intTypePromotion=3

Giáo trình môn Kỹ thuật đo lường

Chia sẻ: Indu Ana | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
117
lượt xem
56
download

Giáo trình môn Kỹ thuật đo lường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kỹ thuật đo lường gồm 7 chương giới thiệu đến người tham khảo các kiến thức về dao động ký tự điện tử, đo tần số và góc lệch pha, đo công suất và điện năng, đo dòng điện - điện áp, cơ cấu đo. tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn Kỹ thuật đo lường

CHƯƠNG 1<br /> <br /> NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ KYÕ THUAÄT ÑO LÖÔØNG<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ KYÕ THUAÄT ÑO LÖÔØNG :<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm chung :<br /> Ño löôøng : laø quaù trình so saùnh ñaïi löôïng chöa bieát vôùi ñaïi löôïng ñaõ bieát (coù cuøng tính chaát) ñeå coù ñöôïc keát quûa baèng soá so vôùi ñôn vò ño. Phöông trình cô baûn cuûa pheùp ño : X = A.X0 Trong ñoù : X : Ñaïi löôïng caàn ño A : Con soá keát quûa ño X0 : Ñôn vò ño Ño löôøng hoïc : laø ngaønh khoa hoïc chuyeân nghieân cöùu ñeå ño caùc ñaïi löôïng khaùc nhau, nghieân cöùu maãu vaø ñôn vò ño. Kyõ thuaät ño löôøng : laø ngaønh kyõ thuaät chuyeân nghieân cöùu thaønh quaû cuûa ño löôøng hoïc vaø ñem aùp duïng vaøo trong cuoäc soáng vaø saûn xuaát.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Caùc ñaëc tröng cuûa kyõ thuaät ño löôøng : -Ñaïi löôïng ño -Ñieàu kieän ño - Ñôn vò ño -Phöông phaùp ño -Thieát bò ño -Ngöôøi quan saùt -Keát quaû ño<br /> <br /> a) Ñaïi löôïng ño : laø moät thoâng soá cuûa moät quaù trình vaät lyù cần đo Phaân loaïi : Ñaïi löôïng ño ñieän : - Ñaïi löôïng ño ñieän taùc ñoäng - Ñaïi löôïng ño ñieän thuï ñoäng Ñaïi löôïng ño khoâng ñieän<br /> <br /> 2<br /> <br /> b) Ñieàu kieän ño : Đại lượng đo chòu aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng sinh ra noù. Ngoaøi ra keát quaû ño coøn phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng, caùc ñieàu kieän beân ngoaøi,v.v… khi thöïc hieän pheùp ño. Ñeå keát quaû ño ñöôïc chính xaùc thì pheùp ño phaûi ñöôïc thöïc hieän ôû moät ñieàu kieän chuaån nhaát ñònh laø ñieàu kieän ñöôïc qui ñònh theo tieâu chuaån quoác gia hay theo qui ñònh cuûa nhaø saûn xuaát thieát bò ño.<br /> <br /> c) Ñôn vò ño : laø ñôn vò chuaån ñöôïc quoác teá coâng nhaän maø moãi quoác gia ñeàu phaûi tuaân theo. Baûng ñôn vò ño cô baûn trong heä SI :<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kyù hieäu boäi soá vaø öôùc soá cuûa ñôn vò ño :<br /> <br /> d) Phöông phaùp ño : laø vieäc phoái hôïp caùc thao taùc cô baûn trong quaù trình ño, bao goàm caùc thao taùc : xaùc ñònh maãu vaø thaønh laäp maãu, so saùnh, bieán ñoåi, theå hieän keát quaû hay chæ thò. Phaân loaïi : - Ño tröïc tieáp - Ño giaùn tieáp - Ño hôïp boä - Ño thoáng keâ<br /> <br /> 4<br /> <br /> e) Thieát bò ño : laø thieát bò kyõ thuaät duøng ñeå gia coâng tín hieäu mang thoâng tin ño thaønh daïng tieän lôïi cho ngöôøi quan saùt. Phaân loaïi : - Chuyeån ñoåi ño löôøng - Maãu - Duïng cuï ño - Toå hôïp caùc thieát bò ño - Heä thoáng thoâng tin ño löôøng<br /> <br /> f) Ngöôøi quan saùt : thöïc hieän pheùp ño vaø gia coâng keát quaû ño. Khi thöïc hieän pheùp ño, ngöôøi quan saùt caàn phaûi : - Chuaån bò tröôùc khi ño : naém ñöôïc ñaïi löôïng ño, ñôn vò ño, phöông phaùp ño, duøng thieát bò naøo,v.v… - Trong khi ño : phaûi bieát ñieàu khieån quaù trình ño ñeå coù keát quaû mong muoán. - Sau khi ño : gia coâng keát quaû vaø xem keát quaû coù ñaït yeâu caàu chöa hay caàn phaûi ño laïi.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản