intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng những tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p6

Chia sẻ: Hher Fgdfh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng những tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng những tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p6', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng những tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ng CaCl2 10% Nư c c t N ng ñ CaCl2 Huy t nghi m (ml) (ml) % thanh 1 5.0 - 0.1 0.1 2 4.5 0.5 0.09 0.1 3 4.0 1.0 0.08 0.1 4 3.5 1.5 0.07 0.1 5 3.0 2.0 0.06 0.1 6 2.5 2.5 0.05 0.1 7 2.25 2.75 0.04 0.1 8 2.0 3.0 0.035 0.1 9 1.75 3.25 0.03 0.1 10 1.5 3.5 0.02 0.1 11 1.0 4.0 0.01 0.1 L c ñ u tránh n i b t, ñ y các ng l i, ñun cách th y sôi 15 phút, l y ra ñ c k t qu ng có k t t a cu i cùng. Trâu bình thư ng: ng th 8 - 9, n ng ñ CaCl2 0.035 - 0.03%. N u k t t a ng 10 - 11: ph n ng dương tính (+). Ven-man dương tính khi viêm gan, xơ gan. - Ph n ng Gros Thu c th : Hayem HgCl2 : 0.5 g Na2SO4. 10H2O: 5 g NaCl: 2 g Nư c c t: 200 ml. Cách làm: cho vào ng nghi m 1ml huy t thanh tươi, r i dùng ng hút 5ml, nh t t dung d ch Hayem, v a nh v a l c ng nghi m, cho ñ n lúc có k t t a không tan. K t qu ñư c tính b ng s ml dung d ch ñã dùng. trâu bò kh e, ph n ng Gros: 2.4 – 2.6 (ml) Ph n ng là dương tính khi k t qu b ng 1/2 bình thư ng hay ít hơn. Ph n ng Gros dương tính: t n thương phân tán trên gan, viêm gan, xơ gan. Gros dương tính kéo dài ch ng t b nh viêm gan th m n tính. - Ph n ng Lugôn (Lugol) Thu c th Lugôn. I2 : 20.0g KI: 40.0g Nư c c t: 300ml . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….76
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Cách làm: Cho 1 gi t Lugol lên phi n kính r i nh thêm 1 gi t huy t thanh tươi, tr n ñ u. ð c k t qu sau 5 phút. Huy t thanh vón t ng c c: ++++ Vón t ng h t: +++ Vón t ng h t nh : ++ Vón t ng h t li ti: + Huy t thanh trong su t: - Xét nhi m cơ năng trao ñ i lipit Thư ng ph i ñ nh lư ng lipit t ng s , cholesterol và cholesterol este, photpholipit trong máu; ñi n di lipoprotein. Vai trò c a gan trong quá trình trao ñ i lipit b t ñ u t giai ño n tiêu hóa m trong ñư ng ru t. M t và các axit m t t axit torocolic (taurocolic) ho t hóa men lipara, cùng v i các Na+ t o thành các mu i c a axit m t. Các mu i này làm thay ñ i s c căng b m t c a h t m , nhũ hóa nó ñ d h p th . C quá trình th y hóa, oxy hoá, chuy n hoá lipit ph c t p g n li n v i ch c ph n c a gan. Xét nghi m cơ năng trao ñ i s c t m t C n xét nghi m bilirubin trong máu, Stecobilin trong phân và urobilin trong nư c ti u. Quá trình chuy n hóa s c t m t Trong các t bào h th ng võng m c n i mô gan, lách, t y xương: các t bào h ng c u già b thoái hóa cho hemoglobin, sau ñó là verdohemoglobin. Verdohemoglobin tách Fe và Globin ñ thành biliverbin và sau ñó là hemobilirubin. Hemobilirubin g n anbumin v n chuy n trong máu. Do có phân t lư ng l n nên nó không qua ñư c ng l c th n ñ ra ngoài cùng v i nư c ti u. Hemobilirubin không hòa tan trong nư c, không tác d ng tr c ti p v i thu c th diazo, nên còn g i là ph n ng Bilirubin gián ti p. Trong t bào gan: Hemobilirubin dư i xúc tác c a men urodindiphosphoglucoroni - Transpheraza, k t h p v i axit glucoronic ñ t o thành Cholebilirubin – bilirubindiglucoroconic (s c t II) và bilirubinmonoglucoronic (s c t I). Theo Todorov (1966) thì s c t m t I chi m kho ng 30%, s c t II chiém kho ng 70%. men Bilirubin + 2UDPGA bilirubindiglucoronic + 2UDP men Bilirubin + UDPGA bilirubindiglucoronic + UDP UDPGA: axit urodindiphosphoglucoronic UDP: urodindiphosphat Cholebilirubin là s c t màu ñ , tính axit, tan trong nư c, d k t h p v i cá kim lo i mu i ki m. Các mu i Ca c a bilirubin khó tan trong nư c, nên d k t t a t o thành s i m t. Cholebilirubin theo ng d n m t vào túi m t và vào tá tràng. ñư ng ru t, dư i tác d ng c a h vi khu n, Cholebilirubin b kh oxy thành mezobilirubin (bilirubin trung gian) và sau ñó . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….77
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k t o thành Stecobilinogen và urobilinogen. M t ph n Stecobilinogen và urobilinogen th m theo thành ru t, theo tĩnh m ch c a vào gan ñư c oxy hóa thành bilirubin tích l i trong m t. Ph n l n Stecobilinogen theo phân ra ngoài, g p oxy, chúng thành Stecobilin - s c t c a phân. M t ph n r t ít bilirubin ñã b kh oxy xu ng ru t già, ng m vào m ch qu n thành ru t, theo máu ñ n th n, bài ti t ra ngoài. Trong nư c ti u, g p oxy, b oxy hóa tr thành urobilin. Stecobilinogen và Stecobilin, urobilinogen và urobilin gi ng nhau v tính ch t hóa h c. ý nghĩa ch n ñoán xét nghiêm chúng trong phân, trong nư c ti u ñã ñư c trình bày ph n : xét nghi m phân và ph n xét nghi m nư c ti u. Trong lâm sàng c n ph i ch n ñoán phân bi t ch ng hoàng ñ n do b nh gan, t c m t và do b nh phá h ng c u hàng lo t. Nh ng b nh có v quá nhi u h ng c u (thi u máu truy n nhi m c a ng a, các b nh do huy t bào t trùng, các ch ng trúng ñ c…), hemoglobin nhi u, hemobilirubin cũng tăng m nh, tích l i trong máu, t l i trong các t ch c. Stecobilinogen và urobilinogen nhi u, gan không oxy hóa k p cũng tích l i trong máu và trong nư c ti u urobilin tăng lên. Nh ng b nh gan (viêm gan, gan thoái hóa, xơ gan…) gan không chuy n hóa h t hemobilirubin thành cholebilirubin, hemobilirubin tích l i trong máu, trong t ch c. M t khác, cholebilirubin có th th m qua t ch c gan t n thương ñ vào máu, tích l i trong t ch c và m t ph n theo nư c ti u ra ngoài. Gan b t n thương không oxy hóa h t Stecobilinogen và urobilinogen, chúng tích l i trong t ch c và th i ra ngoài nhi u trong nư c ti u. Nh ng b nh làm t c ng m t (s i m t, viêm túi m t, viêm cata ru t…), ng m t trương to, cholebilirubin tràn vào máu, th i r t nhi u ra ngoài qua nư c ti u. Ch n ñoán phân bi t ch ng hoàng ñ n Hoàng ñ n S ct Trong Gia súc kho T n thương Dung Cơ gi i gan huy t +++ +++ +++ ++++ Máu, nư c Hemoglobin ti u - - - +++ Hemobilirubin Máu + + +++ ++++ - + ++++ Phân, máu, ++ Cholebilirubin +++ ++++ - nư c ti u - +++ ++++ - Ph n ng Gián ti p (tùy theo lo i Tr c Lư ng tính Gián ti p gia súc) ti p Van-den-berg Urobilin Nư c ti u + - ++++ +++ Stecobilin Phân + - + ++++ . rư T ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….78
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Xét nghiêm ho t tính c a SGOT và SGPT SGOT: Serum glutamat – Oxalocetac – Transaminaza SGPT: Serum glutamat – Pyruvat – Transaminaza ðó là hai men chu chuy n amin và ho t tính c a nó thay ñ i liên quan ñ n tr ng thái t bào gan r t l n. Trong thú y, nhi u ngư i ñã ng d ng nghiên c u ng d ng hai men trên ñ ch n ñoán b nh gia súc, nhưng k t qu còn t n m n. Theo Jonov và Usa thì ho t tính c a SGOT và SGPT bò kho và bò b nh khác nhau r t nhi u; bò kh e SGOT và SGPT: 20-30 và 20-50 ñơn v trong 1ml huy t thanh; bò b b nh gan: 90-150 ñơn v . Nhưng theo Nhicov thì h at tính c a SGOT và SGPT bò kh e và bò có b nh gan không khác nhau m y. Th c nghi m trâu (H văn Nam và c ng s ) cho th y: SGOT và SGPT tăng lên r t nhi u trâu gan có t n thương nh t là các ca viêm gan. Gan và quá trình ñông máu Trong gan, protrompin, antitrombin, fibrinogen. v.v… ñư c t ng h p. Quá trình ñó c n thi t ph i có vitamin K. Hoàng ñ n do t c ng m t, m t không ra ñư c tá tràng, nhũ hoá và h p thu m ñư ng ru t b tr ng i, cơ th thi u vitamin K (K- avitanminosis). Hoàng ñ n do t n thương gan, antitrombin tăng, hàm lư ng fibrinnogen gi m. Trong xơ gan, lư ng fibrinigen gi m ñ n 20%; viêm gan c p tính gi m ñ n 50% so v i bình thư ng. Nh ng b nh làm t c ng m t, t n thương gan thư ng có tri u ch ng máu khó ñông. 4. Sinh thi t gan(biopsia) Nh ng ca b nh tri u ch ng lâm sàng không rõ, tư li u xét nghi m không ñ ñ ch n ñoán b nh, c n ph i sinh thi t gan ñ ki m tra t ch c. Sinh thi t gan t ng ñi m b ng cách hút và phi t kính; cũng có th l y b ng cách ch c dò c c gan làm tiêu b n t ch c ho c hóa t ch c. Soi b ng chưa ñư c áp d ng gai súc. V trí Trâu, bò: gian sư n 10 – 11 bên ph i, trong vùng âm ñ c c a gan – kho ng k p gi a ñư ng k ngang k t m m xương ng i và ñư ng ngang k t m m xương cánh hông. Ng a:bên ph i, gian sư n: 14 – 15; bên trái: 8 - 9, trên dư i ñư ng k ngang t m m xương cánh hông. K thu t sinh thi t: v trí sinh thi t ph i ñư c c t s ch lông, sát rùng b ng c n iôt 5%. D ng c : ng hút, kim… ñ u ph i ñư c sát trùng và ñun ki t nư c ñ ng trong lòng kim. Sinh thi t ñi m Kim dài 9 cm, ph n ch c sinh thi t 7 cm; ñư ng kính trong: 1,5 mm, ñư ng kính ngoài: 2 mm nòng b ng thép kít và cũng mài nh n theo kim. Kim ch c dò sinh thi t n i v i ng hút ñ hút t bào gan. Cách ch c: c ñ nh t t gia súc,c t lông sát trùng. Ch c kim th ng góc v i thành b ng, qua da, qua t ng xuyên qua thành b ng. Khi kim ñã ch c qua thành b ng kéo nòng thép ra, r i ñ y . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….79
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k kim ti p vào t ch c gan. L p ng hút và hút th t m nh. Có th hút vài l n ñ t bào gan hút vào lòng kim. Rút kim cùng ng hút ra. Bơm m nh nh ng m nh t ch c lên lam kính ñ ph t kính làm tiêu b n. Tiêu b n ñư c ñ khô, c ñ nh b ng c n metylic trong 5 phút. Nhu m theo phương pháp Papenheim trong 10 phút, ho c nhu m b ng phương pháp nhu m t ch c h c. Các phi n kính này có th x lý theo phương pháp hóa h c t ch c ñ ki m tra glucogen, m trung tính, phosphataza… Sinh thi t l y c c gan: ch c l y c c gan ñi m b t kỳ ho c ch c l y c c gan qua máy soi b ng. Sinh thi t l y c c gan khi c n thi t ki m tra hình thái t ch c vi th ho c làm xét nghi m hóa t ch c. Kim sinh thi t: dài kho ng 15 cm, ñư ng kính ngoài 3mm, ñư ng kính trong 2mm. nòng thép ph i th t kín v i lòng kim. Mài ng n ñ u kim (cùng v i nòng) theo 3 m t sao cho khi rút nòng kim ra, ñ u kim có 3 nh n s c. ðuôi kim nên có rãnh ñ c ñ nh nòng kim khi ch c sinh thi t. Cách ch c kim: gi ng cách ch c l y t ng ñi m gan. Khi ñã rút nòng kim ra, ñ y kim sâu thêm 2cm. Xoay kim m t vòng r i nh nhàng rút kim ra. Cho nòng kim vào, ñ y nh c c gan ra và theo yêu c u xét nghi m x lý ti p. CÂU H I KI M TRA CHƯƠNG 5: KHÁM H TIÊU HOÁ 1. Ki m tra tr ng thái ăn u ng c a gia súc? 2. Khám mi ng, h ng và th c qu n gia súc? 3. Khám d c , d t ong, d lá sách và d múi kh c a loài nhai l i? 4. Xét nghi m ch t ch a trong d dày ñơn? 5. Khám phân c a gia súc? 6. Ch c dò xoang b ng và ý nghĩa ch n ñoán? 7. Khám gan và ý nghĩa ch n ñoán? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….80 .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản