FXD FD‘Q E†œ WKX‘ \ SKDL „DP EDR FD‘F „L…—X NL…›Q VDX i…˜ WX ƒšP NK†QJ SK†—QJ  QJDŽ\ WKD\ „†˜L UƒšW ŒW Y…— PXŽL Y FKŠ WL…X 1+ +6 FDR K‡Q TXL GQK P†œW ŒW 6RL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F WKƒš\ UƒšW ŒW YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q  i…˜ WX ƒšP NK†QJ SK†—QJ  QJDŽ\ 1+ +6 FDR K‡Q TXL „QK P†œW ŒW VRL NŒQK FR‘ QKL…—X YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q i…˜ R&   QJDŽ\ K†œS NK†QJ SK†—QJ 1+ +6 WURQJ TXL „QK VRL NŒQK NK†QJ WKƒš\ KR‚›F WKƒš\ UƒšW ŒW YL NKXƒ˜Q QX†L Fƒš\ FR‘ YL NKXƒ˜Q KL…šX NKŒ 159
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2