intTypePromotion=1

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 2

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
179
lượt xem
70
download

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết kiến trúc part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 2

 1. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Dây chuy n công năng: Là s s p x p các thành ph n c a công trình ki n trúc theo m t trình t phù h p v i tâm sinh lý c a ngư i s d ng. b. Phân lo i: Tuỳ theo s phát tri n c a s c s n xu t xã h i mà công năng s thay i theo chi u hư ng ngày m t a d ng.. Các lo i hình công năng + Ki n trúc nhà + Ki n trúc công trình công c ng + Ki n trúc công trình công – nông nghi p + Ki n trúc tôn giáo. c. Ví d : Trên th gi i: Kim t tháp: Là nơi chôn c t quan tài nhà Vua sau khi băng hà. - 13 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 2. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Qu n th Acrôpôn Hy L p áp ng nhu c u tôn giáo a th n giáo, cũng như văn hoá, tinh th n, l h i. - 14 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 3. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Vi t Nam: ình làng: Là nơi th Thành Hoàng và cũng là trung tâm sinh ho t văn hoá c ng ng. Tóm l i: Công năng r t ph c t p và a d ng; bao g m công năng V T CH T (v i hai y u t : ch c năng s d ng và ch c năng c u trúc) và công năng TINH TH N (v i 2 ch c năng: bi u hi n và thông tin). - 15 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 4. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 16 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 5. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 17 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 6. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 18 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 7. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc *Phân lo i công năng trong công trình ki n trúc Trong m t công trình ki n trúc thư ng ch a ng r t nhi u không gian, m i m t không gian ó l i có m t ch c năng ph c v cho nhu c u khác nhau. Tùy theo nhu c u s d ng mà các không gian ó có hình dáng kích thư c và cách t ch c, b trí khác nhau. Phân lo i các không gian trong công trình ki n trúc: + Không gian ơn thu n; là không gian ơn gi n nh t, nhi u khi không xác nh rõ, ho c th hi n m t cách c th : M t chòi ngh chân trong công viên, ch ch xe buýt, ban công, logia,…ho c các ph n nhô ra c a mái h t, hiên che n ng… + Không gian ch c năng riêng: Là lo i không gian ơn thu n, ơn gi n nhưng l i có ch c năng s d ng r t rõ ràng: không gian l p h c, không gian phòng ng , phòng khách, phòng làm vi c, phòng khám b nh, phòng thí nghi m… + Không gian c thù: Trong các công trình ki n trúc thư ng có các không gian r t c thù c v kích thư c, ki u dáng và cách b trí nư: B p, khu v sinh, c u thang… + Các lo i không gian này không th thay i ch c năng s d ng ư c và ch s d ng theo úng ch c năng ã ư c thi t k . 2. Các i u ki n k thu t, v t ch t (V t li u, k t c u và các i u ki n k thu t khác) 3. Hình tư ng ngh thu t ki n trúc: Các công trình ki n trúc t nh cho n l n, t ơn l hay ph c h p u là nh ng th c th v t ch t chi m m t không gian to, nh , cao, th p khác nhau. Các th c th y g y m t n tư ng nh t nh i v i con ngư i. Công trình ki n trúc p, có b m t h p d n, có tác ng t t n tâm lý và nh n th c c a con ngư i. Khái ni m: Hình tư ng ngh thu t ki n trúc là s lôi cu n s c truy n c m, s trang tr ng, tính duyên dáng, s yên tĩnh hay c m giác, ng thái, ch t thơ v tr tình, s m nh m , v d u dàng và tính th kh i, v nh nhàng… Tùy t ng i tư ng ki n trúc c th mà công trình ph i t u c m t s trong nhi u tính ch t t o thành hình tư ng ki n trúc trên - 19 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 8. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Hình tư ng ki n trúc ư c bi u hi n qua các nhân t c u thành: Hình kh i, t h p không gian, m t ng, ư ng nét, chi ti t, trang trí màu s c cũng như ch t c m c a v t li u. M t khác nh n th c th m m c a con ngư i cũng khác nhau tùy thu c vào: - Trình dân trí trong xã h i theo c m tính (giai o n u c a nh n th c, d a trên c m giác, chưa n m b n ch t, quy lu t c a s v t) ho c theo lý tính (t c giai o n cao c a nh n th c, d a trên s tư duy n m b n ch t và quy lu t c a s v t). - Quan i m th m m ho c thoái quen c a t ng a phương, t ng dân t c, t ng qu c gia. -Th i gian; th i cu c bi n i xã h i ti n tri n thì yêu c u th m m ki n trúc cũng thay i theo. Có th nói ó là nh p p c a th i i hay m t c a th m m ki n trúc. Ba y u t công năng s d ng, i u ki n kĩ thu t – v t ch t, hình tư ng ngh thu t trong tác ph m ki n trúc là m t th th ng nh t h u cơ. Tuy v y ba y u t này không ph i lúc nào cũng chú tr ng như nhau, mà tùy theo tính ch t, c i m c a công trình mà m t ho c hai y u t ư c nh n m nh hơn. III. HÌNH TH C VÀ I U KI N C M TH HÌNH TH C. 1, Khái ni m: Hình th c ki n trúc là t t c nh ng gì mang l i v p cho công trình, nh ng gì mà chúng ta th c m ư c t công trình. Hay nói cách khác hình th c là cái phát l ra bên ngoài và ư c các giác quan c a con ngư i c m th . 2. c trưng c a hình th c: Hình th c là s bi u t s liên tư ng không gian c a các thành ph n mang tính tinh th n c a công năng. Hình th c ư c c trưng b ng hình dáng hình h c, l n, màu s c, v trí tương quan, chi u hư ng ng hay tĩnh, s b t ng hay tính n nh. c m th ư c hình th c b ng m t ph i có m t s i u ki n sau: + Góc nhìn c a chúng ta. + Kho ng cách xa. + S liên t c, th c m + Khung c nh, v t lý. - 20 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 9. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Các i tư ng ki n trúc - v i không gian ba chi u và dư i s tác ng c a trình t th i gian s em l i cho ngư i quan sát m t chu i hình nh liên t c trong không gian (g m n i th t và ngo i th t). S th c m công trình ph thu c vào hình th c c a công trình ó (hình kh i, l n, ch t c m, hoa văn…). Ngoài các i u ki n hình h c c a s th c m, ánh sáng óng góp quan tr ng vào quá trình th c m c a công trình ki n trúc. S th c m hình th c ki n trúc ph thu c r t l n vào c nh quan xung quanh c a môi trư ng (context), c nh quan. - 21 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 10. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc CHƯƠNG II NGÔN NG KI N TRÚC VÀ M T S VN LIÊN QUAN N TH M M KI N TRÚC I. NH NG THÀNH PH N NGÔN NG KI N TRÚC Ki n trúc n v i s th c m c a con ngư i b ng các bi u hi n c a hình th c ki n trúc. ó là s t ng h p c a ngôn ng ki n trúc g m: - Hình thái hình h c: i m, tuy n, di n, kh i. - Không gian và th i gian. - Ánh sáng, bóng , màu s c và ch t li u – Là cơ s t o hình (c m nh n b ng th giác) -S k t h p c a ngôn ng ki n trúc v i các lo i hình ngh thu t khác; iêu kh c, t o hình, h i ho …. i m, tuy n, di n, kh i là nh ng y u t hình h c có kh năng t o ra s c bi u hi n. Trong vi c t ch c không gian, i m, tuy n, di n, kh i liên h ch c ch v i nhau và hình thành không gian ph c t p. Mu n t hi u qu th m m ph i m b o ư c tính k t h p t ng th , th ng nh t gi a các hình thái hình h c Khi n m v ng các tính năng v t li u, làm ch ư c k thu t k t c u, cho phép sáng t o ra không gian ba chi u theo ý mu n. Và th i gian là kích thư c th tư khi thâm nh p vào ki n trúc. S c m th , quan sát chính là nhân t thông thư ng c a khái ni m th i gian. Th i gian tham gia vào chu i nh n th c hình nh ki n trúc m t cách ch quan và tham gia vào vi c bi n i c u trúc m t cách khách quan. II. CÁC HÌNH THÁI HÌNH H C Là thành ph n th c c m, i m, tuy n, di n và kh i có th không ư c trông th y mà ư c c m th y. Trong khi nó hoàn toàn không t n t i nhưng chúng ta v n có th nh n th c ư c nó – m t i m giao c a hai tuy n – m t tuy n bao quanh m t ph ng – m t m t ph ng gi i h n kh i và m t kh i chi m ng không gian. - 22 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 11. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Trong chương này trình bày các y u t cơ b n c a hình th trong tr t t phát tri n t i m n tuy n, t tuy n n di n và t di n n kh i ba chi u. M i y u t trư c tiên ư c xem như m t thành ph n nh n th c. - 23 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 12. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 1.1 i m: Là ngh thu t t o hình: Là kh i thu cho sáng tác t o ra các tác ph m. * Khái ni m: V ki n trúc: i m là m t trong nh ng y u t xác l p các không gian duy nh t. V hình h c: i m dùng ch m t a i m hay m t v trí trong không gian. Không có phương hư ng nhưng có tính t p trung. Không có chi u dài, chi u r ng, chi u sâu. Không có kích thư c c th . V m t hình nh: i m không có kh i lư ng, tr ng lư ng, nhưng khi t nó vào trư ng nhìn thì nó ư c nh n th c. * Xác l p i m: Là thành ph n cơ b n c a hình thái hình h c, i m th hi n m t s d ng như sau: + Là i m cu i c a m t o n th ng + Là giao c a hai ư ng th ng. + Là g i c a m t ph ng. + Là tâm c a m t hình ph ng. *Tr ng thái: v trí tâm c a m t môi trư ng và khi t ch c các thành ph n bao quanh và th ng tr trư ng nhìn, i m n nh và yên tĩnh. Khi i m tách kh i trung tâm, khu v c s tr nên năng ng và tranh ch p nhau trong trư ng nhìn. M t s c căng th giác. có th nh n th c ư c m t v trí trong không gian ho c trên m t n n, i m ph i ư c x nh thành y u t tuy n tính. Ví d : C t là nh x c a i m. Hình nh c ư c trên m t b ng c a c t là i m. Hai i m s mô t m t tuy n, k t n i chúng. M c dù hai i m này gi i h n cho tuy n m t ph m vi nh t nh, nó cũng có th ư c xem như m t phân o n c a m t tuy n vô t n. Qua hai i m có th xác nh m t tr c và tr c này là tr c vuông góc v i an th ng n i chúng và là tr c i x ng c a hai i m. ây là tr c o nên m t vài trư ng h p nó n i b t hơn tr c n i hai i m, và ư c ng d ng trong vi c t ch c các tuy n tr c chính c a ô th . - 24 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản