intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình : Kỹ thuật xung part 10

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

172
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa hài phi ổn có điều khiển Ngõ A là chân nhận tín hiệu điều khiển Khi A=1, giải thích giống mạch 4 phần đa hài phi ổn Khi A=0, làm cho cổng NAND có ngõ ra giữ nguyên ở mức cao nên mạchngưng dao động. IV. DAO ĐỘNG THẠCH ANH Tính chất và mạch tương đương của thạch anh: khi có yêu cấu tạo các mạch dao động có tần số ổn định cao mà dùng các biện pháp thông thường như ổn định nguồn cung cấp, ổn định tải,… vẫn không đảm bảo được ổn định của tần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Kỹ thuật xung part 10

  1. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 f) Maïch 6. Maïch ña haøi phi oån coù ñieàu khieån A Q R C Hình 6.43. Ña haøi phi oån coù ñieàu khieån Ngoõ A laø chaân nhaän tín hieäu ñieàu khieån Khi A=1, giaûi thích gioáng maïch 4 phaàn ña haøi phi oån Khi A=0, laøm cho coång NAND coù ngoõ ra giöõ nguyeân ôû möùc cao neân maïchngöng dao ñoäng. IV. DAO ÑOÄNG THAÏCH ANH Tính chaát vaø maïch töông ñöông cuûa thaïch anh: khi coù yeâu caáu taïo caùc maïch dao ñoäng coù taàn soá oån ñònh cao maø duøng caùc bieän phaùp thoâng thöôøng nhö oån ñònh nguoàn cung caáp, oån ñònh taûi,… vaãn khoâng ñaûm baûo ñöôïc oån ñònh cuûa taàn soá yeâu caàu thì phaûi duøng nguoàn thaïch anh ñeå oån ñònh taàn soá, vì thaïch anh coù nhöõng ñaëc tính vaät lyù raát toát nhö ñoä beàn cô hoïc cao, ít chòu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä, ñoä aûm vaø taùc duïng hoùa hoïc. Thaïch anh coù tính aùp ñieän, nghóa laø döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng thì sinh ra dao ñoäng cô hoïc vaø ngöôïc laïi, khi coù dao ñoäng cô hoïc thì sinh ra ñieän tích, do ñoù coù theå duøng thaïch anh nhö moät khung coäng höôûng. Tính chaát dao ñoäng cuûa thaïch anh ñöôïc bieåu dieãn bôûi sô ñoà töông ñöông nhö hình sau: Lq Cp Cq C RY STAL rq Hình 6.44 Nguyeãn Troïng Haûi Trang 119
  2. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 Trong ñoù Lq, Cq vaø rq phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa thaïch anh vaø caùch caét khoái thaïch anh. Thaïch anh coù kích thöôùc caøng nhoû thì Lq, Cq vaø rq caøng nhoû, nghóa laø taàn soá coäng höôûng rieâng cuûa noù caøng cao. Cp laø ñieän dung giaù ñôõ Thöôøng rq raát nhoû neân khi tính toaùn ngöôøi ta boû qua. Trôû khaùng töông ñöông cuûa thaïch anh ñöôïc xaùc ñònh nhö sau 1 s2 + Lq C q 1 Z (s) = . 1 1 sC p 2 s +( + ) / Lq Cq C p Suy ra thaïch anh coù 2 taàn soá coäng höôûng: taàn soá coäng höôûng noái tieáp öùng vôùi Z(s) = 0 vaø taàn soá coäng höôûng song song öùng vôùi öùng vôùi Z(s) = ∞ 1 ωz = Lq C q ⎛1 1⎞ 1 ⎜ ⎟ ωp = + ⎜C Cp ⎟ Lq ⎝ ⎠ q Tuy nhieân vì Cp >> Cq neân ω z ≈ ω p vì vaäy bieåu thöùc ω Z thöôøng ñöôïc söû duïng. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch ñöôïc xaùc ñònh baèng taàn soá dao ñoäng cuûa thaïch anh hôn laø baèng caùc phaàn töû trong maïch. Ví duï. 10M R 2k CRYSTAL 60p 60p Hình 6.45 Nguyeãn Troïng Haûi Trang 120
  3. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 COÂNG TAÉC CHOÁNG DOÄI DUØNG DAO ÑOÄNG ÑA HAØI ÑÔN OÅN DAO ÑOÄNG ÑA HAØI DUØNG CD4047BC Nguyeãn Troïng Haûi Trang 121
  4. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 CD4047B coù khaû naêng hoaït ñoäng nhö moät maïch dao ñoäng ña haøi baát oån hay ñôn oån. Yeâu caàu phaûi maéc theâm tuï ñieän ngoaøi (giöõa chaân 1, 3) vaø ñieän trôû ngoaøi (giöõa chaân 2,3) ñeå xaùc ñònh ñoä roäng xung ngoõ ra ôû daïng ñôn oån vaø taàn soá ngoõ ra ôû daïng baát oån Thieát laäp maïch ña haøi baát oån duøng 4047B baèng caùch ñaët möùc ñieän aùp cao vaøo ngoõ ASTABLE hoaëc möùc ñieän aùp thaáp vaøo ngoõ ASTABLE Thieát laäp maïch ña haøi ñôn oån duøng 4047B baèng caùch kích xung caïnh leân vaøo ngoõ trigger + hoaëc kích caïnh xuoáng vaøo ngoõ trigger – Khi ngoõ Reset o möùc logic 1, ngoõ ra Q = 0 Ñaëc tính Nguoàn cung caáp: töø 3 ñeán 15V Khaû naêng choáng nhieãu cao Töông thích vôùi hoï TTL ÖÙng duïng: Maïch thôøi gian - Maïch treã - Nhaân taàn - Chia taàn - Taùch ñöôøng bao - Coâng thöùc tính ñoä roäng xung tAstable (10,11) = 4.4 RC tAstable (13) = 2.2 RC tMonostable (10,11) = 2.48 RC Nguyeãn Troïng Haûi Trang 122
  5. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 Baøi taäp chöông 6 1. Cho maïch hình, vôùi nguoàn cung caáp VCC = ± 9V a). Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch, veõ daïng soùng VC vaø VOUT b). Töø daïng soùng ôû treân, tìm bieåu thöùc chu kyø T cuûa VOUT D1 R D2 2R Vout(t) - + R C R 2. Cho maïch hình. a). Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch, veõ daïng soùng VC vaø VOUT . b). Töø daïng soùng ôû treân, tìm bieåu thöùc chu kyø T cuûa ngoõ ra VOUT c). Tính toaùn thieát keá maïch ñeå ngoõ ra nhö sau 5v 0v 0,125ms 0,025ms R VOUT 74HC14 C Nguyeãn Troïng Haûi Trang 123
  6. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 3. Thieát keá maïch ña haøi baát oån duøng OpAmp. a). Veõ maïch, giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch, veõ daïng soùng VC vaø VOUT . b). Töø daïng soùng ôû treân, tìm bieåu thöùc chu kyø T cuûa ngoõ ra VOUT. Xaùc ñònh giaù trò caùc linh kieän ñeå maïch coù taàn soá ngoõ ra f=5Khz; heä soá coâng taùc q=70%; Vγ = 0V 4. Thieát tính moät maïch dao ñoäng ñôn oån coù bieân ñoä ra töø (0V ñeán + 5V) vaø ñoä roäng xung Tx= 1 giaây a) Veõ daïng maïch vaø giaûi thích. b) Tính toaùn giaù trò caùc linh kieän. 5. Cho maïch sau 1K P1 10K 4 8 U33 Reset Vcc Output E 7 5 Discharge CV 2.2K 6 Threshold F 2 J1 Trigger 0.1 uF 0.47 uF 0.1 uF 555 a) Veõ daïng soùng taïi ñieåm F vaø daïng soùng ngoõ ra khi P1=5K b) Laëp laïi caâu a vôùi gía trò bieán trôû P1 ôû vò trí min vaø max c) Laëp laïi caâu a neáu tieáp ñieåm J1 ñöôïc noái laïi 6. Cho maïch sau a) Veõ daïng soùng taïi ñieåm F vaø daïng soùng ngoõ ra khi P1=5K b) Laëp laïi caâu a vôùi gía trò bieán trôû P1 ôû vò trí min vaø max c) Laëp laïi caâu a neáu tieáp ñieåm J1 ñöôïc noái laïi d) Laëp laïi caâu a neáu ñaët vaøo chaân 2 tín hieäu coù taàn soá 1khz e) Nhaän xeùt gì neáu taêng taàn soá tín hieäu caâu d f) Tìm traïng thaùi caám cho maïch Nguyeãn Troïng Haûi Trang 124
  7. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 +5V R3 1K 3 D1 R5 1N414B P2 2 1M 4 8 10K R VCC E1 7 DIS 3 OUTPUT Q R4 2.2K C5 1nF 2 INPUT TR 5 CV 6 F J3 F THR GND J2 LM555 1 C5 C6 C7 C8 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.47uF 7. Cho maïch hình. a). Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch, veõ daïng soùng VX vaø VOUT1 . b). Töø daïng soùng ôû treân, tìm bieåu thöùc chu kyø T cuûa ngoõ ra VOUT1 c). Tính toaùn caùc linh kieän ñeå maïch coù fout = 38Khz, q=40% 74HC14 74HC14 Vout1 Vout2 I1 I2 R C VX Nguyeãn Troïng Haûi Trang 125
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2