intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MAY 2

Chia sẻ: Tu Khuyen Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

2
1.195
lượt xem
439
download

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MAY 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG NGHỆ MAY 2 trình bày những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lắp ráp trang bao gồm: kỹ thuật may cu ïm chi tiết quần tâ y, kỹ thuật may áo nam - nữ, kỹ thuật may quần tây nam - nữ, kỹ thuật may áo bảo hộ lao động và may váy đầm theo đúng ti êu chuẩn kỹ thuật. Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, thực tập cho sinh viên hệ Cao Đẳng, Đại Học và là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MAY 2

 1. BOÄ COÂNG NGHIEÄP TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄP IV KHOA KYÕ THUAÄT MAY THÔØI TRANG GIAÙO TRÌNH MOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ MAY 2 THÖÏC HIEÄN : BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ MAY LÖU HAØNH NOÄI BOÄ Tp. HCM - NAÊM 2004
 2. LÔØI NOÙI ÑAÀU COÂNG NGHEÄ MAY 2 trình baøy nhöõng kieán thöùc cô baûn veà kyõ thuaät laép raùp trang bao goàm: kyõ thuaät may cuïm chi tieát quaàn taây, kyõ thuaät may aùo sômi nam - nöõ, kyõ thuaät may quaàn taây nam - nöõ, kyõ thuaät may aùo baûo hoä lao ñoäng vaø may vaùy ñaàm theo ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaät. Giaùo trình naøy ñöôïc bieân soaïn nhaèm muïc ñích phuïc vuï coâng taùc giaûng daïy, thöïc taäp cho sinh vieân heä Cao Ñaúng, Ñaïi Hoïc vaø laø taøi lieäu tham khaûo coù giaù trò cho caùc caùn boä kyõ thuaät ngaønh may. Ñaây laø moät giaùo trình coù chaát löôïng vaø giaù trò veà maët kieán thöùc ñöôïc trình baøy roõ raøng, keøm theo nhöõng hình veõ minh hoïa vaø nhöõng höôùng daãn caàn thieát giuùp cho sinh vieân naém vöõng lyù thuyeát, ñaëc ñieåm veà kyõ thuaät gia coâng cuïm chi tieát vaø nguyeân taéc laép raùp hoaøn chænh trang phuïc töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Khoa Kyõ Thuaät May Thôøi Trang chaân thaønh caùm ôn Boä moân Deät May Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Khoa Kyõ Thuaät Nöõ Coâng Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Thuû Ñöùc, caùc Doanh Nghieäp May thuoäc Toång Coâng Ty Deät May Vieät Nam(VINATEX) ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ cho nhoùm taùc giaû hoaøn thaønh coâng taùc bieân soaïn giaùo trình naøy. Moïi yù kieán ñoùng goùp xin göûi veà ñòa chæ: Boä moân Coâng Ngheä May Khoa Kyõ Thuaät May Thôøi Trang Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Ngieäp IV Soá 12-Nguyeãn Vaên Baûo–F4–Q.Goø Vaáp–Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Tel 8940390 – Ext 195 TPHCM, Ngaøy 19 thaùng 08 naêm 2004 Tröôûng khoa KT May Thôøi Trang VOÕ PHÖÔÙC TAÁN
 3. MUÏC LUÏC Lôøi noùi ñaàu Trang 01 Chöông 1: Kyõ thuaät may cuïm chi tieát quaàn taây 02 1.1. Kyõ thuaät may caùc daïng tuùi moå 02 1.1.1. Kyõ thuaät may tuùi moå moät vieàn 02 1.1.2. Kyõ thuaät may tuùi moå hai vieàn 09 1.2. Kyõ thuaät may caùc daïng tuùi quaàn taây 17 1.2.1. Kyõ thuaät may tuùi haøm eách 17 1.2.2. Kyõ thuaät may tuùi xeùo 21 1.2.3. Kyõ thuaät may tuùi doïc 26 1.3. Kyõ thuaät tra daây keùo quaàn taây 30 1.3.1. Kyõ thuaät tra daây keùo thöôøng 30 1.3.2. Kyõ thuaät tra daây keùo daáu 33 1.4. Kyõ thuaät tra löng quaàn taây 35 1.4.1. Kyõ thuaät tra löng thöôøng 35 1.4.2. Kyõ thuaät tra löng myõ 38 Chöông 2: Kyõ thuaät may aùo sô mi nam, nöõ 42 2.1. Kyõ thuaät may aùo sômi nöõ 42 2.2. Kyõ thuaät may aùo sômi nam 47 Chöông 3: Kyõ thuaät may quaàn taây nam, nöõ 51 3.1 Kyõ thuaät may quaàn taây nöõ 51 3.2 Kyõ thuaät may quaàn taây nam 52 Chöông 4: Kyõ thuaät may aùo baûo hoä lao ñoäng 58 4.1 Kyõ thuaät may aùo blouse 58 4.2 Kyõ thuaät may aùo blouson 61 Chöông 5: Kyõ thuaät may vaùy, ñaàm 65 5.1 Kyõ thuaät may vaùy 65 5.2 Kyõ thuaät may aùo ñaàm
 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Trieäu Thò Chôi – Kyõ Thuaät Caét May ( Toaøn taäp) – Taùi baûn laàn 4 – Nhaø xuaát baûn Myõ Thuaät – 2001 2. Giaùo trình moân hoïc Kyõ Thuaät May – Tröôøng Trung Hoïc Coâng Nghieäp May II – Thaùng 11- 2001 – Löu haønh noäi boä 3. Giaùo trình Moân hoïc Kyõ Thuaät May – Haø Noäi– Löu haønh noäi boä 4. Kyõ Thuaät Caét May – NXB Ñaïi Hoïc Vaø Giaùo Duïc chuyeân nghieäp 5. Giaùo trình Kyõ Thuaät May – Tröôøng Trung Hoïc May vaø Thôøi Trang II – Thuû Ñöùc – Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 6. Giaùo trình kyõ thuaät may cô baûn – Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 7. Xaboxmidki AV vaø Melikov E. KH – Coâng Ngheä May – Matxcôva – NXB coâng nghieäp nheï vaø thöïc phaåm – Naêm 1982 8. Leâ Thò Kieàu Lieân – Hoà Thò Minh Höông – Dö Vaên Kheâ – Coâng Ngheä May – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – Naêm 2003
 5. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 CHÖÔNG 1: KYÕ THUAÄT MAY CUÏM CHI TIEÁT QUAÀN TAÂY 1.1. KYÕ THUAÄT MAY CAÙC DAÏNG TUÙI MOÅ: 1.1.1. KYÕ THUAÄT MAY TUÙI MOÅ MOÄT VIEÀN: 1.1.1.1. Saûn phaåm aùp duïng: Thöôøng ñöôïc söû duïng treân caùc loaïi saûn phaåm nhö: quaàn taây, aùo kieåu, aùo Jacket... 1.1.1.2. Caùch thöïc hieän: Chuaån bò caùc chi tieát: − Côi tuùi + ñaùp tuùi baèng vaûi chính − Keo côi tuùi − Loùt tuùi − Thaân saûn phaåm CÔI TUÙI + ÑAÙP TUÙI x 1pc 10→ 12cm LOÙT TUÙI x 1pc 30→ 40cm = TP mieäng tuùi + 3cm TP côi tuùi x 2 + 1,5cm KEO CÔI TUÙI x 1pc = Ñaùp tuùi + 2cm = TP mieäng tuùi + 3cm Hình 1 – Kích thöôùc caùc chi tieát cuûa tuùi moå moät vieàn Böôùc 1: Vaét soå + EÙp keo côi tuùi, uûi gaáp cô tuùi, laáy daáu mieäng tuùi − EÙp keo leân maët traùi, caùch caïnh döôùi cuûa ñaùp tuùi khoaûng 3cm. − Vaét soå caïnh döôùi + caïnh treân cuûa ñaùp tuùi Hình 2 – EÙp keo côi tuùi Keo côi tuùi 3cm Trang 2
 6. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 − UÛi gaáp côi tuùi theo caïnh giöõa cuûa chi tieát keo sao cho hai maët traùi uùp vaøo nhau. Hình 3 – UÛi ñònh hình côi tuùi Maët phaûi côi tuùi = TP côi tuùi − Ñaët raäp thaønh phaåm ñöôøng gaáp côi tuùi vaø laáy daáu côi tuùi − Laáy daáu mieäng tuùi leân maët phaûi thaân (kích thöôùc tuøy theo saûn phaåm), laáy daáu giöõa mieäng tuùi. Ví duï: Ñoái vôùi quaàn taây: Daøi mieäng tuùi: 12cm , Roäng mieäng tuùi: 1,2cm Böôùc 2: May ñònh hình mieäng tuùi − Gaáp ñoâi loùt tuùi theo chieàu doïc vaûi, laáy daáu ñöôøng giöõa loùt tuùi. − Ñaët loùt tuùi naèm döôùi, maët phaûi quay leân treân. Keá tieáp ñaët thaân saûn phaåm leân, maët phaûi quay leân treân. Sao cho ñöôøng giöõa loùt tuùi truøng vôùi ñöôøng giöõa mieäng tuùi treân thaân, meùp treân cuûa loùt tuùi caùch mieäng tuùi 2cm. − Tieáp tuïc ñaët côi tuùi leân treân thaân sao cho ñöôøng laáy daáu côi truøng vôùi daáu mieäng tuùi döôùi, côi tuùi caùch ñeàu hai ñaàu mieäng tuùi, caïnh vaûi xeáp ñoâi quay ra ngoaøi mieäng tuùi, meùp vaûi lôùn naèm beân döôùi. − May ñònh hình mieäng tuùi döôùi theo vò trí mieäng tuùi, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 4). Löu yù: Neáu laø tuùi quaàn taây thì tröôùc khi may ñònh hình mieäng tuùi phaûi löôïc daây khuy vaøo giöõa mieäng tuùi treân. ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi döôùi Hình 4 – May ñònh hình mieäng tuùi döôùi = TP côi tuùi Ñaùp tuùi + côi tuùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) Trang 3
 7. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 − Laät meùp vaûi ñaùp tuùi döôùi xuoáng beân döôùi, ñaët raäp thaønh phaåm mieäng tuùi leân saùt vôùi ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi döôùi vaø may ñònh hình mieäng tuùi treân theo raäp thaønh phaåm, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 5). ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi treân Hình 5 – May ñònh = TP côi tuùi hình mieäng tuùi treân Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) Löu yù: hai ñöôøng ñònh hình mieäng tuùi phaûi song song vaø baèng nhau, khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng phaûi baèng beà roäng mieäng tuùi. Böôùc 3: Baám moå mieäng tuùi (baám löôõi gaø) − Duøng keùo caét ñoâi ñaùp tuùi theo ñöôøng giöõa cuûa hai ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi (hình 6). Ñaùp tuùi treân Hình 6 ñöôøng caét ñoâi ñaùp tuùi, côi tuùi Ñaùp tuùi döôùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) Trang 4
 8. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Ñaùp tuùi sau khi caét ñoâi ñöôïc chia laøm hai phaàn: ñaùp tuùi treân vaø ñaùp tuùi döôùi − Laät thaân sang maët traùi, duøng keùo baám ñöùt giöõa hai ñöôøng may mieäng tuùi. Khi baám caùch hai ñaàu mieäng tuùi khoaûng 1cm thì baám xeùo goùc 45o vaøo ñaàu ñöôøng may, caùch ñaàu ñöôøng may 1 canh sôïi chæ (hình 7). Hình 7 ñöôøng baám moå mieäng tuùi Thaân sp (maët traùi) Loùt tuùi (maët traùi) Böôùc 4: May chaën löôõi gaø Loän taát caû ñaùp tuùi, löôõi gaø vaøo beân trong loùt tuùi. Keùo ñaùp tuùi treân xuoáng vuoát cho eâm phaúng, côi tuùi phaûi che kín mieäng tuùi roài baét ñaàu may chaën löôõi gaø ôû hai ñaàu mieäng tuùi (hình 8). Hình 8 Ñöôøng may chaën löôõi gaø Trang 5
 9. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Böôùc 5: Dieãu mí mieäng tuùi döôùi + may ñaùp tuùi döôùi vaøo loùt tuùi − Sau khi may chaën löôõi gaø xong, keùo ñaùp tuùi treân veà phía beân treân ñeå mieäng tuùi khoâng bò bòt kín vaø tieán haønh dieãu mí mieäng tuùi döôùi, ñöôøng may caùch meùp côi tuùi 1mm, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 9). Hình 9 Ñöôøng may mí mieäng tuùi döôùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) − Laät thaân sang maët traùi, laät thaân vaø ñaùp tuùi treân leân, vuoát ñaùp tuùi döôùi naèm eâm leân loùt tuùi vaø may ñaùp tuùi döôùi vaøo loùt tuùi (may thaúng töø meùp vaûi loùt tuùi beân naøy sang beân kia, khoâng laïi muõi chæ ôû hai ñaàu) (hình 10). Ñaùp tuùi treân Ñöôøng may ñaùp tuùi döôùi voâ loùt tuùi Ñaùp tuùi döôùi Thaân sp (maët traùi) Loùt tuùi (maët traùi) Hình 10 Trang 6
 10. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Böôùc 6: Dieãu mí mieäng tuùi treân + may ñaùp tuùi treân vaøo loùt tuùi − Gaáp ñoâi loùt tuùi theo ñöôøng gaáp caïnh ñaùy veà phía treân, keùo ñaùp tuùi treân xuoáng cho eâm phaúng vaø tieáp tuïc dieãu mí 3 caïnh mieäng tuùi coøn laïi, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 11). ñöôøng may mí mieäng tuùi treân Hình 11 Thaân sp (maët phaûi) − Vuoát ñaùp tuùi treân naèm eâm leân loùt tuùi vaø may luoàn ñaùp tuùi treân vaøo loùt tuùi (may töông töï nhö ñaùp tuùi döôùi) (Coù theå mí mieäng tuùi beân trong baèng caùch laät thaân saûn phaåm leân vaø mí treân loùt tuùi). Böôùc 7: May hoaøn chænh bao tuùi − Goùi meùp vaûi loùt tuùi voâ ñaùp tuùi vaø may hoaøn chænh bao tuùi, ñöôøng may caùch meùp gaáp 1mm (hình 12). Hình 12 Thaân sp (maët traùi) Ñöôøng may hoaøn chænh bao tuùi Trang 7
 11. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 1.1.1.3. Yeâu caàu kyõ thuaät: Tuùi moå moät vieàn sau khi may xong phaûi eâm phaúng, goùc phaûi vuoâng, côi tuùi phaûi ñeàu vaø che kín mieäng tuùi. Loùt tuùi naèm eâm, khoâng coäm meùp vaûi khi gaáp meùp. 1.1.1.4. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Vò trí, kích thöôùc Sang daáu khoâng chính xaùc, Sang daáu vò trí mieäng tuùi chính mieäng tuùi sai may ñònh hình mieäng tuùi xaùc, may ñònh hình mieäng tuùi khoâng ñuùng ñöôøng sang daáu phaûi ñuùng ñöôøng sang daáu Goùc tuùi beå, mieäng Hai ñöôøng may ñònh hình Hai ñöôøng may ñònh hình phaûi tuùi khoâng vuoâng khoâng song song vaø baèng song song vaø baèng nhau, baám goùc nhau, baám goùc mieäng tuùi bò mieäng tuùi chính xaùc, may chaën loá; may chaën hai ñaàu mieäng hai ñaàu mieäng tuùi phaûi saùt, tuùi khoâng saùt, khoâng vuoâng vuoâng goùc mieäng tuùi goùc mieäng tuùi Vieàn mieäng tuùi May ñònh hình mieäng tuùi May ñònh hình mieäng tuùi phaûi khoâng ñeàu, mieäng khoâng theo raäp, côi tuùi bò theo raäp, vuoát cho vieàn vaø saûn tuùi khoâng oâm khít caêng hoaëc chuøng khi chaën phaåm eâm phaúng tröôùc khi may vaøo thaân saûn phaåm mieäng tuùi chaën mieäng tuùi Loùt tuùi vaø ñaùp tuùi May khoâng ñuùng phöông Giöõ eâm caùc lôùp vaûi khi may, khoâng eâm phaúng phaùp vuoát cho loùt tuùi vaø ñaùp tuùi eâm tröôùc khi may Trang 8
 12. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 1.1.2. KYÕ THUAÄT MAY TUÙI MOÅ HAI VIEÀN (Kieåu 1): 1.1.2.1. Saûn phaåm aùp duïng: Thöôøng ñöôïc söû duïng treân caùc loaïi saûn phaåm cuûa quaàn taây, aùo jacket, aùo kieåu… 1.1.2.2. Caùch thöïc hieän: Chuaån bò caùc chi tieát: − Côi tuùi + ñaùp tuùi döôùi baèng vaûi chính (baèng vaûi canh doïc hoaëc canh xeùo 45o) ÑAÙP TUÙI TREÂN x 1pc 4→ 5cm − Ñaùp tuùi treân − Keo côi tuùi = TP mieäng tuùi + 3cm − Loùt tuùi − Thaân saûn phaåm CÔI TUÙI + ÑAÙP TUÙI DÖÔÙI x 1pc 7→ 8cm LOÙT TUÙI x 1pc 30→ 40cm = TP mieäng tuùi + 3cm TP côi tuùi x 2 + 2cm KEO CÔI TUÙI x 1pc = Ñaùp tuùi + 2cm = TP mieäng tuùi + 3cm Hình 13 – Kích thöôùc caùc chi tieát cuûa tuùi moå moät vieàn Böôùc 1: EÙp keo côi tuùi, uûi ñònh hình cô tuùi − EÙp keo leân maët traùi saùt caïnh treân cuûa ñaùp tuùi (hình 14). Hình 14 – EÙp keo côi tuùi Keo côi tuùi − Vaét soå caïnh döôùi cuûa ñaùp tuùi treân, ñaùp tuùi döôùi (neáu ñaùp tuùi döôùi laø vaûi doïc) − Ñaët raäp coù kích thöôùc baèng (TP mieäng tuùi x2) leân caùch meùp vaûi treân cuûa côi tuùi 1cm, uûi gaáp meùp vaûi ôû hai beân oâm saùt voâ mieáng raäp (hình 15). Trang 9
 13. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Hình 15 – UÛi ñònh hình côi tuùi = TP côi tuùi x 2 − Laáy daáu mieäng tuùi leân maët phaûi thaân (kích thöôùc tuøy theo saûn phaåm), laáy daáu giöõa mieäng tuùi. Ví duï: Ñoái vôùi quaàn taây: Daøi mieäng tuùi: 12cm , Roäng mieäng tuùi: 1cm Böôùc 2: May ñònh hình mieäng tuùi − Ñaët loùt tuùi leân thaân saûn phaåm töông töï nhö tuùi moå moät vieàn. − Ñaët côi tuùi leân treân thaân sao cho mieäng tuùi döôùi caùch meùp gaáp cuûa côi tuùi 0,5cm (½ TP mieäng tuùi) – côi tuùi caùch ñeàu hai ñaàu mieäng tuùi, caïnh vaûi xeáp ñoâi quay ra ngoaøi mieäng tuùi, meùp vaûi lôùn naèm beân treân. − May ñònh hình mieäng tuùi döôùi theo vò trí mieäng tuùi, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 16). ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi döôùi Hình 16 – May ñònh hình mieäng tuùi döôùi = ½ TP mieäng tuùi Ñaùp tuùi döôùi + côi tuùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) − Laät meùp vaûi ñaùp tuùi döôùi xuoáng beân döôùi, ñaët raäp thaønh phaåm mieäng tuùi leân saùt vôùi ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi döôùi vaø may ñònh hình mieäng tuùi treân theo raäp thaønh phaåm, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 17). Löu yù: hai ñöôøng ñònh hình mieäng tuùi phaûi song song vaø baèng nhau, khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng phaûi baèng beà roäng mieäng tuùi. Neáu laø tuùi quaàn taây phaûi löôïc daây khuy vaøo giöõa mieäng tuùi treân tröôùc khi may ñònh hình mieäng tuùi. Trang 10
 14. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi treân = ½ TP mieäng tuùi = TP mieäng tuùi Hình 17 – May ñònh hình mieäng tuùi treân Ñaùp tuùi döôùi + côi tuùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) Böôùc 3: Baám moå mieäng tuùi (baám löôõi gaø) − Duøng keùo caét ñoâi ñaùp tuùi theo ñöôøng giöõa cuûa hai ñöôøng may ñònh hình mieäng tuùi (hình 18). Hình 18 Ñöôøng caét ñoâi ñaùp tuùi, côi tuùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) − Laät thaân sang maët traùi, duøng keùo baám ñöùt giöõa hai ñöôøng may mieäng tuùi. Khi baám caùch hai ñaàu mieäng tuùi khoaûng 1cm thì baám xeùo goùc 45o vaøo ñaàu ñöôøng may, caùch ñaàu ñöôøng may 1 canh sôïi chæ (hình 19). − Trang 11
 15. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Hình 19 ñöôøng baám moå mieäng tuùi Thaân sp (maët traùi) Loùt tuùi (maët traùi) Böôùc 4: May chaën löôõi gaø Loän taát caû ñaùp tuùi döôùi, löôõi gaø vaøo beân trong loùt tuùi. Vuoát hai côi tuùi cho eâm phaúng, côi tuùi phaûi ñeàu, che kín mieäng tuùi roài baét ñaàu may chaën löôõi gaø ôû hai ñaàu mieäng tuùi (hình 20). Hình 20 Ñöôøng may chaën löôõi gaø Böôùc 5: Dieãu mí mieäng tuùi döôùi + may ñaùp tuùi döôùi vaøo loùt tuùi − Sau khi may chaën löôõi gaø xong, tieán haønh dieãu mí mieäng tuùi döôùi, ñöôøng may caùch meùp côi tuùi 1mm, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 21). − Laät thaân sang maët traùi, laät thaân vaø ñaùp tuùi treân leân, vuoát ñaùp tuùi döôùi naèm eâm leân loùt tuùi vaø may ñaùp tuùi döôùi vaøo loùt tuùi (may thaúng töø meùp vaûi loùt tuùi beân naøy sang beân kia, khoâng laïi muõi chæ ôû hai ñaàu) (hình 22). Trang 12
 16. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Hình 21 Ñöôøng may mí mieäng tuùi döôùi Thaân sp (maët phaûi) Loùt tuùi (maët phaûi) Hình 22 Ñöôøng may ñaùp tuùi döôùi voâ loùt tuùi Ñaùp tuùi döôùi Thaân sp (maët traùi) Loùt tuùi (maët traùi) Böôùc 6: May ñaùp tuùi treân voâ loùt tuùi − Gaáp ñoâi loùt tuùi theo ñöôøng gaáp caïnh ñaùy veà phía treân, laáy daáu vò trí ñaùp tuùi treân. − Ñaët ñaùp tuùi treân theo vò trí ñaõ laáy daáu sao cho meùp vaûi ñaùp tuùi treân caùch ñeàu hai beân loùt tuùi, may caïnh döôùi cuûa ñaùp tuùi treân voâ loùt tuùi (may töông töï nhö ñaùp tuùi döôùi) (hình 23). (Coù theå may ñaùp tuùi treân voâ loùt tuùi tröôùc nhöng phaûi laáy daáu vò trí ñaùp tuùi thaät chính xaùc). Trang 13
 17. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Hình 23 Ñaùp tuùi döôùi Thaân sp (maët traùi) Loùt tuùi (maët traùi) Ñöôøng may ñaùp tuùi treân voâ loùt tuùi Böôùc 7: Dieãu mí mieäng tuùi treân − Gaáp ñoâi loùt tuùi theo ñöôøng gaáp caïnh ñaùy veà phía treân, tieáp tuïc dieãu mí 3 caïnh mieäng tuùi coøn laïi, ñaàu vaø cuoái ñöôøng may laïi muõi chæ (hình 24). (Coù theå mí mieäng tuùi beân trong baèng caùch laät thaân saûn phaåm leân vaø mí treân loùt tuùi). ñöôøng may mí mieäng tuùi treân Hình 24 Thaân sp (maët phaûi) Trang 14
 18. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Böôùc 8: May hoaøn chænh bao tuùi − Goùi meùp vaûi loùt tuùi voâ ñaùp tuùi vaø may hoaøn chænh bao tuùi, ñöôøng may caùch meùp gaáp 1mm. Hình 25 Thaân sp (maët traùi) Ñöôøng may hoaøn chænh bao tuùi 1.1.2.3. Yeâu caàu kyõ thuaät: Tuùi moå 2 vieàn sau khi may xong phaûi eâm phaúng, goùc phaûi vuoâng, côi tuùi phaûi ñeàu vaø che kín mieäng tuùi. Loùt tuùi naèm eâm, khoâng coäm meùp vaûi khi gaáp meùp. 1.1.2.4. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Vò trí, kích thöôùc Sang daáu khoâng chính xaùc, Sang daáu vò trí mieäng tuùi chính mieäng tuùi sai may ñònh hình mieäng tuùi xaùc, may ñònh hình mieäng tuùi khoâng ñuùng ñöôøng sang daáu phaûi ñuùng ñöôøng sang daáu Goùc tuùi beå, mieäng Hai ñöôøng may ñònh hình Hai ñöôøng may ñònh hình phaûi tuùi khoâng vuoâng khoâng song song vaø baèng song song vaø baèng nhau, baám goùc nhau, baám goùc mieäng tuùi bò mieäng tuùi chính xaùc, may chaën loá; may chaën hai ñaàu mieäng hai ñaàu mieäng tuùi phaûi saùt, tuùi khoâng saùt, khoâng vuoâng vuoâng goùc mieäng tuùi goùc mieäng tuùi Hai vieàn mieäng tuùi May ñònh hình mieäng tuùi May ñònh hình mieäng tuùi phaûi khoâng ñeàu, mieäng khoâng theo raäp, côi tuùi bò theo raäp, vuoát cho vieàn vaø saûn tuùi khoâng oâm khít caêng hoaëc chuøng khi chaën phaåm eâm phaúng tröôùc khi may vaøo thaân saûn phaåm mieäng tuùi chaën mieäng tuùi Trang 15
 19. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Loùt tuùi vaø ñaùp tuùi May khoâng ñuùng phöông Giöõ eâm caùc lôùp vaûi khi may, khoâng eâm phaúng phaùp vuoát cho loùt tuùi vaø ñaùp tuùi eâm tröôùc khi may Trang 16
 20. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 1.2. KYÕ THUAÄT MAY CAÙC DAÏNG TUÙI QUAÀN TAÂY: 1.2.1. KYÕ THUAÄT MAY TUÙI HAØM EÁCH: 1.2.1.1. Saûn phaåm aùp duïng: Thöôøng ñöôïc aùp duïng treân caùc daïng quaàn taây nam, nöõ... 1.2.1.2. Caùch thöïc hieän: Chuaån bò caùc chi tieát (caùc chi tieát caëp ñoâi phaûi ñoái xöùng nhau): − Thaân tröôùc x 2pcs − Ñaùp tuùi x 2pcs − Neïp tuùi x 2pcs − Loùt tuùi x 2pcs Ñaùp tuiÙ 2 Loùt tuùi 2 TT 2 Neïp tuiÙ 2 Hình 26 – Caùc chi tieát cuûa tuùi haøm eách − Sang daáu laïi hình daùng mieäng tuùi theo hình veõ thieát keá leân ñaùp tuùi, neïp tuùi. − Vaét soå caïnh döôùi ñaùp tuùi, neïp tuùi − Löu yù: Mieäng tuùi chöøa 0,5cm ñöôøng may Böôùc 1: May neïp tuùi vaøo loùt tuùi tröôùc, may ñaùp tuùi vaøo loùt tuùi sau (hình 27). − UÙp maët traùi cuûa ñaùp tuùi leân maët traùi cuûa loùt tuùi sau sao cho truøng vôùi meùp löng vaø caïnh beân söôøn tuùi. May ñaùp tuùi leân loùt tuùi (may saùt caïnh trong cuûa ñöôøng vaét soå). − UÙp maët traùi cuûa neïp tuùi leân maët traùi cuûa loùt tuùi tröôùc sao cho truøng vôùi meùp ình 89 löng vaø caïnh beân söôøn tuùi. May neïp tuùi leân loùt tuùi. − Tuùi beân kia ñaët vaø may ñoái chieàu laïi (phöông phaùp may hai tuùi gioáng nhau) Loùt tuùi traùi Loùt tuùi phaûi Hình 27 Trang 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2