intTypePromotion=3

Giáo trình quản lý nguồn nước phần 11

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
101
lượt xem
32
download

Giáo trình quản lý nguồn nước phần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý nguồn nước phần 11', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình quản lý nguồn nước phần 11

  1. 9.3.7. N¹p sè liÖu vµo m« h×nh • Sè liÖu khÝ t−îng §−a chuét vµo Climate data trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ (h×nh 12). H×nh 12. Tµi liÖu khÝ t−îng trung b×nh th¸ng Trªn h×nh 12 cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt: Tªn n−íc (Country), ®é cao cña tr¹m khÝ t−îng, tªn tr¹m, kinh ®é, vÜ ®é. Sè liÖu khÝ t−îng cã thÓ vµo trùc tiÕp tõ bµn phÝm (NhiÖt ®é tèi cao, tèi thÊp trung b×nh th¸ng, Èm ®é kh«ng khÝ, tèc ®é giã ë ®é cao 2 m, sè giê chiÕu s¸ng, sau khi vµo sè liÖu th¸ng 1 ®· kÕt thóc, ®−a chuét vµo (Next) sau ®ã tiÕp tôc vµo sè liÖu cña th¸ng 2, lÇn l−ît lµm ®Õn hÕt th¸ng 12. HoÆc cã thÓ rót sè liÖu tõ b¶ng sè liÖu khÝ t−îng cã s½n trong m¸y tÝnh: ®−a chuét vµo Retrieve sè liÖu còng sÏ lÊp ®Çy b¶ng trªn. Sau khi hoµn tÊt qu¸ tr×nh trªn, ®−a chuét vµo OK, trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ tiÕp theo (h×nh 13). H×nh 13. Cöa sæ mµn h×nh sau khi tÝnh to¸n Trªn h×nh 13 cho thÊy ETo ®· ®−îc tÝnh cho th¸ng 1 theo c«ng thøc Penman- Monteith, vÝ dô th¸ng 1, ETo sÏ b»ng 1,64 mm/ngµy.
  2. • TÝnh ETo cho c¶ n¨m §−a chuét lªn thanh c«ng cô cã biÓu t−îng mÆt trêi vµ m©y, mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn ETo Data vµ kÝch chuét, trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn cña sæ tÝnh ETo trung b×nh ngµy cho c¶ m¨n tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 12. KÕt qu¶ thÓ hiÖn ë h×nh 14. NÕu muèn huû bá kÕt qu¶ tÝnh to¸n sö dông lÖnh Clear All, hoÆc muèn l−u kÕt qu¶ trªn sö dông lÖnh Save. H×nh 14. KÕt qu¶ tÝnh l−îng bèc h¬i trung b×nh ngµy theo th¸ng • Vµo sè liÖu m−a §−a chuét nªn thanh c«ng cô t¹i chç cã biÓu t−îng m−a, ®ång thêi trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn ch÷ Rainffall Data vµ kÝch chuét. Mµn h×nh m¸y tÝnh xuÊt hiÖn cöa sæ tiÕp theo víi tªn l−îng m−a th¸ng Monthly Rainffall Data. Sè liÖu n¹p cã thÓ theo 2 c¸ch: Mét lµ sö dông bµn phÝm hoÆc lÊy sè liÖu tõ æ cøng cña m¸y tÝnh th× sö dông lÖnh Retrieve sau ®ã sö dông lÖnh OK trªn mµn h×nh cöa sè cã hai cét: Tæng l−îng m−a th¸ng vµ l−îng m−a h÷u hiÖu cña th¸ng xuÊt hiÖn (h×nh 15) vµ ®å thÞ_Total and effective rainfall graph (h×nh 16). H×nh 15. Tæng l−îng m−a th¸ng vµ l−îng m−a h÷u hiÖu
  3. H×nh 16. §å thÞ m−a vµ m−a h÷u hiÖu KÕt qu¶ sau khi nhËp sè liÖu cã ®−îc b¶ng gåm c¸c chØ tiªu khÝ hËu vµ l−îng n−íc cÇn_h×nh 17_ Climate dats Table. H×nh 17. B¶ng sè liÖu khÝ t−îng Mét sè vÝ dô vÒ ®å thÞ khÝ hËu (nhiÖt ®é tèi cao, tèi thÊp, l−îng n−íc cÇn) cho ë h×nh 18, 19.
  4. H×nh 18. §å thÞ c¸c chØ tiªu khÝ hËu (nhiÖt ®é tèi cao, tèi thÊp) H×nh 19. §å thÞ l−îng n−íc cÇn (ETo) B¶ng tÝnh ETo, diÖn tÝch gieo trång, hÖ sè cÇn n−íc Kc vµ yªu cÇu t−íi (h×nh 20) vµ ®å thÞ vÒ yªu cÇu t−íi (h×nh 21).
  5. H×nh 20. B¶ng yªu cÇu t−íi H×nh 21. §å thÞ vÒ yªu cÇu t−íi Chó dÉn h×nh 21: 1- L−îng n−íc cÇn ETo 2- Yªu cÇu n−íc cña c©y trång 3- Yªu cÇu t−íi.
  6. H×nh 22. Thêi gian t−íi H×nh 23. §å thÞ thêi gian t−íi B¶ng thêi gian t−íi, l−îng n−íc t−íi (h×nh 22), b¶ng nµy cho biÕt l−îng n−íc cÇn t−íi cho tõng ngµy. VÝ dô tõ ngµy 8/8 ®Õn ngµy 13/8 kho¶ng thêi gian t−íi lµ 5 ngµy, l−îng n−íc t−íi lµ 13,1 mm vµ ®å thÞ vÒ thêi gian cÇn t−íi víi c©y c¶i b¾p thÓ hiÖn ë h×nh 23.
  7. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lª Huy B¸, Vò ChÝ HiÕu vµ Vâ §×nh Long. Tµi nguyªn m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. NXB Khoa häc kü thuËt, Thµnh phè Hå ChÝ Minh 2002. 2. Bé m«n Thuû v¨n c«ng tr×nh. Gi¸o tr×nh thñy v¨n - Tr−êng ®¹i häc Thuû lîi - NXB N«ng th«n, Hµ Néi 1975. 3. NguyÔn Sinh Cóc. N«ng nghiÖp ViÖt Nam (1945-1990). NXB Thèng kª, Hµ Néi 1995. 4. Vò Minh C¸t vµ Bïi C«ng Quang. Thuû v¨n n−íc d−íi ®Êt. NXB X©y dùng, Hµ Néi 2002. 5. TrÞnh Träng Hµn. Nguån n−íc vµ tÝnh to¸n thuû lîi. NXB Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi 1993. 6. Hoµng HuÖ. Gi¸o tr×nh cÊp tho¸t n−íc. Tr−êng ®¹i häc KiÕn tróc. NXB X©y dùng, Hµ Néi 1993. 7. Kinh tÕ ph¸t triÓn nguån n−íc (Tµi liÖu líp ®µo t¹o vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn nguån n−íc t¹i Hµ Néi do UB s«ng Mª K«ng tæ chøc víi sù céng t¸c cña Australia). Hµ Néi 1989. 8. Kinh tÕ tµi nguyªn n−íc vµ m«i tr−êng. Tr−êng ®¹i häc Thuû lîi, Hµ Néi 1998. 9. Tèng §øc Khang vµ Bïi HiÕu. Qu¶n lý c«ng tr×nh thuû lîi. NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi 2002. 10. Cao Liªm vµ TrÇn §øc Viªn. Sinh th¸i häc N«ng nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. NXB §¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, Hµ Néi 1990 11. Ph¹m V¨n Phª vµ NguyÔn ThÞ Lan. Sinh th¸i häc n«ng nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi 2001. 12. NguyÔn §øc Quý. Bµi gi¶ng n−íc ngÇm. Tr−êng ®¹i häc N«ng nghiÖp I 1994. 13. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - HÖ thèng kªnh t−íi. NXB X©y dùng, Hµ Néi 1987. 14. Lª B¸ Th¶o. Thiªn nhiªn ViÖt Nam. NXBKHKT, Hµ Néi 1977. 15. T¹p chÝ §Þa chÝnh. Tæng côc §Þa chÝnh - ISSN.0866.7705. Th¸ng 7 n¨m 2001. 16. Ng« §øc ThiÖu vµ Hµ Häc Ng«. Gi¸o tr×nh Thuû n«ng. NXB N«ng th«n, Hµ Néi 1978. 17. T¹p chÝ Thuû lîi - ISSN.0866.8736- Th¸ng 11 n¨m 1999. 18. Vò V¨n T¶o vµ NguyÔn C¶nh CÇm. Gi¸o tr×nh thuû lùc. NXB §H vµ THCN, Hµ Néi 1978. 19. Lª Th«ng. §Þa lý c¸c tØnh vµ thµnh phè ViÖt Nam (c¸c tØnh vïng §«ng B¾c). NXB GD - 2002. 20. Lª Th«ng. §Þa lý c¸c tØnh vµ thµnh phè ViÖt Nam (c¸c tØnh vïng T©y B¾c vµ vïng B¾c Trung bé). NXB GD - 2002.
  8. 21. NguyÔn Thanh Tïng. Thuû lùc vµ cÊp n−íc trong n«ng nghiÖp. NXB §H vµ THCN - 1981. 22. ViÖn Khoa häc Thuû lîi. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ thuû n«ng. NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi 1985. 23. ViÖn Khoa häc Thuû lîi. TuyÓn tËp kÕt qu¶ khoa häc vµ c«ng nghÖ 1994 -1999. NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi 1999. 24. Benetinn J-Fidler Jiri-Zavlatny.Bratislava 1979 (Gi¸o tr×nh t−íi n−íc cñaTiÖp Kh¾c). 25. Charler Ollier et Maukice Poiree’ Irrigation - Les Reseaux d’irrigation. Theorie, Technique et economic des arrosages. Edition: Eyrolles - Paris 1983. 26. David Stephen - Margaret Speterson - Water Resources development in developing countries. Elsevier - 1991 ( Amsterdam – Oxford – NewYork– Tokyo – 1991 ). 27. T.C.Cheng - soil conservation for small farmers in the humid tropics - Rome 1989. 28. Jacob Bear and Arnold Verruijt - Modeling Ground water flow and Pollution - D.Reidel Publishing - 1990. 29. FAO - Environment impact assessment of irrigation and drainage Projects. Irrigation and drainage paper. Bulletin No 53 - Rome 1995. 30. FAO - Land and water integration and river basin management. Bulletin No 1 - Rome 1995. 31. H.C. Pereira - Land use and water resources in temperate and tropical limate - Cambridge University Press - 1975. 32. K.M.Pillaik - Water management and planning - Bombay - 1987. 33. Water Development Economics - Course Notes - Training Course on Economics - Hanoi 1989. 34. Rachel. M Ay res - B.Duncan Mara: Analysis of waste water for use in Agricultural - World Health Organization - Geneva 1996. 35. FAO - Water harvesting for improved agricultural Production. Water - Reports - Rome 1994. 36. Nguyen Duc Quy - Kapkova Zavlatra - Praha - 1986. 37. Marchel Poche - Hydrologie et amenagement des eaux Paris - 1973. 38. Imper - A.Agulto - Computer model for scheduling irrigation of Sewed Corn. Philippines - 1989. 39. Malano.H.m - Course on Use of computer modelling for operation of irrigation scheme - University Melbourne - Australia 1995.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản