Giáo trình Máy công cụ cắt gọt P2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
432
lượt xem
186
download

Giáo trình Máy công cụ cắt gọt P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tay đặt vị trí số bước tiến hoặc bước ren 2. Tay điều khiển lớp ly hợp ma sát truyền động chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Máy công cụ cắt gọt P2

 1. .< * ] E$ 2 I + ] 2 I V W < * ] 2 I + ] 2 I V W ( ,< * 5# D / D I * > $& #*5 F W T(b * ] R# * ! F W-< * ] V "# #0 ] V D #*+ W a< * ] V & ] V : Wg< * G 2& N D [ N D G V Wo< * 'E #*/ 2 > W.,< * R# * Dˆ ] @ ' W..< * 'E #*/ 2 > '4 W. < * 2 I + '4 W.T< * e ! $ #W.-< * ! $# " 2N &*W .< * 5# D / ? F VW.
 2. ` @ R#& LF ÷ H 1* LF @ > 2 /# E 4 D : N 2+ @ &*< z# * F > $ ; #*5 #3 &* $ #8 ‚H ; 7a h ! yy cyk 7aD : N * @ 8 M > D 2& N 23 23 ' >( ) ! yk + + ! k yy D 6 7D : N * @ 5$ > i< ‚H ; K 7 × × × x T h V F & ( 7 T D : N M > T D 2& N > " ; * i< + ; * _ e .g ( ! yk ky 7 D 2& N ' > 23 7 D : N T … $ #*5 + _ e … $ #*5
 3. p 7$ ; K : F $ #8 2 x2 } K x × × x.g co n3 9 …$ #*5 .S. ( .ST ( .S.a +# F > % h : > LF #*5 i $= > .S. ( TS. ( .aS. 4 D #*+ 'J / G V 2 I D #*+ ( " > J *D 6 / & > < 7 / F $ R# * #3 : @ > : ; K ; 8 H ; K 7a ) .o ( ,
 4. C Q &* a , T
 5. C Q #*" \ #*5 'r LF G V > 6 : =$ #< c …$ #*5 : 5# / G V : ] & ; 2P .< c …$ #*5 2& N * +< $ c…$ #*5 7 $% ( % &* * 'J K# b …$ #*5 A I $ N 8 a( g( ( a ( T, ( TT ( Tg < 2 c …$ #*5 7 K 2 < 7 K 2 7T …$ #*5 c2 I F V '4 < x. ^ \- . ? b !F + h e 4 V n i 8 'J 2& N * + T S-, K# 8 -
 6. 60 42 42 Z 25 1vg (VII ) (VIII ) ⋅ M 2 i ⋅ M 4 XIII .i gb M 5( XV ).12 = t ci 60 42 50 36 28 $ 7} b 2& N K# A $ 2 I V M G A < ) 7 $#* 6 A 5# _ 8 xs .
 7. 1 ) " $#* 8 s xs
 8. ^ . ? - P U Œ "# M# ; #*5 G K ( ; #*5 G K + 7 & * > ^ (^ (^ - / + R# * ! F Vuk< c . ? /a @!U ; L G $ V 1 ] K# < #*" G 6 R# * e 5# ' + 5# 1 < V *"# M# …$ #*5 F L& * > K# / #*/ R# 2& N }x g( ; > R# 2& N c N c2 ' * '4 < c $ ' U '4 V : 2" : / + 2 ' R# F V x- < H: 5# *' '4 ( =' I < ^ # ' ' U ^ &* 7 *' 6 $#K .Dw W x .T., S ( R# 2 #*5 h 2" : # =i ! R# * < g
 9. H: 5# %%%( -82 9: H ! / #I J L M cH ; DF I K + 6 ( 8 " 2N &* T,, " 2 > LV ' , cs : & Y 1 ( b., ( .,,, ( .T,,( ,,, cC R# * ! F 8 T cU I $ e R# * ! F S 8 . (- c .a,, cU I $ 2 I + S e 8 p4 ,(,- c (g ,(, - c .(T c9 I V 8 n ( ,(- c .. „ ($ e V .B -a c ,(- o
 10. cO 6 $#K F ( Dw ., O& 2 3 F &* .as , 8 +, (- () L M .< \- F U ) F ., Dw ( .Ta, S R# 2 #*5 + ! F < ` @ R#& LF 8 T,
 11. .= % >? 68 @ A> " B φ ,- I .' /( # $ C& ! I , ' KII ,
 12. z# * 7 / F > $ &* 8 cC R# * #3 8 L L L x T< cC R# * > 8 L L x. :^ \- # ' ^ pJ G V < N O < ^ &* .as , G > 2 V 8 V z# +( V „ ( V ^ 6 # ( V `F ( V D #*+ ( V F L& < H ; #*5 # 2 V V R# #3 8 ! F 6 R# * . e h. e i 2 ' ' : E + > 2P 2 I V M G < ^ . ? b !F + 1 ? c U 40 86 O #*/ R# * ) ! F R# ( 2 2& N * + ⋅ : 5# 86 64 + ! u yy < & & * > $#8^ % ( ← W M 4 W M3 → ^ -< ` LF 28 28 30 28 45 35 60 40 86 28 → . e X XI XII XIII ← M3 u yk M4 uk 60 86 64 28 30 25 30 25 42 ⋅ 25 45 K# : 5# 30 18 35 45 28 uk uky u k yy^ -H 7 u u y< L h. i x 28 15 35 48 T
 13. e S U ‹ V z# + V „ 'J n 2# 6 (
 14. e SU c ‹V ^ 6 # E h 6 # i F V tp = π < c ‹ V `F D\ # E ; p < cp E$ E : V E„ h 4 $ K „ i< 25,4 tp Dp = m= < m π 25,4 25,4π 25,4π Dp = = * tp = tp tp Dp π c . ? * !#+ U V D #*+ V 72 I I ( ; 'J G V 5# M# ( 'M# 2
 15. pJ 6 ; L G $ V 1 ] K# < #*" G 6 R# * e 5# ' + 5# 1 ^ - %c u yu c u u cu u y cu u yy h " ! uu 7 2 F * > $ "# i #*5 LV ' ) 7 : 5 F & / '4 5 F : + F V < 36 ^ $ " 8 ) ! F 2& F TS . R# ] 2& N R# * 41 > K# ^ b + ] 2& N .bSaa I 2& N | x., ( x (2 LV ' * 5 F 1 ] ( # : 5# > * > K# ^ b2 / #*/ 5# > ( R# 2& N c N c 2 ' * '4 < ^ $ ' U '4 V : 2" : ( R# * > ^ g / + 2 ' R# F V x- < ^ # ' ' ^ &* 7 *' 6 $#K x ,(b- Dw W x .T-, S ( R# 2 #*5 x g-S. b h 2" : # = i ! R# * < ! !, !4 ( ! Q & R@ 5 LF * ' D 7 5# #*5 #*/ I ! ( 7 F *' ( ; #*5 D & # ( 'r + ! $= 2E L G r* < k 3* % ! T-
 16. uu 72 F K# * > $ "# h * > 5# i / 1 & #*/ I ! < . ! ! : 8s *' 6 & [ 5 I 2& N o R# * V 5# . ( e $ #6 0* N Dˆ [ j G V I ! uu ! u u R# * V ( D 7 # *' h €€ .i< p 7 #*/ h c .i N 7 L# I 2E 0* 4 D : [ j( [ j & ; ! uu _ R# * I , !4 E ! " O& &* 5# 7 K# * ' < #*" \ # D G R#& : ] ' #*" 1 7 2 &* D 6 #*/ > : G ; #*5 < C Q #*" \ * > &* .as , = ^ !# 0S 0 / 1 $ U Ta
 17. ) ! #*5 R# ] 2& N S ,( ; e $ h i 0* ? h.i * > K# ^ $ &( 6 V > #*5 R# * > R# #*5 ! F c 2& F TS . 2 ' '4 ] #*/ < s R#& : 2 &* #*/ ( 6 R# 2& Fc ! F h.i D 6 R# *( D 7 2& N , r R# *( * > 2E > n e$ & * > ( G #*/ ( h i / 5# _ eL < > / * 1* Q < kI V 2E R#& : 7 & : K A I ! F V ^ I! ' # ' 5' / # WV= f a 9c W:gU p J K# ! F #*5 ) ! I .c * > ^ ! F Q D 6 ( 2& F T + 2 ' (D R#& : 2& F 2E ( * > ^ > n e$ 0* $ : ! F L# ( G #*/
 18. A I ? T(-< ? * $= J + ] J J V ; f h #6 &i f A < .%( ' *; ' 2 ? @ 56 5< A pJ $: L#K / 6 $: 0 7' e L *( 5# 6 2P 5# ' D & #8 ' ( D ( c 6( 2 V (' <
 19. c` 1 8 * ; 1 &* 6 3 # &* 6 2P 1 ] ] &* 7 ! "c • V f A &* 7 ! "c • V P < cs F I 2: &* 8 ; DF I K 6 h &* 6 3 # i ; DF I K + 6 " 1 &* " 2 ' h &* 6 " 1 ] i cH ] / F &* 8 U 6 + V #*" G 3 # #*" 6 ( N $#K ( ; !F K( > 5# D / &* 23 K ( ; 5# F < ^ &* " V 7 M# " V ! A 8 .
 20. T< U & t h Q & / G V 2P ' i -
Đồng bộ tài khoản