intTypePromotion=3

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP_CHƯƠNG 4

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
191
lượt xem
95
download

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP_CHƯƠNG 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo kỹ thuật cao áp cho giảng viên, sinh viên cao đẳng, đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP_CHƯƠNG 4

  1. Chæång 4: Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn Ch ng I)Khaïi niãûm chung: Ta xaïc âënh âæåüc khaí nàng caïch âiãûn cuía caïc âiãûn mäi nhæ sau: -Âäúi våïi diãûn mäi khê (khäng khê): Eo=30 kv/cm -Âäúi våïi diãûn mäi loíng (dáöu biãún aïp): Eo=150 kv/cm - Âäúi våïi diãûn mäi ràõn (sæï, thuyí tinh): Eo=500 kv/cm Vç váûy khi âiãûn mäi ràõn âàût trong mäi træåìng khê thç xaíy ra hiãûn tæåüng phoïng âiãûn doüc theo bãö màût cuía âiãûn mäi âoï Caïc daûng phoïng âiãûn naìy khäng gáy hæ hoíng cho caïch âiãûn, tuy nhiãn noï gáy ra sæû cäú ngàõn maûch trong hãû thäúng aính hæåíng âãún âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn II) Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn trong âiãûn træåìng âãöu: SGK III) Phoïng âiãûn doüc bãö màût âiãûn mäi ràõn trong âiãûn træåìng khäng âãöu: IV) Biãûn phaïp náng cao âiãûn aïp phoïng âiãûn bãö màût ngoaìi -Trong váûn haình, thæåìng xuyãn lau chuìi ræía saûch màût ngoaìi -Trong chãú taûo: +chãú tao sæï caïch âiãûn gäöm nhiãöu táöng, laï âãø tàng chiãöu daìi phoïng âiãûn màût ngoaìi +chãú taûo cæûc ngáöm kim loaûi âàût bãn trong baït sæï upâmn + - Lcæûc ngáöm l Chiãöu daìi cæûc ngáöm
  2. -Khi cæûc ngáöm mang cæûc tênh dæång, nãúu chiãöu daìi cæûc ngáöm tàng lãn thç khoaíng caïch giæîa âáöu cæûc ngáöm vaì ty sæï giaím xuäúng, luïc âoï E tàng lãn (do âiãûn têch dæång phêa âáöu cæûc ngám tàng lãn) laìm âiãûn têch trãn dáy dáùn giaím xuäúng Eâ giaím . Quaï trçnh phoïng âiãûn tæì dáy dáùn âãún ty sæï khoï xaíy ra Upâmn tàng -Khi cæûc ngáöm mang cæûc tênh ám, nãúu chiãöu daìi cæûc ngáöm tàng lãn thç khoaíng caïch giæîa âáöu cæûc ngáöm vaì ty sæï giaím xuäúng, luïc âoï E tàng lãn (do âiãûn têch dương phía sứ tăng lên) Ety sæï tàng . Quaï trçnh phoïng âiãûn tæì ty sæï âãún dáy dáùn dãù xaíy ra hån Upâmn giaím
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản