intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

75
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 giáo trình "Kiểm toán môi trường" bao gồm các khái niệm về kiểm toán, nội dung của kiểm toán môi trường, các loại hình kiểm toán môi trường có thể tiến hành, các dạng kiểm toán, ý nghĩa và vai trò của kiểm toán môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1

oÁ N<br /> MỒI TRƯỜNG<br /> KL I Ể M T<br /> <br /> PHẠM<br /> THỊ• VIỆT<br /> ANH<br /> •<br /> •<br /> <br /> KIỂM TOÁN MỐI TRƯỜNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> M ở đ ầ u .............................................................................................................<br /> <br /> V<br /> <br /> Chương 1. Tổng quan về kiểm toán môi trường.................<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1. Sự ra đời và phát triển của kiểm toán môi trưòng........<br /> 1.2. Bản chất mục tiêu, đối tượng của kiểm toán môi trường......<br /> <br /> 1<br /> 5<br /> <br /> 1.3. Ý nghía, chức năng của kiểm toán môi trường..............<br /> 1.4. Các yếu tố cần thiết của một cuộc kiểm toán môi trường......<br /> 1.5. Nội dung của kiểm toán môi trường...............................<br /> ] 6. Các loại hình kiểm toán và các dạng kiểm toán môi trường....<br /> 1.7. Kiểm toán môi trường - Một thành phần hợp thành của<br /> hệ thống quản lý môi trường...................................<br /> 1.8. Môì quan hệ giừa kiểm toán môi trường và một sô công<br /> cụ khác...........................................................................<br /> 1.9. Các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho kiểm toán môi trường....<br /> 1.1C Các cơ quan quốc tế liên quan tới kiểm toán môi trường......<br /> 1.11. Thực hiện kiểm toán môi trường trên thế giới và ở<br /> Việt Nam.....................................................................<br /> <br /> 10<br /> 12<br /> 15<br /> 28<br /> <br /> Chương 2. Phương pháp kiểm toán môi trường..................<br /> <br /> 38<br /> 43<br /> 47<br /> 51<br /> 52<br /> 59<br /> <br /> 2.1 Các hoạt động trước kiểm toán hay giai đoạn hoạt động<br /> chuẩn bị.......................................................................... 62<br /> 2.2 Hoạt động kiểm toán tại cơ sở........................................ 104<br /> 2.3 Hoạt động sau kiểm toán................................................ 150<br /> C hươig 3. Quy trình thực hiện kiểm toán chất th ả i.......<br /> <br /> 159<br /> <br /> 3.1 Những yêu cầu đối với một cuộc kiểm toán chất thái.... 160<br /> 3.2 Quy mô của một cuộc kiểm toán chất thải...................... 163<br /> 3.3 Các bước kiểm toán chất thải......................................... 163<br /> Tài liiU tham khảo......................................................................... 201<br /> <br /> MỞ ĐẨU<br /> <br /> Từ các thập kỷ trước, mối quan tâm đến môi trường ngày<br /> càng gia tăng và vấn để môi trường cũng trở thành sức ép với<br /> các doanh nghiệp. Các áp lực này chủ yếu tập trung vào các<br /> ngành công nghiệp là các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu. Kiểm<br /> toán môi trường được ra đời trong bối cảnh này, vào những<br /> năm 70 ở các nước Bắc Mỹ. Ban đầu, kiểm toán môi trường<br /> được xem là một công cụ sắc bén và có hiệu quả trong hệ<br /> thống quản lý môi trường nội bộ ở các công ty cũng như là<br /> một công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý môi trường trong<br /> việc ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và các rủi ro môi trường,<br /> đồng thòi cải thiện môi trường. Mục tiêu của nó nhằm đánh<br /> giá sự tuân thủ các luật và qui định vê môi trường, đánh giá<br /> c ác rủi ro môi trường tạo ra từ các hoạt động của các cơ sở<br /> s.ản xuất cũng như đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý<br /> nnôi trưòng (HTQLMT). Từ cuối những năm 80, kiểm toán<br /> nnôi trường đã trở thành một công cụ phổ biến trong các quốc<br /> g:ia phát triển, đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong các<br /> nigành công nghiệp, thương mại ở các nước đang phát triển.<br /> Dặc biệt từ khi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) ban hành bộ<br /> t.iêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, trong<br /> đtó có các qui định về kiểm toán môi trường, thì nó đã trở<br /> tihành một công cụ quản lý có một vị trí quốc tê nhất định.<br /> Hiện nay, các nguyên lý kiểm toán môi trường không còn chỉ<br /> dtược thực hiện đối với các hoạt động công nghiệp mà ngày<br /> V<br /> <br /> càng có thêm nhiêu đê án liên quan đên việc áp dụng các<br /> nguyên lý này đối với các chương trình khác nhau trong các<br /> cộng đồng, cơ quan, bệnh viện và trường học do lợi ích và<br /> mục tiêu đa dạng của kiểm toán môi trường. Ngoài các mục<br /> tiêu nói trên của kiểm toán môi trường, mặc dù chưa có qui<br /> định bắt buộc phải thực hiện, song hiện nay nó có thê được<br /> xem là giai đoạn cuối của công tác đánh giá tác động môi<br /> trường (ĐTM) đê kiểm tra tính chính xác của các dự báo tác'<br /> động đã được nêu trong báo cáo ĐTM, sau khi dự án triển<br /> khai hoặc chính thức đi vào hoạt động một thời gian.<br /> ở Việt Nam, kiểm toán môi trường vẫn là một khái niệm<br /> tương đối mối, song cũng đã được chú ý nhiều trong những<br /> năm gần đây. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm toán mô»<br /> trường ở Việt Nam hiện nay mới chỉ thiên vể kiểm toán chất<br /> thải trong các cơ sở công nghiệp - một trong những mục tiêư<br /> quan trọng của kiểm toán môi trường, chưa tiếp cận các mục<br /> tiêu kiểm toán khác đã được thực hiện trên Thế giới. Vói bộ'<br /> tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 14000 qui định về HTQLMT’<br /> ban hành năm 1997 được xây dựng trên cơ sở của hệ tiêui<br /> chuẩn ISO 14000, trong tương lai gần, kiểm toán môi trường;<br /> sẽ trở thành một công cụ cần thiết và có hiệu quả ở Việt Nami<br /> trong việc đánh giá các mục tiêu môi trường khác nhau. M ặt<br /> khác, hiện nay khi luật Môi trường Việt Nam đã có qui địnht<br /> vể các dự án thuộc diện phải tiến hành ĐTM, thì kiêm toárn<br /> môi trường càng chứng tỏ là một công cụ quan trọng trong;<br /> lĩnh vực quản lý môi trường.<br /> "Kiểm toán môi trường" là môn học được giảng dạy cho»<br /> sinh viên chuyên ngành Quản lý Môi trường, Khoa Môii<br /> trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quôc gia<br /> Hà Nọi.<br /> VI<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2