intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích ứng dụng lập trình biến động vòng quay với các tỷ số tài chính p5

Chia sẻ: Sgew Deaewtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nghiệp vụ không thường xuyên Mã số 01: Tiền thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chuyển trả ngay các khoản công nợ: Nợ TK331/Có TK511, Có TK333. Tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng của thay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích ứng dụng lập trình biến động vòng quay với các tỷ số tài chính p5

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Phöông phaùp tröïc tieáp: Theo phöông phaùp naøy caùc chæ tieâu phaûn aùnh caùc doøng tieàn vaøo vaø caùc doøng tieàn ra ñöôïc xaùc ñònh theo moät trong 2 caùch sau ñaây: Phaân tích vaø toång hôïp tröïc tieáp caùc khoaûn tieàn thu vaø chi theo töøng noäi dung thu, chi töø caùc ghi cheùp keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Ñieàu chænh doanh thu, giaù voán haøng baùn vaø caùc khoaûn muïc khaùc trong baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh cho: • Caùc thay ñoåi trong kyø cuûa haøng toàn kho, caùc khoaûn phaûi thu vaø caùc khoaûn phaûi traû töø hoaït ñoäng kinh doanh; • Caùc khoaûn muïc khoâng phaûi baèng tieàn khaùc. • Caùc doøng tieàn lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö vaø hoaït ñoäng taøi trôï. Sau ñaây laø baùo caùo doøng tieàn cuûa VDEC naêm 2004 ñöôïc laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp (Baûng 5.15) Thu tieàn baùn haøng = Doanh thu baùn haøng + (thay ñoåi trong khoaûn öùng tröôùc cuûa khaùch haøng ) – (thay ñoåi trong khoaûn phaûi thu) = 112.760$ + (0) – 1.470$= 111.290$. Chi tieàn mua haøng = Giaù voán haøng baùn + (thay ñoåi trong haøng toàn kho) – (thay ñoåi trong khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn) = 85.300$ + 1.060$ - 1.381$ = 84.979$ Chi traû chi phí hoaït ñoäng (thöïc söï baèng tieàn) = Chi phí hoaït ñoäng + (thay ñoåi trong chi phí traû tröôùc) – (thay ñoåi trong chi phí phaûi traû) = (15.940$ - 520$) + (0$) – (0$) = 15.420$ Chi traû thueá thu nhaäp = Thueá phaûi traû trong kyø + (thay ñoåi trong khoaûn thueá traû tröôùc) – (thay ñoåi trong khoaûn thueá phaûi traû) = 3.344$ + (0$) – (0$) = 3.344$ 172
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chi phí traû laõi vay = Chi phí traû laõi vay + (thay ñoåi trong khoaûn laõi vay traû tröôùc) – (thay ñoåi trong khoaûn laõi vay phaûi traû) = 3.160$ + (0$) – (0$) = 3.160$ Baûng 5.15. Baùo caùo doøng tieàn cuûa VDEC naêm 2004 (trong ñoù doøng tieàn hoaït ñoäng ñöôïc laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp). Doøng tieàn hoaït ñoäng Thu tieàn baùn haøng 111.290 Chi tieàn mua haøng -84.979 Chi traû chi phí hoaït ñoäng -15.420 Chi traû thueá thu nhaäp doanh nghieäp -3.344 Chi traû laõi vay -3.160 Toång doøng tieàn hoaït ñoäng 4.387 Doøng tieàn ñaàu tö Taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh -2.220 Thay ñoåi trong caùc khoaûn ñaàu tö cuûa doanh nghieäp 0 Toång doøng tieàn ñaàu tö -2.220 Doøng tieàn taøi trôï Taêng vay ngaén haïn 2.865 Taêng vay ngaén haïn khaùc 402 Giaûm nôï daøi haïn -2.000 Thay ñoåi trong voán coå phaàn ngoaïi trö ølôïi nhuaän giöõ laïi 886,4 Chi traû coå töùc -3.686,4 Toång doøng tieàn taøi trôï -1.533 634 Gia taêng roøng trong tieàn maët vaø chöùng khoaùn thò tröôøng 173
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5.3.2. Laäp baùo caùo doøng tieàn (theo chuaån möïc KTVN – VAS) a. Laäp baùo caùo doøng tieàn theo phöông phaùp tröïc tieáp: Baûng 5.16. Baûng höôùng daãn laäp baùo caùo caùo doøng tieàn theo phöông phaùp tröïc tieáp Ñoái chieáu taøi Maõ Chæ tieâu Noäi dung khoaûn soá TK Nôï TK Coù I. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 1. Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc (1)+(2)+(3)- 01 (4) 1- Thu tieàn ngay (+) 111,112, - Thu tieàn baùn haøng hoùa 5111 113 33311 111,112, -Thu tieàn baùn thaønh phaåm 5112 113 33311 111,112, - Thu tieàn cung caáp dòch vuï 5113 113 33311 2 - Thu cuûa kyø tröôùc - Thu töø hoaït ñoäng kinh doanh baùn 111,112, 131 saûn phaåm, haøng hoùa +tieàn öùng tröôùc 113 cuûa ngöôøi mua haøng hoùa, dòch vuï. 111,112, 3- Doanh thu nhaän tröôùc (neáu coù) 3387 113 4 - Caùc khoaûn giaûm tröø - Chieát khaáu thöông maïi 521 111,112 33311 - Giaûm giaù haøng baùn 532 111,112 33311 ... 2. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï (1)+(2) 02 1- Traû tieàn ngay (-) 152,153, - Traû tieàn mua nguyeân, nhieân vaät 111, 156, lieäu, haøng hoùa 112 13311 174
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 6278, 111, - Traû chi phí dòch vuï mua ngoaøi 642,641, 112 13311 627, 111, - Chi phí baèng tieàn khaùc 641,642, 112 13311 2 - Phaûi traû cuûa kyø tröôùc - Chi tieàn traû cho caùc khoaûn nôï lieân quan ñeán caùc giao dòch mua baùn haøng hoùa, dòch vuï phaùt sinh töø kyø 331 111,112 tröôùc nhöng kyø naøy môùi traû tieàn vaø soá tieàn chi öùng tröôùc cho nhaø cung caáp haøng hoùa, dòch vuï 3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng 03 (-) Taïm öùng, thanh toaùn tieàn löông 334 111,112 4. Tieàn chi traû laõi vay 04 Chi traû laõi vay (khoâng phaân bieät traû 111,112 (-) 635, 335 cho kyø tröôùc, traû trong kyø vaø traû ,113 tröôùc laõi vay) 5. Tieàn chi noäp thueá Thu nhaäp 05 doanh nghieäp Chi noäp thueá TNDN (khoâng phaân bieät soá thueá TNDN ñaõ noäp cuûa kyø 111,112 (-) 3334 naøy, soá thueá TNDN coøn nôï töø caùc ,113 kyø tröôùc ñaõ noäp trong kyø naøy vaø soá thueá TNDN noäp tröôùc (neáu coù)) 6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh 06 doanh Thu veà boài thöôøng, ñöôïc phaït, tieàn 711, (+) 111,112 thöôûng, caùc khoaûn tieàn thu khaùc... 33311 Thu hoài caùc khoaûn ñöa ñi kyù quyõ, 111,112 144 kyù cöôïc Tieàn thu do nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc 111,112 344 Tieàn thu do ñöôïc hoaøn thueá 111,112 133 7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng 07 kinh doanh Chi veà boài thöôøng bò phaït, caùc 811, (-) 111,112 khoaûn chi phí khaùc 13311 Tieàn chi ñöa ñi kyù quyõ, kyù cöôïc 144 111,112 175
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Tieàn traû caùc khoaûn nhaän kyù cöôïc, 344 111,112 kyù quyõ Tieàn chi töø quyõ khen thöôûng, phuùc 431 111,112 lôïi 3331, Tieàn noäp caùc loaïi thueá (khoâng bao 3333, 111,112 goàm thueá TNDN,tieàn noäp caùc loaïi 3337, phí, leä phí, tieàn thueâ ñaát 3338 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït Maõ 20 = Maõ 01+ Maõ 02+Maõ ñoäng kinh doanh 20 03+Maõ 04+Maõ 05+Maõ 06+Maõ 07 II. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 1.Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng 21 TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 2.Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn 22 TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc 3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng 23 cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 4.Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc 24 coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc 5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn 25 vò khaùc 6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo 26 ñôn vò khaùc 7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø 27 lôïi nhuaän ñöôïc chia Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30 III. Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính 1.Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, 31 nhaän voán goùp cuûa chuû sôû höõu 2.Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû 32 sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh 176
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2