Giáo trình phân tích sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm với thông số kỹ thuật p10

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
9
download

Giáo trình phân tích sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm với thông số kỹ thuật p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dàn phun nước; 3- Lồng quạt; 4- Mô tơ quạt; 5- Bộ chắn nước;6-ống gas vào; 7-ống góp; 8-ống cân bằng; 9-Đồng hồ áp suất; 10- ống lỏng ra; 11- Bơm nước; 12-Máng hứng nước; 13- Xả đáy bể nước; 14- Xả tràn Hình 6-7: Thiết bị ngưng tụ bay hơi Năng suất nhiệt riêng của dàn ngưng kiểu tưới không cao lắm, khoảng 1900ữ2300 W/m2, hệ số truyền nhiệt k =450ữ600 W/m2.K. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý, các mũi phun có kích thước nhỏ nên dễ bị tắc bẩn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm với thông số kỹ thuật p10

  1. èng gãp láng trung gian còng ®−îc sö dông lµm n¬i ®Æt èng c©n b»ng. Tr−íc ®©y ë nhiÒu xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh n−íc ta th−êng hay sö dông c¸c dµn ng−ng tô bay h¬i sö dông qu¹t ly t©m ®Æt phÝa d−íi. Tuy nhiªn chóng t«i nhËn thÊy c¸c qu¹t nµy cã c«ng suÊt m« t¬ kh¸ lín, rÊt tèn kÐm. 4 3 5 2 6 7 1 8 9 10 11 14 13 12 1- èng trao ®æi nhiÖt; 2- Dµn phun n−íc; 3- Lång qu¹t; 4- M« t¬ qu¹t; 5- Bé ch¾n n−íc;6-èng gas vµo; 7-èng gãp; 8-èng c©n b»ng; 9-§ång hå ¸p suÊt; 10- èng láng ra; 11- B¬m n−íc; 12-M¸ng høng n−íc; 13- X¶ ®¸y bÓ n−íc; 14- X¶ trµn H×nh 6-7: ThiÕt bÞ ng−ng tô bay h¬i N¨ng suÊt nhiÖt riªng cña dµn ng−ng kiÓu t−íi kh«ng cao l¾m, kho¶ng 1900÷2300 W/m2, hÖ sè truyÒn nhiÖt k =450÷600 W/m2.K. Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn l−u ý, c¸c mòi phun cã kÝch th−íc nhá nªn dÔ bÞ t¾c bÈn. Khi mét sè mòi bÞ t¾c th× mét sè vïng cña côm èng trao ®æi nhiÖt kh«ng ®−îc lµm m¸t tèt, hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt gi¶m rá rÖt, ¸p suÊt ng−ng tô sÏ lín bÊt th−êng. V× vËy ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra, vÖ sinh hoÆc thay thÕ c¸c vßi phun bÞ háng. Còng nh− b×nh ng−ng, mÆt ngoµi c¸c côm èng trao ®æi nhiÖt sau mét thêi gian lµm viÖc còng cã hiÖn t−îng b¸m bÈn, ¨n mßn nªn ph¶i ®Þnh kú vÖ sinh vµ söa ch÷a thay thÕ. 258
  2. 2 ¦u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm * ¦u ®iÓm - Do cÊu t¹o d¹ng dµn èng nªn c«ng suÊt cña nã cã thÓ thiÕt kÕ ®¹t rÊt lín mµ kh«ng bÞ h¹n chÕ v× bÊt cø lý do g×. HiÖn nay nhiÒu xÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n n−íc ta sö dông dµn ng−ng tô bay h¬i c«ng suÊt ®¹t tõ 600÷1000 kW. - So víi c¸c thiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu kh¸c, dµn ng−ng tô bay h¬i Ýt tiªu tèn n−íc h¬n, v× n−íc sö dông theo kiÓu tuÇn hoµn. - C¸c dµn èng kÝch cì nhá nªn lµm viÖc an toµn. - DÔ dµng chÕ t¹o, vËn hµnh vµ söa ch÷a. * Nh−îc ®iÓm - Do n¨ng suÊt l¹nh riªng bÐ nªn suÊt tiªu hao vËt liÖu kh¸ lín. - C¸c côm èng trao ®æi nhiÖt th−êng xuyªn tiÕp xóc víi n−íc vµ kh«ng khÝ, ®ã lµ m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh, nªn chãng bÞ háng. Do ®ã b¾t buéc ph¶i nhóng kÏm nãng ®Ó chèng ¨n mßn. - NhiÖt ®é ng−ng tô phô thuéc vµo tr¹ng th¸i khÝ t−îng vµ thay ®æi theo mïa trong n¨m. - ChØ thÝch hîp l¾p ®Æt ngoµi trêi, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khu vùc nÒn vµ kh«ng gian xung quanh th−êng bÞ Èm −ít, v× vËy cÇn l¾p ®Æt ë vÞ trÝ riªng biÖt t¸ch h¼n c¸c c«ng tr×nh. 6.2.2.2 Dµn ng−ng kiÓu t−íi 1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc Trªn h×nh 6-8 tr×nh bµy cÊu t¹o dµn ng−ng kiÓu t−íi. Dµn gåm mét côm èng trao ®æi nhiÖt èng thÐp nhóng kÏm nãng ®Ó trÇn, kh«ng cã vá bao che, cã rÊt nhiÒu èng gãp ë hai ®Çu. PhÝa trªn dµn lµ mét m¸ng ph©n phèi n−íc hoÆc dµn èng phun, phun n−íc xuèng. Dµn èng th−êng ®−îc ®Æt ngay phÝa trªn mét bÓ chøa n−íc. N−íc ®−îc b¬m b¬m tõ bÓ lªn m¸ng ph©n phèi n−íc trªn cïng. M¸ng ph©n phèi n−íc ®−îc lµm b»ng thÐp vµ cã ®ôc rÊt nhiÒu læ hoÆc cã d¹ng r¨ng c−a. N−íc sÏ ch¶y tù do theo c¸c læ vµ xèi lªn dµn èng trao ®æi nhiÖt. N−íc sau khi trao ®æi nhiÖt ®−îc kh«ng khÝ ®èi l−u tù nhiªn gi¶i nhiÖt trùc tiÕp ngay trªn dµn. §Ó t¨ng c−êng gi¶i nhiÖt cho n−íc ë n¾p bÓ ng−êi ta ®Æt l−íi hoÆc c¸c tÊm tre ®an. Gas qu¸ nhiÖt ®i vµo dµn èng tõ phÝa trªn, ng−ng tô dÇn vµ ch¶y ra èng gãp láng phÝa d−íi, sau ®ã ®−îc dÉn ra b×nh chøa cao ¸p. ë trªn cïng cña dµn ng−ng cã l¾p ®Æt van an toµn, ®ång hå ¸p suÊt vµ van x¶ khÝ kh«ng ng−ng. 259
  3. Dµn ng−ng tô kiÓu t−íi còng cã c¸c èng trÝch láng trung gian ®Ó gi¶i phãng bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt phÝa d−íi , t¨ng hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt. 6-8: Dµn ng−ng kiÓu t−íi Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cÇn l−u ý c¸c h− háng cã thÓ x¶y ra ®èi víi dµn ng−ng kiÓu t−íi nh− sau: - HiÖn t−îng b¸m bÈn vµ ¨n mßn bÒ mÆt. - CÆn bÈn ®äng l¹i trong bÓ høng n−íc cÇn ph¶i x¶ bá vµ vÖ sinh bÓ th−êng xuyªn. - C¸c læ phun bÞ t¾c bÈn cÇn ph¶i kiÓm tra vµ vÖ sinh. - NhiÖt ®é n−íc trong bÓ t¨ng cao, ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt, nªn lu«n lu«n x¶ bá mét phÇn vµ bæ sung n−íc míi l¹nh h¬n. 2 ¦u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm * ¦u ®iÓm - HiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt cao, hÖ sè truyÒn nhiÖt ®¹t 700 ÷ 900 W/m2.K. MÆt kh¸c do cÊu t¹o, ngoµi dµn èng trao ®æi nhiÖt ra, c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c nh− khung ®ì, bao che hÇu nh− kh«ng cã nªn suÊt tiªu hao kim lo¹i nhá, gi¸ thµnh rÎ. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n, ch¾c ch¾n, dÔ chÕ t¹o vµ cã kh¶ n¨ng sö dông c¶ nguån n−íc bÈn v× dµn èng ®Ó trÇn rÊt dÔ vÖ sinh. V× vËy dµn ng−ng 260
  4. kiÓu t−íi rÊt thÝch hîp khu vùc n«ng th«n, n¬i cã nguån n−íc phong phó, nh−ng chÊt l−îng kh«ng cao. - So víi b×nh ng−ng èng vá, l−îng n−íc tiªu thô kh«ng lín. N−íc r¬i tù do trªn dµn èng ®Ó trÇn hoµn toµn nªn nh¶ nhiÖt cho kh«ng khÝ phÇn lín, nhiÖt ®é n−íc ë bÓ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, v× vËy l−îng n−íc bæ sung chØ chiÕm kho¶ng 30% l−îng n−íc tuÇn hoµn. * Nh−îc ®iÓm - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, n−íc b¾n tung toÐ xung quanh, nªn dµn chØ cã thÓ l¾p ®Æt bªn ngoµi trêi, xa h¼n khu nhµ x−ëng. - Cïng víi b×nh ng−ng èng vá, dµn ng−ng kiÓu t−íi tiªu thô n−íc kh¸ nhiÒu do ph¶i th−êng xuyªn x¶ bá n−íc. - Do tiÕp xóc th−êng xuyªn víi n−íc vµ kh«ng khÝ, trong m«i tr−ëng Èm nh− vËy nªn qu¸ tr×nh ¨n mßn diÔn ra rÊt nhanh, nÕu dµn èng kh«ng ®−îc nhóng kÏm nãng sÏ rÊt nhanh chãng bÞ bôc, h− háng. - HiÖu qu¶ gi¶i nhiÖt chÞu ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng khÝ hËu. 6.2.3 Dµn ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng khÝ 1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc Dµn ng−ng kh«ng khÝ ®−îc chia ra lµm 02 lo¹i : ®èi l−u tù nhiªn vµ ®èi l−u c−ìng bøc. * Dµn ng−ng ®èi l−u tù nhiªn Lo¹i dµn ng−ng ®èi l−u tù nhiªn chØ sö dông trong c¸c hÖ thèng rÊt nhá, vÝ dô nh− tñ l¹nh gia ®×nh, tñ l¹nh th−¬ng nghiÖp. C¸c dµn nµy cã cÊu t¹o kh¸ ®a d¹ng. - D¹ng èng xo¾n cã c¸nh lµ c¸c sîi d©y thÐp hµn vu«ng gãc víi c¸c èng xo¾n. M«i chÊt chuyÓn ®éng trong èng xo¾n vµ trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ bªn ngoµi. Lo¹i nµy hiÖu qu¶ kh«ng cao vµ hay sö dông trong c¸c tñ l¹nh gia ®×nh tr−íc ®©y. - D¹ng tÊm: Gåm tÊm kim lo¹i sö dông lµm c¸nh t¶n nhiÖt, trªn ®ã cã hµn ®Ýnh èng xo¾n b»ng ®ång . - D¹ng panel: Nã gåm 02 tÊm nh«m dµy kho¶ng 1,5mm, ®−îc t¹o r·nh cho m«i chÊt chuyÓn ®éng tuÇn hoµn. Khi chÕ t¹o, ng−êi ta c¸n nãng hai tÊm l¹i víi nhau, ë kho¶ng t¹o r·nh, ng−êi ta b«i m«i chÊt ®Æc biÖt ®Ó 02 tÊm kh«ng dÝnh vµo nhau, sau ®ã thæi n−íc hoÆc kh«ng khÝ ¸p lùc cao (kho¶ng 40÷100 bar) trong c¸c khu«n ®Æc biÖt, hai tÊm sÏ phång lªn thµnh r·nh. 261
  5. H×nh 6-9 : Dµn ng−ng kh«ng khÝ ®èi l−u tù nhiªn HÖ sè truyÒn nhiÖt cña thiÕt bÞ ng−ng tô ®èi l−u giã tù nhiªn kho¶ng 6÷7 W/m2.K. * Dµn ng−ng ®èi l−u c−ìng bøc Dµn ng−ng tô kh«ng khÝ ®èi l−u c−ìng bøc ®−îc sö dông rÊt réng r·i trong ®êi sèng vµ c«ng nghiÖp. CÊu t¹o gåm mét dµn èng trao ®æi nhiÖt b»ng èng thÐp hoÆc èng ®ång cã c¸nh nh«m hoÆc c¸nh s¾t bªn ngoµi, b−íc c¸nh n»m trong kho¶ng 3÷10mm. Kh«ng khÝ ®−îc qu¹t thæi, chuyÓn ®éng ngang bªn ngoµi qua dµn èng víi tèc ®é kh¸ lín. Qu¹t dµn ng−ng th−êng lµ qu¹t kiÓu h−íng trôc. MËt ®é dßng nhiÖt cña dµn ng−ng kh«ng khÝ ®¹t kho¶ng 180 ÷ 340 W/m2 , hÖ sè truyÒn nhiÖt k = 30 ÷ 35 W/m2.K, hiÖu nhiÖt ®é ∆t = 7÷8oC Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn l−u ý: Dµn ng−ng th−êng bôi b¸m bôi bÈn, gi¶m hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt nªn th−êng xuyªn vÖ sinh b»ng chæi hoÆc n−íc. Khi khÝ kh«ng ng−ng lät vµo bªn trong dµn sÏ lµm t¨ng ¸p suÊt ng−ng tô. CÇn che ch¾n n¾ng cho dµn ng−ng, tr¸nh ®Æt vÞ trÝ chÞu nhiÒu bøc x¹ mÆt trêi ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt. 262

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản