intTypePromotion=1

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 5

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
427
lượt xem
224
download

Giáo trình môn cơ học đất - Phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình môn cơ học đất - Phần 5 : Khả năng chịu tải của nền móng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn cơ học đất - Phần 5

  1. CHÖÔNG 5 GIAÛ GIAÛNG NG VIEÂN: ThS. ThS. TRAÀ TRAÀN MINH TUØ TUØNG NG 98 NGOÂ TAÁ TAÁT TOÁ TOÁ QUAÄ QUAÄN BÌNH THAÏ THAÏNH NH Tp HCM email: tientung2020@yahoo.com BAI GIANG: CO HOC DAT KHAÛ NAÊNG CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN MOÙNG NG COÂNG TRÌNH 1. BA GIAI ÑOAÏ OAÏN LAØ LAØM VIEÄ VIEÄC CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI . 2. SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT, T, CAÙ CAÙC PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG QUAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ QUAÙT ÑEÅ XAÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT 3. XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG 4. THÍ THÍ NGHIEÄ NGHIEÄM HIEÄ HIEÄN TRÖ TRÖÔØNG NG XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG COÂNG TRÌNH. BAI GIANG: CO HOC DAT BA GIAI ÑOAÏ OAÏN LAØ LAØM VIEÄ VIEÄC CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Taû Taûi troï troïng ng taù taùc N duï duïng ng leân moù moùngng laølaø N, dieä dieän tích cuû cuûa moù moùngng laø laø F thì thì aùp suaá suaát trung bình taï taïi ñeá moù moùngng laø laø p = N/F Taêng töø töø taû taûi troï troïng ng N; ño ñoä luù luùn oån ñònh S öùng ng vôù vôùi töøng ng caá caáp aùp suaá suaát taï taïi ñeá moù moùngng ta coù coù quan BAI heä heäGIANG: S ≈ PCOnhö nhö DAT HOC hình veõ 1
  2. BA GIAI ÑOAÏ OAÏN LAØ LAØM VIEÄ VIEÄC CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Giai ñoïan an 1: P1 PGH P(kN/m2) Neù Neùn chaë chaët Giai ñoïan an 2 Giai ñoïan 1 Trö Tröôït cuï cuïc boä boä Giai ñoïan 2 Giai ñoïan an 3 S (cm) Trö Tröôït toå toång ng theå theå Giai ñoïan 3 BAI GIANG: CO HOC DAT BA GIAI ÑOAÏ OAÏN LAØ LAØM VIEÄ VIEÄC CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Khi p < p1 thì quan S ≈p laø quan heä tuyeán tính. Trong giai ñoaïn naøy ñaát neàn ñöôïc neùn chaët theâm vaø ñöôïc goïi laø giai ñoaïn neùn chaët Khi p1 ≤ p ≤ pGH quan heä S ≈ p laø phi tuyeán. Trong giai ñoaïn naøy neàn ñaát hình thaønh vaø phaùt trieån neâm chaët. Giai ñoaïn naøy goïi laø giai ñoaïn chuyeån tieáp. Khi p > pGH thì neàn ñaát bò phaù hoaïi, giai ñoaïn naøy goïi laø giai ñoaïn phaù hoaïi toång theå. Ñöôøng cong s ∼ p doác ñöùng BAI GIANG: CO HOC DAT CAÙ CAÙC DAÏ DAÏNG NG MAÁ MAÁT OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Trö Tröôït toå toång ng theå theå General shear failure BAI GIANG: CO HOC DAT 2
  3. CAÙ CAÙC DAÏ DAÏNG NG MAÁ MAÁT OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Trö Tröôït cuï cuïc boä boä Local shear failure BAI GIANG: CO HOC DAT CAÙ CAÙC DAÏ DAÏNG NG MAÁ MAÁT OÅ OÅN ÑÒNH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT KHI CHÒU TAÛ TAÛI Trö Tröôït tröïc tieáp Punching shear failure BAI GIANG: CO HOC DAT SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT, T, CAÙ CAÙC PHÖ PHÖÔNG PHAÙPHAÙP TOÅTOÅNG NG QUAÙ QUAÙT ÑEÅ XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛTAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT Taêng p ñeán giaù giaù trò pGH thìthì neà neàn seõ maá maát oån ñònh: ònh: ¾Moä Moät vuø vuøng ng ñaát (goïgoïi laø laø laêng theå theå trö tröôït) bò trö tröôït ñi theo moä moät maë maët trö tröôït naø naøo ñoù. ¾Ñoä luù luùn taêng ñoät ngoä ngoät. ¾Ñaát bò eùp troà troài leân hai beân moùmoùng ng ¾Neà Neàn ñaát luù luùc naø naøy xem nhö nhö khoâng coøcoøn khaû khaû naêng tieá tieáp thu taû taûi troï troïng ng theâm nöõa. Tính toaù toaùn söùc chòu taû taûi cuû cuûa ñaát laø laø tính toaù toaùn giaù giaù trò pGH taû taûi troï troïng ng cho pheù pheùp taù taùc duï duïng ng leân neà neàn ñaát. Giaù Giaù trò pGH (kN/m2) hoaëhoaëc NGH = pGH.F ñöôñöôïc goï goïi laø laø khaû naêng chòu taûi cuûa neàn moùng. BAI GIANG: CO HOC DAT 3
  4. CAÙ CAÙC PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP TOÅ TOÅNG NG QUAÙ QUAÙT ÑEÅ XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN ÑAÁT Coù Coù nhieà nhieàu taù taùc giaû giaû ñeà xuaá xuaát phö phöông phaù phaùp tính toaù toaùn xaù xaùc ñònh söùc chòu taûtaûi cuû cuûa neà neàn ñaát nhö nhöng nhì nhìn chung ta coù coù ba nhoù nhoùm phö phöông phaùphaùp sau: sau: 1.Tính toaùn döïa treân maët tröôït giaû ñònh vaø xem xeùt söï caân baèng cuûa laêng theå tröôït. 2.Tính toaùn duøng keát quaû cuûa lyù thuyeát ñaøn hoài xem ñaát laø baùn khoâng gian bieán daïng tuyeán tính. 3.Tính toaùn döïa treân lyù thuyeát caân baèng giôùi haïn cuûa moâi tröôøng rôøi. BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ ÛA NEÀÀN CU NE MO NGMOÙ ÙNG Phöông phaùp Terzaghi b pGH Thöï Thöïc nghieä nghieäm cho thaá thaáy q = γh khi moù moùng ng laø laøm vieä vieäc coù coù π/4- ϕ/2 ϕ ϕ π/4- ϕ/2 moä moät khoá khoái ñaát bò neùneùn chaë chaët neâm ñaát. Töø thí thí nghieä nghieäm Terzaghi ñaõ xaùxaùc ñònh ñöôñöôøngng trö tröôït.Terzaghi t.Terzaghi ñaõ xeù xeùt caân baè baèng ng tónh hoï hoïc cuû cuûa taá taát caû caû caù caùc löïc taù taùc duï duïng ng leân heä heä vaø vaø suy ra ñöô ñöôïc coâng thöù thöùc tính taû taûi troï troïng ng giôù giôùi haï haïn pGH cho trö tröôøng ng hôï hôïp moù moùng ng baêng: g: PGH = 0,5N γ b γ CO BAI GIANG: + HOC NqDAT q + Nc c XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG Phöông phaùp Terzaghi b pGH q = γh π/4- ϕ/2 ϕ ϕ π/4- ϕ/2 PGH = 0,5Nγ b γ + Nq q + Nc c Nγ , Nq, Nc laø laø ba heä heä soá soá söùc chòu taû taûi phuï phuï thuoä thuoäc vaø vaøo goù goùc ma saù saùt trong ϕ cuû cuûa ñaát BAI GIANG: CO HOC DAT 4
  5. XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG Caù Caùch ch laø laøm cuû cuûa Beâreâzantxev b (döïa theo phö phöông phaù phaùp Terzaghi): Terzaghi): pgh q = γh Beâreâzantxev cuõng baèng 45o 45o thöïc nghieäm phaùt hieän 90o 90o thaáy khi bò tröôït: Ñaùy moùng gaén lieàn vôùi moät neâm ñaát, ñoái vôùi moùng noâng (h/b < 0,5) thì khoái ñaát naøy coù daïng hình tam giaùc vuoâng caân. Töø ñoù Beâreâzantxev ñöa ra coâng thöùc tính taûi troïng giôùi haïn pGH cho tröôøng hôïp moùng noâng nhö sau: PGH = Nγ b γ + Nq q + Nc c BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ ÛA NEÀÀN CU NE MO NGMOÙ ÙNG Caù Caùch ch laø laøm cuû cuûa Beâreâzantxev (döïa theo phö phöông phaù phaùp Terzaghi): Terzaghi): PGH = Nγ b γ + Nq q + Nc c Nγ , Nq, Nc laø ba heä soá söùc chòu taûi phuï thuoäc vaøo goùc ma saùt trong ϕ (tra baûng 5.3). Tröôøng hôïp moùng hình troøn caùc heä soá Nγ , Nq, Nc ñöôïc cho trong baûng 5.4. BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG Ví duïï 1: Moùndu g baêng coù beà roäng b = 3 m ñaët saâu h = 1m. Neàn ñaát coù caùc chæ tieâu cô lyù nhö sau: γ = 18,5 kN/m3; c = 10 kPa; ϕ = 20O. Tính pGH theo Terzaghi, theo Berezantxev ứng với trường hợp mực nước ngầm ở độ saâu -1.0m vaø độ saâu -0.5m 1m 3m γ= 18,5 kN/m3 ϕ= 20O c = 10 kPa BAI GIANG: CO HOC DAT 5
  6. XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG Baø Baøi giaû giaûi: Ta coù h/b = 1/3 < 0,5 (moùng noâng). Tra baûng 5.3 ta ñöôïc: Nγ = 3, Nq = 6.5, Nc =15,1. → PGH = Nγ bγ + Nq q + Nc C = 3x3x8,5 + 6,5x1x18,5 + 15,1x10 = 347,75 Kpa. PGH = 347,75 Kpa Theo Terzaghi ? BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ ÛA NEÀÀN CU NE MO NGMOÙ ÙNG Ví duï duï 2: Moùng troøn coù ñöôøng kính 2r = 3 m ñaët saâu h = 1m. Neàn ñaát coù caùc chæ tieâu cô lyù nhö sau: γ = 18,5 KN/m3; c = 10 Kpa; ϕ = 20O. Tính pgh theo Beâreâzanxev 1m 3m γ= 18,5 kN/m3 ϕ= 20O c = 10 kPa BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH SÖÙ SÖÙC CHÒU TAÛ TAÛI PGH CUÛ CUÛA NEÀ NEÀN MOÙ MOÙNG NG Baø Baøi giaû giaûi: Ta coù h/2r = 1/3 < 0,5 (moùng noâng). Tra baûng 5.4 ta ñöôïc: Nγ = 3.65, Nq = 8.5, Nc =20,9. → Pgh = Nγ bγ + Nq q + Nc c = 3x3,65x18,5 + 6,5x1x18,5 + 20,9x10 = 568,525 Kpa. PGH = 568,525 Kpa BAI GIANG: CO HOC DAT 6
  7. PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP XAÙ XAÙC ÑÒNH PGH THEO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT CAÂN BAÈ BAÈNG NG GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN XOÂCOÂLOVXKI Xoâcoâlovxki xeù xeùt baø baøi toaù toaùn δ phaú phaúng: ng: pgh (b) q = γh Pgh(o) Xeù Xeùt nöûa maë maët phaúphaúng ng caân baè baèng ng giôù giôùi haï haïn giaûgiaû Y thuyeá á t moï ï i ñ ieå å m trong b thuye mo ie neà neàn ñaát ñeàu ñaït ñeán Z traï traïng ng thaù thaùi giôí giôí haï haïn (caù caùc thaø thaønh nh phaà phaàn öùng ng suaásuaát Thaønh phaàn thaúng ñöùng cuûa thoû thoûa maõn ñieà kieän taûi troïng giôùi haïn laø: ieàu kieä Morh– Morh–Rankin). Döïa vaø vaøo PGH(y) = Nγ y γ + Nqγh + Nc c ñieà ieàu kieä kieän caân baè baèngng tónh Nγ, Nq, Nc = f(ϕ, δ)baûng5.1. hoï hoïc ñeå giaûgiaûi baø baøi toaù toaùn BAI GIANG: CO HOC DAT PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP XAÙ XAÙC ÑÒNH PGH THEO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT CAÂN BAÈ BAÈNG NG GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN XOÂCOÂLOVXKI PGH (b) = Nγ b γ + Nqγ h + Nc c δ pgh (b) q = γh Pgh(o) PGH (0) = Nqγ h + Nc c Thaønh phaàn theo phöông ngang b Y cuûa taûi troïng giôùi haïn: Z PGH(h) (y) = PGH(y) x tg δ δ - goùc nghieâng cuûa taûi troïng BAI GIANG: CO HOC DAT PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP XAÙ XAÙC ÑÒNH PGH THEO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT CAÂN BAÈ BAÈNG NG GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN XOÂCOÂLOVXKI Ví duï duï 1: Moùng baêng coù beà roäng b = 3m, ñoä saâu ñaët moùng laø h = 1 m, taûi troïng nghieâng δ = 10o. Neàn ñaát coù caùc chæ tieâu cô lyù nhö sau: γ = 18,5 kN/m3; c = 10 kPa; ϕ = 20O. Tính NGH, TGH 10o N GH 1m 3m γ= 18,5 kN/m3 ϕ= 20O c = 10 kPa BAI GIANG: CO HOC DAT 7
  8. PHÖ PHÖÔNG PHAÙ PHAÙP XAÙ XAÙC ÑÒNH PGH THEO KEÁ KEÁT QUAÛ QUAÛ CUÛ CUÛA LYÙ LYÙ THUYEÁ THUYEÁT CAÂN BAÈ BAÈNG NG GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN XOÂCOÂLOVXKI Giaû Giaûi: T = NGH .sin δ = ϕ= 20O, δ = 10o tra baûng 5.1 ta ñöôïc: GH Nγ = 1,51, Nq = 4,65, Nc =10 694,2 x sin10o= Taïi y = o m: 120.5 kN/m PGH (0) = Nqγ h + Nc c = 4,65x18,5x1 + 10x10 = 186 Kpa Taïi y = 3 m: PGH (3) = Nγ b γ + Nqγ h + Nc c = 1,51x3x18,5 + 4,65x18,5x1 + 10x10 = 269,8 Kpa Pgh (o) + Pgh (3) 186 + 269,8 N gh = b= 3 = 694.2kN / m 2 cos100 2 cos100 BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH PM VAØ VAØ P1/4 THEO GIAÛ GIAÛ THUYEÁ THUYEÁT NEÀNEÀN LAØ LAØ MOÄ MOÄT BAÙ BAÙN KHOÂNG GIAN BIEÁ BIEÁN DAÏ DAÏNG NG TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH ¾Giaû thuyeát neàn laø moät baùn khoâng gian bieán daïng tuyeán tính, xaùc ñònh ñöôïc öùng suaát taïi moïi ñieåm trong neàn ñaát döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng vaø troïng löôïng baûn thaân. ¾Döïa vaøo ñieàu kieän caân baèng giôùi haïn cuûa phaân toá ñaát ta xaùc ñònh ñöôïc vuøng caân baèng cöïc haïn (vuøng bieán daïng deûo). ¾Tröôøng hôïp taûi troïng hình baêng ngöôøi ta ñaõ vieát ñöôïc phöông trình ñöôøng bieân giôùi haïn vuøng bieán daïng deûo: p − γh sin 2 β C z= ( − 2 β ) − cot gϕ − h πγ sin ϕ γ Z, 2β-ñoä saâu vaø goùc nhìn cuûa ñieåm ôû bieân vuøng bieán daïng deûo BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH PM VAØ VAØ P1/4 THEO GIAÛ GIAÛ THUYEÁ THUYEÁT NEÀNEÀN LAØ LAØ MOÄ MOÄT BAÙ BAÙN KHOÂNG GIAN BIEÁ BIEÁN DAÏ DAÏNG NG TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH Ñoä saâu vuø vuøng ng bieá bieán daï daïng ng deû deûo b P p − γh π C q = γh z Max = (cot gϕ + ϕ − )− cot gϕ − h πγ 2 γ Taû Taûi troï troïng ng giôù giôùi haï haïn theo ñoä 2β z saâu vuø vuøng ng giôù giôùi haï haïn deû deûo z Max Vuøng bieán C daïng deûo πγ ( z Max + h + cot gϕ ) γ p Z max = + γh π cot gϕ + ϕ − 2 Chuù Chuù yù: Nhö Nhöõng tính toaù toaùn treân chæ chæ laølaø gaà gaàn ñuùng ng vì ta ñaõ giaû giaû thuyeá thuyeát neà neàn laø laø nöûa khoâng gian bieá bieán BAI daï daïng g tuyeá nGIANG: tuye án tính nhö CO HOC DAT nhöng khi xeù xeùt thì thì laï laïi xeù xeùt khi neà neàn bò bieá bieán daï daïng ng deû deûo 8
  9. XAÙ XAÙC ÑÒNH GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH PM VAØ VAØ P1/4 THEO GIAÛ GIAÛ THUYEÁ THUYEÁT NEÀNEÀN LAØ LAØ MOÄ MOÄT BAÙ BAÙN KHOÂNG GIAN BIEÁ BIEÁN DAÏ DAÏNG NG TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH b ÖÙng vôùi zMax = 0 (vuøng P giôí haïn deûo baét ñaáu xuaát q = γh hieän taïi hai meùp moùng), taûi troïng öùng vôùi zMax = 0 z Max 2β z coøn ñöôïc goïi laø taûi troïng Vuøng bieán daïng deûo giôùi haïn meùp ⎡ C ⎤ πγ ⎢h + cot gϕ ⎥ ⎣ γ ⎦ pm = + γh π cot gϕ + ϕ − 2 BAI GIANG: CO HOC DAT XAÙ XAÙC ÑÒNH GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH PM VAØ VAØ P1/4 THEO GIAÛ GIAÛ THUYEÁ THUYEÁT NEÀNEÀN LAØ LAØ MOÄ MOÄT BAÙ BAÙN KHOÂNG GIAN BIEÁ BIEÁN DAÏ DAÏNG NG TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH b ÖÙng vôùi zMax = 0 (vuøng giôí P haïn deûo baét ñaáu xuaát hieän q = γh taïi hai meùp moùng), taûi troïng öùng vôùi zMax = 0 coøn 2β z z Max ñöôïc goïi laø taûi troïng giôùi Vuøng bieán haïn meùp ⎡ C ⎤ daïng deûo πγ ⎢ h + cot gϕ ⎥ ⎣ γ ⎦ pm = + γh π cot gϕ + ϕ − 2 Giaù trò Pghmeùp naøy quaù beù, vìBAI thöïGIANG: c chaáCOt HOC neànDAT ñaát luùc naøy chöa bò bieán daïng deûo XAÙ XAÙC ÑÒNH GIÔÙ GIÔÙI HAÏ HAÏN TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH PM VAØ VAØ P1/4 THEO GIAÛ GIAÛ THUYEÁ THUYEÁT NEÀNEÀN LAØ LAØ MOÄ MOÄT BAÙ BAÙN KHOÂNG GIAN BIEÁ BIEÁN DAÏ DAÏNG NG TUYEÁ TUYEÁN TÍ TÍNH b Giaù trò aùp suaát khi P zMax = 1/4b kyù hieäu laø “p1/4” q = γh ⎡1 C ⎤ πγ ⎢ b + h + cot gϕ ⎥ ⎣4 γ ⎦ + γh 2β z z Max p1/ 4 = Vuøng bieán π daïng deûo cot gϕ + ϕ − 2 Caû hai giaù trò taûi troïng (pm, p1/4) ñeàu xem laø taûi troïng giôùi haïn tuyeán tính cuûa neàn ñaát, trong tính toùan ngöôøi ta xem p1/4 laø taûi troïng giôù i haïn tuyeán tính. BAI GIANG: CO HOC DAT 9
  10. BAØ BAØI TAÄ TAÄP CHÖ CHÖÔNG 5 Baøi 1: Moät moùng baêng coù beà roäng b = 3,0 m, chieàu saâu Baø ñaët moùng h = 1,0m. Ñaát neàn coù goùc ma saùt trong ϕ = 20o, löïc dính c = 10 kPa, dung troïng γ = 18.5 kN/m3.Tính aùp suaát giôùi haïn tuyeán tính p1/4 vaø Pgh theo k.Terzaghi öùng vôùi tröôøng hôïp möïc nöôùc ngaàm ôû taïi maët ñaát vaø tröôøng hôïp möïc nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu – 1m. ±0m 1.0m -1m 3m γ= 18.5 kN/m3 ϕ= 20O c = 10 kPa BAI GIANG: CO HOC DAT BAØ BAØI TAÄ TAÄP CHÖ CHÖÔNG 5 Baøi 2: Moä Baø Moät moù moùng ng baêng beà beà roä roäng ng b = 2,5 m, chieà chieàu saâu ñaët moù moùng ng laø laø h = 1,5 m. Ñaát neà neàn coù coù goù goùc ma saù saùt trong ϕ = 20o , löïc dính c = 10 Kpa, Kpa, dung troïtroïng ng γ = 19 kN/m3. Taû Taûi troï troïng ng ñaët nghieâng 10o so vôùvôùi phö phöông thaú thaúng ng ñöùng. ng. Xaù Xaùc ñònh löïc tôùtôùi haï haïn theo phö phöông ñöùng ng (Nth), vaø vaø theo phöphöông ngang (Tth) trong trö tröôøng ng hôï hôïp möïc nöôùc ngaà ngaàm ôû ñoä saâu 1m 10o Pth 1.5 m 2.5m γ= 19 kN/m3 ϕ= 20O c = 10 kPa BAI GIANG: CO HOC DAT BAØ BAØI TAÄ TAÄP CHÖ CHÖÔNG 5 Baøi 3: Moä Baø Moät truï truï caà caàu coù coù beà beà roä roäng ng b = 6 m, choân saâu vaø vaøo ñaát h = 4 m chị chịu tai N = 300T\ 300T\m, ñaët treân neà neàn ñaát seù seùt pha caù caùt coù coù goù goùc ma saùsaùt trong ϕ = 18o, löïc dính c = 300 Kpa, Kpa, dung troï troïng ng ñaåy noånoåi γñn = 9 kN/m3.Haõy kieå kieåm tra ñoä oån ñònh cuû cuûa neà neàn. BAI GIANG: CO HOC DAT 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản