intTypePromotion=3

Giáo trình : Kỹ thuật xung part 7

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
164
lượt xem
61
download

Giáo trình : Kỹ thuật xung part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời điểm từ 0 đến t1, ngõ vào tồn tại xung dương Vv = +Vm , Cả D1 và D2 ngưng dẫn, tụ C được nạp qua R với hằng số thời gian τ n = RC , do τn rất lớn so với khoảng thời gian từ 0 đến t1, nên tụ C gần như không được nạp Vc = 0, Vra = Vv = + Vm Thời điểm từ t1 đến t2 ngõ vào tồn tại xung âm, Vv = - Vm , lúc này D1 hoạt động như Diode thường, D2 hoạt động như Diode Zenner

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : Kỹ thuật xung part 7

 1. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = +Vm , Caû D1 vaø D2 ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ n = RC , do τn raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1, neân tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc naïp Vc = 0, Vra = Vv = + Vm Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = - Vm , luùc naøy D1 hoaït ñoäng nhö Diode thöôøng, D2 hoaït ñoäng nhö Diode Zenner. Tuï C ñöôïc naïp qua D1 vaø D2 , thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, tuï C naïp ñaày töùc thôøi, giaù trò lôùn nhaát maø tuï coù theå naïp ñöôïc laø: Vc = -Vv + VZ2 + Vγ 1 = Vm + 3/5Vm = 8/5 Vm Do ñoù Vra = -(VZ2 + Vγ 1 ) = - 3/5Vm Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3 ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo, Vv = + Vm, Diode ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ f = CR. Do τf raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3, do vaäy tuï C vaãn coá ñònh möùc ñieän aùp laø Vc = 8/5 Vm Ta coù Vra = Vv + Vc = Vm+ 8/5 Vm = 13/5 Vm III. MAÏCH KEÏP DIODE KHI KEÅ ÑEÁN ÑIEÄN TRÔÛ THUAÄN VAØ ÑIEÄN TRÔÛ NGUOÀN 1. Phaân tích maïch Xeùt daïng maïch nhö hình sau, boû qua aûnh höôûng cuûa Vγ ( Vγ = 0) C Rng D R Vra Vng Hình 5.9 Tröôùc khi ñaït traïng thaùi xaùc laäp, maïch coù moät giai ñoaïn quaù ñoä. Bieân ñoä cuûa nguoàn vaøo, Vng , phaûi ñuû lôùn ñeå laøm taét hay môû Diode (Diode khi ñöôïc phaân cöïc thuaän xem nhö moät ñieän trôû vaø nguoàn vaøo coù noäi trôû beân trong, do ñoù GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 80
 2. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 caàn nguoàn vaøo ñuû lôùn ñeå sau khi boû qua suït aùp treân caùc ñieän trôû naøy vaãn coøn taét môû ñöôïc Diode). Tín hieäu cuûa nguoàn vaøo coù daïng xung, bieân ñoä max laø ±Vm . Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = + Vm , Diode daãn, tuï C ñöôïc naïp qua Rng vaø rd vôùi thôøi haèng naïp cuûa tuï laø τn = C.(Rng + rd) Giaû söû Rng vaø R >> rd Tuï naïp theo quy luaät haøm muõ vôùi giaù trò ñieän aùp ñöôïc naïp laø Vc = Vm (1-e-t /τ n) giaù trò naøy taêng daàn, do ñoù ñieän aùp ra ñöôïc laáy treân ñieän trôû rd giaûm daàn cuõng theo quy luaät haøm muõ. Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy nhö sau: A C Rng Vng Rd Vra B Hình 5.10 Ta coù VAB = Vm e-t/τ n rd rd .Vm .e −t / τ n v ra = v AB = rd + Rng rd + Rng rd Bieân ñoä max laø .Vm < Vm rd + Rng rd Taïi t = 0 ⇒ vr = Vm rd + Rng Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo khoâng toàn taïi xung, Vng = 0, Diode ngöng daãn (do ñieän aùp treân tuï C phaân cöïc ngöôïc). Tuï C phoùng ñieän qua Rng vaø R vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C(R+Rng). Giaù trò ñieän aùp cuûa tuï khi xaû theo quy luaät haøm muõ. Khi ñoù, ñieän aùp treân tuï giaûm daàn coøn ñieän aùp ôû ngoõ ra taêng daàn. GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 81
 3. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy laø C A Rng Vng R Vra B Hình 5.11 vc(t) ñoùng vai troø laø nguoàn cung caáp cho maïch. Ñieän aùp cuûa tuï ôû quaù trình naøy coù daïng nhö sau:vc(t) = Vm e-t/τ f VAB = Vm (1 – e-t/ τ f) −R R −t / τ Do ñoù v ra = Vm .(1 − e f ) , taïi t = 0, vr = 0 v AB = Rng + R Rng + R R Bieân ñoä max laø Vm . < Vm Rng + R Nhaän xeùt Thôøi haèng phoùng τf > τn, thôøi gian phoùng ñieän heát cuûa tuï raát chaäm. Do ñoù trong nhöõng baùn kyø aâm ñieän aùp cuûa tuï giaûm raát chaäm, coøn ñieän aùp ngoõ ra treân ñieän trôû R taêng raát chaäm ( gaàn nhö giöõ coá ñònh ôû möùc ñieän aùp max laø R Vm ). Rng + R ÔÛ baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä ñieän aùp max giaûm daàn ôû nhöõng baùn kyø döông tieáp sau. Giaûi thích: khi ôû baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä max laø rd , maø ta bieát rd laø ñieän trôû ñoäng, thay ñoåi phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, vm . Rng + rd do ñoù bieân ñoä max ôû moãi baùn kyø döông sau laø giaûm daàn. 2. Ñònh Lyù Maïch Keïp Khi truyeàn moät tín hieäu ñieän aùp coù chu kyø qua tuï phaân caùch, tuï seõ giöõ laïi thaønh phaàn moät chieàu cuûa tín hieäu, nghóa laø trong cheá ñoä xaùc laäp tuï ñieän ñöôïc naïp ñieän ñeán möùc maø laøm cho ñieän aùp treân tuï ñuùng baèng thaønh phaàn moät chieàu cuûa tín hieäu vaøo. Do ñoù neáu ñieän aùp ñaàu vaøo laø ñoái xöùng, töùc laø coù thaønh phaàn moät chieàu baèng 0, thì sau moät chu kyø tín hieäu vaøo ñieän aùp treân tuï cuõng baèng 0. Khi Diode daãn, tuï C seõ naïp ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τn = C(rd + Rng) GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 82
 4. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Khi Diode taét, tuï C seõ phoùng ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C(R + Rng) vì R >> rd , do ñoù τf >> τn, quaù trình naïp cuûa tuï C nhanh hôn quaù trình xaû. Do vaäy, ñieän aùp treân tuï C daàn daàn ñöôïc taêng leân. Khi ñeán traïng thaùi xaùc laäp, ñieän aùp treân tuï C khoâng taêng nöõa. Luùc naøy löôïng ñieän tích naïp seõ baèng löôïng ñieän tích phoùng. vr Trong thôøi gian naïp ñieän, qua tuï C seõ coù doøng naïp in = , do ñoù ñieän tích rd treân tuï taêng leân moät löôïng ΔQn laø. t2 t s1 12 ΔQn = ∫ in dt = ∫ vr dt = rd rd t1 t1 vr Trong thôøi gian phoùng ñieän, qua tuï C seõ coù doøng i f = , do ñoù ñieän tích treân R tuï seõ giaûm moät löôïng ΔQf laø: t3 t3 t vr s 13 ΔQ f = ∫ i f dt = ∫ dt = ∫ v r dt = 2 R R t2 R t2 t2 S1, S2 laø phaàn ñieän tích ñöôïc veõ treân hình sau S1 Hình 5.12 Khi ñaït ñeán traïng thaùi xaùc laäp, ta coù ñieàu kieän caân baèng ñieän tích laø: s1 s 2 ΔQ n = ΔQ f ⇔ = rd R GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 83
 5. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 ÔÛ ñaây khoâng ñi saâu quaù vaøo phaàn phaân tích ñònh löôïng maø chæ giôùi thieäu aûnh höôûng cuûa rd vaø Rng trong vieäc laøm meùo daïng soùng ra Vieäc tính toaùn chi tieát neân tham khaûo saùch: Pulse, digital and switching waveform, taùc giaû: Jacob Millman vaø Herbert Taub IV. MAÏCH KEÏP CÖÏC NEÀN CUÛA BJT Xeùt maïch Vcc Rb Rc Rng C Vc Vng Hình 5.13 Neáu bieân ñoä tín hieäu ñuû lôùn ñeå laøm taét môû diode BE, ta coù maïch keïp ôû cöïc neàn. Khi coù tín hieäu vaøo ta coù maïch töông ñöông Vng Rng C Vb Vng Rb Dbe ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp ta coù VB C(rd + Rng) C(RB + Rng) VC Baõo Hình 5.14 hoøa VCEbh GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 84
 6. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Baøi taäp chöông 4 1 Cho maïch nhö Hình 1A vaø Hình 1B. Bieát Vγ = 0,7 V , VZ = 3,6V , caùc giaù trò RC thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp C Vin(t) C Vin(t) Vin(t) VoutA(t) VoutB(t) +10V R R 0 t 1,5V -10V Hình 3B Hình 3A Veõ daïng soùng ngoõ ra khi a. rD = 0 b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50% 2. Cho maïch nhö Hình 03A vaø Hình 3B. Bieát Vγ = 0,6V , VZ = 5V , caùc giaù trò RC thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp C Vin(t) C Vin(t) Vin(t) VoutA(t) VoutB(t) +10V R 0 R t 3V -10V 2V Hình 3A Hình 3B Veõ daïng soùng ngoõ ra khi a. rD = 0 b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50% 3. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 85
 7. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Vcc Rb Rc Vin(t) Vm 0 t -Vm Vra = Vce C Vv 4. Neáu noái ngoõ ra cuûa baøi 3 vôùi maïch xeùn nhö sau, giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch vaø veõ daïng soùng ngoõ ra Vcc Vra C V2 V1 Khi a. rD = 0 b. rD ≠ 0 5. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch Vcc Vin(t) Rb Vm Vra 0 t -Vm Vv C Re 6. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 86
 8. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 5 Vcc Vin(t) Vm Rb T1 Vra 0 t -Vm T2 Vv Rt C 7. Xeùt maïch sau, vôùi L laø ñieän caûm ngoõ vaøo cuûa taàng keá (relay), noái song song Rt Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû cheá ñoä chuyeån maïch Vcc L R Vin(t) Rb Vm Vra 0 Rc t -Vm Vv GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 87
 9. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 CHÖÔNG 6. MAÏCH ÑA HAØI I. KHAÙI NIEÄM Heä thoáng maïch ñieän töû coù theå taïo ra dao ñoäng ôû nhieàu daïng khaùc nhau nhö: dao ñoäng hình sin (dao ñoäng ñieàu hoøa), maïch taïo xung chöõ nhaät, maïch taïo xung tam giaùc... caùc maïch taïo dao ñoäng xung ñöôïc öùng duïng khaù phoå bieán trong heä thoáng ñieàu khieån, thoâng tin soá vaø trong haàu heát caùc heä thoáng ñieän töû soá. Trong kyõ thuaät xung, ñeå taïo caùc dao ñoäng khoâng sin, ngöôøi ta thöôøng duøng caùc boä dao ñoäng tích thoaùt. Dao ñoäng tích thoaùt laø caùc dao ñoäng rôøi raïc, bôûi vì haøm cuûa doøng ñieän hoaëc ñieän aùp theo thôøi gian coù phaàn giaùn ñoaïn. Veà maët vaät lyù, trong caùc boä dao ñoäng sin, ngoaøi caùc linh kieän ñieän töû coøn coù hai phaàn töû phaûn khaùng L vaø C ñeå taïo dao ñoäng, trong ñoù xaûy ra quaù trình trao ñoåi naêng löôïng moät caùch laàn löôït giöõa naêng löôïng töø tröôøng tích luõy trong cuoän daây vaø naêng löôïng ñieän tröôøng tích luõy trong tuï ñieän, sau moãi chu kyø dao ñoäng, naêng löôïng tích luõy trong caùc phaàn töû phaûn khaùng bò tieâu hao bôûi phaàn töû ñieän trôû toån hao cuûa maïch dao ñoäng, thöïc teá löôïng tieâu hao naøy raát nhoû. Ngöôïc laïi trong caùc boä dao ñoäng tích thoaùt chæ chöùa moät phaàn töû tích luõy naêng löôïng, maø thöôøng gaëp nhaát laø tuï ñieän. Caùc boä dao ñoäng tích thoaùt thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå taïo caùc xung vuoâng coù ñoä roäng khaùc nhau vaø coù theå laøm vieäc ôû caùc cheá ñoä sau : cheá ñoä töï dao ñoäng, kích thích töø ngoaøi. Dao ñoäng ña haøi laø moät loaïi daïng maïch dao ñoäng tích thoaùt, noù laø maïch taïo xung vuoâng cô baûn nhaát caùc daïng ña haøi thöôøng gaëp trong kyõ thuaät xung nhö sau : 1. Maïch Ña Haøi Baát OÅn (Astable Multivibrator) Ñaây laø daïng maïch khoâng coù traïng thaùi oån ñònh (ña haøi töï dao ñoäng, töï kích). Chu kyø laäp laïi vaø bieân ñoä cuûa xung taïo ra ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc thoâng soá cuûa boä ña haøi vaø ñieän aùp nguoàn cung caáp. Caùc maïch dao ñoäng ña haøi töï kích coù ñoä oån ñònh thaáp. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 88
 10. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 Ngoõ ra cuûa boä dao ñoäng ña haøi töï kích luaân phieân thay ñoåi theo hai giaù trò ôû möùc thaáp vaø möùc cao. 2. Maïch Ña Haøi Ñôn OÅn (Monostable Multivibrator) Khi maïch hoaït ñoäng ôû cheá ñoä naøy, neáu khoâng cung caáp ñieän aùp ñieàu khieån töø beân ngoaøi thì boä dao ñoäng ña haøi naèm ôû traïng thaùi oån ñònh. Khi coù xung ñieàu khieån, thöôøng laø caùc xung kích thích coù ñoä roäng heïp, thì noù chuyeån sang cheá ñoä khoâng oån ñònh trong moät khoaûng thôøi gian roài trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu vaø keát quaû ngoõ ra cho ra moät xung. Thôøi gian boä dao ñoäng ña haøi naèm ôû traïng thaùi khoâng oån ñònh daøi hay ngaén laø do caùc tham soá cuûa maïch quyeát ñònh. Ngoõ ra cuûa boä dao ñoäng ña haøi ñôn oån coù moät traïng thaùi oån ñònh (hoaëc ôû möùc cao hoaëc möùc thaáp). Maïch naøy coøn coù teân goïi laø ña haøi ñôïi, ña haøi moät traïng thaùi beàn. Xung kích töø beân ngoaøi coù theå laø xung gai nhoïn aâm hoaëc döông, chu kyø vaø bieân ñoä do maïch quyeát ñònh. 3. Maïch Ña Haøi Hai Traïng Thaùi Oån Ñònh Khoâng Ñoái Xöùng (Schmitt Trigger) Ñaây laø daïng maïch söûa daïng xung ñeå cho ra caùc xung vuoâng. Ñieän aùp ngoõ ra ôû möùc cao, thaáp vaø quaù trình chuyeån ñoåi traïng thaùi giöõa möùc thaáp vaø möùc cao laø tuøy thuoäc vaøo thôøi ñieåm ñieän aùp ngoõ vaøo vöôït qua hai ngöôõng kích treân vaø kích döôùi. 4. Maïch Ña Haøi Hai Traïng Thaùi Oån Ñònh Ñoái Xöùng (Bistable Multivibrator) Daïng maïch naøy coøn goïi laø Flip-Flop (maïch laät hay baáp beânh). Ñaây laø phaàn töû quan troïng trong lónh vöïc ñieän töû soá, maùy tính. Bao goàm caùc loaïi Flip-Flop RS, JK, T, D, noù ñöôïc taïo ra bôûi caùc linh kieän rôøi. Ngaøy nay chuû yeáu cheá taïo baèng coâng ngheä vi maïch. 5. Cheá taïo maïch ña haøi Coù nhieàu caùch taïo ra maïch ña haøi, trong ñoù ta quan taâm ñeán Duøng vi maïch töông töï (OpAmp) • Duøng vi maïch soá • Duøng vi maïch chuyeân duïng (VD 555) • Duøng linh kieän rôøi (BJT, FET) • Duøng caùc linh kieän coù vuøng ñieän trôû aâm (diode tunnel hay UJT) • Duøng daïng maïch dao ñoäng ngheït (blocking oscilator) • Nguyeãn Troïng Haûi Trang 89
 11. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 II. MAÏCH DAO ÑOÄNG ÑA HAØI DUØNG CAÙC LINH KIEÄN TÖÔNG TÖÏ 1. Maïch Schmitt Trigger Trong lónh vöïc ñieàu khieån, caùc thieát bò ñieän chæ laøm vieäc ôû moät trong hai traïng thaùi, töôïng tröng bôûi hai möùc 1 vaø 0 nhö trong kyõ thuaät soá. Ngöôøi ta duøng maïch Schmitt Strigger ñeå ñoåi töø tín hieäu lieân tuïc ra tín hieäu vuoâng coù khaû naêng choáng nhieãu cao. Maïch Schmitt Trigger laø maïch coù hai traïng thaùi caân baèng oån ñònh vaø coù khaû naêng chuyeån moät caùch ñoät bieán töø traïng thaùi caân baèng naøy sang traïng thaùi caân baèng khaùc khi maïch ñöôïc kích thích Caùc Schmitt trigger ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong kyõ thuaät xung nhö ñeám xung, chia taàn, taïo caùc xung ñieàu khieån trong caùc maïch tích phaân, maïch taïo ñieän aùp bieán ñoåi ñöôøng thaúng v.v… Ura Ura U2 U1 Uv Ung2 Ung1 t2 t1 0 Uv t1 t2 t Hình 6.1.Ñaëc tuyeán cuûa trigger Noùi chung caùc trigger ñeàu coù ñaëc tuyeán Ura = f(Uv) coù daïng laø moät voøng treã nhö hình treân, caùc möùc ñieän aùp Ung1 Ung2 ñöôïc goïi laø caùc möùxc ñieän aùp ngöôõng Nguyeãn Troïng Haûi Trang 90
 12. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 a. Daïng Maïch Duøng Chuyeån Maïch BJT Daïng 1 +Vcc Rc1 Rc2 Rb Vout Vin Re 0 0 Hình 6.2. Schmitt trigger duøng BJT Trong sô ñoà maïch treân, 2 transistor T1, T2 ñöôïc gheùp tröïc tieáp vaø coù chung RE. Ñeå coù ñieän aùp ra laø xung vuoâng thì hai transistor phaûi chaïy ôû cheá ñoä baõo hoøa, ngöng daãn. Khi T1 ngöng daãn seõ ñieàu khieån T2 chaïy baõo hoøa vaø ngöôïc laïi khi T1 baõo hoøa seõ ñieàu khieån T2 ngöng daãn Ngöôõng cao vaø ngöôõng thaáp cuûa maïch (sinh vieân töï chöùng minh qua 2 traïng thaùi taét vaø baõo hoøa cuûa BJT) VCC − VCEsat Ung1 = VTH+ = R E + 0.8 RC 2 + RE VCC − VCEsat Ung2 = VTH- = R E + 0 .8 RC1 + R E Daïng 2 Vcc Vcc C Rc1 Rc2 T1 R Vra Vv T2 Rb Re 0 Hình 6.3 Nguyeãn Troïng Haûi Trang 91
 13. Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 6 Maïch bao goàm hai Transitor T1 vaø T2, caùc ñieän trôû phaân cöïc tónh. Ñieän trôû RE taïo phaûn hoài, tuï C : tuï taêng toác (naêng löôïng tích luõy trong tuï seõ laøm phaân cöïc moái noái BE cuûa T2 nhanh hôn). Maïch ñöôïc thieát keá sao cho ôû traïng thaùi bình thöôøng T1 taét T2 daãn baõo hoøa.Trong hai traïng thaùi phaân bieät cuûa maïch thì moãi traïng thaùi öùng vôùi moät Transitor daãn vaø moät Transitor taét. Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng Khi vv = 0, T1 taét, doøng IC1 = 0, toaøn boä doøng IRC1 qua R vaø RB ñeán cöïc B cuûa T2 , laøm T2 daãn baõo hoøa. Ñoàng thôøi taïi cöïc E cuûa T1 coù ñieän aùp VE = IE2bh.RE , laøm T1 tieáp tuïc taét. Ta coù vr = VC = VE + VCE2bh. Söï chuyeån ñoåi traïng thaùi seõ dieãn ra khi tín hieäu vaøo vöôït qua möùc ngöôõng kích treân (töông öùng vôùi VE ôû traïng thaùi naøy), nghóa laø vv = VE. Luùc naøy T1 baét ñaàu daãn, doøng IC2 taêng leân laøm doøng IB2 giaûm. Vaø nhôø quaù trình hoài tieáp qua ñieän trôû RE laøm T2 taét, do ñoù vr = VCE. Neáu tieáp tuïc taêng vv lôùn hôn nöõa thì T1 chæ daãn baûo hoøa saâu theâm, coøn maïch vaãn khoâng ñoåi traïng thaùi. Khi T1 ñang daãn, T2 ñang taét, ñeå ñöa maïch veà traïng thaùi ban ñaàu caàn phaûi giaûm tín hieäu vaøo vv xuoáng döôùi ngöôõng kích döôùi. Luùc ñoù doøng IC1 giaûm maïnh, neân ñieän theá cöïc thu cuûa T1 taêng leân, laøm VB2 taêng. Vaø nhôø taùc duïng cuûa hoài tieáp qua RE , quaù trình nhanh choùng ñöa ñeán T1 taét vaø T2 daãn baõo hoøa. Ta coù : vr = VE + VCE2bh b. Daïng Maïch Duøng Op-Amp Daïng Maïch 1 Xeùt maïch ñieän coù daïng sau : R - + Vv Vra R1 R2 Hình 6.4 Nguyeãn Troïng Haûi Trang 92

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản