intTypePromotion=1

Giáo trình ngữ pháp tiếng Nhật

Chia sẻ: Trần Văn Tình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
374
lượt xem
198
download

Giáo trình ngữ pháp tiếng Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động từ được chia để thể hiện thì, có hai thì: quá khứ và hiện tại, hay phi-quá khứ được dùng để chỉ cả hiện tại lẫn tương lai. Đối với các động từ miêu tả một quá trình đang xảy ra, hình thức -te iru chỉ thì tiếp diễn. Đối với các động từ khác miêu tả sự thay đổi trạng thái, hình thức -te iru chỉ một thì hoàn thành. Ví dụ kite iru có nghĩa "Anh ta đã đến (và vẫn đang ở đây)", nhưng tabete iru có nghĩa "Anh ta đang ăn"....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ngữ pháp tiếng Nhật

 1. W 26lj/ry fl, 1.,'ru4 {R';\Ofl J I TT\Jq GiAithfchngrrphfp=.1 Bni 26 1. Ddngtt Thi thuorrg Tinh tt duOiVr lr< Ttid ttrubng Tinh ti'tluOi /t -t: .--+ -lt Danh tir } - fuTf li ct'u trficgiii thichnguy€nnhin , lf do , ddh6i haydirng nhanmanhn6i dd len f kidnciraminh . -futfdtroc sirdungrrong n6i , cbn-O('fduo.c sfrdung vf,n trongvdnvidt . ^-ArTfduqc sridungrheo nhfing crich dudiddy. r) '--l"tfi' Cdu tnic_n35r duoc srl dung theo nh&ngciich du6i diy (l) Ifti nguli n6i suy dodnmOtly do hay m6t nguy€nnhf,ngi6ng nhu nhirnggi mlr anl ta de tlng they hay nghe , vI xric nhdnlai didu d6 c6 d{ng haykh6ng . tJtrl,s !tC|JU#Er'..,te CD Eiz I tul*Bfatl6#&{F1,*fie" l(pFE{tl"-Cr,.ktu
 2. @ &') L/:tu(fi." Cd vd'nd€ gi dey ? Lmr f : ^-fu("fi' thinhthoingcbn thtihiensu ngacnhi€n, su hi6ru kj,cira ngudi n6i . Crich dungkh6ng sir thichhqpdoi ttzl-lX-z 4 , . :. 7 *tt ArTu. Trongtrulng hgpniy c6uvdns€rrdn€n dondi€u 31 I ,--7"a"g-2s. _--- -,-l '*-t -e-r lr duoc . dirngddm&ddum6rcauchuyQnB6tadurt m6r . lli dd nghi, morrdi *li ' mgr bidu hi.n xin phdp- /i trongtinh hu6ng liy nly dugcding dc n.i cdccau m.t ciichffre nhlng, bidu.hie.nngap iu ngtrgrr,qi phia pr.." if.,n n,.i;;;;";;; ngubi . Trons n6i vidu @ ,.au'rou--Ltf/r30.!e ,h;;;;,*'iiroc di khinrjro ringdo-i c6ngudiigte *"ii"otl- vdi ua @ n'##r#da,gt.,ii
 3. 3. rD\ L.'- *. tTg D+/tr,.l,Tf" Anhc6 rham rlaihQi thao g gia thd kh6ne ? , . , , .. . . Kh6ng tOikh0ng , thichthdthaol6-m Banddhocrrong quydn (.bnir!;17)chringr uaooituong I duoc dinhb&itratt { chi c6 thdtrd thlnti chirddri. .anh bing tro ti l*. Ddi tucrng c chi dlnh,k ,ilf duo. trotir ii_c_!ng thdnhfn*q;h bing rq [t cd .-
 4. j i a: Lf( cacnvritract H L,riL$.i 0( $ L 6 t =": r& # E,Dfifflbit Thdngbr4o ngiy thu rhdpr6c ,t,hL L *, 4 .ta ji L" i L,{ i U 1.r , ;,.t EIf*:'4. (ffii5ji) t l xF E t L! E .7k.AFEF Kac cnay ou_d. c Ngiy thu : hai , tu, sdu. h ,4 *4.--.'" -- Rdcgiay rr* ftr'i R6ctuoi sdng \h !v 6 *.. /r ' r r L.tjLni 6f :'4l- (ffii/ru\r':) {I€F :lsEE Rfc khdng chdy duo. ' c Ngly thu thrl nim tulo/w )J'7 z#-n Rdc kinh ( nhrrdd kfnh bi vd ) . t1.( } l- /, ^7 .y2 Nf" Rric plastic t &t
 5. Bii 27 1. DOns thdkhi n[ns . rir cdch'tqro it thdkhi ning ('Xemtrongqfyd6r d6ng chinh bii 27 , rrang , phdn , rz ftFB Ar ) Lr \J l t}. t u [n Kna nang Thelichsu Th€ thrim I ,'* *f rt'rr*.f h' ' tJ6 i'v t*f ,'i*f rt,i4 II l:^*f /:^bi.t,*f r:=bir6 m 3*f : bil,*f : bf,L5 I ..1- -l- L,x' 9 ("3*f T36 Tdl ci ddng ri rhd khe ning ll d6ngtir nh6m II , chdng kdt hopv6i dQng rt thd nguy€nmiu ( thd trongtldidn ), thd /lL ' , thd ( . . . E.g. z1'[15. z)rtt (AL\). 71rtt(' Rieng d6ngti' led'6 dd baohtrmtinh khrinengtrongnd ndnkhOng ddi sang *t/t,tt,b cdn 2.Caucddonett thdkhAnans, l) Dong tir thd khi ntng kh6ngdiEnti hlnh dongmi chi trangrh'ii . Ddi trong criatha d6ngtt duo. c chi dinh bdi tro ti t,,cbn ddi tuongcia dongr&khi ning duo.c chi dinh bdi tro,tilDi . O *r /;L tJE fr# A E f;L *f. Toin6itidngir h4r @ *>i';Llt. E t;FrsE6it*f" Toic6 n6iridng thC Mat {.!],rg c6 tro ttr nio cdn thaydtii ngoii tro tir t @ -nTfiFft^?itj*fi." Anh di m6t minhddnb€nhviOnduo. khOng? c @ E+8.s"t:+i*t/,TLt" . TOikhOng gg anhTanaka thd . 2)QQne til thd kha.' ndngc6 2 cdchsr? dung , dr)ngdd di6nri ndngluc criamdr ai d6 c6 rhC1im m( didu gi d6 ( vi dr; 5 ) vl di€n ti khri ning cira mQthinh d6ng rrongmgr tinh hu6nghay m6r hoi cinh nhfi dinh ( Vi dq 6 ) @ i 7-3l"ltF+/lifiF)*f. AnhMiilerc6rhddocdu_d.cch0hdn @ : a)ffitr-e F'rr,ai142 * f" 6Jx d ngan niy c6thC drroc hing ddi Dota . 3. F,i*f vn ffi:i*f ' DQng tir khi ndn_e cho 4*f t\ hbtL*.t D6ng tir khi ning cho &i3*f tt *tJ f.No ctri ra j d6 criamgt ai d6 trongvi€c nghevir nhin vh nguli dny c6 thd lim viOc d6 . 4K f c h i r a m 6 t d o t u q n g , s u v i t c d d i n h r o ii o t d m n h i n c u a a i6 v i i v d t:i*f c h ir a r . m t h a r d € h t a i m 6 t a i d 6 l i m . n g u d n g h e d u o c . T r o n g c i u s r i d u n gt L * + i l vi gIi*f adituq d u o c n h i n . l l l l C h e - r l ' l l . r t r c h r i n g e r o r n g c i i u d u o , c bb Cn ghri g t t i a ur t zji. @ H'#(4HtroilffiarAE*i*-i. Baygi&dshinjuku phim c6thd xem
 6. Kurosawr TL Sinkansen thd nhin.thaynrii Fuji c6 rRl W#Hn*returrF.i *f" briothdi tiet tir di€n thoai C6 thdnghed1r EgE6
 7. Bni28 rhi *f ( b6dudi*ft /rnl b + v Cduinic niLy nghiamQtngubilirm2 hlnh d6ngkhricnhau Vl , V2 ) cing mdt hic . Hirnh c6 ( duocbiduthi bing V2 thi duo.c lh hinh ddngchinhtrong . dQng coi cf,u O F*AFf,e /f nl b., €+ L*' j-. vta dncomvia nghenhtc , @ fftS/Jrrrr. E#-EEtfthtAlL(r,.*f" vtahsctiehgMatviralim iQc.' v tirthd ( + .t/\* Hinh dQngc6 tfnh nhu rnQtt0p qu6n hay th6i quen cia cd nhin duo,c diEnti b&i cdu trric niy . Hnnh dQnglith6i quen irong qurikht?duocdi€n ti boi m5u V ( +'Lr* I>/:. @ -ft#) a{:z/t L(r,''*f. Hing sdng thuongch4y bQ t6i @ 7&a&3.€ffi SF+(rE(1.* L/:" Khicbnnh6,toinhotdicfrngdingrilfc 8 gid 3 . Tt thi thudns L. : + l) Khi caudugcdd vd mOtd6i tugngnh{t dinh , r:6c6 thdduo.c bihg ciichs&dungc{u trrj, ndi niy .Vi du , trongcAumi6uti dactfnhtdt cfram6t ddi tuongduoclien k6tvio m0t ciu sri dgn; caukrlc nhy b.rVL @ e v lft,Eljim,L',/jL,. ue)flL. ffifrbb9 *f;, * ThAyWatt rdt fta nhiQt tinh .vta thArrhi , viL nhidukinh nghiQm c6 . @ ERzl.[r, \:L. +( t * t, tL4 L. : CI'Et* 6iFt(("*d-. 6 &'( Cirahing niryvila gdnnhh, vta di dtd veodrrgcn€nrdt ri€n li+: v./: @,E.+tt*#rt #. 2-< /:'lJ rt,Li." * . enh c6 thdd{y ti6ngAnhchocon rrai t6i duackh6ng? . . . i/,, ffi#b*L\L. 6if
 8. 26 4, @ u, L__JI*t:*\ELr:&f i,. Tai anh sao laichon truorg hoc sakura ei "' 'il;'; t* ^+l*!rr,,fl f:*E*:r r .r,rF {,4r,' t r'.*,\ L Ir,nta". gdi nhnr6i nia n€n. i;J_'r*," hoc ' vl.c6 nhiduthdybiru(. 'hcrn ? j;;;iffi ri dd i lai - girioto't, .. 5. tirs&dung chidicu d'ocn6irrudc dd dd *ffi ,l:f,i::':b da-yn6rnrf dohaynguy€n , nhrn @ :a vz. l.7:,rtiifd6Fr, L. *;1,, Lr../,rf. . . . ..ZtLTLn\*1.,r(f*a" Nhi hing niy vta 16vira ngon . . . i Vir d6 li diCutai saon6 lai d6ng. 6. Trongcau tren ( xern ffiB cz rrg ), t& ti nd cni ditlm ddncrlam6r ngudi, ducrc dungthay su ol,, tri !,8*r. **r. i,i s*r hay nhu il#1::;:::,,::T:::.:: SIF L * fduo. c srl dgngvdi ..dia T.** didm ,-,, hoic ., dia didm {l_
 9. --t Bei29 t. ttthd (+ u\*f DQng, u_d.c ra nhu mqr kdt qui cia hinh dQng. rao 1) ,fi/rFtir,*Lt KitFlf,u(r,'*f Khi.mi0u mQr hu6ng ti tinh rrong khri, thd ( qud + r,r* Lt . @ +#EErrillytt,\* Lt. sdngnayduongr6td6ng. 2) Khi chi ngil criamil henhdQngtrugc l€nlim chi d€cduchuy.n, nd duocchi dinh dua b&itro trr E Trong du 4 , v6i sriduqghinhdung chi vi til dinh, o),nguBi xdcdinhro ,engcei i n6i cAu ,to;:;; d- chuygn mi€utd trang crjan6chongrrdi vi thdi nghe . @ :or,''f,t&fi,
 10. niy . vi du 5 cd him ;i v€ kdr qui cia su vi0c . kh6ngcbn ,,, m6t ch r ruounio h€i , vd vi du 6 n6 di€n ti tnm trqn-s rim , mAnnguy€n ngudin6i sau an cia khi di hoin tdt bi, Up. cdutrtjcV.r + L*1"*f d i 6 n t i c f i n g d i € n t i n g u d i6 is E h o i n t h i n h h i n h d o n - e t r o n g r u o n g n t^: @ E: ,*1" *.
 11. Xo(r"6 ft(I,'6 'friirt Gdy i t-c
 12. Bei30 l . ( rtrttrd +.b9*. DQngtir thd ( + er, *'t di6n ti tinh hudngduocsinhra nhu m6t k€i qui crlahirnhddngduo.c lfm mot c{ch c6 j th['c bdi ngudinio d6 . D6ng t] duocs&dungo dry li tha d6ng rir n6 rhdhicny thr?c ngudi thuc hi€n. cria r) N1 lr. N2 nt EQnit&thi (+ &> * g O #\a LI:l+/i€v'?El* rt v> f -li$r, .< b g *f. og ainrr thingndyghi tr€nquydn cia lich ( 3) DQngtuthd + bv) *fduocdingdddi€ntihiQntrangcr)akdrquiciam6tdidugiday ml m6t ngudinio d6 vi mQt do nAo . Nenn6 c6 thddienti nhutrong 5 6 M6r vli lf dCy ctu , , chulin bidn duo.c thu.c hi0n. N6 thudng vdi 6 ) di @ ?ft'dH /vtv a r . r J bi H a ( b 9 xr" eulisinhnhfltdddrrocmua. @ ,t7lt ttb iTtAV
 13. *-.j - . . : agi.*it;nn:c*;r,.(( /:3r," , T6i n€nchutinbi trucch6i nghi tdi . , _si . . . Anh hly dgc trudctii li€u n:.ry . di 2) ^::::i:t hinh dQng thi€irr.ong cdn su chuiinbi chocdcbudctie.p X, r J i d 4 t { F . z t = q '! rheo. *n,ding_,;#T:;n:,1.:J;-i xon-e "" .,. 1, r.rrunguy€nhifn tilng ctia _' t ^_ m6tsu vi€c @ cE #F*ara D*-d-;,,r- , \-+-,rd^ * , s. * ' t , D \ v ' n - r r- ) : N*It*;;;; *{: L(Jir"(( r.8r'".. :;,' tt chi.i rronh6i,n"", n di h v€n urhd . g ::'^:-l "J,lu,l*.lJT @?:{:8',*,,;";;;:.i.,,ir'i-il"'nu'n -&q*r; Dd n6 d aay * t rrong didn ri€ 4. i?*t,tt-l @ 7E- l.l _4 T i r-irt/1,&E/;r,,&.Br&f . . .
 14. Yi tri tronsI6phoc, ,tt;ct z1{g F (7 >Yo),) u- Ngin rh( 2 rl trcn xudn-e 5 $.- e u&l Phfatrong cirng ' r! r i EEfi rnla ngoar cung f- I I. L Frln Hi,ngrhri2 tir li?l'' * {f- f,*EHiich€otren fl
 15. , B Ai3 1 l. T h ef c h i . B ; ' . . , - rneychrcuad6ngtirduocrao-nhusau(Xemtrongquydnchinh,bli 3 l , t r a n g 4 6K . , A i a r , Mdm I : Thay dm cudi crlathd I * f thinh dm *;;;,' *i cirngdiy cia nh'ng dQngvi thcm NhcimII : Thcm I ) vio d6ngtu ) rhd * f Nh6mlll: L*f trsthinh li.vir L * * - t - t h i u r hl ' i l ?. Crichdirne ddne tri thd rrchf . t) Tlong ciu rh€thudng. th€j chi duo. sti. c dungthaycho .._i L f ) O b t -, Lfh* tru,, ? Nghi m6tchritkhone? . . . it, { 6i. rrnshirh6i. @ ,r.Lii{, i r," Nghim6rchtjtcht? @ #ii*or t,. TOigitip mQttay nh6 Ongaoo luocdi mic d[ dAyli cAuthd thubng z) . Ciu tnic ciu niy rhrrong c dDng duo. dd di€n tri nhrng gi mi ngudi n6i dangsuy nghi v€ dicu minh sE rLrhd chi+ I Js6 r.,* f c6cirng y mgtf nghiaDQng thd chi+ & # tr.a (r.vr . tt y r c''p t)'r t itlf l*: ring * hlmf quvei crra dinh ngudi ouo.,h-u" .,"u. n6i i," a; ;;;;.r @ H l # rtffi r:f? : ) & ,8 r,,*f" T6idinhcu6itudnnlydibido O 4i'b$R{T^r?}: ) l,E.r,,*f" saygi;t6idlnh ngnn ra hhg. chri 'i : Dong thdj chi+ r i. *.r ( r,' tir .' * f c6rhdsridung aic" ,aauainh ngudi ae crie 't&,Jti.tr'CpJ: th63 . @ ) L.,8 .>< trr* t Anhra dinh viec nu6c li d ngoti . ' L D'e?;u''";;F'didn ri drr cia ngulin6irlm di€u d6,v dinh ::T,::j:t:: Tl: dA"C: thj lru,*.6,? si ti dudinhkhong m6tvi€c d6 tim gi cria .:::, ' ! . t i Y l ngu&i . n6i tnatE{-hil b1t, t)(f" sau vd E.1F't khi nudctdi ridprucchoiJudo vin o ff;T:,: tt I t
 16. t - :ir.; l Biingcrichsri dung nriu ciu niy , banc6 ihi! biet chinhxdc thdi khodbidu @ 7 Etr)t*btrr: F,ry^- u iFi+a?€("s. T d i d i n h d i c 6 n g rd c o D fc v i o cu6i thi ng ni y @ tiritltj I iEr"l
 17. Chinh tri hgc : i !t!'1.&ttl.rtr: Drro. hoc c trHhlt++ Quanh€ qudc t€ hoc |.lI rr.,rii Horihoc Er#+ : r r' { : . t . i : Phripliret hoc Sinhhorlhoc *etfr+ Kinh t€'hgc Sinhvat hoc f*Hg Quin tri kintr-doanh f r,t t'1ri NOngnghi€phoc It++, Xi hQi hqc tg, t ! i t : ( r Dia ch0thoc 4 ):3 Oiriodgc hoc .,$Lni: t-I x ry.noc .x, 't- Vin hgc Todnhoc =EE+ Ng6n ngtl hoc ri'q+ - * vntt! hoc -f.€15 Tfim lf hgc tH Khoa cobin hoc Eg L'ril!irr( Tridt hoc '' t^r+ Ky rhuar bic'n hgc chd 96 # #.+ T6n gido hge ': €+I+ /. L : i.,/, i Di€n tirhgc '*"#; Nghe thuer LTU" ddi# Didn hsc tfif My thuat &'&fii'* cokhihec Am nhqc', : /" ;1 6 - f: -:it,a = 2 E =- I - IF Cong ngh€ thOng rin Thddrtc COngnghg_di truydn Kidn trtic hoc Thi€nvtn hoc Khoa hoc m6i tt{on .14
 18. Du b 6 orhdiridr Iltn Ning .E rr Mxy dil Mru '# Tuydt Ifrfuorr'gv1 Ning sru d6 c6 miiy &rtntia (--|l+)ffi Mny , thinhthoingc6 mua & r l ! : ; ;i :J. ri ri F i Miy . c6 ch6c6 mrra lj+AI'fca',t Mrrc nu6c mrri.l Fi+,L,i; IIR lEl x\ lrtrr NhietdOcaonhat -rr.:( ! r;/" friEfrtR Nhiei do thi'pnh{t ,t, j _., il t:bfi'ffi,/tn Mua nhd i muab6ngmiy vlo butjichidu Snm #.trt Bio ::L sI L^1lUvong 1..! IrFl Gi6 #'* uL tjR DQdm , t ugu' N6ngoi bfc , i , : , . 3 tr+r'[t] Inoar m t oe cnlu . 4 '-i. .f, c- 6 t
 19. Bii 33 ,la,"n tao thd mfnh lOnh dQng ( Xem cria tir . trongquydn chinh, bii 33 ,trang , phdn ffiH *f 62 l DQng tirnh6mI : ThayddiAmcudicfrad6ng.tridthd *t rhlnhimciavdn i DQng ttnh6m II : Them 4 vio dQng tirdthC *f D Q n g t t n h 6 m I I I : L * ft h i n h L 5 ; 3 * f j rhlnhlL\ Qhti i : nhiingd6ngtil phi j chi nhu *r/,6,t g 6,&>6 fhongc6dang m€nhlgnh . 2) crich tao thc cdm dodncrradQng ( Xem rong quycnchfnh, bii 33 ril ,trang , phcn bf;E, e rl 6? Thtrn. l3_.y5 cud. cira d6ngtir d dangtr) dirin i . 2. C6ch sri dune ddne t_td thd m€nh l€nh.vi thd cdm ttoin . I ) Thd m€nh r€nhcria d6ngtU drro. sr?dung c dd ol, ffinu" rim m6t didu gi d6 , vi rhd cdm do:in ra l€nh cho ngudi khdckh6ngduoc rim m6r didu gid6. ci hai roqicau m€nh ldnh ra'rmanh n€n rh'bng it drro. dilng "t;;, ";';;'; c . Trong v{n n6i , hai loai ciu n}y chi gidi han d nam gi6i 2) ci hai thc m€nh ienh vi thdcdh tlodndrroc s&dungdon ld hay dard cudi cdu cia nhftngtrutmg hoUsaudtly (l) cdch n6i ciranh0ngngubicL rudi hay nh[ng ngudic6 dia vi caoddi vdi nhilng ngrrdi d'di cr]a anhta , hayc4chn6i crlabd vdi con . , -,ri-- i O + \ r *a \y +:-
 20. s&dung I @ HiF*r. Ccigringlen @ A$6rr Khongduocthurdiu d3y. (6) Khi cdn truyin dat cho d6i phuongngin gon , {n ruong, vf du nhu ciic tin hitu hay ciu ra r€nh trong giao th6ng . I @ t**L Dung lai @ ;tb /J Clm drloc vio . Ddng trrrhe *'l- +. /l3f 1 li m6t dangm€nh ry& lQnhkhdc, N6 duo.cb6rne sudungd6i vrii con crii ' hay thcy cd giriost dungcldivdi hoc sinhvi nd rich srrhon thd m€nh l€nh d tr€n .Ndn nd gidi sri dung thd niy th'y cho thE'mtnhr6nh d tr€n .Nh,rngthd niy kh6ngduo.c dirng vdi nhftng ngudi rr€nminh . @ f!5fi Urr * r,'" Hoc di 3. .''&ffi4*f vn ..,&*r,,(bg*f. @ bo)i*+tj{ii L#,t}/,-e:i_h\ ChtHrinkradocnhuthdnio &rt:t: rJt*tU &*1.'(b C I . f . C h 8 'd l n gt a i , d u o c h i& c h 6 k i a , * g C t r o n g v i d u 4 , l 5 d u g c s & d u n g g i d& gt r o n g m d . _ l L \ U \ * _ r - l n u ( b 1 i2 l ) ..! ngnla la X Loai cdu nAy duoc dirngdCdinh nghiam6t tU trong tnrgnghop niy li )i . VA & r,,,) li mot dang cia &1"1,'*f .Trongctuh6ithi&:t,\) ' d r r o . c d i n g d d hn g h i a c i a t t 6i rsa'*itr ft^6rrLu.iE*("f" . @ " r c h i i r i K i n s h i , c 6 n gg i i? ri h a @ =a?-2lfgiil\)H*Tfr," e{im6cniyc6nghialAgi? #i&*f UEi a f v i-i .g.Xf-t-o . . . c6 nghialt c6 thCsiAtduocbangmdy ^-&Eu\ts Lt: du$'sridung khi truycn rircia ngudi dat rhr?3 trong ( bii2r ), cdn -& r,.,: Tut*Ln d u o c d i n g d d t 6 m r i t nd u n g t r u y € n d a t c i a n ghr d ir r t r e o y . , i a - i n t , . 6i t r r? @ E + 3 /"ttr | &>Lttl*h_*.f.t &E.r(r,,* L/c. Anh Thnaka lh ,,ngiy mai nghi,,. rt6i @ E+ 8/,{ts, Lt:{t{,. oTv.* Lt. LE Anh Thnaka li ngiy mri anh ra nghi . n6i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2