intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Máy công cụ cắt gọt: Phần 1

Chia sẻ: Minh Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

2
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Máy công cụ cắt gọt" được biên soạn trên cơ sở "Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại sửa chữa". Nội dung sách được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Mục tiêu môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất và có hệ thống trong các máy công cụ nhằm phục vụ cho đồ án công nghệ chế tạo máy, thực tập tay nghề và là cơ sở phát triển nâng cao nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Giáo trình gồm có 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Máy công cụ cắt gọt: Phần 1

 1. ! "# $% & '! ( ) * + ,,- + + ,., ( / 0* 1 23 # 4 #*" ' * 5 ! ! 6 &( & 6( 7 8 9" $ 2 : ' * & & 6 4 & ; # 4 #*" $? '! & ; # 4 #*" 6 3 ( 2& 6 ( '1 3 ! < ; # 4 6 @ A 2" $ $ & BC? (D & + 2E D F B( #*" G 4 D #*" $? < H 1* G I & & 2 & " ; J & '! #*" ) 2 I K '# ' * 4 % & ; # 4 #*" " E 2 < '# & & > L1* ' " $% D+ ) '# > : ' * M , N % ; O $ ; 2 7 J #*" ( D+ > I '# I P & A *"# M# 1 K > < O& & > L1* ' " $% BO # 4 #*" $? (D & + 2E D F( #*" G 4 D $? B > Q 0 E 2 & '! 6 R# * . STS ,, < U & ' & & 7 5# D : ' * ; # 4 6 2" $ ( V E I 2: ( J > K 4 ( 1 3 D+ A I 7 F + F F "
 2. 6 W & & > 2M* G 4 ( 'X /# J > I > 4 $ # 4 Y K 2@ F I Y DZ #3 " 6 1 DZ #3 / 1 D+ A * 5< #* & & : 7 5# G D 2" $ ($ & G G D 6 & D [ D + D #*+ < * 4 3 > $ 7 \ & Q D & % & ; 2 4 / & > 2" $ + ] & 2: M $ # 7 K > < ^ 4 \D+ L ? 5 ; # 4 6 ( E _. . & E ( R#3 H H ( < ` H 1 T
 3. ! ! " !# $% &' (' )* ' + , * -) !# . " */ 0 1 &' (' 2 3 4/ , 5' 6 1 7 8!' # 9:; ! ? @ . " ) A B! > 0 / % @ ! 5' !# 1 1C# #1 " @ '/ * D / 0 $! E 0 8!' F 1G " B1$ & 6 E $! 8!D > H6 !/7 " ! I% " ( *+ J D I 1 E $ F / # 7 6 K/ % 6 16 3 7 $ + / #) L C% '# M1 0 % B N ' M $% '! * F $%> $ '#) L $% 7 $% ) $ I G ) &' (' 1 * ' + , * -0 / 8!' " 5' M * + 8!F N ) & 6 @! + 0O 1L 7 1 7 $%> H # 7 6 . " */ 0 0 + , 5 F ' $% 1 % N P * - B + ' / # / E )* - 6 ) 6 61 D % 4/ * D P!I 1 F > *Q !C 1 7 N * ' 1 &' (' + , * - % D E*+ J D ) 3 % D + 1C 6 ( *+ J E B D 8!#+ ( 1I M 6 B L + D P!I & 6 ) &' (' )0.% % >>>R G / 6 - E) 0 $! ! I% ( 0S !#+ D I 0O 1L / # 7 6 . " > 1G ! 0
 4. $ # T> % "# W> & ' & ( # X> ) %* + " ,- " # F 0 " ! " !# $% 1 7 N * -) - I % J % 5' 7 1$ . . * 7 B * Y ( Z ' D ) ( * +/ * !#+ >[I / & 6 E% S * + >\ N D/ > a
 5. " #$ % #$ & ' . / c J! ] 8! !#B > ^ ./ !# 0S 0 / 1 $ 1 I! I! !#M _ / # 7 6> ^ D - *S $! / # 7 6> 0 / 1#2 3 - " 4 111# - " %(" ) ^d + M 7 DF I ' K E < 95 ] + 7 5# ' D & # ] !( ] 6 ( ] M# R# * e R# ; f E
 6. - +# ; $ ; f G ! R# * ( $= ] 7 e L *< ` M I & 25 ] > 2% ; #0 h i ; $ h$i j & 25 ] D & #< 8 ; $ $ $ I ! ] !< 28 ; $ G ! ] 6 < 8 ; $ n # I ! ] *c n c26 < ; > ; $ 7' 2K Dm $= 25 ] e L *< =' I / + 7' e L * E ]
 7. ] Q & f 2( ; 2 ( f '( ; 'V ( f V ( d 2" ] e L *< p ] M# 7 / /# \8 7 1 #0 q ] ! #0 q.q. ( ; $ ? e e 2& DF < U 6 & ' 25 ] e L * ; " & &* ( &* D ( &* e < ^] f % 1* R# I 7 ; #0 f " & &* G D &* *(2 (' ( # ( f
 8. !" # ! O& ' 25 ] % 1* ; ] D 6 A L G F D 6 ( ] ( 2& N
 9. $% & ! ' () * ^ &* 6 + 2P G 4 : 7 & #*/ ; $ ; #0 25 ] + 4 @ > & #*/ & & &* G D h &* 6 2& N M + T #*/ i %%(*$ + & , ! -( C Q #*5 'r &* 3 > & K# #*5 / #*/ #Q #*5 'r &* < C Q #*5 'r &* 2 Q 5# LF #*5 < ..
 10. uF #*5 ; ) + D 1# K / $ > #*/ A < k F'! 8 C Q #*" \ #*5 'r &* V F N < ^ &* F V 7 & LF #*5 8 c uF LF #*5 ) F + ! F &* h S → S i< c uF *' LF #*5 ) ! F I ' < v > ' F & M# LF 8 . e R# * ! F ' E + 2 I h$ S e i< ^ " D 1# M# # LF 4 > ' F & LF 8 S → S ( . e S → h$ S e i< ^# F & R# * ! F * > *' ! / : 3 F & ) M# LF + # LF 4 LF ^# F & ! / LF : ' $ Q &* 6 !< C Q &* = R#* I 2 /# ' X & 2 #*5 ( & K# " D+ I # " & LF #*5 ( L& E #*/ M + &* < H Q ; " 7 e _j 6 $#K $ e R# * ( ; DF 2& ($ N 2& N ( $ M# ! F($ N 2& F< p I 1* D\ # 2P = R# I $ Q 8 .
 11. .
 12. .T
 13. .-
 14. k F '! 8 C Q &* D =< H 7 6 $#K .( Dw $ e R# * x oa, S 7 ! yG I 2& < z# #*5 D 2& Q " ! yy ! yy R# * V D & #
 15. D 2& N g( o (., ,( ( N D I I # ! yk $= R# * I 2 D & #< ! k R# * > ; ] 2& N ,( .N D I < ! k y R# * > ; ] 2& N 6 .g .b N D I < z# 2 #*5 ! F .T 2& F .a ( 2& N .- R# * V (' 7 N .. #*/ " L# < N G E " . ( * > Q ! yy< +, (- ". ^ &* 6 ! ' 5 7 ( D /# r# D & #($ 7 / 3 > l & $ Q #*5 'r $ # 8 +, (- ". ! / C Q #*5 'r F & &* 6 ! 7 # > ) F + ! F &* 2 Q 8H W2 #*5 E h 0W h i ! F h & &* 7 #*/ R# * e i * M# > h & &* 7 #*/ E + i< H/ G 4 ! F * M# > N * : ( : 2 F & K# 2 + @ 2& N ' > ( 2& N * + < +# $ * @ 5# LF : Dn ' # $#K #*5 'r &* : < H/ N # $#& &* + D 3 # M : l G ; #*5 ( 2P & 'J 5# < O #*/ F #*/ G 4 (F $#8 .b
 16. c &* ( (D
 17. %%%( & ' ! * 2! () ON A ] F 5# _ #*/ &* ( ; & A #*5 $ #8 $ ". 3 !4 I ) [ K h ( i + I K h L ( L i _ 7 $ K 4 #*5 'r 1 K < > / #*5 'r 1 K D M F L& 7 D 6 7 < k F '! &* a , 7 K ) . (- ,,, S $ ". 56 !4 I ) [ K + I K 7 6$ K > 4 #*5 'r 6 K K* 2P \ #*+ i < ! !, !4 ". !, # / $ ". "7 8 1" & 9& N ! f / #*5 ! $ $ # < 9& N ! N " 7 / #*5 ! $ $ ] n # ( #*5 2& N ! N " F 'J / * @ 2P & ' > D 7 D I K D 7< #*5 'r 2& N N D I ( 5# R# * 2& N 2E > 5# # (N D I 5# R# * 2& 2E J 5# R# *< 6 ; 'J D+ > & D 2& N ' > 23 ( 23 k F '! 8 7a h D\ # |x a i 'J D 23 D 23 =< 4 ! h yyy i ! F 7a ) . a
 18. 3 K* P ! hyi 2 ! hyyi ( ! hyyi ! hyyyi < ! hyyyi 7 a < k 3* 7 / 7 5$ K #*5 'r 2& N 8$ K ! # 2P F $ $ _$ #*5 & 7 2& N ' > ( % 1* } x < x a< O 5# R# * ! # J $ I 5# R# * ! 'r h% 1* ! i J 5# < ! hyi J 5# R# * h R# 2 #*5 i ) ! hyi + ! hyyyi 7 ] #*5 ( +# $ ] N D I ~ 5# R# * ! # J 5# $ ] 2& N N D I • > 5# I 5# R# * ! #*5 'r < U4 c$ ] 2& N N D I 8 h c. i € , J 5# +# ~ < h c. i • , > 5# +# • 'J 2& N ' > 7 # / * @ < > / 'J 2& N ' > # $#K K 5# 2& N *D 6 D 6 'J > 2& N " < ,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2